Protokół posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 listopada 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Gapska-Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
 2. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki,
 3. Leśniewski Przemysław – Wiceprezes Zarządu Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu,
 4. Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
 5. Studzińska Barbara – Starosta Świecki,
 6. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego w Świeciu,
 7. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Przyjęcie opinii do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
 2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
 3. Informacja nt. działalności Nowego Szpitala w Świeciu z uwzględnieniem informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Nowym Szpitalu Świeciu, wyników kontroli, zaleceń i realizacji zaleceń pokontrolnych w roku 2018, strategia funkcjonowania.
 4. Przyjęcie opinii do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
 5. Sprawy bieżące.

Dot. posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Do pkt. 1

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zaproponowała, aby w opinii Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok wpisać kwestię poruszoną przez radnego Waldemara Furę na wspólnym posiedzeniu Komisji dnia 20.11.2019 dotyczącą podwyżki płac dla nauczycieli od września. Z deklaracji Ministerstwa wynika, że podwyżka będzie a jej wysokość wyniesie 6%. Procedura odbędzie się tak samo jak w roku 2018, czyli zwiększoną subwencją oświatową dla samorządów, co radna uważa za nieuczciwe.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że wysokość podwyżki będzie wynikała z negocjacji ze związkami zawodowymi, które ze względu na podwyższenie płacy minimalnej, jaka obejmować będzie pracowników administracji i obsługi szkół mogą się nie zgodzić z uwagi na mniejsze zarobki nauczycieli względem tych pracowników.

Następnie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 rok przy 3 głosach za, braku głosów wstrzymujących i braku głosów przeciw (Uchwała przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Nr 7/19  – w załączeniu do protokołu).

 Na posiedzeniu nieobecny był Pan Waldemar Fura.

Dot. Wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Do pkt. 2

Pan Adam Meller przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo-Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350,
b) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr III/77/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Pan Grzegorz Goral zapytał czy osoby, które zrezygnowały ze środków z przyczyn od nich niezależnych na likwidacje barier będą mogły składać wnioski w przyszłym roku.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa potwierdziła  i dodała, że wnioski tych osób będą punktowane w zależności od przydzielonych w 2020 roku środków z PFRON. Uważa, że mają bardzo duże szanse, aby te środki otrzymać.

Pani Katarzyna Trybuła przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w  porze nocnej, niedziele, święta inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Pan Grzegorz Goral zapytał czy punkty apteczne mają ten sam asortyment, co apteka główna.

Pani Katarzyna Trybuła uważa, że nie.

Pan Grzegorz Goral zapytał czy te punkty będą czynne w porze nocnej, niedziele i święta.

Pani Katarzyna Trybuła zaprzeczyła.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że punkty apteczne mogą zamawiać leki – jeśli jakichś w danej chwili nie posiadają – od apteki głównej.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Świecki w roku szkolnym 2018/2019 (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2019r.) ze szczególnym uwzględnieniem – na prośbę radnej Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej – wyników egzaminów z nastawieniem, które szkoły osiągnęły wyniki wysokie, średnie i niskie.

Pan Ryszard Pacek zapytał czy w szkołach średnich są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że odpowie na sesji.

Pan Ryszard Pacek zapytał czy dyrektorzy szkół złożyli sprawozdania naprawcze dotyczące zdawalności matur i podjęcia działań, aby uczniowie te matury zdawali.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska z tego, co wie żadna placówka nie miała zaleceń Kuratorium Oświaty, co do programu naprawczego. Wyniki zawsze mogłyby być lepsze, ale to jest kwestia bardzo dużej liczby różnych czynników. Dla niej wyniki twarde nie mają żadnego znaczenia, tylko i wyłącznie badanie efektywności uczenia tj. edukacyjna wartość dodana i nic poza tym. Uważa, że jeśli chcielibyśmy rozpatrywać i oceniać wyniki to jedynie tym sposobem.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że w ramach projektu unijnego Centrum Badań Edukacyjnych robił to dla naszych szkół. Jest to również zawarte w Lokalnej Polityce Oświatowej.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że z badań wynika, iż przyrost wiedzy w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki jest dobry.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że na wynik ogólny bardzo mocno rzutują szkoły niepubliczne, tam nie za bardzo dba się o efekty, ale takie szkoły też są potrzebne. Nie można tego blokować, bo jeśli ktoś chce korzystać z takiej edukacji to jego sprawa. Niepokoi ją jednak coś innego, a mianowicie słabe wyniki w naszym województwie z matematyki. Niestety nikt nie wyciąga wniosków, z czego to wynika. Uważa, że należy dokształcać nauczycieli w tym względzie.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że spotka się z dyrektorami szkół, aby przeanalizować przyczyny tego stanu rzeczy.

Pan Grzegorz Goral powiedział, że 41 osób nie zdało egzaminu, 29 w tym mogło poprawić a 14 osób zdało, więc pyta ile przystąpiło do poprawki.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że większość.

Pan Grzegorz Goral odnośnie modernizacji elektryki w internacie w Nowem zapytał o koszt.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że ta kwestia bardzo dobrze została wyjaśniona w odpowiedzi na interpelację radnej Katarzyny Kaczmarek-Sławińskiej i zachęciła radnego, aby się z nią zapoznał.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że szkoła nie miała wymiany instalacji elektrycznej od czasu jej powstania w latach 60tych, były jedynie prowadzone drobne rzeczy. Niedawna poważna i bardzo kosztochłonna inwestycja polegała na wymianie całej instalacji, a podyktowana była bezpieczeństwem.

Dot. posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

Do pkt. 3

Pan Przemysław Leśniewski przedstawił Informację nt. działalności Nowego Szpitala w Świeciu z uwzględnieniem informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Nowym Szpitalu Świeciu, wyników kontroli, zaleceń i realizacji zaleceń pokontrolnych w roku 2018, strategia funkcjonowania (Materiał w załączeniu).

Pani Iwona Manys odnośnie zaleceń pokontrolnych SANEPIDu w pkt 1 – zapewnić szatnię przepustową osobną dla kobiet i mężczyzn w sali operacyjnej przy Sali porodowej (grudzień 2019) zapytała czy jest to realizowane zgodnie harmonogramem.

Pan Przemysław Leśniewski zaprzeczył i wyjaśnił, że będzie przesuniecie terminu wykonania z uwagi na opóźnienia w całym projekcie unijnym dotyczącym modernizacji położnictwa z traktem porodowym. Dziś albo z przyszłym tygodniu będzie podpisanie umowy z wykonawcą w części robót budowlanych dotyczących łazienek w pokojach pacjentek. W przyszłym roku natomiast nastąpi kontynuacja m.in. modernizacja traktu porodowego.

Pani Iwona Manys odnośnie zaleceń pokontrolnych SANEPIDu w pkt. 20 – 54 punkty do wykonania w przedziale od grudnia 2018 do grudnia 2022 zapytała, czego dotyczą zalecenia pozostałe do zrealizowania w terminie do 31.12.2022r.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że oddziału chorób zakaźnych i wykonanie 3 izolatek, co do których są bardzo restrykcyjne przepisy sanitarno-higieniczne. Chodzi o to, że muszą one posiadać odpowiednio wyposażone śluzy i system wentylacji oraz spłuczko-dezynfektor do podsuwaczy dla pacjentów. Termin jest odległy z uwagi na dość rozbudowaną inwestycję.

Pani Iwona Manys zwróciła uwagę, że zalecenia SANEPIDu w pkt 27 są tożsame z pkt. 1 i zapytała czy to błąd.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że sprawa się ciągnie, bo od trzech lat zwraca się do SANEPIDu o przesunięcie terminów realizacji zaleceń.

Pani Barbara Studzińska zapytała o liczbę porodów w 2019 roku w Nowym Szpitalu w Świeciu.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że około 500 zaznaczając, że jest ich mniej niż w roku 2018. Generalnie zaobserwowany jest spadek porodów w Województwie Kujawsko-Pomorskim jak i spadek wizyt w gabinetach ginekologicznych.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej jest informacja o tym, że z uwagi na spadek porodów w skali Kraju rozważa się zlecić likwidację oddziałów położniczo-porodowych w tych szpitalach gdzie porodów jest w roku mniej niż 400.

Pan Przemysław Leśniewski wyraził nadzieję, że modernizacja położnictwa i ginekologii, a zwłaszcza dostęp do łazienek dla pacjentek przyciągnie je do naszego szpitala. Z tego, co wie tożsame oddziały w szpitalu w Chełmnie i Tucholi już są po remoncie.

Pan Dariusz Woźniak zapytał czy znieczulenia przy porodzie pacjentki mają na życzenie, bo to także jest bardzo ważne przy wyborcze placówki.

Pan Przemysław Leśniewski potwierdził i dodał, że obecnie chce wprowadzić w szpitalu jeszcze jedną metodę znieczulenia. Poza tym trwają rozmowy z jeszcze jednym anestezjologiem, aby od stycznia przyszłego roku rozszerzyć ofertę o kolejne znieczulenia. W tej chwili pacjentki mają pełne spectrum znieczulenia okołoporodowego różnymi metodami.

Pan Dariusz Woźniak zapytał czy udało się podjąć rozmowy z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu odnośnie wyżywienia.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że w 2018 roku szpital ogłosił konkurs ofert na wyłonienie nowego dostawcy wyżywienia. Do końca października 2018 usługi cateringu świadczyła firma Impel, z których byliśmy niezadowoleni. Z tego powodu doprowadziliśmy do sytuacji, aby przeprowadzić konkurs ofert. Wówczas wpłynęły oferty, z których kilka musieliśmy zdyskwalifikować gdyż naszym zdaniem nie spełniały podstawowych wymagań sanitarnych. Osobiście dopytywał się w Szpitalu Wojewódzkim czy zostanie złożona oferta. Wówczas został odwołany Dyrektor i był okres, gdy zadania przejęła osoba pełniąca obowiązki, a szpital ten w ogóle nie był zainteresowany złożeniem oferty.

Pan Grzegorz Goral powiedział, że wtedy szpital był w remoncie, a teraz funkcjonuje tam nowoczesna kuchnia.

Pan Przemysław Leśniewski zapewnił, że rozmawia z obecnym dostawcą pożywienia o jego jakości.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że pożywienie kreuje bardzo zły obraz Szpitala.

Następnie dyskutowano o składzie posiłków i ich jakości oraz współpracy z poprzednia firmą.

Pan Przemysław Leśniewski poinformował o planowanym wprowadzeniu nowego modelu żywienia polegającym na zróżnicowaniu według pacjentów czy oddziałów. Pilotaż to dieta mamy na oddziale położniczo-ginekologicznym.

Pani Iwona Manys poprosiła, aby się przyjrzeć sprawie, bo niepotrzebnie zrobiła się z tego sprawa medialna.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy udało się od posiedzenia Komisji w marcu, kiedy poruszała temat łóżek w szpitalu, wymienić stare.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że w bieżącym roku wymieniono 30 starych łóżek na nowe i planuje się wymianę również w roku 2020.

Pani Stanisława Kuffel zapytała, w jakim procencie dokonano zmiany.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że około 50% zapotrzebowania. Uważa, że do wymiany jest jeszcze 30 łóżek (łóżko, materac, stolik przyłóżkowy). Są w szpitalu również dwa nowe fotele porodowe.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy sprawdzono sygnalizowaną przez nią na posiedzeniu w marcu sytuację z głodną i zmarzniętą pacjentką na SOR.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że rzeczą indywidualną jest to czy kozetka na SOR jest wygodna, natomiast, jeśli chodzi o wychłodzenie przyznał, że w tym okresie (sierpień) działała klimatyzacja i mogło się zdarzyć, że pacjentowi było chłodno. Rozmawiał z personelem by bardziej doglądano pacjentów.

Pan Grzegorz Goral zapytał o kwestię budowy parkingu za szpitalem.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że prace ruszą w roku 2020.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za nadwykonania.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że NFZ zapłaci za nadwykonania na stacji dializ, w 100% do wykonania na endoprotezy, badania RM i TK. Ponadto w I kwartale 2020r. możemy się spodziewać takich środków w opiece hospicyjnej i paliatywnej.

Do pkt. 4

Następnie Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020  rok przy 5 głosach za, braku głosów wstrzymujących, braku głosów przeciw (Uchwała Nr 7/19  – w załączeniu do protokołu).

Na posiedzeniu nieobecny był Pan Marek Mazurek.

Do pkt. 5

Pan Grzegorz Goral zapytał czy ochotnicze straże pożarne, gminne spółki wodne czy policja mogą liczyć w przyszłym roku na jakiekolwiek środki, o ile się pojawią dodatkowe w budżecie Powiatu w ciągu roku.

Pan Franciszek Koszowski zaznaczając, że żadna potrzeba tych jednostek nie jest negowana odpowiedział, że w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe środki zawsze można wrócić do tematu, niemniej w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć realizację zadań Powiatu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska oceniła, że w ciągu ostatnich 5 lat ochotnicze straże pożarne otrzymały ogromne środki i są naprawdę dobrze wyposażone. To nie wyklucza jednak potrzeb, bo sprzęt się zużywa. Ale jeśli nie otrzymają środków przez jeden rok to nic się nie stanie, gorzej, jeśli chodzi o gminne spółki wodne.

Pan Franciszek Koszowski zaznaczył, że postawiono przede wszystkim na zadania zatrzymujące wodę. Na ten cel zaplanowano 25 000 zł. na wnioski dwóch spółek wodnych. Powiedział również, że Starostwo Powiatowe też ma potrzeby np. archiwum, malowanie ścian czy doposażenie. Jeszcze raz podkreślił, że jeśli będą dodatkowe środki, to wspólnie będziemy decydować, na co je wydamy.

Pan Dariusz Woźniak dodał, że w budżecie powiatu zabezpieczamy stricte najważniejsze zadania własne. Ochotnicze straże pożarne to zadanie własne gminy a powiat może a nie musi ich dofinansować.

Pan Roman Witt zapytał czy do Komendy Powiatowej Policji dotarła informacja o cięciu dofinansowania.

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że prowadzono rozmowy zarówno z Komendantem Powiatowym Policji jak i Komendantem PPSP w Świeciu. Jeśli chodzi o policję powiedział, że niedawno dofinansowaliśmy zakup samochodu, więc roczna przerwa w przekazaniu środków nie oznacza, że policjanci nie będą mieli czym jeździć. Kończąc powiedział, że ważnym jest również, aby nie brakowało środków na promocję powiatu, ponieważ z tego wiele instytucji i stowarzyszeń (gadżety, nagrody itd.).

Do pkt. 6

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Iwona Manys)

Informacje

Rejestr zmian