Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.06.2018 Decyzje sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
24.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji sieć kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi, na działkach nr 52, 67, 50/4, 51, 50/6, 54/5, 50/9, 50/10, 53/1, 54/2 w ob. ewid.Płochocin oraz na działkach nr 7/5, 17/2, 18/2 w ob. ewid.Bąkowo, jed. ewid. Warlubie Szczegóły
20.04.2018 Decyzje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków oraz przyłączami do sieci i instalacją elektryczną wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
20.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji kanalizacja sanitarna wraz z pompownią ścieków wzdłuż ul. Na Wężowcu z planowaną lokalizacją na działkach nr 6/58, 6/59, 6/60, 8/2 w obrębie ewidencyjnym Lipienki, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
16.03.2018 Decyzje oczyszczalnia ścieków w skład, której wchodzi:
punkt zlewny,
zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
studzienka z rozdrabniaczem kanałowym,
pompownia główna,
budynek techniczno-socjalny,
składowisko osadów,
reaktor,
komora pomiarowa ścieków,
budynek administracyjno -socjalny,
węzeł dmuchaw
agregat prądotwórczy
wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i technologicznymi oraz rozbiórkę istniejących obiektów z planowaną lokalizacją na działce nr 268/1 w obrębie ewidencyjnym Drzycim, jednostce ewidencyjnej Drzycim w zabudowie produkcyjnej
Szczegóły
21.03.2018 Decyzje Zmiana decyzji nr 706/2017 znak AB.6740.1.Św.1870.2017 z dnia 06.11.2017r. o pozwoleniu na budowę budynku drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
15.02.2018 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji własnej nr 706/2017 znak AB.6740.1.1870.2017 z dnia 06.11.2017r. o pozwoleniu na budowę budynku drukarni z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną do projektowanej studni rozprężnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazową do szafki kurka głównego, elektryczną z linią zasilającą wlz z planowaną lokalizacją na działce nr 18/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
21.03.2018 Decyzje Hala magazynowa na płody rolne z wiatą na maszyny rolnicze oraz z instalacją elektryczną z wewnętrzną linią zasilającą (wlz) z istniejącego budynku,z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 283/7 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec, w zabudowie zagrodowej Szczegóły
14.03.2018 Decyzje Przebudowa kompleksu budynków: magazynowo - biurowego, magazynowego, produkcyjno - biurowego, produkcyjnego oraz rozbudowa kompleksu o budynki: produkcyjny (drukarnię), sprężarkownię, produkcyjny, biurowo - socjalny, portierni z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną z wbudowaną stacją transformatorową, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, elektryczną, oświetlenia terenu, zbiornikiem wody do celów p.poż., parkingami i placami manewrowymi z planowaną lokalizacją na działkach nr 18/5, 19/20, 124/1, 124/5, 125/1, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 18/4, 19/30, 17/7, 18/10 przy granicy z działką nr 832/6 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie w zabudowie 8P/U i C25 P/U produkcyjnej, składowej, magazynowej, usługowej Szczegóły
02.02.2018 Wnioski o wydanie decyzji Hala magazynowa na płody rolne wraz z wiatą na maszyny rolnicze z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 283/7 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce ewidencyjnej Bukowiec Szczegóły
26.02.2018 Decyzje Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ul. Kolejowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 143/5, 220/1, 231, 233/17 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, jednostce ewidencyjnej Jeżewo Szczegóły
07.02.2018 Decyzje Montaż zbiornika gazu i parownicy wraz z fundamentami z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 197/3 w obrębie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie, w zabudowie terenów obiektów przemysłowych, składów i magazynów Szczegóły
02.01.2018 Wnioski o wydanie decyzji Fundament pod zbiornik gazu i parownicę z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 197/3 w obrębie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie Szczegóły
09.01.2018 Wnioski o wydanie decyzji Przebudowa kompleksu budynków: magazynowo - biurowego, magazynowego, produkcyjno - biurowego, produkcyjnego oraz rozbudowa kompleksu o budynki: produkcyjny (drukarnię), sprężarkownię, produkcyjny, biurowo - socjalny, portierni z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną z wbudowaną stacją transformatorową, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, elektryczną, oświetlenia terenu, zbiornikiem wody do celów p.poż., parkingami i placami manewrowymi z planowaną lokalizacją na działkach nr 18/5, 19/20, 124/1, 124/5, 125/1, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce ewidencyjnej Świecie Szczegóły
10.01.2018 Decyzje sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z planowaną lokalizacją na działkach nr: 40, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/12, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8, 72/9, 70, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/1, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 6, 38 w obrębie ewidencyjnym Górna Grupa, jednostce ewidencyjnej Dragacz. Szczegóły
15.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z planowaną lokalizacją na działkach nr: 40, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/12, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8, 72/9, 70, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/1, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 6, 38 w obrębie ewidencyjnym Górna Grupa, jednostce ewidencyjnej Dragacz. Szczegóły
16.01.2018 Decyzje Zmiana decyzji własnej nr 514/2017 (znak sprawy:AB.6740.1.P.897.2017) z dnia 21-08-2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obejmującą: budowę pawilonu biurowego, wiaty, wagi samochodowej, zagłębienia do mycia kół środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę 123 kwater do składowania materiałów zawierających azbest z planowaną lokalizacją na działce nr 143/12 w obrębie ewidencyjnym Małociechowo oraz na działce nr 6 w obrębie ewidencyjnym Luszkówko, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
19.12.2017 Wnioski o wydanie decyzji oczyszczalnia ścieków na działce 268/1 w Drzycimiu Szczegóły
22.12.2017 Wnioski o wydanie decyzji Zmiana decyzji Starosty Świeckiego nr 514/2017 (znak sprawy:AB.6740.1.P.897.2017) z dnia 21-08-2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obejmującą: budowę pawilonu biurowego, wiaty, wagi samochodowej, zagłębienia do mycia kół środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę 123 kwater do składowania materiałów zawierających azbest z planowaną lokalizacją na działce nr 143/12 w obrębie ewidencyjnym Małociechowo oraz na działce nr 6 w obrębie ewidencyjnym Luszkówko, jednostce ewidencyjnej Pruszcz Szczegóły
27.12.2017 Decyzje Rozbudowa budynku inwentarskiego (chlewni) do chowu tuczników i warchlaków w systemie bezściółkowym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową i elektryczną z planowaną lokalizacją na działce nr 37/1 w obrębie ewidencyjnym Dziki, jednostce ewidencyjnej Świecie w istniejącym siedlisku rolniczym Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »