Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2019r.

 

Dot. I części posiedzenia nt. Remontów i inwestycji planowanych w szkołach i placówkach.

W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała radnych obecnych na posiedzeniu (wg załączonej listy obecności) i przybyłych gości – Panią Małgorzatę Błaszkiewicz – Dyrektor ZSS w Świeciu oraz Panią Ewę Zacharską – Wicedyrektor ZSS w Świeciu. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

  1. Remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach.
  2. Informacja o dofinansowaniu wypoczynku letniego i imprez sportowo-kulturalnych.
  3. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
  4. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Głównym tematem, jaki poruszono w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu podczas wizytacji była kwestia spękania kostki brukowej przed budynkiem oraz w kilku miejscach budynku głównego, stan nawierzchni na placu zabaw za szkołą oraz jego dewastacja przez osoby trzecie korzystające z niego poza godzinami otwarcia szkoły, zgłaszanie tego faktu do odpowiednich służb. Poza tym członkowie Komisji obejrzeli stary budynek szkoły, w tym piwnicę i zwrócili uwagę na popękane ramy okienne. Kolejno w głównym budynku szkoły Dyrektor pokazała dwa nowe pomieszczenia oraz przedstawiła pomysł utworzenia nowego wejścia do szkoły od strony parkingu, co umożliwi łatwy dostęp głównie służb ratunkowych. Na wszelkie pytania odpowiadała Pani Małgorzata Błaszkiewicz oraz Pani Ewa Zacharska.

Następnie Członkowie Komisji udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. W posiedzeniu udział wziął Pan Adam Kufel – Dyrektor Placówki. Obecni obejrzeli pomieszczenia klasowe, pracownie dla technikum papiernictwa, pomieszczenia administracyjne, salę z szafkami dla uczniów oraz łazienki. Poza tym Dyrektor przedstawił koncepcję rozbudowy Placówki oraz wizję budowy sali gimnastycznej i boiska oraz odpowiadał na wszelkie pytania obecnych.

Ostatnia część odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. W posiedzeniu udział wzięła Pani Ewa Szczepanowska – Dyrektor Placówki. Członkowie obejrzeli boiska za szkołą, aulę, salę gimnastyczną, internat oraz nową inwestycję – ogrodzenie. Pani Dyrektor przedstawiła koncepcję budowy pomieszczenia na siłownię dla uczniów oraz odpowiadała na wszelkie pytania zebranych.

Z uwagi na nieobecność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu podjęto decyzję o odbyciu posiedzenia w innym terminie.

Dot. 2 części posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, sala 201 (I piętro)

 Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu,
  2. Knapik Adam – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
  3. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  4. Woźniak Dariusz– Skarbnik Powiatu.

Otwarcia 2 części posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości.

Do pkt. 2

Pan Zbigniew Semrau przedstawił Informację o dofinansowaniu wypoczynku letniego i imprez sportowo-kulturalnych (Informacja w załączeniu do protokołu).

Do Informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 3

Pani Iwona Karolewska przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) powiedziała, że dostaliśmy zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie możliwości przystąpienia jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia, które jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stowarzyszenie zajmuje się przygotowywaniem i realizacją programów stażowych w Brukseli przy współpracy z członkami Stowarzyszenia, programów szkoleniowych dla szerszych odbiorców na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i za granicą, promocji gospodarczej Województwa, współpracą z Regionalnym Biurem Województwa w Brukseli, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk między samorządami oraz organizacją spotkań i konferencji międzynarodowych. To, co samorząd zyskuje przystępując do Stowarzyszenia i płacąc składkę w wysokości 9 985 zł. (10 gr na mieszkańca powiatu świeckiego wg stanu na koniec grudnia 2014r., składka jest stała a podwyższeniu może ulec jedynie za zgodą Rady Powiatu) to możliwość około 4 razy do roku uczestniczenia pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i głównie radnych w seminariach, wizytach studyjnych, wyjazdach zagranicznych dedykowanych wg potrzeb samorządu. Następnie przedstawiła obecne przedsięwzięcia, jakimi są czterodniowe spotkania w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, których głównym tematem jest rozwój regionalny państw członkowskich, wizyta studyjna wsparcia rozwoju produktów rolnych, w ramach, której odwiedzono farmy drobiu i upraw roślinnych, oraz tydzień poświęcony zmianom klimatu i ochronie środowiska. Będziemy mieli prawo uczestniczyć w każdym z tych spotkań i kreować tematykę. Poza tym członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia możliwości odbycia stażu w Brukseli w siedzibie Biura Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pracowników Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz radnych. Udział w szkoleniach i seminariach w Kraju i za granicą będzie refundowany w wysokości do 2 500 zł. za osobę. Kolejno poinformowała, że w tym roku będą się również odbywały spotkania informacyjne na temat sposobów pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i źródeł zagranicznych. Dzięki udziale w Stowarzyszeniu będziemy bliżej źródła pozyskiwania informacji o środkach i samych środków. Jeśli chodzi o Województwo Kujawsko-Pomorskie powiedziała, że Stowarzyszenie liczy 47 członków, z czego 41 to gminy z terenu Województwa ( w tym Gmina Świecie, Warlubie, Nowe i Osie), 5 powiatów – Bydgoski, Golubsko-Dobrzyński, Mogileński, Toruński i Żniński oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Członkami specjalnymi mogą być stowarzyszenia, uczelnie wyższe czy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o przedstawiciela Powiatu w Stowarzyszeniu powiedziała, że Pani Starosta poleciła ją ze względu na zbieżne z jej zakresem czynności zadania, czyli podnoszenie kwalifikacji kadr czy organizowanie spotkań i konferencji.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia, a Wiceburmistrz Gminy jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Pozytywnie oceniła korzyści płynące z bycia członkiem Stowarzyszenia. Osobiście uczestniczyła w wizytach studyjnych w Brukseli organizowanych przez Posła Janusza Zemke. Uważa, że wysokość składki nie jest współmierna do tego, co można uzyskać dzięki uczestnictwu w organizacji.

Odnośnie Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Nowego Szpitala Sp. z o.o. (Materiał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) Pan Dariusz Woźniak powiedział, że według ostatnich informacji 90% szpitali powiatowych ma długi, natomiast Szpital w Świeciu wg jego zapewnień wynikających z nadzoru, który sprawuje w pracy w Radzie Nadzorczej, analizy sprawozdań finansowych oraz kontroli własnych przeprowadzanych w siedzibie GRUPY Nowy Szpital w Szczecinie na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych nie posiada. Według oceny Skarbnika Powiatu sytuacja finansowa Szpitala jest dobra, aczkolwiek rzeczywiście widać pogorszenie wyników finansowych w porównaniu z poprzednimi latami. Rok 2018 zamknął się zyskiem w wysokości 2 200 000 zł., natomiast sam zysk na sprzedaży (porównując przychody z NFZ i wszystkie koszty medyczne i pozostałe) wynosił nieco powyżej 300 000 zł. Na pozostałej działalności jest wyższy, ponieważ Szpital lokuje środki finansowe z nadwyżek czy pozyskuje dotacje z UE. Jeśli chodzi I połowę 2019r. powiedział, że rzeczywiście jest strata w wysokości 900 000 zł. Podkreślił, że drugie półrocze zawsze jest lepsze, a po pierwszym półroczu 2018 roku zysk wynosił 600 000 zł., a ostateczny ponad 2 000 000 zł. Podobnie będzie w 2019 roku ponieważ Szpital otrzyma dodatkowe środki w wysokości 1 114 000 zł. z puli Ministerstwa Zdrowia, która wynosi 800 000 000 zł. i jaka zostanie przeznaczona na szpitale powiatowe oraz środki z nadwykonań na stacji dializ w wysokości 200 000 zł. Przy okazji potwierdził medialne doniesienia, że od jakiegoś czasu badania rezonansem magnetycznym i tomografia komputerowa nie są limitowane. To powoduje, że jedynym powodem kolejek oczekujących na to badanie jest ilość urządzeń i moce przerobowe pracowników. W Szpitalu w Świeciu planuje się przeprowadzić reorganizację w ten sposób, aby przeszkolić kolejne osoby do obsługi tych urządzeń. Kończąc podkreślił, że czas oczekiwania zdecydowanie się zmniejszył.

Pan Waldemar Fura zapytał czy zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców.

Pan Dariusz Woźniak nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale zapyta o to Prezesa Szpitala. Z tego, co wie zwiększyła się liczba pacjentów na oddziale ginekologiczno-położniczym, ponieważ dużo kobiet z Grudziądza rodzi w Świeciu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przypuszcza, że przyczyną może być wykryty w szpitalu w Grudziądzu gronkowiec.

Pan Dariusz Woźniak nie wie czy to było przyczyną czy to, że idą za lekarzem prowadzącym ciążę. Poinformował, że od przyszłego miesiąca będzie w Szpitalu pracował nowy anestezjolog, a wcześniej przyjęto nowego neurologa i lekarza na oddział rehabilitacji. Następnie powiedział o wpływających do Szpitala skargach pacjentów. W tym roku było ich 12, sporo zasadnych i wiele z nich dotyczących działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przyznał, że z przeprowadzonych wśród społeczeństwa ankiet dotyczących szpitala wynika, że jednym z głównych trzech problemów jest nieuprzejmość i brak dobrej komunikacji między pacjentem i personelem.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że na SOR pracują dwie zmiany, z czego jedna jest bardzo nieuprzejma. Następnie powiedziała o przypadku, kiedy pielęgniarz nakrzyczał na rodzinę starszej osoby za to, że ta wezwała karetkę pogotowia. Po badaniu EKG okazało się, że stan pacjentki był bardzo poważny a wezwanie uzasadnione. Niestety rodzina nie została przeproszona za nieuprzejme zachowanie.

Pan Dariusz Woźniak wobec powyższej sytuacji zachęcił do składania oficjalnych skarg (nie anonimowe). Te są rozpatrywane przez Zarząd Szpitala w następujący sposób – analiza sytuacji, rozmowa z personelem oraz spotkanie wyjaśniające z pacjentem. Przyznał jednak, że sytuacja na rynku, jeśli chodzi o personel medyczny, głównie lekarzy jest zła, a w pewnych dziedzinach wręcz dramatyczna.

Pan Waldemar Fura wskazał na sytuację, kiedy najlepsi chirurdzy ze Szpitala zrezygnowali z pracy na rzecz szpitala w Chełmnie.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że usługa chirurgiczna została zabezpieczona nowymi lekarzami. Następnie dyskutowano przyczynach odejścia chirurgów z placówki. Wracając do tematu funkcjonowania SOR ocenił, że bardzo dużo wynika z przerzucania zadań podstawowej opieki zdrowotnej a jest to przecież oddział ratujący życie. Natomiast zdarzają się przypadki i mamy takie analizy, że pacjenci o godz. 15:00 z terenu powiatu z różnych przychodni przychodzą do SOR, bo nie zostali zaopatrzeni u siebie w POZ. Są sytuacje, kiedy ludzie czekają po kilka godzin z uwagi na przyjmowanych w pierwszej kolejności pacjentów z wypadku. To rodzi frustrację. Skarbnik uważa, że jest to problem systemowy, wynikający z finansowania. Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wtrąciła, że wynikający również z mentalności społeczeństwa. Pan Dariusz Woźniak kontynuował, że POZ-y mają podstawową stawkę kapitacyjną na pacjenta i w zależności od liczby zapisanych takie otrzymuje środki będące głównym przychodem. A więc w interesie ekonomicznym POZ-u jest to, aby nikt się do niego nie zgłosił a jeśli już, aby nie generował dodatkowych kosztów. Szpitale natomiast są finansowane w inny sposób. Chodzi o ryczałty za procedury i usługi. Dużo mówi się o tym, aby to zmienić.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że wg przepisów w POZ powinno się wykonać badania i skierować do specjalisty, tymczasem te nie są wykonywane a pacjent kierowany jest do szpitala. Te zaś z tego tytułu ponoszą największe koszty.  Innym problemem jest to, że szpitale nie chcą uznawać badan wykonanych w POZ.

Pan Dariusz Woźniak wtrącił, że nawet nawzajem czy miedzy oddziałami, ale być może to wynika z procedur. Następnie powiedział, że przede wszystkim jest za mało lekarzy, co wynika z zaniedbań związanych z kształceniem, bo za mało było przyjmowanych na studia. Teraz ma się to zmienić, ale nowi lekarze będą kończyć naukę za około 10 lat. Coraz częściej mówi się również o przesunięciu pewnych zasobów medycznych z POZ.

Pan Adam Knapik powiedział, że Informacja o Szpitalu będzie obszernie omawiana na sesji Rady Powiatu.  Poza tym ustalił z Prezesem Szpitala, że poprzez Biuro Rady wystosuje do radnych prośbę o przesyłaniu szczegółowych pytań wcześniej, które po zebraniu zostaną przesłane do niego celem przygotowania się na sesję Rady Powiatu. Kończąc zauważył, że w tym roku w Informacji nie zawarto planu rzeczowo-finansowego, co potwierdził Pan Dariusz Woźniak.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe (projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Odnośnie zadośćuczynienia w wysokości 100 000 zł. dla pacjenta za błędy w sztuce lekarskiej powstałe w 2004 roku Pan Adam Knapik powiedział, że brał udział w dyskusji na ten temat na posiedzeniu Zarządu Powiatu, podczas którego jednym z argumentów za tym, by wypłacić to zadośćuczynienie było to, by nie rosły odsetki. W ocenie bowiem radcy prawnego Starostwa postępowanie w sądzie apelacyjnym potrwa prawdopodobnie rok.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że warto podjąć działanie jedynie wówczas kiedy jest szansa, że wysokość zadośćuczynienia będzie mniejsza.

Pan Adam Knapik podkreślił, że to nie była łatwa decyzja Zarządu Powiatu. Z uwagi na fakt, że skarżąca od samego początku była zwolniona z kosztów postępowania sądowego należy liczyć się z tym, że ona też złoży apelację. Z tego wynika, że nie apelowanie stawia nas w takiej sytuacji, że ryzykujemy wzrostem kwoty zadośćuczynienia. Według jego oceny apelacja dwóch stron spowoduje, że sąd nie zrobi nic.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że czasami warto się zastanowić czy nie zapłacić całości i mieć sprawę zamkniętą, aby nie stracić więcej.

Pan Adam Knapik powiedział, że nawet zapłacenie całości nie gwarantuje, że strona skarżąca nie złoży apelacji co w konsekwencji może spowodować konieczność wypłaty większego zadośćuczynienia. Uważa, że radca prawny przedstawił wyważone rozwiązanie nie narażając Zarządu Powiatu na zarzuty, że szafuje środkami publicznymi.

Pan Dariusz Woźniak wskazując, że niewątpliwie pacjentka poniosła szkodę, co potwierdził prawomocny wyrok karny powiedział, że Zarząd Powiatu znalazł moralno-etyczne wyjście z sytuacji nie apelując o całą kwotę. Uważa, że to i tak zbyt duża kwota biorąc pod uwagę skutek dla pacjentki, ale porównując wyroki w innych sprawach ma pewność, że jest to słuszna decyzja.

Odnośnie projektów uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
i) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
j) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2019r.)
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2019r.) Pan Adam Knapik zapytał czy Komisja będzie te projekty uchwał opiniować.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zaprzeczyła i wyjaśniła, że obowiązek zmiany na organ prowadzący nakładają przepisy, więc Komisja nie jest władna, aby je podważać. Uważa, że można to było zrobić w jednej uchwale Rady Powiatu, z czym zgodził się Przewodniczący Rady, ale ta wersja też jest słuszna.

Do pkt. 3

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że porozmawia z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu o terminie odbycia posiedzenia w Placówce. Poza tym powiedziała, że kolejne posiedzenie Komisji nt. wniosków dyrektorów szkół i placówek do budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 należy odbyć przed 15 października 2019r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian