Protokół posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego oraz wspólnego posiedzenia z Komisji Polityki Finansowej i Komisji Infrastruktury i Gospodarki z dnia 23 stycznia 2019r.

 

Dot. I części posiedzenia Komisji Polityki Finansowej bez udziału Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Powiatu
  2. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Szczepan Nowakowski który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu „Sprawy bieżące (założenia do planu pracy Komisji na 2019r.)”.

Następnie Pan Szczepan Nowakowski przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2019r. (w załączeniu do protokołu).

Komisja podjęła Uchwałę Nr 3/19 w sprawie przyjęcia projektu planu pracy Komisji na 2019 rok przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym i braku głosów przeciw.

Pan Szczepan Nowakowski ogłosił 5 minutową przerwę do czasu przybycia członków Komisji Infrastruktury i Gospodarki na wspólne posiedzenie obu Komisji.

Po przerwie:

Dot. II część – wspólne posiedzenie Komisji Polityki Finansowej i Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego.

Obecni na wspólnym posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Powiatu
  2. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  3. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu
  4. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia wspólnego posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące (założenia do planu pracy Komisji na 2019r.).

Do pkt. 1

Pan Zbigniew Semrau przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego w 2018 roku (w załączeniu do protokołu).

 Do Sprawozdania żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska (na zadania pod nazwą: „Doposażenie ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku”),

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska (na zadania pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz”),

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z ochroną środowiska

(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2019r.).

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2019r.).

Pan Szczepan Nowakowski odnośnie spłaty długu powiatu w latach 2024-2027 ma obawy, jeśli chodzi o sytuację, gdy będzie wahnięcie gospodarcze, co wówczas w takiej sytuacji.

Pan Dariusz Woźniak przyznał, że wahnięcie gospodarcze może nastąpić zawsze i zapewne do tego dojdzie, ale Rada Polityki Pieniężnej nie przewiduje przez kolejne dwa lata wzrostu stóp procentowych. Te są na historycznie niskim poziomie, więc obecnie warto zaciągać długi. Bywają sytuacje w samorządach, że dług jest niżej oprocentowany niż lokaty. Horyzont czasowy spłaty długu natomiast jest związany z sytuacją finansową Powiatu, krótszy okres uderzyłby w nasze wskaźniki. Tymczasem, aby temu zapobiec jest to odpowiednio rozłożone w czasie. W przypadku, gdy nastąpi wzrost stóp procentowych, zwiększą się koszty odsetkowe będące wydatkami bieżącymi.

Pani Iwona Karolewska przedstawiła Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Świeckiego za II półrocze 2018r. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2019r.).

Do Sprawozdania żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Iwona Karolewska przypomniała o propozycji radnej Stanisławy Kuffel o nadaniu sztandaru Powiatu i powiedziała, że uchwała o insygniach Powiatu była podejmowana przez Radę powiatu Świeckiego w 2001 roku. Sekretarz Powiatu zapytała Komisje czy są za tym, aby przystąpiła do pracy nad realizacją tej uchwały, czyli nadania sztandaru. Koszt wyniósłby około 20 000 zł. (przygotowanie, wyhaftowanie, gabloty, w którym byłby eksponowany, elementy stroju – szarfy i peleryny dla pocztu sztandarowego, oraz uroczystości, na której nastąpiłoby jego nadanie). Odnośnie szczegółów, o które zapytał radny Brunon Han powiedziała, że zawiera je wspomniana uchwała z 2001 roku.

Pan Andrzej Kowalski poprosił o opinię Starosty Powiatu i Wicestarosty Powiatu w tym względzie.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że uchwała w sprawie insygniów powiatu podjęta została w 2001 roku i określa prezentowanie powiatu poprzez flagę, herb, sztandar, laskę Przewodniczącego Rady i łańcuch Starosty. Dotychczas zostały wdrożone dwa elementy a mianowicie herb i flaga. To od woli radnych zależeć będzie czy podejdziemy do tego tematu. Na uwagę radnego Kapusty o obowiązkach pocztu sztandarowego powiedziała, że to będzie dla radnych czy pracowników Starostwa zaszczyt.

Komisje pozytywnie zaakceptowały inicjatywę nadania sztandaru Powiatu, Komisja Infrastruktury i Gospodarki przy 8 głosach za i 1 wstrzymującym (Uchwała Nr 3/19), a Komisja Polityki Finansowej przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym (Uchwała Nr 4/19).

Do pkt. 2

Pan Brunon Han poprosił o zgłaszanie uwag do projektu planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki, który przekazał członkom Komisji (w załączeniu do protokołu).

Pani Barbara Studzińska wystąpiła do Komisji z inicjatywą wdrożenia zadania własnego powiatu, jakim jest prowadzenie mieszkań chronionych. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Powiatu trwała długa dyskusja w tej sprawie. Następnie przedstawiła przyczyny tej propozycji. Pierwsza z nich to pojawienie się możliwości uzyskania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nieodpłatnie odpowiedniej powierzchni lokalowej mogącej być zaadoptowaną na ten cel w budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Nie ma tam oddziałów szpitalnych a mieszkania pracowników. Druga sprawa to możliwość uzyskania 85% dofinansowania z konkursu RPO na adaptację i wyposażenie. Trzecia natomiast to fakt, że do tej pory powiat nie realizował tego zadania.

Pani Angelika Macura zapytała o powierzchnię lokalu.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że około 130m2. Kontynuowała, że Dyrektor Szpitala zaproponował przekazanie powiatowi tych pomieszczeń po likwidacji stolarni. Wystąpiliśmy zatem do Marszałka, a ten ustnie wyraził chęć przekazania pomieszczeń nieodpłatnie. Następnie poinformowała o spotkaniu, które odbyło się w Starostwie z udziałem Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Opieki Społecznej z Torunia, podczas którego zdeklarowali finansowanie pod warunkiem wykonania mieszkań w wymaganym standardzie. Jeśli chodzi o koszty utrzymania powiedziała, że będą one po stronie Powiatu Świeckiego. Wyjaśniła, że planuje się utworzenie dwóch mieszkań, jedno dla osób psychicznie chorych a drugie dla wychowanków pieczy zastępczej. To natomiast wymusza obsługę. Z wyliczenia Dyrektor PCPR wynika, że koszty stałe mogą dochodzić do 300 000 zł. rocznie.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o przyczynę tych kosztów stałych.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że chodzi głównie o całodobową obsługę przez terapeutów.

Pan Franciszek Koszowski uzupełnił, że powierzchnię należy podzielić na dwa mieszkania po 4 osoby w jedynym, ustawowo 12 m musi przypadać na 1 osobę. Reszta byłaby przeznaczona na zaplecze dla pracowników.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała jak dotąd Powiat radził sobie z realizacją tego zadania, skoro takich mieszkań chronionych nie było.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że poprzez funkcjonujące na terenie Domu Dziecka w Bąkowie mieszkanie, albo wychowankowie wracali do swoich rodzin biologicznych lub w zależności od gminy, ta starała się zapewnić dla nich lokum. Poinformowała przy tym, że generalnie jest tak, że obowiązek zapewnienia mieszkań wychowankom pieczy zastępczej spoczywa na gminach. Z tym, że jest pewien przedział czasowy między opuszczeniem pieczy, a wskazaniem mieszkania przez gminę. Pozytywnie oceniła to w Gminie Świecie, co innego, jeśli chodzi o pozostałe gminy z terenu Powiatu.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zaproponowała dokonanie analizy potrzeb w tym względzie.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że nadarza się okazja przejęcia tego lokalu od Marszałka Województwa nieodpłatnie, bo Powiatu nie stać, aby wybudować dom, po drugie jest możliwość sfinansowania adaptacji środkami zewnętrznymi.

Pani Katarzyna Kaczmarek Sławińska uważa, że nie można w ten sposób patrzeć na sprawę, że nadarza się okazja, bo środki, o jakich mowa są jednorazowe, natomiast koszty powiatu będą stałe. Radna uważa, że należy dokonać analizy czy jest zapotrzebowanie, ile takich mieszkań jesteśmy w stanie wygospodarować formalnie lub nie, a dopiero wówczas podejmować decyzję. Radna obawia się sytuacji, gdy Urząd Marszałkowski nie ma co zrobić z tymi pomieszczeniami i chce się ich pozbyć.

Pan Franciszek Koszowski chcąc rozwiać wątpliwości radnej poinformował, że Urząd Marszałkowski chciał już ogłaszać przetarg na sprzedaż tych pomieszczeń.

Pan Andrzej Kowalski zapytał o Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się na terenie Wojewódzkiego Szpitala.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że tam nie ma mieszkań chronionych. Uważa, że na sprawę należy spojrzeć z innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy obowiązkowego zadania powiatu, którym jest prowadzenie mieszkań chronionych. Przy okazji wskazała na fakt, że zapowiedziała się kontrola NIK pod kątem prowadzenia przez Powiat domu dla matki z małoletnim dzieckiem i kobiet w ciąży. Starosta poinformowała, że powiat nie realizuje tego zadania. Nikt nie będzie pytał czy powiat chciał, czy miał możliwości prowadzenia domu tylko, dlaczego nie zostało podjęte zadanie własne Powiatu. Powiedziała, że w OIK może być umieszczona na okres 3 miesięcy każda osoba, nie tylko matka z dzieckiem czy w ciąży, która jest w trudnej sytuacji. Poza tym jest możliwość umieszczenia takich osób w ośrodkach, z którymi powiat zawrze porozumienie, ale Starosta nie uważa tego rozwiązania za dobre z tego względu, że takie osoby są związane ze środowiskiem, w którym żyją np. szkołą czy pracą. Nie wykonujemy również zadania, jakim jest Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego z tego powodu, że przepisy nie określają jasno jego finansowania. W skali Kraju jest to dość trudny problem, z tego względu w perspektywie funkcjonowania planów zdrowia psychicznego przyjęto projekty pilotażowe. W Województwie Kujawsko-Pomorskim został wybrany Toruń.

Pan Franciszek Koszowski uważa lokalizację mieszkań za bardzo dobrą ze względu na bliską odległości od szkół czy zakładów pracy. Jedno mieszkanie byłoby dla osób opuszczających pieczę zastępczą a drugie dla osób chorych psychicznie, wiec połączyłoby to w jakiś sposób te dwa zadania.

Pan Brunon Han przyznał, że Powiat nie ucieknie przed realizacją tego zadania, tylko należy rozważyć to, aby koszty były jak najmniejsze.

Pani Iwona Mantys zapytała czy pracownicy PCPR będą zajmowali się tymi osobami w mieszkaniach chronionych.

Pan Franciszek Koszowski odrzekł, że PCPR będzie sprawował nadzór nad tą osobną jednostką.

Pani Iwona Mantys zastanawia się nad rozwiązaniem zmniejszającym koszty, jakim jest praca przy mieszkaniach chronionych osób zatrudnionych w PCPR czy Szpitalu Wojewódzkim. Z tego, co zrozumiała Starosta mówiła o całkiem nowych etatach.

Pan Brunon Han uważa, że zadaniem Starostwa jest takie działanie, aby te koszty były jak najmniejsze.

Pan Andrzej Kowalski zapytał czy Zarząd Powiatu zasięgał opinii partnerskiego Powiatu Jarosławskiego w tej sprawie.

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że Powiat Jarosławski dopłaca do funkcjonowania mieszkań chronionych. Zajmuje się nimi fundacja. Poza tym dofinansowanie na utworzenie mieszkań pozyskane zostały od fundacji duńskiej.

Pani Barbara Studzińska wtrąciła, że ten element w przypadku Powiatu Świeckiego zastąpiłyby środki unijne. To, o czym mówił Pan Wicestarosta nie zwalnia Powiatu Jarosławskiego z ponoszenia kosztów stałych. Operatorem zadania jest fundacja, która opłacana jest środkami z budżetu powiatu.

Pan Zbigniew Kapusta przyznał, że koszty stałe są wysokie, ale rzeczą wartą tego, aby się tym zająć jest to, że koszty remontu to jedynie 15%. W najbliższym czasie Zarząd będzie sprawdzać pomieszczenia razem z projektantem.

Pan Franciszek Koszowski wskazał, że jeśli finansowanie remontu pochodziłoby jedynie z budżetu powiatu to można by zrezygnować z pewnych standardów, co innego, jeśli chodzi o środki z UE. Wyjaśnił wysokość kosztów, chodzi o to, że obsługa mieszkań musi być całodobowa.

Pani Angelika Macura zauważyła, że to wychodzi 25 000 zł. miesięcznie.

Pan Franciszek Koszowski poprosił, aby jeszcze na tę chwile nie mówić o tych kosztach stałych, ponieważ to jest 5 etatów, koszty utrzymania mieszkań (opłaty) itd. Na pewno będziemy robić wszystko, aby te koszty obniżyć.

Pan Brunon Han uważa, że przed tematem nie uciekniemy, wiec jest akceptacja radnych. Przypuszcza, że Zarząd Powiatu będzie się dzielił na bieżąco informacjami o kosztach.

Pani Barbara Studzińska uważa, że standard utrzymania powinien być jak najtańszy, racjonalny, ale od pewnych kosztów stałych związanych z pomocą terapeutyczną nie uciekniemy.

Pan Franciszek Koszowski zaznaczył, że nie można tych mieszkań traktować jak mieszkania socjalne, tylko musimy się tymi mieszkańcami zająć, aby nauczyli się żyć samodzielnie.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała czy opiekun ma być 24h/dobę czy to jest etat na 8h. Opieka całodobowa, bowiem kojarzy jej się ze stanem ciężkim. Podała przykład placówki, gdzie w budynku na 1 p. jest dom dziecka, niżej a na parterze mieszkania chronione. Mieszkańcy wiedzą, że piętro wyżej jest wychowawca, z którym mieli już do tej pory kontakt. Takie rozwiązanie się sprawdza i nie ma tam jakichś dodatkowych kosztów, bo opiekun zawsze tam jest.

Pani Barbara Studzińska przypuszcza, że w kosztach działania tego domu dziecka są wyodrębnione koszty prowadzenia mieszkania chronionego i w związku z tym większe zatrudnienie.

Pan Szczepan Nowakowski podziękował za wycinkę chaszczy przy drodze do Lubocheni, ale zwrócił uwagę na wystające pozostałości, którymi można się skaleczyć. Poprosił, aby to przyciąć przy samej ziemi.

Pan Andrzej Kowalski wracając do tematu mieszkań chronionych uważa, że należy dążyć do tego, aby mieć w jednym miejscu placówki. Natomiast, gdy rozpraszamy się po całym terenie to koszty będą wyższe. Następnie przedstawił sprawę związaną z oświadczeniami majątkowymi.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że konkurs związany z mieszkaniami chronionymi może być ogłoszony przez Marszałka w marcu bądź kwietniu, więc wcześniej musielibyśmy mieć dokumentację techniczną. Chciałaby na sesji wnieść autopoprawkę do budżetu o zabezpieczeniu środków na ten cel. Przygotujemy się do tego jak obniżyć koszty stałe, ale to kwestia przyszłego roku.

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zapytała o zadanie na drodze Komórsk-Wielki-Lubień. Chodzi o to, że mieszkańcy pytała czy zmieniła się decyzja, co do budowy chodnika na tym odcinku. Czy moglibyśmy pojechać i w terenie zobaczyć czy jest w ogóle możliwość ewentualnie rozszerzenia tego projektu o ten dodatkowy element.

Pan Adam Meller przyznał, że technicznie możliwość jest zawsze, ale sprawa jest już za daleko. Chodzi o to, że mamy zrobioną dokumentację techniczną, którą złożyliśmy już z wnioskiem o dofinansowanie, środki są już zaplanowane w budżecie i tak naprawdę zmiana wniosku o dofinansowanie jest równoznaczna z jego odrzuceniem. Trzeba by było umieścić ten element w nowym planie drogowym, zrobić dokumentację i ten chodnik dobudować, ale nie, jako element tego zadania tylko, jako zadanie odrębne.  Na pytanie radnej czy mieszkańcy dokładnie określili gdzie ma przebiegać chodnik odpowiedział przecząco. Dodał, że przysłali zdjęcie rozwiązania holenderskiego, które polega na tym, że wydziela się z jezdni linię ciągłą na chodnik. Dyrektor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania z tego powodu, że utrudnia poruszanie w okresie zimowym gdzie dzieci nie widzą tej linii i idą po ulicy. Nie jest to bezpieczne. A to jest bardzo trudny teren.

Pan Brunon Han powiedział, że planuje objazd dróg powiatowych w północnej i południowej części powiatu, wówczas radni będą mieli lepszy ogląd sytuacji na drogach.

 Na tym posiedzenie zakończono.

 Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

 

 

Informacje

Rejestr zmian