Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 16 maja 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecny na posiedzeniu gość – Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez ……………….. na Starostę Świeckiego.
  2. Sprawy bieżące.

 Do pkt. 1

Pani Angelika Macura uważa, że absolutnie skarga jest bezzasadna, ponieważ w jej odczuciu słowem klucz, którego użyła Starosta podczas wypowiedzi na sesji jest „dokładnie nie pamiętam”.

Pan Roman Witt uważa, że wypowiedź Starosty nie miała wpływu na cały proces sprawy dotyczący Państwa ……………. Tak na prawdę czy to był grudzień czy maj to nie miało wpływu na rozwiązanie sprawy. Tym bardziej, że tak jak mówiła przewodnicząca Starosta mówiła „chyba, bo dokładnie  nie pamiętam”. Więc tu sama poddała w wątpliwość czy to na pewno był grudzień. Gdyby to było istotne, to radni odszukaliby konkretną datę. Wydaje mu się, że nikt z radnych czy członków Komisji nie uznał, że jest to znacząca informacja.

Pani Urszula Kempińska powiedziała, że wypowiedź Starosty nie miała żadnego wpływu na radnych w celu wyrobienia sobie opinii na temat sprawy.

Pani Angelika Macura odczytała uzasadnienie do przygotowanego projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego.

Pan Piotr Walczak zasugerował, aby dopisać, że Komisja wysłuchała również wyjaśnień Starosty.

Pani Angelika Macura potwierdziła.

Pani Angelika Macura odczytała projekt odpowiedzi na skargę na Starostę Świeckiego będącą załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego.

Pan Piotr Walczak wskazał na zapis dotyczący wypowiedzi Starosty i zapytał jak można nazwać odczytany przez Przewodniczącą spisany fragment słów.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zaproponował, aby nazwać to stenogram z nagrania.

Pan Piotr Walczak powiedział, że stenogramy się są sporządzanie tylko protokoły posiedzeń.

Pani Angelika Macura zaproponowała, aby nazwać to cytatem zaczerpniętym z nagrania.

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 8/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego z naniesionymi poprawkami i skierowanie go do Przewodniczącego Rady. W załączeniu.

 Do pkt.2

W sprawach bieżących dyskutowano o terminach posiedzeń Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura )

 

Członkowie Komisji:

……………………………..…….
(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………………
(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….
(Marcin Podgórski)

……………………………………
(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian