Uchwała Rady Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/140/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944), po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Świeckiego oraz Samorządu Aptekarskiego Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XV/99/19 Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r., poz. 6725) z dnia 29 listopada 2019r. § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) „Apteki funkcjonujące w Świeciu czynne całodobowo:
a) 20.07.20 – 26.07.20 Apteka „Pod Orłem”, ul. ks. Grzymisława 4, 86-100 Świecie;
b) 27.07.20 – 02.08.20 Apteka „Mariańska”, ul. Paderewskiego 4a, 86-100 Świecie;
c) 03.08.20 – 09.08.20 Apteka „Pod Lwem”, ul. Duży Rynek 1, 86-100 Świecie;
d) 10.08.20 – 16.08.20 Apteka „Gemini”, ul. Wojska Polskiego 88/9, 86-100 Świecie;
e) 17.08.20 – 23.08.20 Apteka „Wracam do zdrowia”, ul. Wojska Polskiego 81, 86-101 Świecie;
f) 24.08.20 – 30.08.20 Apteka „Tania”, ul. Wojska Polskiego 115, 86-100 Świecie;
g) 31.08.20 – 06.09.20 Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Wojska Polskiego 80, 86-100 Świecie;
h) 07.09.20 – 13.09.20 Apteka „Farmacja24”, ul. Jana III Sobieskiego 2, 86-100 Świecie;
i) 14.09.20 – 20.09.20 Apteka „Słoneczna”, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie;
j) 21.09.20 – 27.09.20 Apteka „Pod Orłem”, ul. ks. Grzymisława 4, 86-100 Świecie;
k) 28.09.20 – 04.10.20 Apteka „Mariańska”, ul. Paderewskiego 4a, 86-100 Świecie;
l) 05.10.20 – 11.10.20 Apteka „Pod Lwem”, ul. Duży Rynek 1, 86-100 Świecie;
m) 12.10.20 – 18.10.20 Apteka „Gemini”, ul. Wojska Polskiego 88/9, 86-100 Świecie;
n) 19.10.20 – 25.10.20 Apteka „Wracam do zdrowia”, ul. Wojska Polskiego 81, 86-101 Świecie;
o) 26.10.20 – 01.11.20 Apteka „Tania”, ul. Wojska Polskiego 115, 86-100 Świecie;
p) 02.11.20 – 08.11.20 Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Wojska Polskiego 80; 86-100 Świecie;
q) 09.11.20 – 15.11.20 Apteka „Farmacja24”, ul. Jana III Sobieskiego 2; 86-100 Świecie;
r) 16.11.20 – 22.11.20 Apteka „Słoneczna”, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie;
s) 23.11.20 – 29.11.20 Apteka „Pod Orłem”, ul. ks. Grzymisława 4, 86-100 Świecie;
t) 30.11.20 – 06.12.20 Apteka „Mariańska”, ul. Paderewskiego 4a, 86-100 Świecie;
u) 07.12.20 – 13.12.20 Apteka „Pod Lwem”, ul. Duży Rynek 1, 86-100 Świecie;
v) 14.12.20 – 20.12.20 Apteka „Gemini”, ul. Wojska Polskiego 88/9, 86-100 Świecie;
w) 21.12.20 – 27.12.20 Apteka „Wracam do zdrowia”, ul. Wojska Polskiego 81, 86-101 Świecie;
x) 28.12.20 – 03.01.21 Apteka „Tania”, ul. Wojska Polskiego 115, 86-100 Świecie. „

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

 

Uzasadnienie

 

Rada Powiatu Świeckiego zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Uchwałą Nr XV/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku ustaliła rozkład godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok.

W związku z informacją otrzymaną od „Alba” Marketing i Konsultacje Farmaceutyczne Sp. z o.o. Sp.k., prowadząca Aptekę „POD ORŁEM”, znajdującą się przy ul. Ks. Grzymisława 4, dotyczącą zawieszenia dyżurów nocnych do odwołania ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz braki kadrowe przygotowana została Uchwała zmieniająca w/w uchwałę.

Zgodnie z proponowanym rozkładem apteki funkcjonujące w Świeciu zobowiązane będę do prowadzenia w ustalonych terminach (naprzemiennie po tygodniu) dyżurów całodobowych we wszystkie dni tygodnia, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Burmistrzowie, Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Świeckiego akceptują zaproponowany rozkład godzin pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok i nie wnoszą do niego uwag. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko – Kujawskiej OIA w Bydgoszczy Uchwałą Nr 174/VIII/VI/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

 

Wyniki głosowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.07.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3305
  • Nr aktu prawnego XXI/140/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian