Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Dot. I części posiedzenia Komisji Polityki Finansowej bez udziału Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Polityki Finansowej- według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:
1. Studzińska Barbara – Starosta Świecki
2. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu: „Koszty obsługi prawnej Powiatu Świeckiego w 2018 roku oraz za 10 miesięcy 2019 roku.”

Pan Piotr Walczak przedstawił „Koszty obsługi prawnej Powiatu Świeckiego w 2018 roku oraz za 10 miesięcy 2019 roku” (Materiał w załączeniu do protokołu).

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła o wyjaśnienie sformułowania Radcy Prawnego: „opłaca się wnieść apelację”.

Pan Piotr Walczak wyjaśnił, że użył tego sformułowania w tym sensie, że zastanawiano się czy jest szansa uwzględnienia apelacji. Jaka jest możliwość, że apelacja Powiatu będzie skuteczna, wyrok zostanie zmieniony i w jakim zakresie jest warto apelować. Nie ulegało, bowiem wątpliwości, że pokrzywdzona została dotknięta błędem w sztuce lekarskiej. Natomiast rzeczą ocenną jest, jakie należy jej się za to odszkodowanie. Rozważano czy otrzymane przez nią odszkodowanie jest adekwatne do zakresu cierpienia, dokonanych zmian życiowych w związku z drugą operacją czy kosztami leczenia i porównywano z innymi wyrokami, głównie wydawanymi przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku (uznano, że skoro ten sąd będzie tę sprawę rozpatrywał to niecelowe jest skierowanie się np. poglądami apelacji krakowskiej, białostockiej czy poznańskiej).Wskutek tego uznano, że 100 000 zł. to jest taka kwotą, którą nie bardzo mamy szansę już podważyć, co innego, jeśli chodzi o drugie 100 000 zł.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, żeby to podważyć trzeba mieć argumenty, a z tego, co się orientuje sądy apelacyjne nie badają merytoryki, tylko czy nastąpiły jakieś błędy formalne w sądach I instancji.

Pan Piotr Walczak wytłumaczył, że zadośćuczynienie za krzywdę związaną z błędem w sztuce lekarskiej sąd orzeka w kwocie odpowiedniej i nie ma innych wskazówek. Więc orzecznictwo innych sądów kształtuje ten poziom odpowiedniości. Nie mamy prawa precedensowego, ale często się zdarza tak, że sądy kierują się jakimiś wcześniej zapadniętymi orzeczeniami. We wcześniej wydanych wyrokach trudno powiedzieć, że sprawy były podobne, bo nigdy do końca takowe nie są, ale w jakiś sposób musieliśmy ocenić to podobieństwo. Na przykład zakres trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy występował czy też nie, czy powódka musiała zmienić swój sposób życia, czy wymagała stałej opieki, czy długiej rehabilitacji z innymi osobami występującymi z roszczeniami do sądu.  To doprowadziło nas do przekonania, że jeśli w tamtych sprawach sąd uznał, iż odpowiednia będzie niższa kwota to my też możemy tak twierdzić powołując się na wcześniejsze wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na pytanie radnej Kaczmarek-Sławińskiej czy apelacja jest już złożona odpowiedział twierdząco.

Dot. II części posiedzenia Komisji Polityki Finansowej wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Gapska-Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  2. Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  3. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu
  4. Trajder Danuta – Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Świeciu
  5. Trybuła Katarzyna – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Otwarcia tej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Przyjęcie opinii do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Danuta Trajder przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawy zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2019r.).

Pan Adam Knapik w związku z tym, że Zarząd Powiatu wnioskuje o zwiększenie o kwotę 20 000 zł. środków na zakup materiałów promocyjnych zapytał czy kwota z początku roku na ten cel jest już wykorzystana, czy środki te zostały wydane na coś innego.

Pani Danuta Trajder odpowiedziała, że zwiększamy środki na promocję z uwagi na to, że w przyszłym roku budżet na ten cel jest bardzo ograniczony i praktycznie tych wydatków nie będzie.  Taką zmianę proponujemy w związku z oszczędnościami. Wydatki z tego roku, zaplanowane na promocję dotychczas są wszystkie zrealizowane.

Pan Adam Knapik w związku z wprowadzeniem nowego zadania samorządowy informator sms zapytał czy wiadomości będą się różniły od tych wysyłanych z gminy czy Rządowego Centrum Powiadamiania. Chodzi o to, czy na część powiatu będą wysyłane do mieszkańców zdublowane informacje.

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że być może tak będzie, ale nie wszystkie gminy w Powiecie Świeckim taki informator mają. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Powiatu byli powiadamiani o zagrożeniach.

Pan Adam Meller przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo-Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350,
b) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Pani Angelika Macura zapytała o długość chodnika w Świeciu.

Pan Adam Meller odpowiedział, że przekazujemy odcinek w zarządzanie drogą powiatową o długości 250 m.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr III/77/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Katarzyna Trybuła przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Angelika Macura poinformowała, że dnia 8 listopada 2019r. wpłynęła skarga Pani …………………… z ……………………………. dotycząca zaginięcia jej działki o powierzchni 6,8 ha. Od kilkunastu lat poszukuje ona winnych tego stanu rzeczy. Złożyła skargę na Starostę Świeckiego, Pana …………………………………… i Panią …………………………………. Ta ostatnia nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego, a prowadzi własną działalność gospodarczą. Na zlecenie skarżącej badała jej sprawę, jednakże wyniki tych badań nie satysfakcjonują autorki skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi w części dot. Kierownika Wydziału …………………………………………………. do rozpatrzenia Staroście Świeckiemu.  Natomiast skargę na Starostę uznaliśmy za bezzasadną, ponieważ skarżąca nie dołączyła do skargi bardzo kluczowego dokumentu, jakim jest postanowienie sądu z 24.06.2019r., które otrzymaliśmy od niej do wglądu i poinformowała, że złożyła apelację. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie mamy prawa podważać tego, co postanowił sąd.

Do sprawy żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła o szczegóły dotyczące projektu.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że to jest program skierowany w głównej mierze do uczniów, ale także do nauczycieli. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przewiduje się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne m.in. z zakresu obsługi i programowania kas fiskalnych, prowadzenia biura rachunkowego, ekonomii praktycznej, obsługi urządzeń biurowych, towaroznawstwa, programowania sterowników TLC, robotyki, informacji technologicznej, technologii i produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych, fotografii i obróbki cyfrowej oraz programowania sterowników. Przewidziane są także warsztaty baristyczne oraz kurs carving (rzeźbienie w owcach i warzywach). Poza tym będą zajęcia w szkołach wyższych w zakresie przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych oraz zajęcia z zakresu kierunków rozwoju zielonej energii. Mowa jest również o wsparciu uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień tych, których nie przewiduje podstawa programowa, zwiększających szanse na rynku pracy, m.in. kurs spawania, obsługa suwnic, operator koparko-ładowarki, spycharki, szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych. Ponadto przewiduje się wsparcie dla nauczycieli i kształcenia zawodowego ukierunkowane na doskonalenie ich kompetencji w szczególności studia podyplomowe, kurs obsługi programu płatnik, kurs z zakresu logistyki, fotografii artystycznej i użytkowej. W projekt wpisuje się także wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego tj. pracownia reklamy, gastronomii, technologii, produkcji i przetwórstwa wyrobów papierniczych, mechaniki, handlowa, logistyczna, ekonomiczna, gospodarki magazynowej, hotelarska, mechaniczno- mechatroniczna, informatyczna i ekonomiczno-rachunkowa. W projekcie przewiduje się również staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców dla 250 uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kurs dla nauczycieli z zakresu podstaw neurodydaktyki i metod aktywizacyjnych. Planuje się, że wsparcie w ramach tego projektu uzyska co najmniej 575 uczniów.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała, na jakiej zasadzie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne, czy będą to zajęcia w szkole czy prowadzone przez wyłoniony w konkursie podmiot zewnętrzny.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że zajęcia pozalekcyjne będą prowadzili nauczyciele w szkole.  Poza nią będą zajęcia na uczelniach wyższych prowadzone przez wykładowców. Natomiast na przeprowadzenie zajęć zwiększających kompetencje i nadające kwalifikacje np. kurs koparko-ładowarki będą wyłaniane firmy zewnętrzne poprzez rozstrzygnięcie przetargu. Uczniów rekrutuje się zgodnie z opracowanym regulaminem (po przyjęciu projektu uchwały), a z założenia projekt skierowany jest do uczniów, w szczególności mających trudności w nauce lub pobierających naukę w zawodach hotelarz, papiernik czy logistyk.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała ile przypada środków w projekcie w przeliczeniu na jednego ucznia.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że to wynika z wniosku aplikacyjnego. Potencjalnymi odbiorcami będą uczniowie (575), ale również projekt dotyczy pomocy dydaktycznych.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała jaki to jest procent w stosunku do całego projektu.

Pani Barbara Studzińska dodała, że w projektach unijnych trzeba się wpisać w kryteria, które określa ogłaszający konkurs, czyli Marszałek Województwa.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, że słysząc słowa dyrektora szkoły, że tak naprawdę powinna nastąpić negatywna selekcja potencjalnych odbiorców zastanawia się nad sensem wydawania środków na projekt. Uważa również, że nikt nie bada liczby zdających kurs na prawo jazdy organizowany przez wyłonioną w przetargu firmę.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że należy się okazać wskaźnikami.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, że firma prowadząca kurs prawa jazdy dla uczniów ZSP w Nowem w ciągu 3 miesięcy zmieniła instruktora trzy razy. Radna twierdzi, że przyszły kierowca w tej sytuacji nie nauczy się niczego.

Pan Roman Witt powiedział, że na jednego beneficjenta programu przypada 7 000 zł. i uważa, że nie jest to zbyt duży koszt, jeśli uczeń ma uzyskać kwalifikacje w zakresie spawania, obsługi koparek, kas fiskalnych czy prowadzenia biura rachunkowego itd.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, że właśnie na tryb i sposób przeprowadzania zajęć zwraca uwagę, bo jeśli ma to być prowadzone jak do tej pory to skuteczność po kursie jest na poziomie 50%.

Pan Roman Witt powiedział, że spawacza weryfikuje rynek, a nie papiery.

Pani Iwona Manys powiedziała, że skoro jest to w ramach projektu unijnego to obowiązkiem jest okazać się wskaźnikami.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, że wskaźniki są wykazywane na minimalnym poziomie, na przykład, że zda 1 uczeń, czyli uzyska się je na pewno.

Pani Bożena Szydłowska odpowiadając radnej Kaczmarek-Sławińskiej powiedziała, że sam zakup środków trwałych opiewa na kwotę 725 600 zł.

Pani Barbara Studzińska zaproponowała, aby do sprawy podejść w ten sposób, że przy niewielkim udziale finansowym Powiatu Świeckiego szkoły zyskają prawie 5 000 000 zł. Każda dodatkowa wiedza dla uczniów jest ważna, a lista chętnych obejmuje tylko te osoby, którym na niej naprawdę zależy. Poza tym wartość dodana do podstawy programowej zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i szkół (wyposażenie) jest bardzo wysoka.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że Powiat ma duże doświadczenie w realizacji takich projektów. Są takie zajęcia pozalekcyjne, które są powiedzmy nudne, ale ich tematyka wynika z warunków konkursu. Dopilnowanie odpowiedniej frekwencji należy do nauczyciela.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała czy uczniowie są zmuszani do uczestniczenia w zajęciach.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że uczniowie są przekonywani do zajęć, bo chodzi przecież o dodatkową wiedzę i umiejętności.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała, co w sytuacji, gdy uczeń nie będzie zainteresowany nudnymi zajęciami.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że w tej sytuacji należy zrekrutować następnego ucznia. Chodzi o dbałość realizacji projektu. Kontrola może być w każdym dniu zajęć, więc trzeba mieć wyprowadzoną dokumentację z zajęć na zajęcia (potwierdzenie obecności jest własnoręcznym podpisem ucznia czy nauczyciela, powinno to być na początku zajęć, dopilnować tego musi prowadzący). Poinformowała, że na zajęcia w uczelniach jest konkurencja. To, co najbardziej uczniów motywuje i zachęca do udziału w projekcie to zdobycie nowych kwalifikacji i to za darmo.

Pani Barbara Studzińska dodała, że środkami z projektu płaci się także za staże zawodowe.

Pani Bożena Szydłowska potwierdziła, że w okresie wakacyjnym są organizowane u wybranych pracodawców dla uczniów staże, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pan Wiesław Bagniewski popiera projekt głównie z tego względu, że do szkół prowadzonych przez Powiat Świecki trafią dodatkowe środki trwałe. Uważa także, że nie należy się martwić o uczniów leniwych tylko o ambitnych chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o rodzaj nielubianych przez uczniów zajęć pozalekcyjnych.

Pani Bożena Szydłowska przyznała, że to nie precyzyjne określenie z jej strony. Chodziło jej o to, że uczniowie mają przeładowany program i problem z dojazdem na dodatkowe zajęcia w ramach projektu. W poprzednich projektach nauczyciele tak rozpisywali harmonogramy, aby zajęcia odbywały się nawet w weekendy.

Pan Roman Witt zrozumiał, że niektóre zajęcia pozalekcyjne będą robione przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu. Poprosił, zatem, aby zwrócić uwagę na to, aby cena nie była ostatnim decydującym elementem tylko posiadane kwalifikacje.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powiedziała, że to musi być na etapie projektu, a nie przystępując do procedury przetargowej.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że na etapie projektu formułuje się zadania i wartość wskaźników rezultatu produktu. Zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych cena nie może być jedynym kryterium (max. 60 % oceny), reszta to jest sprawa inwencji zamawiającego i specyfiki usługi (terminowość, jakoś usługi itd.).

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o tematykę zajęć, na które uczniowie nie chcą przychodzić.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że nie ma takich zajęć.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska z własnego doświadczenia wie, że w technikum takimi zajęciami jest robotyka.

Pani Bożena Szydłowska przyznała, że trudno ocenić, co kogo interesuje, nikt nie jest jednolity. Tylko zasygnalizowała problem, że uczniowie z różnych powodów rezygnują a rolą beneficjenta (powiat) jest dopilnowanie, aby wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

Pani Iwona Manys uważa, że to czy zajęcia są nudne leży w gestii dyrektorów, którzy będą koordynować działania. Nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, bo jest minimalny wkład Powiatu a korzyść ogromna. Niemniej trzeba się zastanowić nad wyborem firm itd. Uważa, że należy spojrzeć na projekt w takim sensie, że nasi uczniowie zdobędą kwalifikacje pozwalające im zdobyć pracę.

Pani Barbara Studzińska zgodziła się z przedmówcą i dodała, że projekt jest przygotowany przez nauczycieli we współpracy z uczniami, którzy wiedzą, jakie są deficyty i czego chcą się jeszcze nauczyć.

Pan Adam Knapik powiedział, że idea nie jest nowa, bo podobne programy były też realizowane w ubiegłych latach tylko inaczej się nazywały. Uwaga przekazana mu przez nauczycieli z ZSP przy którejś edycji była taka, że my powinniśmy wymóc na dyrekcji, aby na atrakcyjne formy zdobywania kwalifikacji (najbardziej prawo jazdy) były jasne kryteria naboru. Przyznał, że na zajęcia, które nie były interesujące uczniowie byli przymuszani. Dlatego przy tym projekcie Powiat, jako koordynator projektu musi wyjątkowo zwrócić na te kwestie uwagę.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Świecki w roku szkolnym 2018/2019 (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2019r.).

Pan Wiesław Bagniewski zapytał o liczbę uczniów dojeżdżających z Gminy Pruszcz do Świecia.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że 41.

Pan Roman Witt podziękował Staroście Powiatu, Dyrektor PZEA w Świeciu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu za elastyczność i możliwość skorzystania z atrakcyjnego produktu w szkole, jakim jest utworzona klasa nosząca znamiona klasy sportowej, do której uczęszczają zawodniczki Klubu Sportowego Joker Świecie.

Pan Brunon Han zapytał jak się kształtuje drugoroczność w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu, bo nigdy dotąd nie obserwował tego zjawiska, a w tym roku kształtuje się na poziomie ponad 20 %.

Pani Bożena Szydłowska zadeklarowała odpowiedź po konsultacji z Dyrektor Szkoły.

Pan Brunon Han patrząc na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych uważa, że szkoły prowadzone przez Powiat Świecki wypadły nieźle, ponieważ zbliżają się do średniej krajowej.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wskazała na podobna liczbę uczniów w roku 2017 i 2019 i mniejszą liczbę w 2018r. stwierdziła, że należy to przeanalizować.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że Powiat Świecki radził sobie już z większą liczbą uczniów, więc nie powinno być problemów z podwójnym rocznikiem.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że największym problemem jest to, że do szkół przychodzą uczniowie realizujący dwie podstawy programowe – absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska z tego, co wie dużo specjalizacji nie mogło powstać z tego powodu. Chodzi o to, że w jednej klasie nie mogli się uczyć równocześnie uczniowie po gimnazjum i po szkole podstawowej, a by powstały dwie klasy o jednym profilu było za mało chętnych.

Pan Franciszek Koszowski wskazał na dobrą współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Świeciu, która udostępnia pomieszczenia dla ZSOiP w Świeciu.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska powiedziała, że to nie zmienia faktu ucieczki lepszych uczniów do szkół poza Powiatem.

Pani Barbara Studzińska zgodziła się z przedmówcą, ale dodała, że jest to stała tendencja.

Pan Roman Witt nie zgodził się i dodał, że do szkoły na naszym terenie chodzą 3 uczennice z Grudziądza, 1 spod Warszawy i mają zarówno dobre wyniki w sporcie jak i w nauce. Jeżeli zaczynamy uatrakcyjniać produkt, jakim są nasze szkoły to młodzież zacznie do nich napływać.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska wskazała na kryteria naboru do technikum w Nowem na poziomie 42-45 pkt, a do liceum w Grudziądzu minimum 102 pkt.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że zauważa się odpływ uczniów do Gdańska.

Pan Brunon Han powiedział, że obserwuje sytuację już 9 rok i tendencja jest stała. Niemniej odpływ uczniów można zauważyć z Gmin Nowe, Dragacz, Warlubie i Pruszcz.

Pan Roman Witt powiedział, że nie chodzi o atrakcyjność szkół a komunikację, ponieważ uczniom z Warlubia, Nowego i Dragacza łatwiej dojechać do Grudziądza, a z Pruszcza czy Świekatowa do Bydgoszczy.

Do pkt. 2

Pan Szczepan Nowakowski negatywnie ocenił brak zaplanowanych środków w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok dla ochotniczych straży pożarnych. Uważa, że wskazane 100 000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i tak są niewystarczające, więc wnioskuje, aby zaplanować dla OSP środki w wysokości jak do tej pory.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że obowiązek dotowania ochotniczych straży pożarnych należy do gmin, Powiat jedynie finansował pewne zadania zwiększające wyposażenie danej jednostki. Kwoty te były niewielkie, bo w 2019 roku na ten cel przeznaczono 84 000 zł. na wszystkie OSP. Rezygnacja w jednym roku z przekazania im środków wynika z potrzeby dofinansowania wyposażenia nowej siedziby Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu. Kilka lat temu deklarowano przekazanie na ten cel 500 000 zł., ale takich środków w 2020 roku posiadać nie będziemy, więc Zarząd Powiatu zaproponował 100 000 zł. Uważa, że ochotnicze straże pożarne w Powiecie wyposażone są całkiem dobrze, także za sprawą Powiatu. Kończąc powiedziała, że w sytuacji, gdy uda się w ciągu roku wyasygnować dodatkowe środki być może zostaną one przekazane na doposażenie tych jednostek.

Pan Franciszek Koszowski potwierdził, że straże pożarne są dobrze wyposażone. Poza tym dofinansujemy również zakup sorbentu w wysokości 30 000 zł. ze środków ochrony środowiska, z którego korzystają podczas zdarzeń wszystkie jednostki. Kończąc zaznaczył, że jeżeli będą dodatkowe środki w ciągu roku to być może uda się dofinansować OSP, natomiast najpierw musimy zabezpieczyć ustawowe zadania Powiatu.

Pan Szczepan Nowakowski uznał wypowiedź Starosty jak i Wicestarosty Powiatu za niezadowalającą.

Pan Brunon Han powiedział, że skoro radny proponuje jakąś pulę środków przeznaczyć na OSP to trzeba wskazać skąd te pieniądze mają pochodzić. Zaproponował, aby był to wniosek Komisji Polityki Finansowej.

Pani Barbara Studzińska poprosiła, aby w sytuacji, gdy Komisja skonstruuje wniosek nie zmienił on projektu budżetu. Proponuje, aby zawnioskować w nim o środki, które pojawią się z trakcie roku z przeznaczeniem na OSP.

Pan Adam Knapik uważa, że wniosek może być sformułowany w ten sposób, aby zaplanowane środki w wysokości 100 000 zł. na PPSP przesunąć na OSP.

Pan Roman Witt uważa, że Policja jest w gorszej sytuacji niż OSP, bo te jego zdaniem są dość dobrze wyposażone w specjalistyczne sprzęty. Jeśli jest inaczej to wina leży po stronie gmin, a nie Powiatu. Te słabiej wyposażone bardziej są używane w zabezpieczeniu logistycznym niż w sytuacjach związanych z działaniami w pierwszej linii. Rozumie brak dofinansowania w 2020 roku z powodu konieczności zabezpieczenia środków na zadania własne Powiatu.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok nie przewiduje się dofinansowania dodatkowego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ze względu na brak środków. Następnie wyjaśniła decyzję o finansowaniu PPSP. Chodzi o to, że nigdy dotąd nie było tak, abyśmy nie mieli zapisanych w budżecie środków na finansowanie funduszu płac do końca roku, a jedynie na I półrocze. Generalnie środki na państwową straż są niskie.  Starosta wyraża nadzieję, że pojawią się one w ciągu roku. Poza tym inwestycja polegająca na budowie nowej strażnicy kosztuje 10 000 000 zł., więc zadeklarowane przez Powiat 500 000 zł. na wyposażenie stanowi niewielką część. Straż będzie mogła jeszcze lepiej działać dzięki nowej siedzibie i wyposażeniu. To, że ochotnicze straże pożarne w Powiecie są dobrze wyposażone nie oznacza, że są i takie, które jeszcze wymagają wsparcia i takiego wsparcia będziemy udzielać. Niemniej na ten moment priorytetem roku 2020 jest PPSP. Kończąc podkreśliła, że ta decyzja była bardzo mocno przemyślana.

Pan Andrzej Kowalski zapytał, na co konkretnie te pieniądze będą przeznaczone.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że na wyposażenie strażnicy np. komputeryzację.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że decyzja o dofinansowaniu PPSP jest słuszna, ponieważ ona jest koordynatorem służb ochotniczych. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest deklaracja o przekazaniu środków OSP z tych, które pojawia się dodatkowo w ciągu roku, tak samo, jeśli chodzi o gminne spółki wodne, o których była mowa na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Pan Wiesław Bagniewski poinformował, że jego wniosek do projektu budżetu na 2020 rok dotyczy budowy chodnika w miejscowości Brzemiona na długości 1 km przy drodze 1211C Lniano- Tleń. Chodnik miałby około 1 km długości i koszt budowy wynosi 200 000 zł. Chodnik znajdowałby się w alei Lipowej prawem chronionej. Wniosek jest stąd, że była prowadzona inwestycja przy drodze Lniano- Tleń, zbudowano około 6 km chodnika. Motywem budowy jak sądzi była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wzdłuż alei Lipowej, jak najbardziej zasadna i słuszna, z tym, że zbudowano 6 km, a do końca alei Lipowej został 1 km wzdłuż budynków w miejscowości Brzemiona.  W związku z tym składa wniosek o budowę takiego chodnika. Dodał, że sołectwo Brzemiona posiada z funduszów sołeckich około 500 m2 polbruku i około 240 mb obrzeża, które mogłoby na tą inwestycję przeznaczyć. Droga ta w okresie letnim jest bardzo ruchliwa, gdyż łączy i Świecie i Bydgoszcz z miejscowością wypoczynkowa Tleń, gdzie ten ruch jest spory i jest również częścią korytarza TEN-T, czyli połączeniem S5 z węzłem autostradowym w Warlubiu, gdzie ten ruch w przyszłości będzie jeszcze większy. Poprosił, aby dofinansowanie zadania było w ramach wolnych środków, które się pojawią w ciągu przyszłego roku.

Po dyskusji ustalono, że Pan Wiesław Bagniewski złoży wniosek na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem.

Pani Barbara Studzińska zaznaczając, że realizacja obecnego planu drogowego ulegnie wydłużeniu w czasie powiedziała, że wszystkie wnioski dotyczące inwestycji drogowych podlegać będą weryfikacji pod kątem uwzględnienia w nowym planie na kolejne lata.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała jak długo trzeba jeszcze czekać na ukończenie inwestycji na drodze Zdrojewo-Lipinki. Chodzi o 3,5 kilometrowy odcinek biegnący do skrzyżowania z drogą na Kościerzynę. Chodzi o to, ze droga ta jest bardzo uczęszczana w okresie wakacyjnym a jest w złym stanie. Tak się zdarzyło, że w 2019 roku mieliśmy dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego i był to jedyny gotowy projekt a przesunęliśmy te środki na inny. W tej chwili inwestycja jest po przetargu, w czerwcu ma być realizowana.

Pan Franciszek Koszowski poinformował, że wniosek dotyczący 2,5 kilometrowego odcinka złożył Burmistrz Nowego i w takim kształcie jest realizowany. Jeśli chodzi o nowy program drogowy powiedział, że już zaczęły spływać wnioski. Każdy z nich musi być potwierdzony przez wójta czy burmistrza, ponieważ to wymaga dofinansowania ze strony gminy.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska powiedziała, że chodzi jej o kolejny etap inwestycji a nie wspomniany przez Wicestarostę odcinek. Zaapelowała, aby robić inwestycje kompleksowo a nie w kawałkach jak we wspomnianym przez radnego Bagniewskiego przypadku.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że brakujący kilometr na pewno wynika z jakichś uwarunkowań.

Pan Andrzej Kowalski powiedział o zasadach warunkujących pojawienie się inwestycji drogowych (w tym chodników) w obecnie funkcjonującym w planie drogowym. Chodzi o to, by wnioski pochodziły od włodarzy gmin, w rozmowach uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, a gmina deklarowała udział finansowy w danym przedsięwzięciu. Uważa, że jak ustalamy pewne zasady to każdy powinien być traktowany równo. Tymczasem pewne zadania (Jeżewo-Brzeziny) są odkładane na inne lata na rzecz nowych, nie ujętych w ustalonym planie. Zaapelował, aby już teraz zacząć konstruować nowy plan, by podobne sytuację nie występowały w przyszłości.

Pani Barbara Studzińska zaznaczyła, że przy tworzeniu nowego programu drogowego również będą obowiązywać ustalone zasady, niemniej jest za wcześnie, aby przystąpić do prac ze względu na realizację zadań do 2022 roku. Z pewnych względów nie udało ich się zrealizować do 2020 roku. Chodzi o większą niż planowana liczbę zadań i więcej środków, jakie można było pozyskać na określone drogi nie zawsze wynikające z planu. Kończąc poinformowała, że podczas rozmów z włodarzami gmin obecny będzie Wicestarosta Świecki, Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor PZD.

Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska poprosiła, aby radni z danego okręgu były podczas rozmów Dyrektora PZD z włodarzami gmin.

Pan Adam Knapik uważa, że przesunięcie środków z OSP na PPSP jest pokłosiem dyskusji na sesji, kiedy część radnych zakwestionowała zasady przyznawania dotacji poszczególnym jednostkom. Wiadomo jest, że część radnych zobowiązała się złożyć do końca roku projekt uchwały w tej sprawie. Odnośnie wniosku radnego Bagniewskiego zgodził się, że latem ta droga jest bardzo niebezpieczna. Uważa, że obecny chodnik jest zrobiony źle, ponieważ jest wciśnięty w pas drogowych, w rowie, sypie się na niego z pól i drzew i jest zarośnięty. Zgodził się z radnym Kowalskim i dodał, że stracono poczucie niewzruszalności planu drogowego.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że powinniśmy realizować przyjęty plan przebudowy dróg, a dopiero wówczas możemy usiąść do następnego planu.

Pani Barbara Studzińska zapewniła, że tak właśnie będzie.

Następnie Komisja Infrastruktury i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 rok przy 8 głosach za, 2 wstrzymujących, braku głosów przeciw (Uchwała Nr 7/19 – w załączeniu do protokołu).

Pan Szczepan Nowakowski złożył wniosek formalny odnośnie przesunięcia środków z PPSP na rzecz OSP.

Następnie Komisja Polityki Finansowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 rok ze złożonym przez radnego Szczepana Nowakowskiego wnioskiem przy 2 głosach za, 1 wstrzymującym, braku głosów przeciw (Uchwała Nr 6/19 – w załączeniu do protokołu).

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Przewodniczący
Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko skarżącej i oskarżonych, miejsce zamieszkania skarżącej, nazwa Wydziału.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Wyłączenia dokonał:  Agnieszka Wnęk

Informacje

Rejestr zmian