Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2019r.

 

Dot. I części posiedzenia Komisji Polityki Finansowej bez udziału Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu
 2. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
 3. Barbara Studzińska – Starosta Świecki
 4. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia pierwszej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który obejmował Analizę poniesionych kosztów związanych z remontami placówek oświatowych w okresie wakacyjnym.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiając Analizę poniesionych kosztów związanych z remontami placówek oświatowych w okresie wakacyjnym (Materiał w załączeniu) powiedziała, że nie ma w materiale zwiększenia kwot na ostatni etap remontu instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz środków na remont boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Szczegółowo jest to opisane w informacji o realizacji zadań oświatowych, która będzie procedowana w listopadzie. Zapytana przez radnego Nowakowskiego o środki na remonty w SOSW odpowiedziała, że wyniosły niecałe 30 000 zł. natomiast, jeśli chodzi o adaptację pomieszczeń w ZSP w Świeciu to 45 000 zł. a w ZSS w Świeciu 54 000 zł.

Pan Szczepan Nowakowski wywnioskował, że w ZSP w Świeciu dokonano kapitalnego remontu w pomieszczeniach po mieszkaniu.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że konieczna była zamiana mieszkania na pracownię hotelarstwa, przy jednoczesnym zachowaniu instalacji i urządzeń.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnośnie remontu instalacji w budynku Internatu ZSP w Nowem zapytała ile jest łącznie etapów tej inwestycji.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że 6.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o koszty tej inwestycji w chwili obecnej.

Pani Bożena Szydłowska zadeklarowała odpowiedź w innym czasie, ponieważ musi to sprawdzić z uwagi na to, że jest to inwestycja kilkuletnia.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o całkowity koszt wymiany ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że chodzi o niecałe 180 000 zł. – wykonawstwo – 176 142 zł., a nadzór inwestorski – 3 000 zł.

Pan Szczepan Nowakowski pozytywnie ocenił to zadanie zwracając jednak uwagę na to, że z tyłu szkoły ogrodzenie jest niepełne, co umożliwia wchodzenie osób z zewnątrz.

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że nie jest planowane ogrodzenie za boiskami, ale na obecnym etapie monitoring.

Pan Szczepan Nowakowski zdaje sobie sprawę, że ogrodzenie całości staje się kłopotliwe, ale zastanawia się czy sam monitoring wystarczy.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że problem polegał na tym, że z boiska korzystali wandale i niszczyli infrastrukturę. Monitoring pozwoli na kontrolowanie terenu. Natomiast, jeśli ktoś będzie chciał wejść na teren szkoły to i tak wejdzie pomimo ogrodzenia.

Pan Szczepan Nowakowski zaapelował, aby w długofalowym planie założyć zamknięcie tego terenu całkowitym ogrodzeniem ze względu na bezpieczeństwo.

Pani Barbara Studzińska zadeklarowała wzięcie tego pod uwagę.

Dot. II części posiedzenia Komisji Polityki Finansowej wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Michał Kuźma – Kierownik Sekcji Dróg i Mostów PZD w Świeciu
 2. Zbigniew Semrau – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu
 3. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
 4. Barbara Studzińska – Starosta Świecki
 5. Jolanta Wieczorek – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
 6. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia tej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
 2. Sprawy bieżące (w tym działanie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa oraz sugestie do raportu o stanie Powiatu).
 3. Podsumowanie inwestycji drogowych.

Do pkt. 1

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o domy pomocy społecznej, które są jednostkami powiatu a które nie i dlaczego.

Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że powiatową jednostką budżetową jest Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach. Natomiast Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu utrzymywany jest przez Związek Gmin, rolą powiatu jest natomiast dotowanie utrzymania jednego mieszkańca.   Otrzymuje na ten cel środki od Wojewody.  Z kolei Dom Pomocy Społecznej w Świeciu, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr, otrzymuje od nas środki na utrzymanie 5-6 osób na tych samych zasadach.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o procentowy udział Powiatu w zadaniu w DPS w Pruszczu, które opiewa na kwotę 167 000 zł.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że dzielimy jedynie to, co przekazał dotacją Wojewoda, to nie są środki własne Powiatu. Na pytanie radnej Kaczmarek-Sławińskiej potwierdził, że subwencja oświatowa w wysokości 666 000 zł. jest dodatkowa i nie wie czy ostateczna.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że w takim wypadku nie należy mówić, że Powiat więcej środków nie otrzyma na ten cel.

Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że zasada planowania finansów publicznych jest taka, że Skarbnik wie na obecną chwilę, jakie są koszty.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła, aby się do tego ograniczył a Pan Dariusz Woźniak, żeby wrócić do rozmowy jak skończy się rok.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o ile wzrosła liczba pracowników w związku z podwojonym rocznikiem w szkołach, jakie były koszty w zeszłym roku o tej porze a jakie są teraz, bo skoro była zwiększona liczba pracowników jak i zwiększone koszty z tytułu adaptacji części pomieszczeń no to musi to być jakoś rozdzielone. Chciałaby wiedzieć czy jest to odzwierciedlone procentowo, czy wydzielone są środki na poszczególne cele.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że jest to wyliczone, aczkolwiek nie ma potrzeby rozdzielania z tego względu, że nie tworzy się oddzielnej klasyfikacji budżetowej.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że chodzi o 1000 godzin dydaktycznych. Jeśli chodzi o wzrost etatów pracowników administracyjnych i obsługi to dotyczy SOSW w Warlubiu o 0,5 etatu. Po czym udała się po szczegółowe dane odnośnie nauczycieli.

Pan Szczepan Nowakowski odnośnie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu na zakup samochodu powiedział, że co jakiś czas Powiat dofinansuje takie zadania i zastanawia się ile dokłada budżet państwa. Pan Dariusz Woźniak powiedział, że 50%. Radny zapytał, czy to jest tak przyjęte, że samorządy dokładają się do samochodów. Skarbnik potwierdził, że od iluś lat funkcjonuje taka zasada w całej Polsce.

Pan Andrzej Kowalski zapytał czy wcześniej były przypadki, że subwencja oświatowa była wyrównywana na koniec lub początek roku z tytułu niedoboru środków finansowych.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że to należy rozpatrywać w dwóch kwestiach. Po pierwsze projektowana subwencja oświatowa na przyszły rok, co do której samorządy otrzymują informację do dnia 15 października, jest wstępną subwencją korygowaną na początku kolejnego roku.  W przypadku Powiatu Świeckiego zwykle szło to w górę. Natomiast już ostateczna pierwszy raz jest zwiększana ze względu na sytuację wynikającą z podwyżek dla nauczycieli. Skarbnik jest przekonany, że nie będzie kolejnej podwyżki subwencji oświatowej. Wobec tego w tym roku brakuje nam 1 000 000 zł. na ten cel, a w 2020r. – wstępnie 10 000 000 zł. Zaznaczył, że po raz pierwszy w historii pierwotna subwencja oświatowa nie starczy nawet na pokrycie płac.  Wydatki w oświacie subwencja pokrywała nam do 2015 roku, od tego momentu sytuacja sukcesywnie się pogarsza.

Pani Bożena Szydłowska odpowiadając radnej Kaczmarek-Sławińskiej powiedziała, że wzrost w przeliczeniu na pełne etaty w obsadzie pedagogicznej wynosi 24,43 etatu wg stanu na 30.09.2019r., do tego dojdą także te dotyczące nauczania indywidualnego od października, nie wliczane do subwencji.  Na 30.09.2018 r. było to 287,87 etatów, wiec o tyle jest zwiększone. Z tym, że nauczyciele mogą realizować za zgodą dyrektora godziny ponadwymiarowe do połowy etatu. To różnie się układa, więc tych płac nie można przewidzieć wprost. Wymiar godzin dydaktyczno-wychowawczych został porównany na koniec roku szkolnego, czyli według ostatnich aneksów organizacyjnych do stanu z 30.09.2019r. i okazało się, że jest wzrost o 1090 godzin tygodniowo.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała zatem o ile więcej uczniów dostało się do powiatowych szkół.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że ponad 500 w szkołach dla młodzieży. Następnie powiedziała, że w szkołach publicznych w ubiegłym roku mieliśmy 2063 uczniów, teraz 2593 za wyjątkiem wychowanków w 2 przedszkolach specjalnych. Wskazała, że drastycznie zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach publicznych dla dorosłych. Obecnie funkcjonują jedynie dwie szkoły, więc wzrost w szkołach dla młodzieży jest jeszcze wyższy.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wywnioskowała, że wobec mniejszej liczby szkól dla dorosłych pomieszczenia mogą być wykorzystywane przez szkoły dla młodzieży.

Pani Bożena Szydłowska wyjaśniła, że wszystkie szkoły dla dorosłych funkcjonują w systemie zaocznym od piątku do niedzieli, więc nie blokują wspólnych pomieszczeń.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że jest to pierwszy rok szkolny, kiedy w całej pełni doświadczamy skutków reformy oświaty. Szkoły prowadzone przez Powiat Świecki przyjęły podwójny rocznik w dwóch rożnych podstawach programowych. Naszą ambicją było to, by przyjąć wszystkich, którzy chcą się w naszych szkołach uczyć i tak się stało. Przyznała, że to wygenerowało większe potrzeby, jeśli chodzi o kadrę nauczycielską jak i lokalową (dwie szkoły musiały wynająć dodatkowe pomieszczenia, aby tych uczniów pomieścić). Teraz jest tak, że każdy arkusz organizacyjny jest nie tylko opiniowany, ale akceptowany przez Kuratora Oświaty i nie da się wdrożyć żadnego ograniczenia na rzecz oszczędności. To dla naszych uczniów staramy się zabezpieczyć maksymalnie wszystkie ich potrzeby. Jesteśmy beneficjentami reformy oświaty i naszym zadaniem jest się w to wpisać.

Pan Roman Witt odnośnie wypowiedzi radnego Szczepana Nowakowskiego w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu powiedział, że konstruktywna dyskusja była na ten temat podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Świeckim z udziałem Naczelnika Wydziału Prewencji Policji. Zakup pojazdu jest bardzo potrzebny, ponieważ sytuacja taborowa w Policji jest średnia, dotyczy to także spraw związanych z etatami. Kończąc powiedział, że sytuacja ogólnie jest poważna.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem.
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem.
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.)

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Jolanta Wieczorek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pani Iwona Manys zapytała o wysokość czynszu.

Pani Jolanta Wieczorek odpowiedziała, że ok. 430 zł. miesięcznie, czyli 4,26 zł. plus VAT za m2. Metraż to ponad 82 m2.

Pani Iwona Manys zapytała czy jest możliwość zwolnienia najemcy z opłaty za czynsz. Uważa, że działa on dla dobra wspólnego.

Pani Jolanta Wieczorek odpowiedziała, że najemca może wystąpić o zwolnienie w 50%. To musi być na ich wniosek.

Pani Barbara Studzińska dodała, że jeśli mielibyśmy całkowicie zwolnić z opłaty to należałoby zawrzeć umowę użyczenia zamiast najmu. Najemca jak najbardziej by się do tego kwalifikował, ale jak dotąd o to nie wystąpił.

Pan Michał Kuźma przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Michał Kuźma przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pan Brunon Han zapytał czy na przechowywanie pojazdów jest wyznaczony parking w Powiecie Świeckim.

Pan Zbigniew Semrau odpowiedział, że dla pojazdów do 3,5 tony parking jest w Przysiersku, a powyżej 3,5 tony w Grudziądzu.

Do pkt.2

Pan Brunon Han przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji dyskutowano nt. systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa wobec powyższego zaprosił na dzisiejsze posiedzenie Kierownika Wydziału w celu odpowiedzi na pytania radnych. Następnie zachęcił do dyskusji.

Pan Iwona Manys przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu zadała pytanie, dlaczego o 9: 00 rano nie ma już numerków do kolejki, na co wówczas częściowo odpowiedzi udzieliła Sekretarz Powiatu, że prawdopodobnie wynika to z faktu pobierania dużej ilości numerków przez firmy zajmujące się kompleksowym rejestrowaniem pojazdów.

Pan Mirosław Karwasz potwierdził słowa Pani Iwony Manys. Wspomniał o zmianie przepisów mówiących o tym, że każdy pojazd będzie musiał być zarejestrowany w ciągu 30 dni, za niedopełnienie tego obowiązku grożą duże kary.

Pani Angelika Macura zapytała czy na każde auto trzeba mieć osobny numerek.

Pan Mirosław karwasz odpowiedział twierdząco wyjaśniając, że bez tego nie ma możliwości zaplanowania wielkości obsługi przez cały dzień.

Pani Iwona Karolewska zaznaczyła, że jest możliwość umówienia się na wizytę przez Internet.

Pan Mirosław Karwasz dodał, że większych kolejek nie ma po okresie urlopowym.

Pani Iwona Karolewska powiedziała, że funkcjonują na terenie Powiatu trzy punkty zamiejscowe Wydziału, co nieco rozładowało kolejki.

Pani Iwona Manys zapytała ilu pracowników na bieżąco przyjmuje petentów.

Pan Mirosław Karwasz odpowiedział, że jest 5 stanowisk pracy, z tym, że tylko wówczas, gdy są wszyscy na miejscu, pracownicy, bowiem korzystają ze szkoleń czy są na urlopach. Kończąc przyznał, że najgorszy jest okres urlopowy.

Pani Iwona Karolewska dodała, że jeśli jest możliwość to przenosimy pracownika z innego stanowiska Wydziału.

Pani Iwona Manys zwróciła się do Starosty i Kierownika o przyjrzenie się pracy Wydziału, ponieważ mieszkańcy Gminy Pruszcz w większości przyjeżdżający do Świecia, bo i tak załatwiają od razu sprawy w Urzędzie Skarbowym, bardzo często zgłaszają kilkugodzinne oczekiwanie.

Pan Andrzej Kowalski pozytywnie oceniając pracę Wydziału przedstawił sytuację bezproblemowego załatwienia sprawy pojazdu, którego nikt nie chciał dotąd zarejestrować.

Pan Roman Witt powiedział, że z tego, co wie Wydział Komunikacji słynie ze skrupulatności. Następnie zapytał czy była prowadzona analiza w kierunku dni czy godzin, które są najbardziej obciążone. Przypuszcza, że może chodzić o poniedziałek i piątek.

Pan Mirosław Karwasz potwierdził, że jest to z reguły poniedziałek i piątek w godzinach porannych, dlatego wprowadziliśmy zasadę, aby wcześniej umówione osoby przyjmować w godzinach od 12:00 do 15:30.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała czy jest w Starostwie osoba tzw. koordynator, który widząc, że jest dużo petentów zgłasza to Kierownikowi w celu przesunięcia pracownika z innego stanowiska Wydziału.

Pan Mirosław Karwasz odpowiedział, że jako Kierownik ma podgląd w systemie na ilość załatwionych spraw, czas obsługi, przerwy w pracy itd.

Pani Katarzyna Sławińska zapytała czy pracowników jest do obsługi za mało.

Pan Mirosław Karwasz zaprzeczył i powiedział, że na dziś nie ma jakiegoś problemu z obsługą. Ale były okresy gdzie pracowników brakowało.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że Kierownik, jako osoba zarządzająca powinna odpowiedzieć na pytanie w ten sposób, że ma wystarczającą liczbę pracowników i wszystkie zadania są wykonywane bez zbędnych uwag petentów albo mam za mało i wnioskuje do Starosty o dodatkowy etat, co rozwiąże problem. Kolejno zapytała czy liczba pracowników Wydziału jest niewystarczająca.

Pan Mirosław Karwasz odpowiedział, że na ten moment jest wystarczająca.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że w takim razie nie powinno być sytuacji, o których mówi radna Iwona Manys, bo skoro Kierownik widzi zwiększającą się kolejkę, to powinien reagować. Następnie wskazała na sytuację, kiedy nie było żadnej kolejki, a w prawach jazdy kazano jej pobrać numerek. Nie rozumie dlaczego, skoro sama nazwa mówi, że to system kolejkowy.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że wszędzie gdzie w Polsce funkcjonują systemy kolejkowe (poczta, sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) niezależnie od tego czy jest kolejka czy nie procedura jest taka, że należy pobrać numerek.

Pani Iwona Karolewska dodała, że to pozwala na monitorowanie ilości spraw załatwianych w Wydziale.

Pani Barbara Studzińska zaznaczyła, że zatrudnienie w Wydziale jest adekwatne do potrzeb, a na wszelkie sytuacje reagujemy np. przesunięciem pracowników z innych stanowisk Wydziału.

Pan Roman Witt zaproponował, aby informację o największym obłożeniu w poniedziałek i piątek zamieścić na stronie internetowej Powiatu a Pani Barbara Studzińska przyjęła sugestię do wiadomości.

Do pkt. 1

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Pan Brunon Han poprosił członków Komisji o sugestie, co do kształtu raportu o stanie Powiatu. Jeśli dziś nie ma nikt uwag, to prosi, aby kontaktować się z nim w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przedstawić na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 Do pkt. 3

Pan Adam Meller przedstawił informację pt. „Podsumowanie inwestycji drogowych” (w załączeniu do protokołu).

Pan Brunon Han poinformował o udziale w odbiorze drogi Nowe-Wielki Komorsk i dodał, że mieszkańcy są zadowoleni z tej inwestycji. Zwrócił również uwagę na negatywne opinie co do stanu drogi powiatowej biegnącej do miejsca pamięci w Mniszku, która jest często uczęszczana przez odwiedzających to miejsce i może po remoncie stać się naszą wizytówką.

Pan Adam Meller powiedział, że droga ta była planowana do przekazania po remoncie nawierzchni do Gminy, a Pan Brunon Han pozytywnie ocenił takie rozwiązanie.

Pan Zbigniew Kapusta odnośnie drogi Nowie-Wielki Komorsk powiedział, że dobra opinia mieszkańców jest bardzo budująca zwłaszcza dla wykonawcy i inwestora.

Pani Iwona Manys usprawiedliwiając swoją nieobecność na wyjazdowej części posiedzenia poprosiła członków Komisji o zwrócenie uwagi na drogę Pruszcz-Zbrachlin. Chodzi o to, że chodnik od strony Pruszcza kończy się w Wałdowie, a miał być kiedyś do Zbrachlina.

Następnie dyskutowano o porach odbywania posiedzeń Komisji.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała o sytuację z drogą Lipinki-Zdrojewo.

Pan Adam Meller odpowiedział, że obecnie czeka na oferty przetargowe, realizacja zadania planowana jest na rok 2020.

Następnie Komisja Infrastruktury i Gospodarki z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz Skarbnikiem Powiatu udała się na drogi powiatowe i obejrzała w kolejności  –  droga 1286C (Morsk – Świecie – Dworzysko) – w Dworzysku kierowano się na drogę krajową Nr 5, kolejno od Zbrachlina poruszano się drogą nr 1266C (Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin), w Błądzimiu skierowano się na drogę 1046C (Błądzim – Drzycim – Laskowice) następnie w Lnianie na 1211C ( Tleń – Lniano), w Brzemionach na 1212C ( Brzemiona – Drzycim)  a w Drzycimiu na 1242C ( Drzycim – Świecie). Na wszelkie pytania obecnych odpowiadał Pan Adam Meller.

Na tym posiedzenie zakończono.

 Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Informacje

Rejestr zmian