Protokół Nr 7/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 6 maja 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Studzińska Barbara– Starosta Świecki,
  2. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie ze skargą złożoną przez ……………… na Starostę Świeckiego.
  2. Wysłuchanie wyjaśnień Starosty Świeckiego.
  3. Zapytania radnych.
  4. Ustalenie kolejnego posiedzenia Komisji.
  5. Sprawy bieżące.

Następnie stwierdziła, że porządek jak również plan rozpatrywania skargi został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 1-3

Pani Angelika Macura odczytała treść skargi złożonej przez Państwo ……………….. na Starostę Świeckiego (w załączeniu do protokołu). Kolejno, odnośnie zarzutów skierowanych do Przewodniczącego Rady Powiatu, zapytała Radcę Prawnego czy Przewodniczący miał obowiązek udostępnić skarżącym na elektronicznym nośniku nagranie z sesji Rady Powiatu, bo z tego co wie jest ono dostępne na stronach www.bip.csw.pl  i www.csw.pl.

Pan Piotr Walczak odpowiedział, że ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada różne sposoby udostępniania informacji. Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Internecie, na plakacie, w TV czy radiu. Jeśli dostęp do niej jest powszechny to nie obowiązuje tryb w/wym. ustawy. W takiej sytuacji strona jest informowana o miejscu udostepnienia. W przeciwnym wypadku informację udziela się w formie, o której mowa we wniosku lub jeśli urząd nie jest w stanie technicznie tego zrobić, to informuje stronę o innej możliwości i czeka na odpowiedź strony czy jest nią zainteresowana.

Pan Roman Witt powiedział, że nagrania z sesji Rady Powiatu są dostępne w Internecie.

Pani Angelika Macura i Pan Piotr Walczak potwierdzili.

Pan Piotr Walczak wyjaśnił kilkudniowe opóźnienie w udostepnieniu ze względu na anonimizację danych osobowych, którą musi przeprowadzić informatyk po to by zachować wymagania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Pan Marcin Podgórski przyznał, że nagrania są archiwizowane i zawsze można się do nich cofnąć.

Pan Piotr Walczak potwierdził.

Pani Angelika Macura uważa, że Przewodniczący Rady w tej kwestii nie popełnił żadnego błędu.

Pan Piotr Walczak uważa, że działał prawidłowo.

Pan Roman Witt dodał, że tym bardziej, że w dniu kiedy skarżący wystosowali do niego wniosek, nagranie z sesji Rady Powiatu było już dostępne w Internecie.

Pan Marcin Podgórski powiedział, że nagranie jest dostępne cały czas, skarżący mogą je odtworzyć na dowolnym nośniku czy to w telefonie, czy w tablecie itd.

Pani Angelika Macura potwierdziła, a jeśli chcą to udostępnić dalej, wówczas mogą podać adres strony internetowej.

Pan Piotr Walczak dodał, że na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej zostało utworzone repozytorium dokumentów publicznych na poziomie rządowym. Jest to ogromna baza danych, do której wprowadzane są różne, ważne dokumenty, które są tam dostępne cały czas dla wszystkich obywateli.

Pani Angelika Macura przytoczyła dokładną wypowiedź Starosty Świeckiego z sesji Rady Powiatu (którą radni otrzymali wraz z postanowieniem PINB w Tucholi z dnia 22 maja 2018r. mailowo – w zał. do protokołu): „Pani Barbara Studzińska: Może ja wyjaśnię, jak sprawa wygląda; pod koniec grudnia, bo chyba tak była ta data wyartykułowana, bo nawet nie pamiętam kiedy, wpłynęło z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Tucholi pismo do nas, że, w tej sprawie, właśnie w sprawie tej decyzji budowlanej, która została…” oraz zapytała Panią Barbarę Studzińską czy chce coś do tego dodać. Na przeczącą odpowiedź Starosty powiedziała, że jej zdaniem wyrażenie „nawet nie pamiętam kiedy” jest kluczowe. Chodzi o to, że ogromna liczba pism wpływająca do Starostwa Powiatu nie pozwala na zapamiętanie wszystkich dat i nie trudno o pomyłkę.

Do pkt. 4

Pani Angelika Macura powiedziała, że należy wyznaczyć termin kolejnego posiedzenia Komisji i poinformować skarżących o możliwości uczestnictwa w tym posiedzeniu. Następnie zaproponowała 16 maja 2019r. o godz. 8:00, a członkowie Komisji przystali na taką propozycję. Kończąc oceniła, że podczas dzisiejszego posiedzenia wszystko zostało wyjaśnione.

Do pkt. 5

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

 Na tym posiedzenie zakończono.

 Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura )

 

Członkowie Komisji:

……………………………..…….
(Marcin Podgórski)

……………………………………
(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian