Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Polityki Finansowej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Dot. I części posiedzenia wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Polityki Finansowej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu,
  2. Kot – Czerwińska Alina – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  3. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Powiatu,
  4. Knapik Adam – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego,
  5. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu,
  6. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego w Świeciu,
  7. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum wszystkich Komisji pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

W programie posiedzenia:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pan Szczepan Nowakowski wobec braku pytań do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2019r.) i sprawozdanie finansowe (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.) poprosił o wydanie opinii Komisji w tej sprawie.

Następnie Komisja Polityki Finansowej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 r. przy 4 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Komisji Nr 5/19 w załączeniu do protokołu).

(radna Kaczmarek-Sławińska była nieobecna).

Pan Brunon Han poprosił o opinię Komisję Infrastruktury i Gospodarki.

Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 r. przy 9 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Komisji Nr 6/19 w załączeniu do protokołu).

 (radna Katarzyna Kaczmarek-Sławińska była nieobecna).

 Pani Angelika Macura poprosiła o opinię Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 r. przy 4 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Komisji Nr 9/19 w załączeniu do protokołu).

Pani Iwona Manys poprosiła o opinię Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 r. przy 4 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Komisji Nr 5/19 w załączeniu do protokołu).

(radna Stanisława Kuffel była nieobecna).

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że Raport o stanie powiatu Świeckiego za rok 2018 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.) będzie przedstawiany i szeroko dyskutowany na najbliższej sesji Rady Powiatu. Niemniej, jeśli radni mają jakieś uwagi i spostrzeżenia to prosi o zabranie głosu.

Pan Brunon Han zwrócił uwagę na zbyt obszerne przedstawienie informacji w Raporcie. Jego zdaniem materiał powinien być skondensowany.

Pan Franciszek Koszowski wytłumaczył, że wynika to z faktu, że nigdzie nie ma wzorca, w jaki sposób go opracować. Był on przygotowywany z myślą o tym, aby informacje były skondensowane. To zostało ustalone podczas rozmowy z Przewodniczącym Rady.

Pan Adam Knapik wskazał na stanowisko, które mówi o tym, że do końca tego roku Rada Powiatu uchwali, co taki raport ma zawierać.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Szczepan Nowakowski wracają do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok i pytań odnośnie poniesionych kosztów związanych z wymianą okna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu poprosił Dyrektor placówki o wyjaśnienie tej kwestii.

Pani Alina Kot – Czerwińska wytłumaczyła, że zaszła pomyłka, ponieważ kwota 8 470 zł. nie dotyczyła wymiany okna, a malowania ścian, wymiany wykładziny, montażu listew podłogowych, montażu lamp oraz wymiany skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Pan Adam Knapik zastanawia się, dlaczego nikt na etapie tworzenia Sprawozdania nie wyłapał tego błędu, ani PZEA, ani Skarbnik czy Zarząd Powiatu. Następnie zapytał czy to w ogóle było przez kogoś sprawdzane.

Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że na etapie sporządzania Sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok jednostki nie są sprawdzane pod tym względem. Dyrektorzy przedstawiają swoje plany do zatwierdzenia, a Zarząd je przyjmuje. Oczywiście jest to później sprawdzane podczas kontroli wewnętrznej, która jest przeprowadzana raz na trzy lata. Skarbnik Powiatu uważa, że przy 130 milionowym budżecie takie błędy mają prawo się zdarzyć.

Pani Alina Kot – Czerwińska dodała, że w opisach faktur weryfikowanych przez księgową pomyłki nie stwierdzono. Doszło do niej na etapie sporządzania opisu do sprawozdania.

Pani Barbara Studzińska zapewniła, że z tej sytuacji zostały wyciągnięte wnioski, które skutkować będą w przyszłości szczegółowym sprawdzaniem wykonania budżetu Powiatu w poszczególnych jednostkach.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na 2019 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2019r.).

Pan Grzegorz Goral zapytał o liczbę wychowanków w placówce w Topolnie.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że może tam przebywać 20 osób, tyle było w ostatnim czasie, ale miał sygnał, że mały być przyjęte jeszcze trzy osoby.

Pan Grzegorz Goral zapytał czy wszystkie dzieci pochodzą z Powiatu Świeckiego.

Pan Dariusz Woźniak nie zna struktury placówki, ale uważa, że nie. Z tego, co wie ostatnie przyjmowane osoby były z Powiatu Świeckiego.

Na pytanie Pana Grzegorza Goral zapytał, co w sytuacji, kiedy wychowankowie pochodzą spoza Powiatu Świeckiego Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że wówczas koszty pobytu są pokrywane przez te samorządy.

Do pkt. 2

Pani Iwona Manys powiedziała, że korzystając z okazji przejazdu do Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach chce, aby radni zobaczyli drogi na terenie Gminy Pruszcz.

Pan Brunon Han przedstawił odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 22.05.2019r. (w zał. do protokołu). Ponadto poinformował, że polecił dziś przesłać członkom Komisji Infrastruktury i Gospodarki materiał nt. funkcjonowania DPS w Gołuszycach, który jest tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Kończąc poprosił radnych o zwrócenie uwagi podczas przejazdu na stan dróg przed i po remontach, jak i na ewentualne asygnowane do kolejnego programu drogowego.

Pani Barbara Studzińska poinformowała o piśmie, jaki wystosowała w dniu dzisiejszym do wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Świeckiego informującym o tym, że w związku z przesunięciem terminów zakończenia realizacji obecnego programu przebudowy dróg lokalnych, Zarząd Powiatu nie rozpoczyna procesu budowy nowego programu. O rozpoczęciu prac każdy z włodarzy gmin zostanie poinformowany. Poza tym specjalny zespół na czele ze Starostą Koszowskim spotka się z każdym wójtem i burmistrzem z osobna. Następnie poinformowała o propozycji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej dofinansowania w wysokości 4 500 000 zł. zadania, jakim jest inwestycja z 3 rondami na ulicy Wojska Polskiego w Świeciu i Przechowie. Po analizie sytuacja wygląda w ten sposób, że resztę środków dołoży po równo zarówno Powiatu Świecki jak i partner strategiczny, jakim jest Gmina Świecie. Poza tym inwestycja zostanie rozłożona w czasie.

Pan Adam Meller dodał, że na koniec sierpnia będziemy mieli decyzję środowiskową na mocy której wykonawca będzie musiał zrealizować projekt budowlany. Wtedy pozostaną 2 lata realizacji zadania.

Pani Barbara Studzińska kontynuowała, że jest to nowe zadanie, które powoduje przesunięcie w czasie zadań planowych ujętych w uchwale Rady Powiatu.

Pan Franciszek Koszowski wytłumaczył powód, dla którego zdecydowano się to zadanie zrealizować. Chodzi o rozbiórkę estakady w Przechowie i problemy komunikacyjne w tym względzie.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał czy zadania, które wypadły z planu drogowego wracają do realizacji.

Pan Franciszek Koszowski zapewnił, że żadne zadanie z planu nie wypadło a jest on realizowany, tak jak założono. Chodzi o to, że założenia finansowe są sprzed kilku lat, kiedy koszty były o połowę mniejsze. Poza tym musimy uwzględnić inne inwestycje, takie jak np. rozbudowa Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Dlatego w tym roku jak zwiększyły się nam dochody chcemy przyśpieszyć pewne inwestycje, dokończyć rozpoczęte żeby odciążyć następne lata, bo wiemy, jaki będzie koszt finansowania innych inwestycji.

Dot. II części posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki bez udziału Komisji Polityki Finansowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Blaurok Zbigniew– Dyrektor Domu pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  2. Chudzińska Wioletta– Głowna Księgowa Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  3. Koszowski Franciszek– Wicestarosta Świecki
  4. Łosińska Wiesława – Kierownik działu usług wspomagających Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  5. Radecki Piotr– Kierownik Działu Administracji Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Pani Iwona Manys, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

W programie posiedzenia:

  1. Informacja nt. działalności Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  2. Zapoznanie się ze stanem budynków i zaplecza DPS w Gołuszycach.

Do pkt. 1

Pani Iwona Manys odnośnie Informacji nt. działalności Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach (Informacja w załączeniu do protokołu) zapytała, w jakim zakresie Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach potrzebowałby wsparcia, bo z tego, co wie są pewne problemy.

Pan Franciszek Koszowski uważa, że najważniejszym tematem jest wzrost wynagrodzeń pracowników. Więc zamiast myśleć o inwestycjach, które niewątpliwie są potrzebne, najpierw musimy pomyśleć o ludziach.

Pan Zbigniew Blaurok przyznał, że budynek jest stary, bo wybudowany został w 1962 roku, ale mimo to ludzie chcą tu mieszkać. Poza tym zapotrzebowanie na tego typu placówki będzie się zwiększać ze względu na rosnącą liczbę osób chorych psychicznie. Natomiast ważniejszym od budynku jest fakt, że pracują w nim ludzie z długoletnim stażem, którzy chcieliby zarabiać więcej niż 106% najniższej krajowej. Jeśli Rząd podejmie decyzję o podwyższeniu najniższej krajowej to będziemy musieli dopłacać. Poza tym są trudne sytuacje, kiedy przychodzą nowi pracownicy i zarabiają więcej niż ci z 30 letnim stażem. Obecnie nastroje się poprawiły za sprawą 10% podwyżki, po równo dla każdego, za co bardzo podziękował. Pomimo tego dwie pielęgniarki odeszły do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu gdzie warunki płacy i pracy są lepsze, chociażby z tego względu, że są lekarze, którzy zdejmują z pielęgniarek odpowiedzialność. W DPS w Gołuszycach wg przepisów leki muszą podawać same. Odejście pielęgniarek wymusiło na nas reorganizację Domu. Chodzi o to, że musi powstać centralny spełniający wymagania RODO czy Sanepidu gabinet pielęgniarski gdzie będą leki. Koszt to około 20 000 zł. plus koszt klimatyzacji. Kolejno poinformował o uczestnictwie w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Toruniu, podczas którego Marszałek Województwa obiecał zająć się problemem braku pielęgniarek, który dotyczy całego Kraju. Następnie powiedział, że jest pomysł jak rozwiązać sprawę z wynagrodzeniami w DPS za sprawą podwyższenia kosztu utrzymania mieszkańca.

Pani Wioletta Chudzińska powiedziała, że chodzi o to, że gdybyśmy podnieśli płacę pracownikom to koszt utrzymania mieszkania zwróciłby to w roku następnym.

Pan Franciszek Koszowski wskazał, na problem z płacami w Starostwie Powiatowym. Chodzi o to, że jeśli nowym pracownikom podwyższymy więcej niż tym z długoletnim stażem to pensje się zrównają. Poza tym obniżone zostały płace Starosty i Wicestarosty, co powoduje, że płaca dyrektorów zbliża się do ich wysokości. I jak powiedzieć pracownikom, że nie dostaną przez te sytuacje podwyżki.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska uważa, że gwarancję dobrze prosperującego domu daje wysoko wykwalifikowany personel. Zapytała, zatem czy taki personel zarabia najniższą krajową.

Pan Marek Mazurek przyznał, że problem z pielęgniarkami w DPS trwa od 1999 roku. Obecnie od 1 lipca baza wynagrodzenia dla nich wynosi 4 200 zł. Wiec naturalnym jest, że nikt tu poniżej tego nie chce pracować. Poza tym tu jest ciężej niż w szpitalu. Musimy, zatem podjąć decyzję, że albo chcemy utrzymać DPS na obecnym dobrym poziomie, albo go nie będzie wcale, bo pracownicy zaczną odchodzić ze względu na płace.  I właśnie z tego powodu związek zawodowy, którego jest członkiem wystąpił o spowodowanie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego żeby te problemy poruszyć szerzej. Jest przekonany, że wszyscy o tym wiedzą tylko czekają, aż coś się zadzieje. Większość pracuje, bo są przyzwyczajeni i lubią tą pracę. Tylko w którymś momencie dobra atmosfera przegrywa z pieniędzmi.

Pan Franciszek Koszowski rozumie przedmówcę, ale jedynym wyjściem by podwyższyć wynagrodzenia staje się wówczas spowolnienie inwestycji.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska odnośnie źródła środków na podwyżki, jakie zaproponował Dyrektor uważa, że propozycja jest o tyle korzystna, że nie generuje dużych kosztów, jakie poniesie Powiat. Za chwilę może się okazać, że i samorządy będą miały problem z pracownikami ze względu na niskie zarobki.

Pani Iwona Manys zastanawia się nad wystosowaniem do Zarządu Powiatu wniosku przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS z tego względu, że to jedyny dom w Powiecie Świeckiem, pracuje w nim oddany i zgrany zespół, a mieszkańcy otoczeni są fachową opieką.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że podwyżka wynagrodzeń pracowników DPS będzie, tylko nie wiadomo, na jakim poziomie. W zeszłym roku otrzymali 10% kiedy to w innych jednostkach była o połowę mniejsza.

Pani Wioletta Chudzińska rozwiała wątpliwości radnego Szczepana Nowakowskiego i potwierdziła, że pracownicy DPS otrzymali podwyżkę na poziomie 10%, co stanowiło kwotę 320 000 zł.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał ilu pracowników zostało objętych podwyżką.

Pani Wioletta Chudzińska odpowiedziała, że wszyscy, czyli 85 etatów. Na jedną osobę przypadało około 380 złotych brutto.

Pan Szczepan Nowakowski ocenił negatywnie fakt, że sprawa wynagrodzeń została zaniedbana. Uważa, że należy stopniowo podejmować działania zmierzające do podwyżki pensji pracowników.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że Zarząd Powiatu stoi na takim samym stanowisku i dlatego co roku podwyższa procent. Niemniej jest świadomy, że może to nie być satysfakcjonujące dla pracowników. Wskazał na podobną sytuację z pracownikami administracyjnymi i obsługi w szkołach, którzy również protestowali przeciwko zbyt niskim płacom.

Pani Wioletta Chudzińska powiedziała, że DPS jest specyficzną jednostką posiadającą swoje dochody.

Pan Zbigniew Blaurok uważa za optymalną podwyżkę kosztu za utrzymanie mieszkańca do 4 000 zł.

Pan Marek Mazurek uważa, że dzisiejsza dyskusja nie rozwiąże kwestii wysokości tej podwyżki, więc należy usiąść do rozmów na ten temat.

Pan Grzegorz Goral pozytywnie ocenił pomysł rozwiązania kwestii podwyżek wynagrodzeń zaproponowany przez księgową DPS i to, że będą to jednorazowe koszty. Zgodził się z przedmówcą, że należy jak najszybciej usiąść do rozmów w tej kwestii. Uważa, że profesjonalny personel DPS jest priorytetem.

Pani Iwona Manys zaproponowała wniosek do Zarządu Powiatu o zajęcie się sprawą.

Następnie Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej jednogłośnie przyjęła wniosek o treści: „Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego wnioskuje o rozpatrzenie możliwości podwyżki wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach”. (Uchwała Nr 6/19).

Następnie Pani Wiesława Łosińska przedstawiła Sprawozdanie z pracy Działu Usług Wspomagających. Kierunki Pracy i Zamierzenia na 2019r.

 Do pkt. 2

Członkowie obu Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem budynków i zaplecza DPS w Gołuszycach. Zwiedzili m.in. pokoje mieszkalne, pokój gościnny, kaplicę, łazienki i jadalnię.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki
(Brunon Han)

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej
(Szczepan Nowakowski)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
(Iwona Manys)

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji
(Angelika Macura)

Informacje

Rejestr zmian