Protokół Nr 6/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 marca 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Justyna Schmidt – Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu,
  2. Barbara Studzińska – Starosta Świecki
  3. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Przyjęcie projektu odpowiedzi na skargę złożoną przez ……….. na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  2. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Angelika Macura poinformowała, że dziś wpłynęło do Komisji pismo Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu i odczytała jego treść (w załączeniu do protokołu). W związku z tym pismem uważa, że należy ten temat przedyskutować i rozstrzygnąć czy Komisja podtrzymuje swoje stanowisko co do zasadności skargi złożonej przez Państwo ……… na Kierownika Wydziału.

Pan Piotr Walczak powiedział, że w piśmiennictwie prawniczym rozbieżne są stanowiska dotyczące rozpatrywania skarg na pracowników. Stanowisko Sądu Administracyjnego  mówi, że każda skarga na pracownika danego organu jest jednocześnie skargą na kierownika tego organu, więc należy ją rozpatrywać jako skargę na kierownika organu. Są też odmienne stanowiska prawników wyrażane w piśmiennictwie, które mówią o tym, że jeśli skarga dotyczy pracownika, to powinien ją rozpatrywać kierownik danej jednostki i udzielić odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego powiedział, że w ogólnych ramach postępowania skarg i wniosków jest tylko jeden wyłom, który mówi o rozpatrywaniu skarg na pracowników. Chodzi o to, że jeśli skarga dotyczy pracownika, to organ właściwy do rozpatrzenia skargi czyli w tym przypadku Rada Powiatu mogłaby podjąć uchwałę o przekazaniu skargi do załatwienia bezpośredniemu przełożonemu takiego pracownika. Skarga złożona przez państwo ……………….. dotyczy działalności merytorycznej, związanej z kompetencjami organu, więc Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mogłaby rekomendować podjęcie uchwały przez Radę Powiatu o przekazanie skargi do rozpatrzenia bezpośredniemu przełożonemu.

Pan Szczepan Nowakowski wywnioskował, że w takim wypadku Komisja powinna uchylić swoją decyzję o stwierdzeniu skargi za zasadną, bo nie jest do końca przekonana.

Pan Roman Witt uzupełnił, że należy skierować skargę do rozpatrzenia przez Starostę.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że jeśli jest taka możliwość prawna, skargę skierować bezpośrednio Staroście bez udziału Rady Powiatu.

Pan Piotr Walczak wyjaśnił, że Komisja musiałaby rekomendować Radzie Powiatu podjęcie uchwały o przekazaniu sprawy Staroście. Już raz taką decyzję w poprzedniej kadencji Rada Powiatu podejmowała. Jeśli Rada Powiatu się przychyli, to organem właściwym do załatwienia sprawy czyli do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi będzie wówczas Starosta, która powiadamia Radę Powiatu o podjętym działaniu.

Pani Angelika Macura zrozumiała, że jeśli Rada Powiatu się nie przychyli do takiego rozwiązania, to sprawa wraca do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pan Piotr Walczak potwierdził.

Następnie Komisja podjęła Uchwałę nr 5/19 w sprawie uchylenia uchwały Komisji z dnia 13.03.2019r. Nr 4/19 w sprawie uznania skargi …….. na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu jako zasadną.

Do pkt. 2

Pani Angelika Macura poinformowała o piśmie państwa ……… z dnia 13.03.2019r. (wpłynęło do Biura Rady dnia 14.03.2019r., w załączeniu do protokołu). Stwierdziła, że wszyscy członkowie się z nim zapoznali i zapytała czy ma ono wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że ma ono jedynie charakter informacyjny.

Pani Angelika Macura uważa tak samo jak przedmówczyni.

Pan Piotr Walczak powiedział, że po zapoznaniu się z tym pismem stwierdził, że dotyczy ono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i działań podjętych przez skarżących w celu uchylenia, czy stwierdzenia częściowej nieważności tego planu. Związane jest to z tym, że teren na którym znajduje się inwestycja skarżących przy ul. …………… był kiedyś uznawany za teren zalewowy. Poinformował, że po powodziach, które miały kiedyś miejsce na Dolnym Śląsku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podjął działania w celu opracowania nowych map zagrożenia powodziowego dla całej Polski. Skutkiem tego było opracowanie bardzo dokładnych map zagrożenia powodziowego według których działka Nr ……….. przy ul. ……………… nie jest szczególnie zagrożona powodzią (tzw. wodą 100 letnią), tylko wodą 500 letnią, czyli z prawdopodobieństwem wystąpienia 2 promili. Takie tereny nie podlegają szczególnym regulacjom prawnym wynikającym z Prawa Wodnego. W czasie postępowania, które było prowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu związanym z umorzeniem postępowania o pozwolenie na budowę, Starosta wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w tej sprawie. Następnie odczytał treść odpowiedzi. Kontynuował, że stwierdzono, że po nowych badaniach i wg nowych opracowań teren ten nie jest zagrożony powodzią i w związku z tym w przypadku wszelkich nowych rozstrzygnięć dotyczących tego terenu, powinien być brany pod uwagę aktualny stan wiedzy nt. zagrożenia powodziowego.

Pan Roman Witt powiedział, że bardzo ważnym aspektem jest kwestia tego, że Gmina Świecie opracowuje nowy mpzp i być może w tym planie projekty powtarzalne będą ujęte w sposób korzystny dla inwestorów. Ewentualnie można zapytać Gminę Świecie w jakim kierunku idzie zmiana mpzp.

Następnie Komisja uznała, że pismo Państwa ………. z dnia 13.03.2019r. nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy (Uchwała Komisji Nr  6/19 została podjęta jednogłośnie).

Do pkt. 3

Pan Piotr Walczak powiedział, że jeśli wolą Komisji jest przekazanie sprawy do rozpatrzenia Staroście to powinna przegłosować taką rekomendację. Powiedział, że jeśli radni mają czas, to taki projekt uchwały można by przygotować w ciągu pół godziny.

Pani Angelika Macura zgodziła się z przedmówcą i ogłosiła półgodzinną przerwę.

Po przerwie :

(na posiedzenie przybył Pan Adam Knapik – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego)

Pani Angelika Macura podziękowała radcy prawnemu za zredagowanie projektu uchwały Rady Powiatu a następnie odczytała jego treść (w załączeniu do protokołu).

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 7/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi ……… na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa do załatwienia przez Starostę Świeckiego i skierowanie go do Przewodniczącego Rady.

Do pkt. 4

Pan Adam Knapik zrozumiał, że skarga wraca do Rady Powiatu, a ta ma przyjąć uchwałę o skierowaniu jej do Starosty do rozpatrzenia.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wyjaśniła, że Komisja kieruje do Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem w sprawie przekazania skargi ……… na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa do załatwienia przez Starostę Świeckiego.

Pan Adam Knapik zapytał zatem jakie jest stanowisko Komisji odnośnie skargi.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odpowiedziała, że zdaniem Komisji skarga winna być rozpatrzona przez Starostę.

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że Komisja wcześniej już coś uchwalała w tej sprawie.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska potwierdziła i dodała, że zostało to przez Komisję uchylone.

Pan Adam Knapik powiedział, że Starosta uznała, że jest to skarga na Kierownika. Poza tym ten okłamał Komisję albo teraz kłamie w piśmie, za co będzie się domagał wyciągnięcia konsekwencji. Uważa, że nie traktuje się poważnie Rady Powiatu.

Radni dyskutowali o zachowaniu Przewodniczącego Rady, który według nich nie szanuje powagi Komisji (niewłaściwe zachowanie i narzucanie zdania Komisji).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura )

 

Członkowie Komisji:

……………………………….…
(Urszula Kempińska-Czerwińska)

………………………………..…
(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….
(Marcin Podgórski)

……………………………………
(Roman Witt)

 

 

Informacje

Rejestr zmian