Uchwała Rady Nr XLIII/277/18

Uchwała Nr XLIII/277/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 19 października 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450[1]), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na 2019 rok, zwanym dalej Programem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu zabezpieczone będą w budżecie powiatu na 2019 r.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Programu w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) opracowano projekt uchwały dotyczący Programu współpracy powiatu świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Bliskość celów statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Świeckiego z zadaniami realizowanymi przez samorząd powiatowy daje większe szanse na rozwój społeczności lokalnej oraz promocję Powiatu Świeckiego w regionie, jak również w całym kraju. Połączenie sił w działaniu oraz współpraca w znacznym stopniu przybliży nas do osiągnięcia celu jakim jest pełna realizacja celów statutowych organizacji pozarządowych i zadań samorządu powiatowego nałożonych przez ustawy. Dlatego przyjęcie ww. Uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
Grzegorz Chmielewski

 

[1]     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 i 1365

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIII/277/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 5a ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian