Protokół X Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 5 czerwca 2019 r.

Protokół nr X/19

X Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 5 czerwca 2019 r.

 

Obrady rozpoczęto 5 czerwca 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:11 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 19 radnych.

Obecni:

 1. Wiesław Bagniewski
 2. Waldemar Fura
 3. Józef Gawrych
 4. Grzegorz Goral
 5. Brunon Han
 6. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
 7. Zbigniew Kapusta
 8. Urszula Kempińska-Czerwińska
 9. Adam Knapik
 10. Franciszek Koszowski
 11. Andrzej Kowalski
 12. Stanisława Kuffel
 13. Angelika Macura
 14. Iwona Manys
 15. Marek Mazurek
 16. Szczepan Nowakowski
 17. Ryszard Pacek
 18. Marcin Podgórski
 19. Barbara Studzińska
 20. Grzegorz Tomaszewski
 21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

 1. Otwarcie X sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia X sesji dokonał Pan Adam Knapik, który powitał obecnych. Następnie na podstawie podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Adam Knapik poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji do poprawionego porządku obrad nie wpłynęła żadna propozycja zmiany i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby taki wniosek zgłosić. Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł uwag, po usunięciu problemów technicznych poddał porządek obrad pod głosowanie w brzmieniu przesłanym radnym (treść w załączeniu).

W międzyczasie poinformował, że przychylił się do sugestii, które radni zgłaszali na spotkaniu, jakie odbyło się w marcu, aby wspólnie dokonać prezentacji i dyskusji nad budżetem. Jednocześnie dodał, że odbędzie się to nie jako wspólne posiedzenie komisji, ale w formie sesji, gdyż takie rozwiązanie jest łatwiejsze pod względem organizacyjnym.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski

 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu, Pani Iwona Karolewska. Wyjaśniła, że konieczność jej podjęcia jest związana z wolą zmiany osoby przedstawiciela Powiatu w LGD.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski

 

Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr X/62/19 przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie przedłożyła Starosta, Pani Barbara Studzińska, a jej wystąpienie uzupełnił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, podając szczegóły odnośnie niewykonania strony wydatkowej.

Zawierające przedstawione dane opracowania: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia”, przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/108/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

 • bilans z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego,
 • łączny bilans jednostek budżetowych,
 • łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
 • łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych,
 • informacja dodatkowa,

przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/152/19 z dnia 14 maja 2019 r., które otrzymali wszyscy radni, stanowią załączniki do protokołu.

 

Pan Dariusz Woźniak w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty omówił budżet w oparciu o poczynioną analizę wskaźnikową, aby ogólnie zobrazować, w jakiej sytuacji finansowej jesteśmy od strony struktury dochodów, struktury wydatków i zadłużenia, porównując prezentowane dane do lat ubiegłych. Bardziej szczegółowo omówił także dochody oraz przyczyny 4% niewykonania po stronie wydatkowej. Nawiązując do zmniejszenia się na przestrzeni lat udziału dochodów bieżących wskazał na strukturę dochodów majątkowych, gdzie pozyskane w różnych konkursach dotacje na inwestycje są większe niż dochody ze sprzedaży mienia. Zmiana struktury dochodów świadczy właśnie o skutecznym pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Wskaźnik aktywności, który pokazuje, jak pozyskujemy dochody z zewnątrz polepszył się o 1,5% w porównaniu z rokiem 2017; w 2018 roku 17,6% wszystkich dochodów Powiat pozyskał z różnych konkursów, czyli ok. co szósta złotówka, która wpłynęła do budżetu Powiatu Świeckiego w roku 2018 była pozyskana dzięki aktywności samorządu, a sam fakt, że realizujemy 12 projektów unijnych świadczy o naszej skuteczności. Bardzo istotny jest również wskaźnik obrazujący ile w dochodach stanowią dochody własne – jest to 31,9%. Ocenił, że jest to zdecydowanie za mało, ale tak powiaty zostały wyposażone w ustawie o dochodach, że swoje finansowanie opieramy głównie na subwencjach i dotacjach. Niemniej jednak na przestrzeni lat następuje poprawa (w stosunku do roku 2017 o 0,3%); wynika ona głównie z dynamicznego wzrostu udziałów w PIT i CIT. Jeden z najważniejszych wskaźników, który pokazuje sytuację finansową to udział nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w dochodach ogółem. Tu też nastąpiła poprawa w stosunku do roku 2017, aczkolwiek nie jest ona tak wysoka, jak w najlepszych latach.

Jeżeli chodzi o samą strukturę wydatków podkreślił, że wydatki majątkowe stanowią w niej prawie 30%. Powołując się na przekazane radnym dane, jak kształtowały się one na przestrzeni lat zaznaczył, że zatwierdzony przez Radę Powiatu budżet roku 2018, który Zarząd wykonał, od strony inwestycyjnej jest najlepszym budżetem od prawie 10 lat dodając, iż zostało to zrealizowane przy relatywnie niskim stopniu zadłużenia (poziom długu w stosunku do dochodów ogółem tj. 13,9%). Od wielu lat poziom zadłużenia jest stabilny i bezpieczny, zarówno w odniesieniu do ograniczeń wynikających ze starych zasad, jak i nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia (maksymalnie na spłatę długu moglibyśmy przeznaczyć około 8% naszych dochodów, a w ubiegłym roku przeznaczaliśmy niecałe 2,5%). Stabilna sytuacja od strony zadłużenia i rekordowe wydatki inwestycyjne, przy niskich dochodach własnych są możliwe dzięki temu, że bardzo skutecznie pozyskujemy środki z zewnątrz.

Zwrócił również uwagę na wskaźnik pokrycia subwencją oświatową oraz dotacjami wydatków bieżących w Oświacie stwierdzając, że od pewnego momentu Oświata w powiatach, podobnie jak w gminach, zaczęła się nie bilansować i obserwowaliśmy taki niekorzystny trend, który został zahamowany w roku 2018. Przypomniał, że w 2014 roku wszystkie subwencje i dotacje wystarczały nam na pokrycie wydatków bieżących w 95,7% , potem było coraz gorzej (odpowiednio 93,4%, 92,5% i 89,8%), a w ubiegłym roku tj. 91,7%. Rok bieżący jest nietypowy w związku z dodatkowymi podwyżkami i uważa, że jeżeli będą na nie środki, to sytuacja powinna się jeszcze poprawić, bo subwencja dla Powiatu Świeckiego w roku 2019 jednak istotnie wzrosła.

Po omówieniu strony dochodowej oraz wydatkowej podsumował, że wpływ na niższy o około 4 mln zł deficyt miało niższe wykonanie wydatków, głównie wydatków bieżących.

3 projekty unijne były realizowane w trochę wolniejszym tempie i zostaną zrealizowane już w tym roku („Wykształcony profesjonalista”, „Kompetentny absolwent” i „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”). Znajdują się one w działach oświatowych i stanowią około 0,9 mln zł niewydatkowanych środków. Niewydatkowane środki w tym dziale to w sumie tj. 1,3 mln zł, czyli 0,4 mln zł przypada na pozostałe wydatki bieżące w Oświacie. Te wydatki wynoszą w sumie ponad 30 mln zł, więc te 400 tys. zł niewykonania wynika z oszczędności, natomiast oczywiście wszystkie zadania statutowe szkół były realizowane. Drugi poziom niewykonania tj. dział 710, kwota 800 tys. zł – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Z uwagi na pewne opóźnienia nie zrealizowaliśmy tego, co zakładaliśmy w roku 2018, ale projekt jest przewidziany bodajże do roku 2021 i do tego czasu będzie zrealizowany. We wszystkich działach opieki społecznej (852, 853 i 855) wydaliśmy mniej w stosunku do planu ogółem o ok. 500 tys. zł, 170 tys. zł na rodzinach zastępczych, 170 tys. zł na placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ok. 150 tys. zł na pozostałych zadaniach. Nie było potrzeby uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe – tj. 200 tys. zł, mniej wydatkowaliśmy na obsługę długu – stopy procentowe cały czas utrzymują się na rekordowo niskim poziomie i wydatkowaliśmy na ten cel ok. 150 tys. zł mniej; sama administracja tj. niewydatkowanie kwoty 300 tys. zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 tys. zł i drogi – 500 tys. zł, z tym, że 400 tys. zł jest na projekcie unijnym, gdzie z przetargu wyszła niższa kwota i nie zostało to skorygowane.

Jednocześnie podkreślił, że wszystkie zadania inwestycyjne, z wyjątkiem 2 które szczegółowo omówiono, zostały wykonane, natomiast pozostałe zadania statutowe były realizowane niższym kosztem. Dodał, że nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych i Powiat posiada płynność finansową.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik odnosząc się do Oświaty stwierdził, że w zestawieniu wynagrodzeń dla każdej placówki są kwoty wynagrodzeń i pochodnych oraz umowy cywilnoprawne. Posługując się przykładami zapytał, z czego wynika fakt, że szkoły dysponujące bardzo wysokim budżetem w ogóle nie mają umów cywilnoprawnych, a są placówki, gdzie ten fundusz płac jest dużo niższy, a na umowy cywilnoprawne dyrektor wydaje znaczne środki. Postawił pytanie, co jest w tych umowach i czy dyrektor otrzymując budżet od razu wie, że może wydać określoną część środków zapisanych na funduszu płac na umowy cywilnoprawne, czy pojawia się to w ramach nadwyżki.

 

Pan Dariusz Woźniak odnosząc się do drugiej części pytania odpowiedział, że dyrektor z góry to wie, bo plan finansowy jednostki jest sporządzany w pełnej szczegółowości paragrafowej, która uwzględnia wydatki na umowy cywilnoprawne. To dyrektor składa projekt planu finansowego i jeśli zostaje on zatwierdzony (bez zmian lub z korektą), to oczywiście otrzymuje informację zwrotną, jak wygląda jego plan finansowy. Zatem wie, że ma środki na umowy cywilnoprawne, a jeżeli ich nie ma, to w trakcie roku może też wnioskować o zmiany. Reasumując zaznaczył, że inicjatywa jest po stronie dyrektora i w tej kwestii posiada on pełną wiedzę. Co do struktury umów cywilnoprawnych stwierdził, że nie posiada szczegółowych informacji, jakiego typu umowy cywilnoprawne są zawierane w poszczególnych jednostkach oświatowych i dlaczego w niektórych są, a w innych nie, natomiast sądzi, że zależy to od koncepcji dyrektora.

 

Pani Barbara Studzińska poprosiła o udzielenie odpowiedzi Dyrektor PZEA, Panią Bożenę Szydłowską.

 

Pani Bożena Szydłowska potwierdziła, że o tym, w jakiej formie zostaje zatrudniona osoba, czy też firma decyduje dyrektor. Po doprecyzowaniu, że pytającemu chodzi o umowy zlecenia dla osób fizycznych powtórzyła, że to dyrektor decyduje o zatrudnieniu np. inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i czy zatrudnia go na umowę zlecenie, na część etatu, czy też powierza te obowiązki któremuś z zatrudnionych pracowników. Dodała, że specyfika jednostek jest na tyle różna, że trudno udzielić ogólnej odpowiedzi. Są to sporadyczne przypadki, jak np. konieczność naprawy niewielkiej awarii. Wówczas dyrektor zatrudnia rzemieślnika – osobę, która nie prowadzi działalności i płaci mu wynagrodzenie właśnie w ten sposób.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że Powiatowa Biblioteka Publiczna jest zlokalizowana w budynku, który nie stanowi własności powiatu i z tego tytułu płacimy czynsz, natomiast w roku poprzednim w zakupie usług pojawił się wydatek 8.470,02 zł na naprawę okna. Stwierdził, że budzi to wątpliwości i nie powinno mieć miejsca. O ile niewielkie koszty, jak np. wymiana klamki można by ewentualnie zaakceptować, natomiast generalnie opłacając czynsz nie powinniśmy dokonywać inwestycji w obce środki trwale, a skala tego wydatku pokazuje, że jest to właśnie inwestycja w obcy środek trwały.

 

Pani Barbara Studzińska poprosiła o udzielenie odpowiedzi Dyrektor PZEA, Panią Bożenę Szydłowską.

 

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że należałoby sprawdzić w umowie, jakie są warunki wynajmowania i kto ponosi koszty takich bieżących remontów. Przyznała rację, że jest to nakład w podwyższenie wartości środka trwałego, ale można go uznać za remont, związany ze zwykłym użytkowaniem nieruchomości. Zaznaczyła, że bez sięgnięcia do umowy nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć.

 

Pan Dariusz Woźniak uzupełnił, że patrząc na klasyfikację tego wydatku, został on ujęty w paragrafie 4270 jako naprawa, a więc z tego punktu widzenia jest to wydatek bieżący, a nie inwestycyjny, natomiast pytanie jest słuszne i zostanie sprawdzone, jak ta kwestia jest uregulowana w umowie.

 

Pan Adam Knapik postawił pytanie, czy dyrektora Biblioteki nie obowiązują te same przepisy podatkowe, co inne jednostki jeżeli chodzi o wartość rozgraniczającą między remontem, a odtworzeniem środka.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiadając stwierdził, że to są 2 kwestie. Jeżeli chodzi o zakupy środków trwałych, to po zmianie przepisów jak dyrektor określi to w polityce rachunkowości, granicą jest 10 tys. zł, a nie jak było przez długi czas 3,5 tys. zł, natomiast tu nie mówimy o zakupach, tylko o wydatkach remontowych. Tutaj granicą rozróżnienia, czy to jest inwestycja, czy remont nie jest kwota, ale właśnie kwestia czy nie nastąpiło ulepszenie (należałoby to rozpatrywać bardziej od strony prawa budowlanego). Skoro zostało to zakwalifikowane do części bieżącej domniemywa, że to był właśnie remont bieżący.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że niepokoi go wskaźnik pokrycia subwencją oświatową. Zwracając się do Skarbnika zapytał, czy wynika to z naszych zaniedbań jeżeli chodzi o prowadzenie Oświaty i wykazanie w dokumentach, czy ze strony Ministerstwa.

 

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że Oświata jest coraz bardziej niedofinansowana i jego również to niepokoi. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ten trend się poprawił. Przypomniał, że kiedy analizowaliśmy tę kwestię w ubiegłym roku wnioski były bardziej pesymistyczne, bo wówczas spadliśmy ze wskaźnikiem pokrycia poniżej 90% (obecnie jest on powyżej 90%). Dodał, że sytuacja w gminach wygląda zdecydowanie gorzej. Podkreślił, że nie wynika to z jakichś naszych zaniedbań, bo mamy dobrą organizację szkół, obiekty są wyremontowane i docieplone, więc te wydatki bieżące są na optymalnym poziomie, natomiast w Polsce tak już jest, że samorządy mniej lub więcej dokładają do części bieżącej. U nas nieco się to poprawiło i przypuszcza, że ten rok powinien być lepszy. Reasumując stwierdził, że wynika to z takiego, a nie innego systemu finansowania.

 

Pan Marek Mazurek wracając do kwestii umów zleceń poinformował, że w ZSP Nowem dotyczą one nadzoru nad siecią komputerową i sprzątania. Dodał, że w trakcie kontroli były co do tego pewne uwagi i zostało to poprawione. Następnie zapytał, z czego wynika różnica w wydatkach na nagrody i premie między jednostkami oświatowymi, które mają mniej więcej ten sam poziom wynagrodzeń.

 

Pani Bożena Szydłowska proszona o udzielenie odpowiedzi stwierdziła, że zasadą wypłacania nagród jest wielkość planowanego funduszu płac. Ustawa – Karta Nauczyciela mówi, że obowiązkowo dokonuje się odpisu w wysokości 1% funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody. Karta Nauczyciela daje też delegację organowi stanowiącemu do ustalenia szczegółowych zasad przydzielania tych nagród i w uchwale, którą Rada Powiatu podjęła kilka lat temu zostało określone, że 35% z tego 1% przypada na nagrody Starosty, a 65% pozostaje w dyspozycji Dyrektora. Jeżeli mamy szkoły, które zatrudniają 100 nauczycieli oraz szkoły, czy jednostki, które zatrudniają 20 osób, zatem ta pula środków jest odpowiednio różna, a procent od różnej kwoty daje różną wielkość odpisu na nagrody.

 

Pan Marek Mazurek (Ad Vocem) zwrócił uwagę, że pytał dlaczego jednostki o zbliżonym budżecie mają tak duże różnice, bo np. 2 jednostki mają około 1,2 mln zł i jedna z nich ma na nagrody 58 tys. zł, a druga przeszło 20 tys. zł.

 

Pani Bożena Szydłowska uzupełniła, że w ramach tych środków dyrektor nie musi wypłacić pełnej puli pieniędzy i będzie tak, jak on zadysponuje. Jeżeli chodzi o nauczycieli, w regulaminie określone są maksymalne kwoty, a w przypadku nagród dla pracowników samorządowych, wypłacanych zwyczajowo 2 razy w roku, organ prowadzący ustala stawkę.

 

Pan Dariusz Woźniak zwrócił uwagę, że te wydatki w poszczególnych jednostkach są rozmieszczone w wielu rozdziałach klasyfikacji budżetowej, więc należałoby zsumować poszczególne pozycje wydatków osobowych ogółem, a także zsumować poszczególne pozycje nagród i premii i wtedy to odnieść. Podając przykład ZSP w Świeciu wskazał, że jest to rozdział 80130, 80120, 85410, 80115, 80117, 80151, 80152, 80195. Zaznaczył, że być może po takim przeliczeniu występują różnice, o jakich mówi Pan radny, natomiast konieczne byłoby podanie konkretnych danych, aby móc to sprawdzić i zweryfikować.

 

Pan Marek Mazurek stwierdził, że Skarbnik w sposób jasny wytłumaczył, na czym to polega i podziękował za udzieloną odpowiedź.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę na kwestie techniczne wskazując, że radny chcący ustosunkować się do udzielonej odpowiedzi na jego pytanie powinien użyć opcji „Ad Vocem” na urządzeniu do głosowania – wówczas wchodzi on na początek listy osób zgłoszonych do dyskusji.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska oceniła, że Pan Przewodniczący ma rację i jeśli chodzi o wymianę okien, drzwi i innych elementów stałych budynków absolutnie nie można tego zakwalifikować jako remonty. Wykładnia prawa jest jednoznaczna. Nawet jeśli zostało to wpisane w umowie, to taka umowa powinna podlegać weryfikacji, czy jest ona prawidłowo sporządzona. Można coś takiego zastosować tylko w przypadku, kiedy będzie odpis od czynszu w następnych miesiącach. W trakcie kontroli NIK czy KAS jest to brane pod uwagę, bo to jest dbałość o majątek danej jednostki – starostwa powiatowego, a nie innego samorządu.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że radni nie będą tego dyskutować, bo sprawa na pewno wymaga wyjaśnienia; co do zasady oczywiście wszyscy wiedzą, że samorząd nie może prowadzić inwestycji w obce środki trwałe.

 

Pani Iwona Manys nawiązała do zawartych w Sprawozdaniu danych odnośnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (począwszy od 52 strony). Zwracając się do Starosty postawiła pytanie, w jaki sposób zatrudniani są tam nauczyciele, tj. czy mają 3 osobne umowy na szkołę podstawową, gimnazjum i internat, ponieważ po przeliczeniu wychodzą tam dosyć wysokie kwoty wynagrodzenia pracowników. Zapytała również, jak wygląda kwestia nadgodzin i czy w arkuszu organizacyjnym na przyszły rok szkolny też są zaplanowane nadgodziny, ponieważ wiadomo, że nadgodziny, szczególnie dla nauczycieli dyplomowanych, są droższe, niż np. zatrudnienie nowej osoby, która by pracowała nawet na „goły” etat.

 

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela nauczyciel pracujący w Zespole Szkół, a taką placówką jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu, zatrudniany jest w Zespole i ma jedną umowę o pracę zawartą z dyrektorem tego Zespołu. Jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to zarówno w tym roku, jak i w już zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok kolejny, są godziny ponadwymiarowe. Zwróciła uwagę, że z tytułu przydzielenia godziny ponadwymiarowej nauczycieli nie zwiększamy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, te godziny nie są też obciążone dodatkiem za wysługę lat, a więc w sumie są one tańsze, natomiast jest kwestią do dyskusji, czy tak powinno być, czy też nauczyciele powinni mieć tylko etaty, bez godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie dodała, że ilość godzin ponadwymiarowych jest weryfikowana nie tylko przez nią, ale przez system, w którym jest zapora uniemożliwiająca przekroczenie dopuszczalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych. Potwierdziła, że w SOSW w Warlubiu są różne typy szkół zaznaczając, że od września funkcjonuje tam również przedszkole specjalne, gdzie wymiar godzin nauczyciela jest inny, jest tam świetlica oraz internat, gdzie również pensum dydaktyczne nauczycieli jest różne i w przypadku tych nauczycieli zgodnie z zasadami oblicza się pensum łączone i od pensum łączonego ewentualnie godziny ponadwymiarowe.

 

Pani Iwona Manys (Ad Vocem) dziękując za informację przyznała, że dla nauczyciela dyplomowanego opłaca się dawać nadgodziny, jeżeli jest ich bardzo mało, ale jeżeli godzin ponadwymiarowych jest bardzo dużo, to jednak opłaca się zatrudnić nową osobę.

 

Pan Waldemar Fura zwrócił uwagę, że nie zaplanowanie godzin ponadwymiarowych w strukturze wydatków edukacyjnych niesie za sobą poważną konsekwencję, jaką jest konieczność wypłacania dodatku uzupełniającego i ponoszenia związanych z tym kosztów. Podał przykłady samorządów, które zmuszone były wydatkować w ten sposób znaczne środki. Biorąc powyższe pod uwagę ocenił, że polityka, aby te godziny ponadwymiarowe były jest właściwa i uzasadniona, niezależnie od poziomu wynagrodzeń, jakie ci nauczyciele mają. Skomentował, że z jednej strony ubolewamy, że płace w oświacie nie są zbyt wysokie, a z drugiej, przy propozycji Pani radnej w szkołach powinni pracować tylko nauczyciele kontraktowi z wynagrodzeniem nieco ponad 3 tys. zł brutto na gołym etacie. Wyraził opinię, że byłoby nieporozumieniem, gdyby samorząd prowadził taką politykę.

 

Pan Adam Knapik przed oddaniem głosu Pani Iwonie Manys przypomniał, że obecnie trwa omawianie budżetu, majątku oraz informacji o stanie mienia. Stwierdził, że nie chciałby, żeby dyskusja schodziła na problemy zatrudniania nauczycieli i ich wynagradzania, aczkolwiek rozumie, że jest to bardzo ważny temat.

 

Pani Iwona Manys (Ad Vocem) stwierdziła, że już wycofała zgłoszenie chęci zabrania głosu jednocześnie zapowiadając, że będzie wnioskować o możliwość wglądu w arkusz organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

 

Pan Adam Knapik podsumowując zapowiedział, że zakłada, iż nie będzie ponownej prezentacji całego sprawozdania. Dodał, że w posiedzeniach wszystkich komisji, jakie się odbędą weźmie udział Skarbnik Powiatu, więc jeśli po dzisiejszej sesji pojawią się jakieś wątpliwości, to radni będą mieli okazję, aby jeszcze przed głosowaniem o to zapytać. Następnie, wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję nad tym punktem.

Jednocześnie poinformował, że przy podejmowaniu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 zamierza nie wywoływać już dyskusji na temat szczegółów, natomiast każda Komisja i każdy Klub Radnych, jeśli wyrazi taką wolę, będzie mógł przed głosowaniem przedstawić wypracowane przez siebie stanowisko w tej sprawie.

 

 

 1. Sprawy różne.

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

 

 

 1. Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Świeckiego, jednocześnie przypominając, że dyskusja nad raportem o stanie jednostki samorządowej, a także procedura uchwalenia absolutorium i sprawozdania z wykonania budżetu odbędzie się na sesji w ostatnią środę czerwca o godz. 13:00.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Przygotowała: Halina Matwiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Informacje

Rejestr zmian