Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
UZYSKANIE UPOWAŻNIENIA STAROSTY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USTALENIEM GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – zmiana od 01 stycznia 2019 roku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Wydział Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wprowadzenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (Formularz P8) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych EGiB (Formularz P1), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (Formularz P2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (Formularz P4) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (Formularz P3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wniosek o wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu (Formularz EGiB) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wymiana dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Dróg Szczegóły
Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. ustawy o lasach Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »