Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 września 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:
1. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu,
2. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który po zmianie został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Efektywność selektywnej zbiórki odpadów wykonywana przez mieszkańców powiatu w ocenie międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku.

Następnie wyjaśnił przyczynę zamiany tematów ujętych w planie pracy Komisji na 2019 rok z października na wrzesień.

Do pkt. 1

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizację zadania związanego z transportem (projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Jeśli chodzi o wydatki na ochronę środowiska Pani Iwona Karolewska uzupełniła, że w ramach powiatowego programu edukacyjnego związanego z ograniczaniem plastiku w środowisku chcielibyśmy głównie zlecić wykonanie ekologicznych toreb wielokrotnego użytku (z logiem powiatu, nazwą akcji), które następnie byłyby dystrybułowane wśród mieszkańców powiatu. W Starostwie nie będziemy już używać opakowań plastikowych. Będzie można to już odczuć podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, bo napoje będą w butelkach szklanych.

Pan Grzegorz Tomaszewski zapytał czy na ten cel przeznacza się całą proponowaną kwotę, tj. 30 000 zł.

Pani Iwona Karolewska potwierdziła i dodała, że w ramach środków będą także tematyczne ulotki. Jeśli chodzi o torby poinformowała, że uszycie ich planuje się zlecić dwóm podmiotom ekonomii społecznej – Fundacji Makowo w Świeciu oraz Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem.

Pani Iwona Karolewska przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) powiedziała, że dostaliśmy zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie możliwości przystąpienia, jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia, które jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stowarzyszenie zajmuje się przygotowywaniem i realizacją programów stażowych w Brukseli przy współpracy z członkami Stowarzyszenia, programów szkoleniowych dla szerszych odbiorców na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i za granicą, promocji gospodarczej Województwa, współpracą z Regionalnym Biurem Województwa w Brukseli, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk między samorządami oraz organizacją spotkań i konferencji międzynarodowych. To, co samorząd zyskuje przystępując do Stowarzyszenia i płacąc składkę w wysokości 9 985 zł. (10 gr na mieszkańca Powiatu Świeckiego wg stanu na koniec grudnia 2014r., składka jest stała a podwyższeniu może ulec jedynie za zgodą Rady Powiatu) to możliwość około 4 razy do roku uczestniczenia pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i głównie radnych w seminariach, wizytach studyjnych, wyjazdach zagranicznych dedykowanych wg potrzeb samorządu. Następnie przedstawiła obecne przedsięwzięcia, jakimi są czterodniowe spotkania w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, których głównym tematem jest rozwój regionalny państw członkowskich, wizyta studyjna wsparcia rozwoju produktów rolnych, w ramach, której odwiedzano farmy drobiu i upraw roślinnych oraz tydzień poświęcony zmianom klimatu i ochronie środowiska. Będziemy mieli prawo uczestniczyć w każdym z tych spotkań i kreować tematykę. Poza tym członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia możliwości odbycia stażu w Brukseli w siedzibie Biura Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pracowników Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz radnych. Udział w szkoleniach i seminariach w Kraju i za granicą będzie refundowany w wysokości do 2 500 zł. za osobę. Kolejno poinformowała, że w tym roku będą się również odbywały spotkania informacyjne na temat sposobów pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i źródeł zagranicznych. Dzięki udziale w Stowarzyszeniu będziemy bliżej źródła pozyskiwania informacji o środkach i samych środków. Jeśli chodzi o Województwo Kujawsko-Pomorskie powiedziała, że Stowarzyszenie liczy 47 członków, z czego 41 to gminy z terenu Województwa (w tym Gmina Świecie, Warlubie, Nowe i Osie), 5 powiatów – Bydgoski, Golubsko-Dobrzyński, Mogileński, Toruński i Żniński oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Członkami specjalnymi mogą być stowarzyszenia, uczelnie wyższe czy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o przedstawiciela Powiatu w Stowarzyszeniu powiedziała, że Pani Starosta poleciła ją ze względu na zbieżne z jej zakresem czynności zadania, czyli podnoszenie kwalifikacji kadr czy organizowanie spotkań i konferencji.

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Iwona Karolewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Odnośnie Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Nowego Szpitala Sp. z o.o. (Materiał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) Pan Dariusz Woźniak powiedział, że temat będzie szeroko omawiany na sesji Rady Powiatu.

Do Informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Dyskutowano nad październikowym posiedzeniem Komisji i tematem będącym jego przedmiotem obrad – Szkody łowieckie po nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie.

Do pkt. 3

W siedzibie Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w Sulnówku Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski przywitał Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Werkowskiego oraz zapytał o problemy, z którymi boryka się Przedsiębiorstwo.

Pan Tadeusz Werkowski powiedział, że generalnie problemów z odpadami jest dużo, natomiast, jeśli chodzi o samą selektywną zbiórkę odpadów mieszkańców to jej poziom jest dobry. Ci nauczyli się segregacji i widać w tym względzie dużą poprawę, zwłaszcza, jeśli chodzi o budynki jednorodzinne. Inaczej, jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną gdzie jest anonimowość i ogólnodostępność pojemników. Jakość odpadów odbieranych od pojedynczych gospodarstw przez operatorów – głównie ZUK w Świeciu, PUM w Grudziądzu i Wiązar w Warlubiu jest nieporównywalnie lepsza niż tych w zabudowie wielorodzinnej. W jego ocenie trudno to egzekwować, są, co prawda pewne kontrole, ale nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Jeśli chodzi o kolejny etap, powiedział, że najmniejszy problem jest z odbiorem szkła. Do tego dochodzi makulatura i butelki pet, które udaje się jeszcze sprzedać, choć ceny są różne. W tym temacie rynek jest bardzo niestabilny. W przypadku folii trzeba odbiorcom płacić z tego względu, że każda gmina musi się wykazać odpowiednim poziomem odzysku recyklingu, a jest problem ze zbytem. Kolejny problem to trwający od dwóch lat zakaz składowania odpadów kalorycznych powyżej 6 MJ, które muszą zostać unieszkodliwione, a których jest na składowisku w Sulnówku bardzo dużo. Robimy przetarg i przekazujemy to do unieszkodliwienia. Niestety nie do spalarni do Bydgoszczy, która jest blisko i cena jest dość atrakcyjna, bo 240-260 zł. za tonę, ponieważ nie ma ona już mocy przerobowych i działa na zasadach spalania odpadów zmieszanych. My mamy nadsitówkę, czyli po posegregowaniu odpadów, te, które są biodegradowalne poddawane są na hali stabilizacji procesowi kompostowania. Natomiast odpady kaloryczne nienadające się do recyklingu musimy przekazywać pośrednikowi, który unieszkodliwia je w cementowniach. Poinformował także, że obecnie nadwyżka odpadów kalorycznych w Polsce kształtuje się na poziomie 5 mln ton w roku, z którymi nic nie można zrobić, ponieważ składować nie można, a spalić nie ma gdzie. Problemy te sygnalizowane są do Ministerstwa Środowiska a tymczasem odpowiedź jest taka, że wprowadzone ujednolicone kolory pojemników je rozwiążą. Poza tym w związku z mającymi miejsce pożarami wysypisk narzuca się na instalacje dodatkowe obowiązki. Zachodni sąsiedzi Niemcy mają rozwiązanie od lat – segregacja odpadów a reszta trafia, jako paliwo alternatywne do lokalnych elektrociepłowni. Technologie są w tej chwili tak sprawne i ekologiczne, że nie ma różnicy, czym się pali. A tymczasem nakłada się na nas kolejne kosztowne obowiązki jak np. ograniczenie magazynowania odpadów w związku z nowymi przepisami ppoż. Dla przykładu podał sytuację, kiedy z 1 ha gruntu zostaje 20% na odpady, bo reszta to drogi ppoż. Innym obowiązkiem jest kosztowne zabezpieczenie roszczeń na wypadek skażenia środowiska wskutek pożaru wysypiska i usunięcie jego skutków. W przypadku naszego Przedsiębiorstwa jest to dodatkowy koszt w wysokości 1 000 000 zł. Środki muszą być na osobnym koncie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski. Prezes uważa wygospodarowanie tej kwoty za zbędne, ponieważ jest to objęte polisą ubezpieczeniową. Kolejny nakaz to monitoring wizyjny. Zgodnie z nowymi przepisami naszym obowiązkiem stało się przekazanie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska loginu i hasła do instalacji monitoringu. Nie wiemy czy obecny posiadający 28 kamer z uwagi na brak rozporządzenia wykonawczego do ustawy spełnia wszystkie wymogi. Inspekcja może kontrolować czy nie ma na obiekcie podpaleń.

Pan Grzegorz Tomaszewski powiedział, że głównym powodem zmiany ustawy o odpadach było to, aby ludziom nie opłacało się wywozić śmieci do lasu. Dziwi się mieszkańcom, którzy pakują liście i gałęzie do worków zamiast je kompostować. Kończąc zaznaczył, że intencją posiedzenia jest to, aby dowiedzieć się ile w skali powiatu jest w Eko-Wiśle odpadów biodegradowalnych i co się z nimi dzieje.

Pan Tadeusz Werkowski powiedział, że gałęzie, liście i trawę przyjmuje w cenie 15 zł. za tonę, aby następnie rozdrobnić i wyprodukować bardzo dobry kompost o nazwie „Ziemia z Sulnówka”, która cieszy się dużym zainteresowaniem i sprzedawana jest w cenie 35 zł. netto za tonę. Kolejny problem, jaki się pojawi to wprowadzone przez Ministra Środowiska odpady kuchenne, z których nie da się wytworzyć żadnego towaru. Poza tym Prezes zastanawia się jak to będzie rozwiązane organizacyjnie, ponieważ odpady te powinny być zbierane do pojemników codziennie a te na bieżąco myte. Przypuszcza, że będą one zalegały na składowisku, jako kolejny odpad. Obowiązkiem powinny być objęte również obiekty żywienia zbiorowego takie jak stołówki, restauracje, bary itp. Następnie powiedział, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska skupiony jest głównie na kontrolach obiektów, które mogą być niezapowiedziane i przeprowadzane z dnia na dzień, w nocy, po uprzednim skontrolowaniu dronami. Kolejno poinformował o koszcie za odpady zmieszane w wysokości 362 zł. za tonę.

Pan Grzegorz Tomaszewski zapytał czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat w kwestii ilości odpadów mogących być posegregowanych a znajdują się w odpadach zmieszanych.

Pan Tadeusz Werkowski odpowiedział, że zmieniły się proporcje. Czterokrotnie lub pięciokrotnie zwiększyła się ilość selektywnie zbieranych odpadów, dzięki czemu zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych (pozostałości, resztki). Wagowo różnica nie jest aż tak duża, ponieważ zdarza się w odpadach popiół. Ten może być wykorzystany na składowisku jako przesypka pod warunkiem uzyskania wyników badań w laboratorium mówiących o tym, że jest neutralny. W Eko-Wiśle wyszło, że jest palny, więc wg przepisów nie może być brany jako przesypki i musi być składowany. Opłata marszałkowska za to dwa lata temu wynosiła 120 zł., tym roku 170 zł. a w 2020 roku 270 zł. za tonę. Wracając do tematu odpadów zielonych poinformował o przepisach pozwalających gminom tworzenie regulaminów gospodarowania odpadami w ten sposób, że mieszkaniec deklarujący stworzenia przydomowego kompostownika będzie miał pomniejszoną miesięczną opłatę śmieciową.

Pan Zbigniew Kapusta przyznał, że kompostowanie jest bardzo proste.

Pan Grzegorz Tomaszewski powiedział, że tłumaczenie mieszkańców jest takie, iż kompostowanie śmierdzi.

Pan Tadeusz Werkowski poinformował o planowanej rozbudowie i doposażeniu linii sortowniczych o separatory pneumatyczne, kilka taśmociągów, aby efektywniej segregować tworzywa, bo człowiek nie rozróżni wszystkich odpadów. Dwa lata czeka na odpowiedź na wniosek o dofinansowanie inwestycji w wysokości 10 000 000 zł.

Pan Ryszard Pacek zapytał w jakim kierunku będzie rozbudowa.

Pan Tadeusz Werkowski odpowiedział, że w kierunku wsi Sulnówko. Kontynuował, że jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe (stare meble) jest ich bardzo dużo. Mieszkańcy przywożący taki rodzaj odpadu nie płacą, ponieważ jest to wliczone w opłatę śmieciową.  Nie możemy ich składować, tylko przekazywać dalej. Następnie przedstawił proces przekazywania tego rodzaju odpadów i ich cenę.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
/-/
(Grzegorz Tomaszewski)

Informacje

Rejestr zmian