Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Karolina Gapska-Kostrzewa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  2. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu,
  3. Karolina Kasica – Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu,
  4. Franciszek Koszowski – Wicestarosta Świecki,
  5. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
  6. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Nowego Szpitala Sp. z o.o.
  2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.

Kolejno poinformował o przyczynach nieobecności Prezesa Nowego Szpitalu w Świeciu i wobec powyższego poprosił Pana Dariusza Woźniaka jako przedstawiciela Powiatu w Radzie Nadzorczej o przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Nowego Szpitala w Świeciu.

Do pkt. 1

Odnośnie Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Nowego Szpitala Sp. z o.o. (Materiał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) Pan Dariusz Woźniak powiedział, że obecna sytuacja szpitali powiatowych bardzo mocno się pogorszyła, ponieważ 90% z nich posiada długi. Nowy Szpital w Świeciu takowych nie posiada, co potwierdza fakt, że rok 2018 zamknął się ostatecznym wynikiem w wysokości 2 200 000 zł. Porównując do roku 2017 powiedział, że zysk wówczas wynosił 1 200 000 zł. Z tym, że na samej sprzedaży, porównując przychody z NFZ i koszty działalności szpitala bez kosztów finansowych i operacyjnych, zysk zmniejsza się do ok. 300 000 zł. Na pozostałej działalności jest wyższy, ponieważ Szpital lokuje środki finansowe z nadwyżek czy pozyskuje dotacje z UE. Podkreślił, że nie ma jakichś nadmiernych zysków, strat czy zobowiązań wymagalnych. Porównując te dwa lata zaznaczył, że w roku 2018 przychody z NFZ wzrosły o 5 000 000 zł. W głównej części zostały one skierowane na różnego rodzaju podwyżki, bo same koszty osobowe w roku 2017 wyniosły 32 000 000 zł., a w kolejnym ponad 35 000 000 zł. (fundusz płac wzrósł o 10%). Chodzi o podwyżki głównie dla pielęgniarek ale i pozostałego personelu. Zaznaczył przy tym, że w szpitalnictwie obowiązuje odrębna ustawa z której wynika, że najniższe wynagrodzenia w tym sektorze są niższe niż w gospodarce. Odnośnie inwestycji powiedział, że w roku 2020 będzie przeprowadzona termomodernizacja budynków Szpitala co sprawi, że zmieni się jego wizerunek. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków UE. Jeśli chodzi o I półrocze 2019 poinformował o stracie w wysokości około 900 000 zł. zaznaczając przy tym, że pierwsze półrocze zawsze jest gorsze. Dla porównania wskazał, że w I półroczu 2018 r. był zysk w wysokości 600 000 zł. Wynika z tego, że II półrocze powinno być lepsze tym bardziej, że szpitale powiatowe w tym nasz otrzymały dodatkowe środki z Ministerstwa Zdrowia. W przypadku szpitala w Świeciu chodzi o ok. 1 200 000 zł. i tak kwota wejdzie do wykonania drugiego półrocza. Jeśli chodzi o stronę medyczną powiedział, że potwierdza się to o czym mówi Minister Zdrowia, że kolejki na badania RM i TK nie są już limitowane. Z tego wynika, że długość kolejki jest jedynie uzależniona od mocy przerobowych. Na Radzie Nadzorczej była mowa o tym, że planuje się wprowadzić zmiany organizacyjne i przeszkolić kolejne osoby, aby jeszcze szybciej przyjmować pacjentów na te badania. Odnośnie spraw kadrowych poinformował, że są one w miarę stabilne w sensie zatrudnienia i spełnienia norm, niemniej występuje rotacja pracowników i to zarówno pielęgniarek jak i lekarzy. Dla przykładu podał fakt, że w ostatnim czasie zatrudniony został jeden nowy neurolog, lekarz na oddziale rehabilitacji oraz ze Szpitala w Grudziądzu ma przejść anestezjolog. Kolejno powiedział, że Szpital jest w trakcie przetargu na nową karetkę transportową, bo te są w złym stanie. Jedna karetka powinna być kupiona w tym roku. Na koniec poinformował o dwunastu skargach, które wpłynęły do szpitala, które w większości są zasadne i dotyczą głównie działania SOR.

Pan Franciszek Koszowski poinformował, że Szpital przeprowadzał ankiety wśród mieszkańców i wynikało z nich, że najwięcej problemów dotyczy czynnika ludzkiego. Były też skargi na łóżka, ale te zostały w większości wymienione na nowe (do wymiany pozostało 30). Kończąc poinformował o planowanym gruntownym remoncie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Pan Dariusz Woźniak kontynuował, że skargi dotyczyły również kwestii wyżywienia, telewizorów (podjęto działania w kierunku ich wymiany) i braku miejsc do parkowania. Jeśli o chodzi o ostatnie, poinformował, że poruszył ten temat na posiedzeniu Rady Nadzorczej w kierunku sporządzenia dokumentacji projektowej parkingu za Szpitalem dla pracowników i zmiany planu rzeczowo-finansowego. Stanęło na tym, że Prezes Szpitala do końca października ma zrobić pełną analizę sytuacji (możliwość wykorzystania terenów z tyłu szpitala, czy jest potrzebne pozwolenie na budowę i wstępną wycenę). Skarbnik chciałby, aby się to znalazło w planie rzeczowo-finansowym na przyszły rok. Kończąc zwrócił też uwagę, że jesteśmy jedynym szpitalem w okolicy, który nie pobiera opłat za parkowanie.

Pan Franciszek Koszowski zapytał na co zostanie przeznaczona kwota ok. 1 200 000 zł. od Ministerstwa Zdrowia.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że na działalność bieżącą. Środki te głównie pokryją wspomnianą na początku stratę za I półrocze. Z tego co wie podwyżki płac są realizowane. Lekarze zarabiają tyle, że póki co nie ma tematu podwyżek. Pielęgniarki otrzymują środki podwyżkowe dodatkowo w wysokości 1 600 zł. Ratownicy medyczni też otrzymali podwyższenie kontraktów. Natomiast sprawa podwyżek fizjoterapeutów nie jest jeszcze póki co załatwiona. Skarbnik dywaguje, że część środków pójdzie na to (Pan Franciszek Koszowski wtrącił, że pracownicy administracyjni zarabiają więcej niż najniższe wynagrodzenie, bo ok. 3 000 zł.). Pan Dariusz Woźniak jeszcze raz wyjaśnił kwestię straty za I półrocze 2019r. i podsumował, że w jego ocenie sytuacja finansowa szpitala jest dobra. Kończąc podkreślił, że nasz jest w najlepszej sytuacji z wszystkich 10 szpitali w Grupie Nowy Szpital.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał o sytuacje, kiedy zysk jest przesyłany pomiędzy szpitale w Grupie Nowy Szpital.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że są przypadki, które nam się nie podobają i za każdym razem głosujemy przeciw. Chodzi o kwestię udzielania pożyczek między spółkami. To się zdarza i jest zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza musi to zaopiniować, on głosuje przeciw, ale zostaje przegłosowany. Podkreślił, że pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych (4-5%, wyższe od lokaty) i wracają do Szpitala zgodnie z umową pożyczki wraz z odsetkami. Zarząd Powiatu nie popiera polityki pożyczkowej. Zaznaczył, że suma wszystkich pożyczek wynosi kilka milionów złotych. Wolałby, aby te środki były inwestowane w usługi medyczne w naszym Szpitalu. Poza tym koncepcja funkcjonowania GRUPY Nowy Szpital jest taka, że ma on się skupić jedynie na usługach medycznych. Natomiast wszelkie usługi związane z działalnością niemedyczną prowadzi dla całej GRUPY Centrum Usług Wspólnych w Szczecinie. Chodzi o obsługę księgową, kadrowo-płacową, finansów, usług sprzedaży, zakupów centralnych, usług zaopatrzenia i kwestii związanej z IT. Ten obszar kosztów podlega naszemu bardzo wnikliwemu nadzorowi. Kontrolujemy to nie tylko poprzez jego analizę w Radzie Nadzorczej ale również przez kontrolę bezpośrednią na miejscu w Szczecinie. Jeśli chodzi o usługę zaopatrzenia powiedział, że to też jest zlecone. Z poziomu GRUPY dokonywane są zakupy centralne. Na przykład zamawiane są leki dla wszystkich dziesięciu szpitali.  To powoduje, że ceny jednostkowe są niższe, niż każdy szpital miałby zamawiać sam.

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że jest ciężko wyegzekwować w Szpitalu w Świeciu podstawowe informacje dla pacjenta. Nie może być tak, że w innym szpitalu otrzymuje bezproblemowo cały zestaw informacji i wychodzi zadowolony, a tu wręcz odwrotnie. Radni wielokrotnie apelowali o tę kwestię i nic się z tym nie robi. Uważa, że komunikację należy poprawić i zastanawia się czym to jest spowodowane.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że w Szpitalu zmieni się rejestracja w ten sposób, że pacjent będzie miał możliwość zapisania się elektronicznie oraz to, że będzie ona bezpośrednia do danej poradni. Jeśli chodzi o kolejki na szpitalnym oddziale ratunkowym uważa, że to wynika z likwidacji w przychodniach na terenie Powiatu świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Mieszkańcy całego obszaru zgłaszają się obecnie do takiej opieki działającej w Szpitalu, a ta nie jest w stanie zaopatrzyć wszystkich. Według niego to należy przywrócić. Poza tym pacjenci wiedząc, że SOR przeprowadza kompleksowe badania np. nietrzeźwym osobom, a oczekiwanie na poszczególne badania jest bardzo długie, nadużywają jego działalność. Poza tym teraz jest niedobór lekarzy i pielęgniarek na rynku, więc jeśli kogoś zwolnimy za niewłaściwe zachowanie względem pacjenta to będzie problem ze znalezieniem kolejnej osoby.

Pan Szczepan Nowakowski zaznaczył, że jest daleki od zwalniania kogokolwiek.  Prezes Szpitala ma możliwości, by wpłynąć na kulturę osobistą pracowników. Nie może być tak, że ciągle będą skargi. Z tego co mówi Skarbnik lekarze tak mało nie zarabiają, rozumiałby jeśli chodziłoby o czynnik ekonomiczny. Zastanawia się czy nie chodzi o braki w personelu medycznym na SOR. Często bywa tak, że powodem długiego oczekiwania jest konieczność ściągania lekarza z innego oddziału.

Pan Dariusz Woźniak odniósł się do SOR i powiedział, że dyżury pełniej ekipy są 24 godziny na dobę. Natomiast nie ma tam specjalistów z wszystkich dziedzin medycznych. Jeśli w wyniku kwalifikacji potrzebny jest ortopeda, a nie jest akurat tym dyżurującym, to oczywiście musi być on ściągnięty z oddziału. Nie ma możliwości, aby zorganizować to inaczej. Przyznał, że SOR jest bardzo trudnym oddziałem. Bardzo dużo osób nie powinno się tam znaleźć tylko być zaopatrzonych w podstawowej opiece zdrowotnej. Jego przeznaczeniem jest bowiem ratowanie życia. Poza tym POZ-y mają podstawową stawkę kapitacyjną na pacjenta i w zależności od liczby zapisanych takie otrzymują środki będące głównym przychodem. A więc w interesie ekonomicznym POZ-u jest to, aby nikt się do niego nie zgłosił a jeśli już, aby nie generował dodatkowych kosztów. Szpitale natomiast są finansowane w inny sposób. Chodzi o ryczałty za procedury i usługi. Dużo mówi się o tym, aby to zmienić. Następnie wskazał na problem jakim jest przemęczenie kadry medycznej ze względu na długie dyżury jak i braki na rynku. To jest winą pewnych rozwiązań systemowych (za mało przyjmowanych lekarzy na studia). Zarząd powiatu też ubolewa nad tym, że Szpital jest źle odbierany, ale uważa, że ocena ta jest mimo wszystko niesprawiedliwa. Natomiast jest wiele przypadków z którymi należy się zgodzić i na potwierdzenie tego przytoczył kilka zasadnych skarg i metody rozwiązań sytuacji. Kończąc zachęcił, aby składać oficjalne skargi zarówno do Szpitala jak i za jego pośrednictwem.

Pan Andrzej Kowalski oceniając, że to wina braku pieniędzy w systemie, powiedział, że Szpital w Świeciu w tej sytuacji radzi sobie od wielu lat bardzo dobrze. Następnie zapytał o kwestię 750 osób doprowadzonych przez policję po porady ambulatoryjne na oddziale ratowniczym. Według niego na 13 000 porad to bardzo dużo.

Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że chodzi o przypadki nietrzeźwych z interwencji, których też trzeba zaopatrzyć.

Do pkt. 2

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizację zadania związanego z transportem (projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Jeśli chodzi o wydatki na ochronę środowiska Pani Iwona Karolewska uzupełniła, że w Starostwie nie będziemy już używać opakowań plastikowych. Poza tym planuje się zlecić uszycie ekologicznych toreb, które miałyby zastąpić plastikowe i przekazywać ich mieszkańcom powiatu.

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Iwona Karolewska przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) powiedziała, że dostaliśmy zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie możliwości przystąpienia jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia, które jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje zadania realizuje poprzez biuro w Toruniu i w Brukseli. Główne cele Stowarzyszenia to reprezentowanie interesów samorządów w Kraju i za granicą, promowanie walorów regionu społecznych, kulturalnych, społecznych i środowiskowych, wsparcie budowania potencjału administracyjnego jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych oraz radnych oraz rozwijanie kontaktów i współpraca międzynarodowa.  Stowarzyszenie organizuje wizyty studyjne w krajach UE oraz staże w Brukseli, z których mogą skorzystać pracownicy Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz radni. Są także organizowane konferencje, spotkania i seminaria krajowe i zagraniczne. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo kształtowania tematyki. Jest 47 członków zwyczajnych stowarzyszenia – 41 gmin z terenu województwa, w tym Gmina Świecie, Warlubie, Nowe i Osie, 5 powiatów – Bydgoski, Golubsko-Dobrzyński, Mogileński, Toruński i Żniński oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Członkami wspierającymi mogą być stowarzyszenia, uczelnie wyższe, fundacje, które maja merytoryczne wsparcie dla Stowarzyszenia. W przypadku spotkań krajowych i zagranicznych stowarzyszenie oferuje opłacenie noclegu i zwrot kosztów podróży do 2 500 zł. na osobę. Składka członkowska wynosi 9 985 zł. tj. liczba mieszkańców wg stanu na koniec roku 2014 pomnożona o 0,10gr. Realizowane zadania są finansowane głównie środkami z projektów do których aplikuje Stowarzyszenie. Jeśli chodzi o przedstawiciela w Stowarzyszeniu poinformowała o wyborcze jej osoby przez Starostę z racji zakresu czynności czyli podnoszenia kwalifikacji pracowników i organizowanie spotkań. Następnie przedstawiła co będzie w tym roku, a mianowicie wizyty na biofarmach w Kornwalii, seminaria nt. źródeł finansowania projektów międzynarodowych w województwie, rozwój usług e-administracji oraz organizowanie spotkań związanych z ogłaszaniem konkursów w ramach RPO województwa.

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Karolina Kasica oraz Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiły projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
i) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
j) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2019r.)

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Polityki Finansowej
/-/
(Szczepan Nowakowski)

Informacje

Rejestr zmian