Protokół Nr 7/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu
 2. Kot-Czerwińska Alina – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
 3. Studzińska Barbara – Starosta Świecki
 4. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
 2. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Odnośnie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2019r.) i sprawozdanie finansowe (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.) w dyskusji głos zabrali:

Pani Alina Kot-Czerwińska wyjaśniła błąd dotyczący wymiany okna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu. Chodzi oto, że podawana kwota w wysokości 8470 zł. dotyczyła  remontu pomieszczeń bibliotecznych, gabinetu dyrektora i czytelni a nie tak jak to było ujęte remontu okna. Ten odbył się w 2017 roku za kwotę 492 zł. Prawidłowy zapis powinien brzmieć, że dokonano malowania ścian, wymiany wykładziny, montażu listew przypodłogowych, montażu lamp i wymiany trzech skrzydeł drzwiowych. W kolejnych latach nie planuje się większych remontów, będą to bieżące naprawy, co musimy robić jako wynajmujący lokal.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy myślano już o innej lokalizacji biblioteki.

Pani Alina Kot-Czerwińska odpowiedziała, że nie jest to jeszcze skonkretyzowane, ale będzie szukała takiej możliwości.

Pani Bożena Szydłowska uzupełniła, że już w chwili kiedy Powiat przejmował to zadanie ówczesny Starosta Franciszek Koszowski robił rozeznanie, ale nie udało się znaleźć odpowiednich pomieszczeń.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła Dyrektor PZEA o przedstawienie informacji o umowach-zlecenie w placówkach oświatowych.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła dane dotyczące umów zleceń w 2018r. I tak:

 1. I Liceum Ogólnokształcące Świecie – 2450 zł. nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, przygotowywanie młodzieży do występów; 6800 zł. kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania w szkole; 1400 zł. nauka strzelania z broni pneumatycznej.
 2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu – 450zł. przygotowanie wykładu „Zadania regionalne bibliotek publicznych i szkolnych”, przedstawienie prezentacji multimedialnej przygotowanego wykładu”.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 3000 zł. przeprowadzenie konferencji pt. „Kilkanaście sposobów na motywację ucznia, jak zmotywować niezmotywowanych”; 100 zł. szkolenie bhp pracowników poradni; 7100 zł. serwisowanie i konserwacja sieci komputerowej.
 4. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu – 500 zł. malowanie pomieszczeń PZEA; 2313,41zł. zatrudnienie pomocy administracyjnej do ewidencjonowania poczty przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie pism do wysyłki, obsługa urządzeń biurowych (fax, skaner, niszczarka, bindownica, kserokopiarka), sporządzenie spisów treści akt spraw, układanie dokumentów w segregatorach; 1467,20 zł. wynagrodzenie ekspertów za uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 765 zł. przeprowadzenie szkolenia podstawowego z zakresu przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz zapoznania z instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla 51 pracowników SOSW w Warlubiu.
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 4200 zł. wykonywanie prac biurowych w sekretariacie szkoły w zgodzie z harmonogramem ustalonym przez zleceniodawcę; 860 zł. naprawa i odwirusowanie strony internetowej szkoły; 130 zł. wykonywanie zadań sędziego podczas Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w dniu 27.03.2018r.; 1485 zł. pełnienie funkcji asystenta technicznego podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zdawanego przez uczniów Technikum Nr 2 w Świeciu na kierunku Technik papiernictwa zgodnie z harmonogramem tych egzaminów.
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 14688 zł. administracja siecią komputerową; 3319,58 zł. sprzątanie ogólnodostępnych pomieszczeń w budynku byłego internatu.
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 6697,80 zł. pełnienie opieki nad wychowankami internatu; 3248 zł. dozorowanie mienia budynku internatu; 6938,31 zł. pełnienie opieki nad wychowankami internatu; 10053,43 pełnienie opieki nad wychowankami internatu.
 9. Zespól Szkół Specjalnych w Świeciu – 14400 zł. administracja siecią komputerową; 6000 zł. obowiązki pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego nadzorowania i monitorowania przestrzegania w placówce zasad bhp oraz do sporządzania niezbędnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji związane z bhp, przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń pracowników.
  Na temat pytania z sesji Rady Powiatu, która odbyła się 5 czerwca br. odnośnie nagród w oświacie wyjaśniła, że wszystkie wydatki jednostek księgowane są w kilku rozdziałach. Nawet gdy to jest samodzielna szkoła I LO to tam jest jeszcze pozostała działalność (rozdział 80146) czyli doskonalenie zawodowe nauczycieli, a mimo, że nagrody są rozksięgowane w różnych rozdziałach w zależności od liczby uczniów w PZEA te wydatki księguje się w poszczególnych rozdziałach. Księgowość nasza ujęła te nagrody w tym pierwszym rozdziale kiedy była opisana dana jednostka, a już później w tych miejscach nagrody nie widnieją. Więc ta kwota, która występuje na początku w opisie danej jednostki to już jest całość. Kwota 332751,80 zł. stanowi nagrody wypłacone dla nauczycieli i dyrektorów oraz nagrody jakie otrzymywali pracownicy administracji i obsługi czyli pracownicy samorządowi.

Pan Dariusz Woźniak wracając do umów-zleceń przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Powiatu była mowa o tym, że największa szkoła jaką jest ZSP w Świeciu nie zawiera takich umów, a z tego co przedstawiła Dyrektor wydała na ten cel spore środki.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przyznała, że może być sytuacja kiedy największa szkoła nie będzie zawierała takich umów, bo przyjęła inną formę jaką jest np. umowa o świadczenie usług lub umowa o pracę. Każda forma dostępna jest dozwolona, a jaką dyrektor przyjmie to jest jego kompetencja. Według niej budżet należy analizować bardziej wnikliwie. Przyznała, że w ostatnich latach szkoła bardzo się zmieniła, doszły takie sprawy jak sieci komputerowe i nadzór nad nimi, dodatkowe egzaminy itd. więc nie opłaca się zawierać umów o pracę, które skutkują większymi kosztami.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że PZEA nie ma zawartych umów-zleceń na obsługę informatyczną czy bhp, bo osoby, które to wykonują prowadzą działalność gospodarczą.

Pani Iwona Karolewska przedstawiła nagrodzę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaną Powiatowi Świeckiemu i odczytała uzasadnienie. „Nagroda za aktywne i skuteczne działania w kierunku promocji turystycznej terenów powiatu. Powiat świecki prowadzi jedne z najbardziej aktywnych działań na rzecz promocji turystycznej swoich atrakcji w województwie. Na ten sukces złożyła się współpraca z wieloma podmiotami turystycznymi, które mogą mieć wpływ na rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz stworzenie przyjaznej atmosfery dla przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze turystyki. Powiat świecki jest doskonałym przykładem zrozumienia gospodarczego potencjału turystyki i pobudzenia dzięki niej innych dziedzin funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.”.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska pogratulowała nagrody i powiedziała, że cieszy się że ktoś Powiat docenia. Przyznała, że radni też widzą, że dużo się robi w dziedzinie promocji turystyki. Następnie odczytała projekt opinii do wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018r.

Pani Stanisława Kuffel wskazała na błąd, gdzie mowa jest o zarządzeniach, a powinno być o uchwałach Zarządu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska potwierdziła.

Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 r. przy 4 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Komisji Nr 4/19 w załączeniu do protokołu).

Do pkt. 2

Odnośnie odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 23.05.2019r. dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu na przygotowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świeciu we współpracy z Gminą Świecie.” (Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu) Pani Barbara Studzińska powiedziała, że osobiście rozmawiała z Burmistrzem Świecia na ten temat. Okazało się, że istniejący w Gminie Świecie plan zadań własnych uniemożliwia podjęcie współpracy w tym zakresie przez kolejne trzy lata. Niemniej nie jest to temat zamknięty i będzie on na bieżąco monitorowany pod kątem możliwości finansowych. Powiat sam nie podejmie się realizacji tej inwestycji ze względu na zbyt wysokie finansowanie zadania

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że Przewodniczący Komisji z UM wspominał o harmonogramie inwestycyjnym Gminy Świecie gdzie to zadanie nie jest wpisane, ale jest to plan mogący ulec zmianie. To zależy od argumentacji i priorytetów przy konstruowaniu kolejnych budżetów. Środki które obecnie można pozyskać nie wiadomo czy będą za kilka lat, a poza tym będą się również zmieniać władze. Kończąc podkreśliła, że w jej ocenie zaplecze sportowe obu szkół jest bardzo potrzebne. Rozumie jednak, że Powiat nie podejmie się zadania samodzielnie.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że Burmistrz Świecia mówił o powrocie do tematu w 2022/2023 roku.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przyznała, że to nie jest odległy czas, ale poprosiła aby pamiętać o tym pomyśle. Uważa, że zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na dworze.

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że wniosek w sprawie remontu boisk był już w poprzednich latach składany przez dyrektorów placówki. Boiska są stanie technicznym dobrym, wymagają jedynie pewnego odświeżenia.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że teren jest zaniedbany i niebezpieczny.

Pan Ryszard Pacek zapytał czy nie ma możliwości, aby zobowiązać Dyrektor I LO o zadbanie o ten teren.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że już to uczyniła skutkiem czego teren został wykoszony i posprzątany.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że w tę kwestię powinien też się zaangażować Dyrektor SP 3. Zaproponowała, aby sprzątanie terenu ująć w programie wychowawczym i tym samym zaangażować do tego uczniów.

Pani Iwona Karolewska poinformowała, że w Gminie Świecie trwają prace nad Programem Rozwoju Sportu na lata 2020-2029 i między innymi są tam podzespoły ds. inwestycji które będą realizowane w zakresie sportu, więc jak zakończą prace to będziemy wiedzieli więcej. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej też wchodzi w skład takiego zespołu.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy jest możliwość, aby Powiat dofinansował odnowienie zniszczonego nagrobka Pana Floriana Ceynowy znajdującego się na cmentarzu w Przysiersku.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że należy rozeznać czy Powiat ma taką możliwość.

Według Pani Iwony Karolewskiej aby tego dokonać musiałby obowiązywać uchwalony plan ochrony zabytków, a taka ochrona jest bardzo droga.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że nagrobek nie jest pomnikiem, więc musiałaby to być dotacja dla Kościoła. Z drugiej strony I LO nosi imię Floriana Ceynowy, więc można by pójść w tym kierunku.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że może to sfinansować gmina.

Pan Dariusz Woźniak zadeklarował, że sprawdzi możliwości Powiatu w tej kwestii.

 Na tym posiedzenie zakończono.

 Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian