Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 listopada 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście – według załączonej listy obecności.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Mazurek, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
  2. Sprawy bieżące.

Do pkt.1

Odnośnie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029 Pani Barbara Studzińska przedstawiając ogólne założenia dotyczące budżetu na 2020 rok w porównaniu do budżetu planowanego na 2019 rok, powiedziała, że plan dochodów budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok wynosi 115 649 844 zł., a na 2019 rok – 122 728 351 zł. Z tego wynika bardzo istotna różnica w dochodach. Wnika to z faktu, że największy spadek dochodów notowany jest w pozycji – dochody z funduszy strukturalnych. W 2019 roku zaplanowane dochody z tego tytułu wynosiły 17 400 000 zł., natomiast w przyszłym roku planuje się dochody w wysokości jedynie 6 501 810 zł. Następnie poinformowała, że w 2019 roku zaplanowane zostały dwa duże zadania drogowe za 3 300 000 zł. – przebudowa drogi powiatowej Michale-Sartowice oraz włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T. W obecnym roku kwota obejmuje przebudowę ul. Wojska Polskiego w Świeciu z trzema rondami. Ubolewa, że środki strukturalne z przeznaczeniem na inwestycje już się kończą, więc taka okazja już się nie powtórzy. Powiedziała również, że spadają dotacje z budżetu Państwa o kwotę 2 600 000 zł. W planie na 2019 rok mieliśmy zawarowaną kwotę 3 000 000 zł. z funduszu dróg samorządowych, natomiast w planie na przyszły rok mamy wprawdzie złożone wnioski do funduszu dróg samorządowych i możemy spodziewać się kwoty 9 000 000 zł., ale w tej chwili nie wiemy jak te wnioski będą rozpatrzone i dlatego zaplanowana jest kwota możliwa do otrzymania. Poza tym wskazała na wzrost dochodów ze względu na rosnącą subwencję ogólną o około 8 000 000 zł., w tym rosnącą subwencję oświatową o 5 800 000 zł. W roku 2019 jej wysokość wynosiła 32 288 113 zł., a w 2020r. – 38 098 847 zł. Jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą powiedziała, że w 2019r. wynosiła 6 497 357 zł., a w 2020r. planuje się ją na poziomie 7 882 564 zł. Równoważąca zaś w 2019r. wynosiła 2 580 644 zł., w roku 2020 r. – 3 378 786 zł. Łącznie w 2019 roku subwencje ogółem wynosiły 41 366 114 zł., a na 2020 planuje się je w wysokości 49 360 197 zł. Niemniej okazuje się, że pomimo wzrostów subwencji przede wszystkim subwencji oświatowej koszty wzrostu wydatków oświatowych znacząco przewyższają przyznaną nam subwencję i koszty w oświacie rosną o 8 300 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki poinformowała, że w tym roku zaplanowano je na poziomie 120 328 000 zł. a na 2020 r. – 118 649 000 zł. Zaznaczyła, że po raz pierwszy bardzo istotnie zmienia się struktura wydatków, ponieważ w 2019 roku najwięcej środków budżetowch było przeznaczonych na drogi, następnie na oświatę i opiekę społeczną, a w 2020 roku zmieniła się kolejność – najpierw oświata, kolejno opieka społeczna i drogi. Przyczyną tego stanu rzeczy jest istotny wzrost wydatków na oświatę, w 2019 roku, bowiem kształtowały się one na poziomie 38 450 000 zł., w 2020 roku kwota ta wynosi 46 741 031zł. Następnie wyjaśniła przyczynę takiego stanu rzeczy, a mianowicie podwójny rocznik w szkołach oraz podwyżki dla nauczycieli. Poza tym nastąpił istotny wzrost wynagrodzenia zasadniczego, jeśli chodzi o płacę minimalną z 2 200 zł na 2 600 zł brutto na poziomie wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek za wysługę lat, który dotychczas był wliczany do kwoty 2 200 zł. Odnoście wydatków majątkowych powiedziała, że planuje się je na poziomie 17,5 %, a w roku 2019 było 31%. Kwotowo w 2020 roku stanowią 20 752 000 zł. i są bardzo precyzyjnie przedstawione w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej, gdzie wymienia się wszystkie wydatki majątkowe, przede wszystkim planowane do sfinansowania drogi powiatowe oraz bieżące utrzymanie dróg jak również inne wydatki, które stanowią wydatki inwestycyjne. Poza tym wydatki osobowe rosną o 10 500 000 zł. tj. o 18,5 % a wydatki bieżące rzeczowe o 2 %. Kończąc poinformowała o tym, że budżet Powiatu na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości 3 000 000 zł. i zostanie sfinansowany 3- letnim kredytem.

Następnie Pan Dariusz Woźniak szczegółowo omówił projekt budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029 (projekty uchwał stanowią zał. do protokołu).

Pan Roman Witt zapytał o kwestię wzrostu kosztów stałych spowodowanego ewentualnym wzrostem cen energii elektrycznej oraz czy był robiony sondaż wśród gmin Powiatu Świeckiego, co do udziału w partycypacji kosztów inwestycji.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że do kwestii energii elektrycznej podchodzono indywidualnie i uważa, że zaplanowane na ten cel środki powinny starczyć. Jeśli chodzi o drugie pytanie powiedział, że Powiat dobrze współpracuje z gminami i choć ich budżety są trudne to jest optymistą. Dla przykładu podał Gminę Świecie, gdzie w budżecie jest zapis o przekazaniu dofinansowania, gdy tylko pojawią się jakieś wolne środki. Dofinansowanie w 2020r. od Gminy Świekatowo w wysokości 500 000 zł. i Pruszcza w wysokości 1 300 000 zł. jest zagwarantowane pisemnie. Poza tym wskazał na dofinansowanie od Gminy Osie w wysokości 200 000 zł., Gminy Lniano w wysokości 400 000 zł. przechodzące z roku 2019. Jeśli chodzi o 2020 rok uważa, że deklaracje gmin będą dotrzymane.

Pani Iwona Manys zapytała o przeznaczenie kwoty w wysokości 430 156 zł. na Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kolejno zadała pytanie o koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie i wynagrodzenia dla pracowników. Czy są one na tym samym poziomie, co w roku 2019. Wskazała również na zapis w projekcie budżetu na 2020 dotyczący dotacji celowej dla powiatu bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez tożsamą Poradnię w Koronowie. Uważa, że chodzi tu o uczniów z Serocka badanych w poradni w Koronowie, bo obowiązuje rejonizacja.  Zapytała, więc czy wszystkie wydawane opinie i orzeczenia są respektowane, co wpływa na zasadność dotacji. Kończąc zapytała, z czego wynikają wyższe niż w roku ubiegłym jej zdaniem kwoty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Pan Dariusz Woźniak  odnośnie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiedział, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, niestety bardzo mocno niedofinansowane. W przyszłorocznym budżecie po raz pierwszy przyjęliśmy taką zasadę, że to, co zaplanowaliśmy nawet nie wystarcza do końca roku, inaczej musielibyśmy dołożyć jeszcze więcej. Uważamy, że mimo tego podejścia zaplanowane środki są bezpieczne z tego względu, że w trakcie roku już od wielu lat ta dotacja jest wiele razy zwiększana, więc domniemujemy, że tak będzie i w roku 2020. Dotacja pierwotna Wojewody na ten cel od 10 lat jest na stałym poziomie i wynosi 252 000 zł. wystarczając jedynie na wynagrodzenia. Natomiast koszty funkcjonowanie PZOON obejmują wynagrodzenia pracowników, lekarzy orzeczników, sekretarza oraz wydatki bieżące rzeczowe związane z utrzymaniem budynku. Wskazał na bardzo wysokie koszty związane z pocztą wynoszące ponad 100 000 zł. Jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bąkowie powiedział, że koszt funkcjonowania placówki w roku 2020 będzie wyższy niż w 2019, z tego względu, że więcej zaplanowaliśmy na płace oraz wydatki bieżące (wzrost o 2%). Co do pytania o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie poinformował o funkcjonującym od lat porozumieniu, dzięki któremu dzieci z rejonu Serocka korzystają z jej usług. Orzeczenia placówki są jak najbardziej honorowane. Kończąc poprosił Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego o odpowiedź na pytanie dotyczące wczesnego wspomagania.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że subwencja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przyznawana jest według algorytmu ustalonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji i na rok 2019 waga wynosiła 0,84 standardu. Liczba wychowanków na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wynosiła 65, zatem biorąc pod uwagę wielkość standardu i wskaźnik korygujący, który w tym roku po raz pierwszy jest powyżej 1 to na ten cel otrzymaliśmy około 304 000 zł. ogółem.  Zadanie to realizowane jest w Powiecie w trzech jednostkach. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu na dzieci, które faktycznie uczestniczą w zajęciach zgodnie z rozporządzeniem o organizacji formy pomocy oraz w dwóch przedszkolach specjalnych w Świeciu i Warlubiu. Z tego względu, że w podziałkach klasyfikacji budżetowej jest rozdział wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan jest ustalany w sposób proporcjonalny do liczby wychowanków w każdej jednostce. Wracając do pytania o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie wyjaśniła, że przepisy rozporządzenia w sprawie funkcjonowania poradni mówią o tym, że właściwą poradnią do wydawania opinii, orzeczeń o uczniu jest poradnia, w której zasięgu znajduje się szkoła.  Natomiast, jeżeli to dotyczy dziecka nieobjętego jeszcze obowiązkiem szkolnym i niebędących pod opieką przedszkola to poradnia właściwa według miejsca zamieszkania.  W kwestii subwencji ważne jest, aby te opinie i orzeczenia wydała publiczna poradnia. Powodem zawarcia porozumienia w tej sprawie było oddalenie Serocka od Świecia, utrudniona komunikacja oraz początkowy brak specjalistów w PPP w Świeciu.  

Pan Waldemar Fura zapytał o plan dotyczący 6% podwyżki dla nauczycieli.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że w budżecie Powiatu na 2020 rok nie ma zaplanowanych środków na podwyżki dla nauczycieli.

Pan Waldemar Fura zapytał czy są jakieś przyjęte rezerwowe rozwiązania na wypadek ogłoszenia obowiązku zwiększenia nauczycielom pensji.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że czytając decyzję Ministra Finansów odnośnie subwencji oświatowej nie widać w niej zapisów o zabezpieczonych środkach na podwyżki, a jedynie, że zabezpieczono środki na przechodzącą podwyżkę z roku 2019. Na tej podstawie domniema, że w przypadku, gdy Rząd wprowadzi podwyżkę, to zwiększy subwencję, tak jak to było od września 2019 roku. Inną sprawą jest czy te środki wystarczą. Po drugie liczymy jednak, że ostateczna subwencja będzie wyższa niż ta obecna, bo parząc historycznie to zawsze była wyższa lub taka sama.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o wysokość środków powiatowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 239 (byłej drogi wojewódzkiej), co, do której podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który będzie przekazywał na nią środki. Kolejno wskazał na brak bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Gródek przed mostem. Chodzi głównie o dzieci, które uczęszczają tamtędy do szkoły. Przypomniał, że temat ten sygnalizował dużo wcześniej i czeka na odpowiedź.

Pan Dariusz Woźniak odnośnie nowo przejętej drogi powiatowej powiedział, że współpraca w tym zakresie z samorządem województwa układa się wzorowo, czyli to, co było założone jest realizowane. Samorząd województwa przekazuje środki na te dwie przejęte drogi od roku 2018. W roku 2019 na nasz wniosek przekazał nawet kwotę o 800 000 zł. wyższą niż wynikało to z harmonogramu realizacji inwestycji. W roku 2020 zgodnie z harmonogramem założyliśmy w planie dochodów dotacje na te dwie drogi w wysokości  4 800 000 zł. Na drogę Lniano – Drzycim – Gródek 4 000 000 zł., a o drugie 4 000 000 zł. staramy się z Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego wynika, że Powiat ze środków własnych nie dołoży nic do tej drogi, natomiast 800 000 zł. na przebudowę drogi Osie-Warlubie i powiat także nic nie sfinansuje. Tak jak było uzgodnione, tak jest realizowane.

Pan Adam Meller jeżeli chodzi o temat bezpieczeństwa w ruchu pieszych w miejscowości Gródek powiedział, że już dwukrotnie spotykał się z Wójtem Drzycimia i dyskutował o tym problemie. Wysokie koszty związane z budową chodnika, które wynikają z ukształtowania terenu nie pozwoliły na jego realizację przy okazji obecnej inwestycji. Niemniej można się spodziewać, że zostanie on ujęty w nowym programie drogowym, jako nowe zadanie.

Pan Grzegorz Goral w związku z tym, że w budżecie 2020 roku nie zaplanowano żadnych środków na ochotnicze straże pożarne i Policję zapytał o wysokość środków na ten cel w 2019 roku.

Pan Dariusz Woźniak potwierdzając brak zaplanowanych środków na ten cel w budżecie na 2020 rok poinformował, że w roku 2019 na Policję wydano 43 000 zł. a na OSP 84 000 zł.

Pani Barbara Studzińska dodała, że pomimo braku zaplanowanych środków na OSP planuje się dofinansowanie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że straże ochotnicze są dobrze wyposażone a poza tym, jest to zadanie gmin, więc nic się nie stanie jak przez jeden rok ich nie dofinansujemy. Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Policji powiedziała, że zostały przez nią złożone różnego rodzaju wnioski, nie zostały jednak uwzględnione w budżecie Powiatu. Prosi, więc radnych o przyjęcie budżetu w takim kształcie, deklarując przy tym powrót do tematu w ciągu roku.

Pan Adam Knapik powiedział, że przy argumentacji dotacji dla PPSP pojawiła się obietnica otrzymania obecnie użytkowanych przez nią budynków. W momencie, kiedy Rada Powiatu dwie kadencje temu przekazywała Ministrowi grunt pod budowę nowej strażnicy my już raz ten budynek dostaliśmy. Wtedy ówczesny Zarząd nie zadbał o spisanie odpowiednich dokumentów. Uważa, że póki nie będziemy tego mieli to zapewnieniom nie można do końca wierzyć. Następnie zapytał, czym spowodowany jest wzrost o 63,66% wynagrodzeń w przypadku szkół zawodowych specjalnych w stosunku do roku 2019.

Pani Bożena Szydłowska wyjaśniła, że szkoły, o których wspomniał przedmówca funkcjonują w ramach Zespołu Szkół.  Istotne jest ustalenie planu finansowego dla zespołu, którym dysponować będzie dyrektor. Natomiast podziału na poszczególne rozdziały kiedyś było mniej. Obecnie wyliczamy szacunkowo odpowiednio do typów szkół według aktualnej liczny uczniów. Więc prawdopodobnie wzrosła liczba uczniów, koszty wynagrodzenia nauczycieli stąd taka sytuacja. W przypadku zespołów szkół należy brać wielkość środków finansowych na funkcjonowanie całego zespołu, czyli wszystkie rozdziały, jakie wchodzą w ramach danego zespołu szkół.

Pan Dariusz Woźniak uważa, że wynika to najprawdopodobniej z większej liczby oddziałów i to nie tylko spowodowanej podwójnym rocznikiem, tylko po prostu większej liczby klas. Aczkolwiek po sprawdzeniu odpowie precyzyjnie ile było planowanych klas i uczniów w roku 2019, a ile jest planowanych w 2020 roku. Przypuszcza, że ta różnica będzie składała się zapewne na wskazany przez Przewodniczącego Rady wzrost kosztów.

Pani Bożena Szydłowska wskazała na większą pulę środków specjalnych na 2020 rok, które trzeba rozdysponować.

Pani Barbara Studzińska odpowiadając Przewodniczącemu Rady odnośnie pomieszczeń PPSP powiedziała, że pierwsza odpowiedź w sprawie wniosku o ich przekazanie Powiatowi była negatywna. W tym roku ponowiła wniosek i otrzymała odpowiedź, iż Wojewoda nie wyklucza przekazania tego budynku Powiatowi, ale z racji tego, że nadal jest użytkowany przez PPSP nie może to póki, co nastąpić.

Pan Adam Knapik zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu planuje utrzymanie szkolnictwa zawodowego jedynie na poziomie wzrostu o 15,29%.

Pan Dariusz Woźnik wyjaśnił, że chodzi o zmianę rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wynika to z faktu, że więcej uczniów będzie już w szkołach branżowych niż w szkołach zawodowych.

Pan Adam Knapik zapytał o zakres prac planowanych na 2020 rok w ramach rozbudowy Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, o udział własny Powiatu w tym zadaniu i czy środki zewnętrzne są zagwarantowane.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że w roku 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 623 400 zł. z czego środki unijne w wysokości 389 000 zł., a udział własny Powiatu to kwota 234 400 zł. Przekazanie środków zewnętrznych gwarantuje podpisana umowa. Cała inwestycja opiewa na kwotę ponad 2 000 000 zł.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że zadanie to ma dwa zasadnicze etapy, pierwszy – roboty budowlane, a drugi zakup wyposażenia do pracowni.  Wyjaśniła, że w związku ze zmianą naboru będzie zmiana wniosku aplikacyjnego. Chodzi o to, że będzie kupione wyposażenie do pracowni technika papiernictwa i technika elektryka zamiast technika usług kosmetycznych.  W pierwszym roku będą przeprowadzone roboty budowlane.

 Pan Adam Knapik zapytał czy w roku 2020 inwestycja będzie zamknięta.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że nie zamkniemy całego zadania w przyszłym roku.

Pan Adam Knapik wskazał na wzrost wydatków związanych z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach publicznych i zapytał czy wzrost wynika z wiedzy o wzroście ich liczby w roku przyszłym.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że bazujemy na wielkości subwencji wstępnej obliczonej na podstawie liczby uczniów, którzy już w naszych szkołach i placówkach są oraz danych w SIO według stanu na dzień 30 września. Przyznała, że uczniów niepełnosprawnych jest sporo. Przede wszystkim w dwóch zespołach szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Świecki, gdzie wszyscy uczniowie muszą wylegitymować się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak również i w innych placówkach.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska zapytała o powierzchnię planowanych pomieszczeń z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że chodzi o sześć mieszkań jednoosobowych o powierzchni około 25 m2.

 Pan Brunon Han zapytał o to czy obniżka dotacji dla gminnych spółek wodnych będzie już na stałe oraz w jaki sposób będzie podzielona zaplanowana bardzo niska kwota na ten cel. Kolejno zadał pytanie, kogo dotyczą składki na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85156 oraz dlaczego w rozdziale 80152 nadal widnieją szkoły gimnazjalne. Kończąc zapytał ile dzieci jest umieszonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem.

Pan Dariusz Woźniak odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące gminnych spółek wodnych powiedział, że Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby zjawisko obniżenia dotacji nie było stałe, ale było zależne od możliwości finansowych Powiatu w przyszłości. Odnośnie rozdziału 85156 powiedział, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa. Kwota dotacji i wydatków to 1 732 400 zł. w przeważającej mierze dotyczy składki zdrowotnej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (ponad 1 700 000 zł.). Kwota 31 900 zł natomiast dotyczy wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Jeśli chodzi o rozdział 80152 wyjaśnił, że tak właśnie nazywa się rozdział klasyfikacji budżetowej, którego zmiana zależy od ministerstwa.

Pani Barbara Studzińska odnośnie spółek wodnych powiedziała, że w 2020 roku zaplanowano 25 000 zł. dla dwóch spółek wodnych na zastawki. Kończąc zaznaczyła, że chce, aby dotowanie gminnych spółek wodnych w kolejnych latach było wyższe.

Pan Józef Gawrych zaznaczył, że największym problemem w rozdziale środków były możliwości budżetu oraz to, że cięcia były wszędzie nie tylko w rozdziale środków na gminne spółki wodne czy ochotnicze straże pożarne. Wiadomo, że straże pożarne czy spółki wodne to mogłyby „skonsumować” każde kwoty. Poza tym szczególnie zeszły rok był bogaty w zakupy samochodów przez straże pożarne. Zaznaczył, że utrzymanie straży pożarnych to zadanie własne gminy, powiat jedynie pomaga.

Pan Dariusz Woźniak odnośnie pytania o dzieci umieszczane w placówkach poza powiatem powiedział, że w budżecie zaplanowana została kwota w wysokości niecałe 100 000 zł. za umieszczenie dzieci poza Powiatem Świeckim (Myślibórz).

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o znaczącą różnicę w zaplanowaniu kwoty wydatków w rozdziale 80152 (rok 2019 – 441 000 zł., rok 2020 – prawie 1 800 000 zł.).

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że kwota wynika z liczby dzieci o specjalnym kształceniu w szkołach publicznych (nie w Zespołach Szkół Specjalnych w Świeciu i Warlubiu) i naliczenia subwencji na dzień 30 września 2019 roku.

Pan Grzegorz Goral zapytał czy kwota odnośnie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 176 000 zł. dotyczy Powiatu czy danej gminy.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że w tej kwocie mieści się 20 000 zł. jako dotacja dla Gminy Smętowo dotycząca linii autobusowej Nowe-Smętowo-Nowe na cały 2020 rok. Reszta obejmuje linię Serock- Pruszcz-Świecie, Świecie- Pruszcz-Serock także na cały rok.

Pan Grzegorz Goral powiedział, że z dyskusji wywnioskował pokrycie kosztów przez poszczególne gminy.

Pani Barbara Studzińska wyjaśniła, że w kwestii linii Świecie-Serock-Świecie jest dokładnie tak jak było to dyskutowane przy okazji podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie jej uruchomienia. Ponadto istnieje duża szansa, aby w ramach tych samych środków, zaplanowanych w projekcie budżetu na 2020 rok, uruchomić jeszcze jedną linię ze względu na rosnące zainteresowanie mieszkańców. Natomiast, jeśli chodzi o linię Smętowo- Nowe poinformowała, że organizatorem będzie Gmina Smętowo, która zawrze porozumienie w Gminą Nowe. Powiat natomiast zadeklarował współfinansowanie.

Pan Dariusz Woźniak dodał, że Gmina Pruszcz udziela Powiatowi dotacji w wysokości 20 000 zł. na linię Serock-Świecie.

Pani Barbara Studzińska dodała, że dotacja Wojewody wynosi 1 zł. do 1 wozokilometra.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zrozumiała, że Powiat składa jeden wniosek, dostanie w 2020 roku środki z Urzędu Wojewódzkiego, a tam gdzie jest zaplanowane 20 000 zł. składają osobno poszczególne samorządy gminne.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że wniosek do wojewody składa organizator. Jeżeli na linii Świecie-Serock organizatorem jest Powiat Świecki to składa on wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast, jeśli chodzi o linię Smętowo-Nowe to organizatorem jest gmina Smętowo i ona będzie składała wniosek do Wojewody Pomorskiego.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że faktycznie większość wniosków, które były złożone w pierwszym rozdaniu do Wojewody dotyczyły samorządów powiatowych, ale było powiedziane również to, że w kolejnych latach to samorządy powinni się same starać o te środki. Zapytała czy Gmina Pruszcz zatem nie potrafi samodzielnie złożyć wniosku.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że Powiat Świecki jest organizatorem tej linii, a nie Gmina Pruszcz, dlatego złożyliśmy wniosek do Wojewody.

Pan Adam Knapik dodał, że Rada Powiatu Świeckiego podjęła uchwałę o uruchomieniu takiej komunikacji.  Konsekwencją tej uchwały były działania Zarządu zmierzające do uruchomienia tej linii.

Pani Barbara Studzińska kontynuowała, że Powiat Świecki wyszedł z inicjatywą uruchomienia tej linii na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze względu na deficyt komunikacyjny w tym rejonie. Powiat Świecki stał się organizatorem linii za zgodą Rady Powiatu. Gmina Pruszcz zaś jest naszym partnerem dofinansowującym to zadanie w wysokości 20 000 zł.

Pani Iwona Manys dodała, że głównym celem uruchomienia linii autobusowej Serock-Świecie była pomoc mieszkańcom, głównie 42 uczniom korzystającym z tego połączenia dojeżdżając do szkół ponadpodstawowych w Świeciu. Dotąd nie było połączenia Pruszcza ze Świeciem.

Pan Franciszek Koszowski dopowiedział, że Gmina Świecie ma własną komunikację miejską i nie jest zainteresowana żeby współuczestniczyć w finansowaniu tego zadania międzygminnego między gminą Świecie a gminą Pruszcz. Gmina Świecie ponosi własne koszty i nie pozyskuje dotacji z budżetu Państwa na własną komunikację.

Pan Zbigniew Kapusta jeżeli chodzi o linie Nowe-Smętowo powiedział, że również chodziło o około 30 uczniów dojeżdżających do szkół w Nowem. Porównując tę liczbę z zaplanowaną kwotą uważa to za mały wydatek.

Do pkt.2

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawy zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2019r.).

Pan Adam Knapik zaznaczył, że podjęta przez Radę Powiatu uchwała w sprawie utworzenia linii autobusowej Serock-Świecie-Serock nie miała ograniczenia czasowego – do końca roku, więc Zarząd Powiatu, któremu Rada powierzyła wykonanie uchwały musi co roku ten transport do Serocka organizować. Jego zdaniem żeby nie ponieść zaplanowanych na 2020 rok wydatków w tym względzie Rada musiałaby uchylić wspomnianą uchwałę.

Pani Barbara Studzińska zaznaczyła, że podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej było wymogiem formalnym postawionym przez Wojewodę. Gdyby okazało się, że nie ma zainteresowania wśród mieszkańców tego typu formą transportu, to Zarząd Powiatu nie proponowałby, aby w projekcie budżetu na 2020 rok widniały środki na ten cel. Startując do kolejnego konkursu na 2020 rok już nie musi być osobnej uchwały intencyjnej tylko wystarczy zapis w uchwale budżetowej o kontynuacji zadania i zaplanowanych środkach.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poinformowała, że nie chodzi o celowość zadania a pewną sprawiedliwość. Zastanawia się, dlaczego jeden samorząd otrzymuje środki, a inny nie. Bo z tego, co wie, jest wiele miejscowości gdzie taki transport publiczny by się przydał. Radna popiera inicjatywę, ale chodzi o to, że kiedy uchwała była przyjmowana było to w jej ocenie zupełnie inaczej przedstawione.

Pan Szczepan Nowakowski odnośnie poprawki do budżetu 2019 dot. Komendy Powiatowej Policji zapytał czy ta nie posiada już samochodów, bo nie jest to zadanie Powiatu, a co rok dotujemy zakup kolejnego auta.

Pan Marek Mazurek poprosił, aby Starosta najpierw odpowiedziała na pytanie radnej Kaczmarek-Sławińskiej.

Pani Barbara Studzińska zgodziła się z radną Kaczmarek-Sławińską w tym względzie, że z punktu widzenia samorządów gminnych Gmina Pruszcz zyskała na ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  Wyjaśniła jednak, że bardzo sprawiedliwa jest przyczyna zakwalifikowania tej linii do dofinansowania. Chodzi o fakt, że z powiatowego planu transportu drogowego wynikał brak połączeń Gminy Pruszcz z Gminą Świecie. Poinformowała, że Zarząd Powiatu rozważał uruchomienie linii Świecie-Nowe i trwały nawet w tym względzie dość mocno zaawansowane rozmowy, ale kompletując dokumentację i podczas rozmów z Burmistrzem Nowego okazało się, że na tej trasie jest dużo połączeń (niektóre zawieszone na okres wakacji), co wyklucza z dofinansowania z Funduszu. Poza tym okazuje się, że poziom finansowania przez Państwo jest na tyle niski, że uruchomienie każdej nowej linii to jest na prawdę poważna sprawa. Niemniej, jeśli gminy wykażą deficyt połączeń i zadeklarują dofinansowanie to możemy wrócić do tematu.

Pan Franciszek Koszowski przypuszcza, że złożoność sprawy uruchomienia takich linii zniechęca gminy do podjęcia tematu.

Pan Adam Knapik przypuszcza, że nieporozumienie wynika z faktu, że w uchwale w sprawie utworzenia linii autobusowej podjętej w trakcie roku budżetowego i mogącej rodzić skutki w kolejnych latach nie było o tym mowy.

Pan Józef Gawrych powiedział, że Zarząd Powiatu stał na stanowisku, że te trzy miesiące (do końca roku) pozwolą sprawdzić czy linia autobusowa Świecie-Serock będzie potrzebna.

Pani Barbara Studzińska odnośnie pytania radnego Nowakowskiego dot. Policji powiedziała, że faktycznie jest to zadanie rządowe i powiat nie ma obowiązku dotowania, ale mimo to dofinansuje zadania ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu.

Pan Józef Gawrych dodał, że zasady zakupu samochodów dla Policji są ustalone w ten sposób, że Komenda Wojewódzka czy Komenda Główna Policji dotuje zakup samochodu w 50%, a pozostałą kwotę Komendant musi gdzieś poszukać i zwraca się m.in. do Powiatu. Obecnie sprawa dotyczy zakupu samochodu typu furgon. Te, które Komenda posiada mają już ponad 10 lat i 500 km przebieg. Całkowity koszt zakupu to ponad 180 000 zł., a Powiat tylko ma swój udział częściowy. Jeśli Komendant nie pozyska dofinansowania z zewnątrz, to samochód nie zostanie kupiony. Poza tym bezpieczeństwo publiczne to jakby nie patrzeć też zadanie powiatu.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zasygnalizowała sprawę dotyczącą wynagrodzeń za nadzorowanie lasów niepaństwowych i pisma, które wpłynie do Starosty w tym względzie w najbliższym czasie. Uważa, że należy podnieść stawkę za 1 ha. Ubiegłoroczne spotkanie kilku nadleśnictw w Tucholi pokazało, że stawki są zbyt niskie i nie pokrywają kosztów nadzoru pełnionego ze strony nadleśnictw. Chodzi o to, że odbywa to się w ten sposób, że jest zatrudniona jedna osoba do tych zadań albo powierzone kilku leśniczym w terenie, którzy w ramach swoich obowiązków nadzorują na podstawie porozumienia. Kwestia nadzorowania lasów niepaństwowych jest bardzo skomplikowana, głównie, jeśli chodzi o czasami niejednorodną materię prawną. Poza tym bardzo ciężko czasami dojść do porozumienia z właścicielami lasów.

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że co roku w budżecie planowane są środki na zarządzanie lasami prywatnymi i w roku 2020 zaplanowano zwiększenie o 1 zł za 1 ha.

Pan Józef Gawrych poinformował, że co roku z nadleśnictwami podpisywane są aneksy dotyczące nadzoru nad lasami niepaństwowymi, ale tak jak radna Kaczmarek-Sławińska powiedziała kwestią sporną są stawki za nadzór. W roku 2019 stawka do 1 ha wynosiła 23 zł., a budżecie 2020 na rok zwiększona została do 24 zł., a obszar lasów to 3900 ha. Odnośnie kwestii czy 24 zł. na 1 ha wystarczy powiedział, że coroczną podwyżkę o 1 zł. ustalono wstępnie z nadleśniczymi. Dwa lata temu wynosiła ona 21 zł. Oczywiście można podnieść więcej, ale każda złotówka rodzi koszt 3900 zł. Jeśli mamy ustalić stawkę 27 zł. wynikającą z ustaleń podczas spotkania w Tucholi powiedział, że należy poszukać dodatkowych 12 000 zł.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że jak wpłynie wspomniane przez radną Kaczmarek-Sławińską pismo to będziemy te stawki negocjować jak do tej pory. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia w kwestii 24 zł. za 1 ha to być może trzeba będzie zmienić kwotę.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poinformowała, że Powiat Bydgoski ma w tej chwili ustaloną stawkę na poziomie 38 zł. Kończąc podkreśliła, że nadzór nad lasami niepaństwowymi nie należy do kompetencji Lasów Państwowych, więc nie ma przymusu, aby to zadanie realizowały.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(Marek Mazurek)

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Iwona Manys)

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

(Grzegorz Tomaszewski)      

Informacje

Rejestr zmian