Uchwała Zarządu Nr 70/484/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu

Uchwała Nr 70/484/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Świeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Świeciu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/42/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu z późniejszymi zmianami.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu Powiatu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2020
  • Data wejścia w życie 01.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/484/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian