Uchwała Zarządu Nr 142/1122/18

Uchwała Nr 142/1122/18
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 19 października 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.[1]) oraz art. 2 pkt 3, art. 3 ust. 1, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 poz. 1492 j.t.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się współorganizować w ramach promocji zdrowia Powiatu Świeckiego w 2018 roku zadania wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały poprzez np. zakup sprzętu, nagród, usług.

 

§ 2. Środki na zadania, o których mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały zabezpieczono w budżecie Powiatu Świeckiego w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 10 000 zł, oraz paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych – w wysokości 25 134 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Franciszek Koszowski)

Członkowie Zarządu:

 1. (Barbara Studzińska)
 2. (Adam Gatner)
 3. (Tadeusz Gajewski)
 4. (Andrzej Kowalski)

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą Nr XXXIV/211/17 dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Świeckiego przyjęła budżet Powiatu Świeckiego na rok 2018, w której przyznała środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Po przeanalizowaniu wniosków Zarząd Powiatu Świeckiego postanowił dofinansować zadania wymienione w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. Powiat Świecki przyznając dofinansowanie tych zadań będzie ich współorganizatorem.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 142
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 142/1122/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 3, art. 3 ust. 1, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 poz. 1492 j.t.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian