Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r.

 

Dot. I części posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, sala Nr 201 (I piętro)

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Karolina Gapska-Kostrzewa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  2. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu,
  3. Karolina Kasica – Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu,
  4. Franciszek Koszowski – Wicestarosta Świecki,
  5. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
  6. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia pierwszej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zapoznanie się ze stanem infrastruktury przy szkołach zarządzanych przez Powiat (parkingi, elewacje, instalacje sanitarne).

Do pkt. 1

Pani Karolina Kasica oraz Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiły projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizację zadania związanego z transportem (projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Pan Roman Witt dziwi się przyznaniu renty dożywotniej osobie, która ucierpiała wskutek błędu lekarskiego w szpitalu 15 lat temu, skoro nie ma ona uszczerbku na zdrowiu.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że ta osoba ma też rentę z tytułu innego błędu lekarskiego powstałego w tym Szpitalu 15 lat temu.

Pan Brunon Han zapytał czy połączenie autobusowe Smętowo-Nowe jest nowym połączeniem.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jest to linia, która nie wpisuje się w Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Chodzi o brak możliwości dojazdu 37 uczniów ze Smętowa do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowem.  Nie wiadomo czy osoby te będą jeździć autobusami, ale jeśli tak, to rentowność linii powinna wynikać z biletów. Organizatorem będzie Gmina Nowe a Powiat chce zabezpieczyć na ten cel 10 000 zł.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że uczniowie na zajęcia praktyczne dojeżdżają z Nowego do Kopytkowa, więc będą mogli jeździć tą linią autobusową.

Pan Dariusz Woźniak dodał, że sprawa jest o tyle trudna, że chodzi o dwie miejscowości w dwóch województwach, dlatego uważamy, że najprościej jak zrobi to właściwa gmina a powiat udzieli pomocy finansowej.

Pan Brunon Han ocenił, że intencja jest słuszna, bo chodzi o naszych uczniów.

Pani Iwona Karolewska przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) powiedziała, że dostaliśmy zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie możliwości przystąpienia, jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia, które jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest 47 członków zwyczajnych stowarzyszenia, 41 gmin z terenu województwa, w tym Gmina Świecie, Warlubie, Nowe i Osie, 5 powiatów – Bydgoski, Golubsko-Dobrzyński, Mogileński, Toruński i Żniński oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.   Członkami specjalnymi mogą być stowarzyszenia, uczelnie wyższe, fundacje. Stowarzyszenie swoje zadania realizuje poprzez biuro w Toruniu i w Brukseli, a jego główne cele to reprezentowanie interesów samorządów w Kraju i za granicą, promowanie społecznych, kulturalnych i środowiskowych walorów regionu, wsparcie budowania potencjału administracyjnego jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych oraz radnych oraz rozwijanie kontaktów i współpraca międzynarodowa.  W zamian przystąpienia do Stowarzyszenia w praktyce otrzymujemy możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, seminariach, konferencjach i stażach organizowanych w krajach UE, te ostatnie organizowane są najczęściej w biurze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli lub w biurach poselskich Parlamentu Europejskiego. Wizyty studyjne odbywają się cyklicznie, w roku jest ich 4. W tym roku na początku października odbywać się będzie Europejski Tydzień Miast i Regionów, 4 dniowy pobyt w Brukseli zwiany z rozwojem regionalnym, największe wydarzenie klimatyczne – Green Week, wizyty studyjne w gospodarstwach rolnych i ekologicznych, były też 3 nabory na staże. W tych wszystkich formach mogą uczestniczyć pracownicy Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz radni. Składka wynosi 9 985 zł. (do 0,10 gr na mieszkańca Powiatu według stanu na koniec 2014 roku). Członkowie Stowarzyszenia mają prawo kreować tematykę wszelkich spotkań jak również możliwość współorganizacji wizyt studyjnych i konferencji ogólnopolskich, za granicą i w Polsce. Stowarzyszenie oferuje zwrot kosztów uczestnictwa do 2 500 zł. W ciągu 6 lat istnienia Stowarzyszenia 500 osób już uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych i wizytach studyjnych, blisko 1700 osób wzięło udział w wizytach studyjnych w Kraju, 40 osób odbyło staże w Parlamencie Europejskim i Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Jesienią w ramach krajowych wizyt studyjnych odbędzie się seminarium informacyjne o źródłach finansowania projektów międzynarodowych, forum miast i regionów województwa kujawsko-pomorskiego – rozwój usług w zakresie e-administracji, a także spotkania informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach RPO. Czyli w praktyce będziemy uczeni jak pozyskiwać środki zewnętrzne.

Pani Angelika Macura zapytała czy na stronie internetowej Stowarzyszenia są informację o tematach wizyt studyjnych.

Pani Iwona Karolewska potwierdziła zaznaczając, że przystępując do Stowarzyszenia będziemy mogli z nich skorzystać dopiero w przyszłym roku. Kontynuowała, że Starosta wytypowała ją, jako przedstawiciela w Stowarzyszenia z tego względu, że jej zakres czynności jest zbieżny z jego działaniami, czyli podnoszenie kwalifikacji pracowników, organizowanie spotkań oraz, że jest bardziej dyspozycyjna.

Pan Brunon Han zapytał, co Powiat otrzyma w zamian za składkę.

Pani Iwona Karolewska odpowiedziała, że trzy razy w roku pracownicy Starosta oraz radni mogą skorzystać z bezpłatnych staży w Parlamencie Europejskim, uczestniczyć w 4 wizytach studyjnych, tygodniowych wyjazdach do Brukseli. Korzystne jest to także z tego względu, że będąc członkami Stowarzyszenia zyskamy partnerów.

Pan Dariusz Woźniak dodał, że poza tym zdecydowanie łatwiej będzie nam skorzystać ze środków będących bezpośrednio w dyspozycji Komisji Europejskiej, a poprzez dostęp do informacji możliwość znalezienia partnera za granicą (dużo jest projektów partnerskich).

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
i) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
j) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2019r.)
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2019r.)

 Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Pan Andrzej Kowalski w związku z burzliwą dyskusją na sesji Rady Powiatu odnośnie inwestycji, jaką jest wymiana ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu zapytał o zaplanowane środki na ten cel i ostateczną cenę. To samo, jeśli chodzi o zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że wymiana ogrodzenia zaplanowana była na kwotę prawdopodobnie 245 000 zł., a rzeczywiste wykonanie określa zamówienie publiczne i wynosi ono 179 000 zł. Jeśli chodzi o kserokopiarkę powiedział, że w planie widniała kwota 25 000 zł., a ostateczny koszt to niecałe 19 000 zł.

Pani Bożena Szydłowska zaznaczyła, że złożone oferty do przetargu na wymianę ogrodzenia w I LO w Świeciu opiewały nawet na kwotę ponad 600 000 zł.

Pan Franciszek Koszowski odnośnie posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2019r. nt. dróg wojewódzkich powiedział, że spotkał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, podczas którego powziął informację o planowanych inwestycjach na terenie Powiatu Świeckiego. W tym roku będzie przygotowana dokumentacja na drogę od ronda w Dolnej Grupie do Dąbrowy (całość na odcinku leśnym). Drugą drogą jest droga w Grucznie nad Wisłą aż do Chełmna. Zaznaczył, że są to drogi wojskowe, których szerokość musi być siedmiometrowa. Kolejną drogą jest droga Zbrachlin-Topolno do przeprawy na Wiśle. Przyznał, że obietnice na wspomnianym posiedzeniu były większe. Kończąc powiedział, że są to główne odcinki, na których Zarząd Dróg Wojewódzkich się skupi w zależności od środków, jakie otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej czy Marszałka.

Pani Iwona Manys poprosiła, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg w celu przedstawienia działania systemu kolejkowego. Radna ma bowiem głosy mieszkańców, którzy skarżą się na jego działanie. Osobiście czekała 1,5 godziny aż zwolni się bilet, ponieważ biletomat w tym czasie był nieczynny. Zwróciła się więc do Kierownika z prośbą o jego odblokowanie, ponieważ wyświetlały się ciągle te same numery (zmieniały się po 10-15 minutach) a nikt nie wchodził.

Pani Iwona Karolewska zadeklarowała sprawdzenie tej sytuacji, ale zastanawia się czy akurat wtedy nie było awarii prądu. Przypuszcza, że dużą liczbę biletów pobrała któraś z agencji zajmujących się kompleksową rejestracją pojazdów, bo takie sytuacje się zdarzają. Zaapelowała, aby rejestrować się przez system lub telefonicznie wtedy jest gwarancja załatwienia sprawy.

Pani Iwona Manys poprosiła, aby się temu przyjrzeć.

Pan Brunon Han zadeklarował, że poprosi Kierownika o przybycie na posiedzenie. Poza tym prosi, aby zadawać wówczas jeszcze inne nurtujące pytania.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał czy w tej kadencji do Starostwa Powiatowego wpłynęło zapytanie odnośnie wytypowania do remontu dróg wojskowych.

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że typowanie takich dróg do remontu jest w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dot. II części posiedzenia – Zapoznanie się ze stanem infrastruktury przy szkołach zarządzanych przez Powiat (parkingi, elewacje, instalacje sanitarne).

W siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu otwarcia drugiej części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Brunon Han oraz powitał Panią Ewą Szczepanowską – Dyrektor Placówki. Następnie członkowie Komisji obejrzeli boiska za szkołą oraz salę gimnastyczną. Pani Ewa Szczepanowska odpowiadała na wszelkie pytania zebranych oraz przedstawiła wizję budowy siłowni dla uczniów w miejscu garaży.

W siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu Przewodniczący Komisji Pan Brunon Han powitał Dyrektora Placówki, a następnie zapytał o problemy ZSOiP w Świeciu.

Pan Adam Kufel odpowiedział, że przede wszystkim jest za ciasno, ponieważ szkoła posiada 14 oddziałów i obecnie uczy się w niej 400 osób. W obecnym roku szkolnym przyjęto o 210 uczniów więcej a klasy są 26-30 osobowe. Dyrektor nie przyjmował ponad 30 osób w oddziale, ponieważ musiałbym dzielić na grupy zajęcia z fizyki, chemii i biologii, a nie ma na to warunków. Jeśli chodzi o pracownię informatyczną powiedział, że zajęcia są w grupach. Ale pracownia ta nie stanowi problemu, ponieważ nowa jest ujęta w planie rozbudowy placówki. Chodzi o to, że na całą szkołę jedna wystarczy, ale ważniejsza jest nowa baza dydaktyczna. W miejscu obecnej Dyrektor planuje utworzyć pracownię do języka niemieckiego. Odnośnie obecnego braku sal powiedział, że dwie użyczyła mieszcząca się niedaleko Szkoła Podstawowa Nr 8 jak również udało się załatwić możliwość korzystania z sali konferencyjnej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. Brakuje również pomieszczeń towarzyszących, takich jak pokój nauczycielski, gabinet lekarski, biblioteka czy sala gimnastyczna. Projekt rozbudowy szkoły obejmuje 4 dodatkowe sale i bibliotekę z centrum multimedialnym.

Pani Iwona Manys zapytała o dwuzmianowość ze względu na brak pomieszczeń.

Pan Adam Kufel odpowiedział, że takowa w szkole nie występuje. Uczniowie liceum ogólnokształcącego kończą lekcje o godz. 15:00. Co prawda uczniowie technikum kończą zajęcia o 18:00, ale to nie wynika z braku sal. Chodzi o to, że wykładowcy przedmiotów zawodowych pracują w firmie Mondi.

Wracając do pomieszczeń w SP 8 powiedział, że jedno z nich wcześniej było szatnią, którą trzeba było zaadoptować na salę lekcyjną. Na ten cel wydał 5 000 zł. (malowanie i usunięcie krat). Do klas prowadzi osobne wejście, a zajęcia mają tam uczniowie ostatnich roczników, z którymi szkoła nie ma żadnych problemów.

Pan Brunon Han zapytał, jakie zajęcia są tam prowadzone.

Pan Adam Kufel odpowiedział, że zajęcia z języka polskiego, matematyki, języków obcych i chemii. Stara się tak układać plan, aby lekcje odbywały się tam w sposób ciągły, bez konieczności przemieszczania się miedzy szkołami. Następnie wskazał na problemy związane z układaniem planu zajęć ze względu na nauczanie indywidualne i ścieżki edukacyjne, uczniów z autyzmem oraz rezygnacją z nauczania przez jednego inżyniera z firmy Mondi. Poza tym kończą się moce przerobowe rodzimych nauczycieli i musi szukać ludzi z zewnątrz.

Następnie obecni zwiedzili Placówkę i obejrzeli głównie sale lekcyjne, pracownię dla technikum papiernictwa, łazienki i pomieszczenie z szafkami uczniów. Pan Adam Kufel odpowiadał na wszelkie pytania zebranych oraz przedstawił koncepcję rozbudowy Placówki jak i wizję budowy Sali gimnastycznej przy szkole.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Informacje

Rejestr zmian