Uchwała Zarządu Nr 70/482/20 w sprawie najmu lokalu

Uchwała Nr 70/482/20 
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie najmu lokalu

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.[1]), art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z póź. zm.[2]),uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zawrzeć umowę najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Świeckiego usytuowanym na zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu, przy ul. Wojska Polskiego 173 oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 694/1 o pow. 0.2321 ha, położonej w Świeciu, zapisanej w KW BY1S/00042861/2 z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na czas nieokreślony.

 

§ 2. Projekt umowy najmu przedmiotowego lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu Powiatu:

(Franciszek Koszowski)

(Józef Gawrych )

(Zbigniew Kapusta)

(Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie

 

Dotychczasowy najemca Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu zwróciło się z wnioskiem o zawarcie nowej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 173 na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i realizację zadania pn. „Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej”.

Najemca korzystał z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w wykonywanej umowie, wnosząc w określonym terminie czynsz z tytułu najmu.

Zawarcie kolejnej umowy przysporzy Powiatowi dalszy dochód z tytułu czynszu.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu uznaje, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta
Barbara Studzińska

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2020 r. poz. 284

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/482/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny najmu lokalu
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian