Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Polityki Finansowej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2019r.

 

Dot. I części posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonych list obecności.

Otwarcia pierwszej części posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Do pkt.1

Pani Iwona Manys przedstawiła projekt planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na 2020 rok.

Wobec braku pytań i merytorycznych uwag Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przedstawiła projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2020 rok.

Wobec braku pytań i merytorycznych uwag Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.

Do pkt. 2

W sprawach bieżących nikt nie zajął głosu.

Dot. II części wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonych list obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Barbara Studzińska – Starosta Świecki
 2. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu
 3. Zbigniew Semrau – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia tej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.Do pkt. 1

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Angelika Macura przedstawiła opracowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 grudnia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Pan Brunon Han przedstawił projekt planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na 2020 rok.

Pani Iwona Manys w związku z zaplanowanym na marzec w planie pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej wyjazdowym posiedzeniem na temat inwestycji realizowanych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w 2019r. zaproponowała, aby temat z kwietnia w planie pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki „Analiza inwestycji prowadzonych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Świecki” (posiedzenie wyjazdowe) przesunąć na marzec a temat z marca „Analiza funkcjonowania spółek wodnych działających na terenie Powiatu Świeckiego” przesunąć na kwiecień.

Pan Zbigniew Kapusta poparł pomysł z przesunięciem „Analiza funkcjonowania spółek wodnych działających na terenie Powiatu Świeckiego” na kwiecień ze względu na pogodę, by móc w terenie zobaczyć inwestycje dot. zastawek wodnych.

Pani Iwona Manys wyjaśniła, że zaproponowana zmiana wynika z dużej ilości tematów ujętych w projekcie planu pracy jej Komisji na kwiecień (wynikających z proponowanego planu pracy Rady Powiatu Świeckiego na 2020r.).

Pan Roman Witt zrozumiał, że posiedzenie wyjazdowe będzie wówczas wspólne dwóch Komisji, co potwierdziła radna Iwona Manys. Dodał, że w tej sytuacji należy zaplanować je dużo wcześniej.

Pan Brunon Han przyznał rację przedmówcy, że należy to posiedzenie rozpocząć wcześniej.

Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.

Pan Szczepan Nowakowski przedstawił projekt planu pracy Komisji Polityki Finansowej na 2020 rok.

Pan Andrzej Kowalski odnośnie planowanego tematu w marcu: „Koszty związane z promocją Powiatu Świeckiego na lata 2015-2019” zapytał, czym jest spowodowane tak dalekie sięganie po dane w tym względzie, bo aż do roku 2015.

Pan Szczepan Nowakowski wyjaśnił, że jest to temat z planu pracy Rady Powiatu Świeckiego na rok przyszły, więc pytanie należy kierować do jego autora, czyli Przewodniczącego Rady Powiatu.

Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 7/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2020r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.

Pan Szczepan Nowakowski poprosił Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej o wspólne odbycie posiedzenia we wrześniu dot. Szpitala w Świeciu z Komisją Polityki Finansowej

Pani Iwona Manys wyraziła na to zgodę.

Do pkt. 3

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że w dniu 29 listopada 2019 roku zakończyły się prace komisji Rady Powiatu Świeckiego nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. Komisje wniosły następujące wnioski:

 • Komisja Infrastruktury i Gospodarki: opinia pozytywna bez wniosków
 • Komisja Polityki Finansowej: opinia pozytywna z wnioskiem o przesunięcie 100 000 zł z państwowej straży pożarnej na ochotnicze straże pożarne
 • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki prorodzinnej: opinia pozytywna bez wniosków
 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: opinia pozytywna bez wniosków
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: opinia pozytywna z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na podwyżkę płac dla nauczycieli (6% od września 2020 roku) zapowiadaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna bez wniosków
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: opinia pozytywna bez wniosków

W odniesieniu do wniosku Komisji Polityki Finansowej Zarząd Powiatu Świeckiego postanowił wprowadzić do projektu budżetu kwotę 50 000 zł, jako dotacja na ochotnicze straże pożarne. Zadanie to zostanie sfinansowane przez zwiększenie dochodów. W odniesienie do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki środki na podwyżki dla nauczycieli zostaną zabezpieczone w momencie podjęcia przez rząd stosownych decyzji, co wiązać się będzie ze zwiększoną subwencją oświatową na ten cel.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Świeckiego proponuje poprawki, które skutkują zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 337 514 zł. Poprawki polegają na:

 • Zwiększeniu planowanych dochodów w rozdziale 60014: drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2710 – dotacje celowe otrzymane z jst o kwotę 30 000 zł. Środki te stanowią dotację celową z Gminy Pruszcz na remont chodnika
 • Zwiększeniu planowanych dochodów w rozdziale 60014: drogi publiczne powiatowe, paragrafie 630 – dotacje celowe otrzymane z jst o kwotę 200 000 zł. Środki te stanowią dotację celową z Gminy Nowe na przebudowę drogi
 • Zwiększeniu planowanych dochodów w rozdziale 75020: starostwa powiatowe o kwotę 21 000 zł. Środki te stanowią dotację celową od Gminy Jeżewo, Osie i Drzycim z przeznaczeniem na opłacenie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie
 • Zwiększeniu planowanych dochodów w rozdziale 80115: technika o kwotę 103 960 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie oświatowe
 • Zwiększeniu planowanych dochodów w rozdziale 80120: licea ogólnokształcące o kwotę 54 642 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
 • Zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 80195: pozostała działalność o kwotę 1 927 912 zł, jako środki z UE i z budżetu państwa na zadanie pod nazwą: ‘Aktywni zawodowo”
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 01009: Spółki wodne o kwotę 25 000 zł, jako dotacja dla gminnych spółek wodnych
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 02002: nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 5 000 zł
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60014: drogi publiczne powiatowe o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika (źródło finansowania: dotacja celowa od Gminy Pruszcz)
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75020: starostwa powiatowe o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji i Dróg w Jeżewie oraz na umowy zlecenia związane z usługą koronera
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75412: ochotnicze straże pożarne o kwotę 50 000 zł
 • Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75818: rezerwy ogólne i celowe o kwotę 102 640 zł
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80115: technika o kwotę 166 600 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”.
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80120: licea ogólnokształcące o kwotę 54 642 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
 • Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195: pozostała działalność o kwotę 2 072 912 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Aktywni zawodowo”

Poza tym w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się po stronie dochodowej środki z państwowego funduszu celowego w wysokości 4 482 543 zł. Po stronie wydatkowej przeznacza się te środki w całości na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock.

Ponadto w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej poprawia się załącznik nr 6: Plan finansowy dochodów na zadania zlecone oraz załącznik nr 7: Plan finansowy wydatków na zadania zlecone poprzez uwzględnienie dotacji w rozdziale 80195: Pozostała działalność (kwota 202 800 zł).

Dodatkowo w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się korekty w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej polegających na:

 • Wykreśleniu w wierszu 3.1 dla roku 2020 kwoty 3 000 000 zł
 • Zmiany kwoty w wierszu 10.6 dla roku 2023: z 1 000 000 zł na 2 000 000 zł.

Pan Grzegorz Goral poprosił o odbywanie posiedzeń Komisji od godz. 13:00 ponieważ wcześniejsze odbywanie wiąże się z problemami dot. urlopu. Kończąc wyraził zadowolenie z faktu, iż znalazły się środki w projekcie budżetu Powiatu na 2020r. dla ochotniczych straży pożarnych.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska w związku ze zmianą rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach dla nauczycieli i tym, że od 1 stycznia 2020r. będzie wzrost płacy minimalnej dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zapytała czy są w tym względzie już wyliczone koszty.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że nie liczył kosztów, ale to, co jest zabezpieczone na płacach wystarczy.

Pan Marek Mazurek odnośnie przesłanego radnym projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania petycji według właściwości powiedział, że w jego ocenie powinna być ona przesłana do ustawodawcy, czyli Sejmu RP, a nie tak jak jest w projekcie uchwały do Rady Ministrów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Iwona Manys)

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Informacje

Rejestr zmian