Protokół Nr 8/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:
1. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji oraz przedstawił zmieniony porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące (w tym Informacja o działalności Komisji za I półrocze 2019r.).

 Do pkt. 1

Pan Grzegorz Tomaszewski odnosząc się do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu powiedział, że każdy miał okazję się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o Informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019r. dodał, że będzie ona przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 21 sierpnia 2019r. oraz wobec braku pytań przeszedł do spraw bieżących.

Do pkt. 2

Pan Grzegorz Tomaszewski odniósł się do poprzedniego posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 czerwca br. Tematem posiedzenia była problematyka pszczelarstwa w Powiecie Świeckim, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pszczół i zdrowotności rodzin pszczelich. Wówczas wpłynęły do Komisji postulaty od Związku Pszczelarzy (pismo stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019r), co do których należy się dziś odnieść. Głównie chodziło o to, aby wesprzeć pszczelarzy w informowaniu o różnego rodzaju zabiegach chemicznych oraz o tym, abyśmy sporządzili broszury informujące o trybie postępowania w przypadku podtrucia pszczół. Przypomniał, że wówczas było to przez nas zaakceptowane. Okazuje się bowiem, że prezentowane przez nich działania (zgłaszanie przypadków na Policję czy Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa) w tym względzie nie sprawdziły się.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że takie przypadki powinny być zgłaszane do gminy.

Pan Grzegorz Tomaszewski odparł, że chodziło o przypadki podtruć stwierdzane w weekendy.

Pani Barbara Studzińska dodała, że urzędy gmin wiedzą, że takie przypadku należy do nich zgłaszać.

Pan Franciszek Koszowski przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady Powiatu takie informacje były wysyłane do gmin. Niektóre wskazywały nawet odpowiedzialnych za te sprawy pracowników.

Pan Józef Gawrych poinformował, że nie jest to w gestii Powiatu tylko Związku Pszczelarskiego. Czy rolnik czy pszczelarz winien sam dbać o swoje sprawy i wiedzieć jak ma wyglądać taka procedura. My nie jesteśmy od tego, aby ich wyręczać.  To nie są sprawy ścigane z urzędu tylko z powództwa cywilnego.

Pan Franciszek Koszowski przypomniał, że chodziło także o to, by skierować pismo do Policji aby wiedziała, co zrobić w przypadku stwierdzenia podtruć wieczorem lub w weekend.

Pan Józef Gawrych powiedział, że urzędu są czynne w ograniczonych godzinach, dlatego są organy ścigania do których można zgłosić przypadki podtruć. Poza tym pszczelarze winni samodzielnie podjąć pewne czynności.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że skoro posiedzenie się odbyło i pewne deklaracje już padły należy przekazać Związkowi Pszczelarstwa instrukcję działania na wypadek stwierdzenia podtruć pszczół oraz opublikować ją na stronie internetowej Powiatu.

Pan Józef Gawrych uważa, że należy pomagać ale z głową. Następnie przypomniał, że Powiat na działalność pszczelarzy przekazał dotację wg  ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 5000 zł.

Pan Grzegorz Tomaszewski z dyskusji wywnioskował, że zostanie przygotowana odpowiedź z informacją jak postępować na wypadek podtruć pszczół.

Pan Józef Gawrych uważa, że Powiat mógłby przekazać środki na dystrybuowanie ulotek przygotowanych przez Związek Pszczelarstwa, a nie przygotować ich za niego.

Pani Barbara Studzińska przyznała, że to o czym mówi radny Józef Gawrych jest problemem wszystkich organizacji pozarządowych.

Pan Franciszek Koszowski uważa, by do odpowiedzi dołączyć dla przypomnienia pismo z zeszłego roku.

Pani Barbara Studzińska zastanawia się czy trucie pszczół wynika z niewiedzy rolników.

Pan Józef Gawrych zaprzeczył i dodał, że każdy rolnik wykonujący opryski musi uczestniczyć co 5 lat w kursie operatorów opryskiwaczy, podczas którego główny nacisk nałożony jest na sprawę pszczół.

Pan Grzegorz Tomaszewski uważa, że należy poprawić wcześniejszą informację z poprzedniej kadencji.

Pan Józef Gawrych twierdzi, że na poprzednim posiedzeniu Komisji odniesiono się do postulatów Związku Pszczelarskiego, więc pismo można potraktować jako do wiadomości i nie odpowiadać na nie.

Pan Grzegorz Tomaszewski potwierdził i dodał, że w piśmie było to, co zostało przedstawione przez pszczelarzy na wspomnianym posiedzeniu Komisji.

Następnie dyskutowano o uprawach roślin zielonych i kukurydzy w Powiecie Świeckim, które pomimo dobrego stanu w czerwcu (stan był sprawdzany przez członków Komisji podczas posiedzenia 24 czerwca br.) dotknięte zostały skutkami suszy oraz o problemach prac komisji gminnych ds. szacowania strat.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

(Grzegorz Tomaszewski)

Informacje

Rejestr zmian