Uchwała Zarządu Nr 70/483/20 w sprawie: najmu nieruchomości

Uchwała Nr 70/483/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie: najmu nieruchomości

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm[1]), art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm[2]), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zawrzeć umowę najmu na czas nieokreślony części nieruchomości o powierzchni 10m2, stanowiącej własność Powiatu Świeckiego, położonej w Świeciu przy ulicy Gen. Józefa Hallera 9, oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 647/191 o pow. łącznej 0,2624 ha, zapisanej w KW BY1S/00046130/7, na czas nieokreślony.

 

§ 2. Projekt umowy najmu nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu Powiatu:

(Franciszek Koszowski)

(Józef Gawrych)

(Zbigniew Kapusta)

(Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1 i 3 w Świeciu, zwrócił się z prośbą o zawarcie nowej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świeckiego.

Przedmiotem umowy najmu jest część nieruchomości o powierzchni 10m2 położonej w Świeciu przy ulicy Gen. Józefa Hallera 9, oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 647/191 o pow. łącznej 0,2624 ha, zapisanej w KW BY1S/00046130/7, na której zostaną ustawione pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

Najemca korzystał z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w wykonywanej umowie, wnosząc w określonym terminie czynsz z tytułu najmu

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu Świeckiego uznaje, że podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta
Barbara Studzińska

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2020 poz. 284

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska w treści załącznika do uchwały.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonał: Halina Matwiej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/483/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny najmu nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm), art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian