Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 4 miesiące od momentu złożenia wniosku lub 30 dni od momentu złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • Osoba kontaktowa Barbara Słowińska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   Kancelaria Główna lub pokój 205 I piętro
  • Telefon kontaktowy 52 5683138
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   I piętro pokój 205
  • Wymagane dokumenty - dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
   - aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych)
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Opłaty opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu : Bank Millenium S.A. Oddział w Świeciu nr: 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu
  • Tryb odwoławczy Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.
  • Uwagi

   Dotyczy:
   Użytkowników wieczystych jedynie w sytuacji, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty, pomimo braku takiego obowiązku, wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

  • Podstawa prawna

   Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian