Protokół Nr 6/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 maja 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Glaziński Sebastian – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu,
 2. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu,
 3. Kończewski Piotr – Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE w Tczewie,
 4. Kowalkowska Agnieszka – Kierownik Biura Kujawsko–Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Bydgoszczy,
 5. Kufel Adam – członek Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu,
 6. Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
 7. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu,
 8. Styczeń Grażyna – członek Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu,
 9. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Omówienie współpracy Powiatu Świeckiego i Gminy Świecie w zakresie wspólnej inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu
 2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 z udziału Powiatu w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Plan na 2019 rok.
 3. Omówienie działań promocyjnych Powiatu na 2019 rok
 4. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
 5. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska powiedziała, że temat współpracy w zakresie inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu wypłynął po posiedzeniu Komisji w miesiącu kwietniu, kiedy to wizytowaliśmy placówkę i teren za szkołą. Wówczas podjęto decyzję, aby spotkać się z właściwą komisją Rady Miejskiej w Świeciu i dowiedzieć się czy ta podejmowała już w tym kierunku jakiekolwiek działania.

Pan Sebastian Glaziński tytułem wstępu podziękował za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Poinformował, że tym tematem zajmowała się Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Świeciu w poprzedniej kadencji i trzykrotnie składała wniosek w tej sprawie do budżetu Powiatu Świeckiego. Argumentem za remontem boisk była reforma oświaty i przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów. Osobiście uczestniczył rok temu w spotkaniu Starosty Świeckiego z Wiceburmistrzem Świecia, podczas którego temat ten był podejmowany, ale nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku.

Pani Barbara Studzińska zapytała, co zostało ustalone na wspomnianym spotkaniu.

Pan Sebastian Glaziński odpowiedział, że ze względu na inwestycje drogowe w Powiecie i wzrost cen przetargowych ustalono, że temat musi trochę poczekać. Teraz jest nowa kadencja, więc ponownie, dla przypomnienia, złożył wniosek do budżetu Powiatu Świeckiego. Kolejno poinformował, że obecnie rozpoczęły się w Gminie Świecie prace nad strategią rozwoju sportu na kolejne 10 lat. Z tego, co wie, obecny Burmistrz Świecia temat boisk chciałby załatwić jeszcze w tej kadencji. Bardzo nam zależy na tym boisku, ponieważ, nie będzie ono służyć tylko tym dwóm szkołom, ale i lokalnej społeczności.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska zaproponowała, aby temat budowy wielofunkcyjnego boiska rozpocząć od koncepcji. Patrząc na obecną sytuację na rynku można przypuszczać, że problemem, jaki się pojawi będzie to, że długi czas miedzy ustaleniem kosztorysu a realizacją zadania spowoduje wzrost kosztów inwestycji. Radna chciałaby, aby koncepcje były dwie. Pierwsza minimalistyczna, a druga zakładająca boisko o wysokim standardzie. Następnie zapytała czy jest możliwość, aby ich koszty były pokryte środkami tegorocznego budżetu.

Pan Waldemar Fura przyznał, że koncepcja budowy boiska jest podstawą. Ona pozwoli na określenie programu przedsięwzięcia i jego kosztów, jak również wstępne zaangażowanie obu samorządów. Dzięki niej radni zarówno Gminy Świecie jak i powiatowi dowiedzą się, w jaki rodzaj inwestycji wchodzą.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska dodała, że koszt koncepcji boiska wielofunkcyjnego takiego gabarytu waha się pomiędzy 15.000 zł. – 17.000 zł.

Pan Sebastian Glaziński zadeklarował, że Komisja Oświaty i Kultury złoży wniosek w tej sprawie w najbliższy poniedziałek. Według niego kluczowym jest, aby Burmistrz Świecia ze Starostą Powiatu spotkali się i podjęli decyzję w tej kwestii.

Pani Grażyna Styczeń zapewniła, że poruszy ten temat na jutrzejszym spotkaniu klubów koalicyjnych Gminy Świecie. Następnie zapytała, pod jaką szkołę podlega boisko, bo dotąd była przekonana, że pod Szkołę Podstawową Nr 3.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska odpowiedziała, że Powiat Świecki, jako organ prowadzący dla I LO jest właścicielem gruntu, więc on będzie inwestorem.

Pan Adam Kufel wskazując, że kwestia tego boiska była już omawiana 20 lat temu zastanawia się czy potrzeba korzystania z niego przez dwie szkoły jest aż tak duża skoro obecnie jest w złym stanie (zarasta). W czasie, gdy była remontowana sala gimnastyczna I LO była mowa o tym, że mają z niej korzystać uczniowie jego szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, która nie posiada ani sali, ani boisk. Poza tym placówka ta czeka na rozbudowę, więc według niego należy mieć priorytety. Tym bardziej, że ma więcej uczniów niż I LO.

Pani Barbara Studzińska zaznaczyła, że pierwszą inwestycją do realizacji jest rozbudowa ZSOiP w Świeciu, która nie doszła do skutku z powodu trzykrotnego nierozstrzygnięcia przetargów. Temat remontu boisk przy I LO jest na tyle wart podjęcia, że mamy poważnego partnera finansowego, jakim jest Gmina Świecie. Oceniła, że byłaby to druga największa inwestycja w okresie najbliższych pięciu lat w oświacie. Uważa, że koncepcja współfinansowania jest możliwa.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska wskazała na pięcioletni termin dotowania takich zadań z Ministerstwa Sportu w wysokości do 50%. Biorąc to pod uwagę uważa, że należy się poważnie zastanowić nad tą inwestycją.

Pani Barbara Studzińska zapytała, od kiedy obowiązuje ten pięcioletni termin.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska odpowiedziała, że od 2018 roku. Dofinansowanie obejmuje trzy obszary – kluby sportowe, samorządy, które prowadzą hale sportowe i boiska sportowe. Wracając do koncepcji powiedziała, że się ona nie dezaktualizuje. Jest na tyle ważna, że wiemy, na czym stoimy. Należy ją zlecić firmie specjalistycznej i za nią zapłacić.

Pani Barbara Studzińska zaproponowała, aby Komisja złożyła wniosek do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie na przygotowanie koncepcji. Uważa, że jest to możliwe do sfinansowania środkami budżetu Powiatu na 2019 rok.

Pan Waldemar Fura uważa, że należy również wnioskować o to, żeby przedstawiciele obu samorządów rozpoczęli rozmowy na ten temat.

Pani Grażyna Styczeń zapytała czy Gmina Świecie też ma podjąć temat tej koncepcji.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska potwierdziła i dodała, że liczba uczniów szkoły podstawowej jak i liczba godzin wychowania fizycznego jest większa niż w liceum ogólnokształcącym, ale uważa, że koszty trzeba podzielić po równo między samorządami. Potrzeby obu szkół są bardzo duże. Poza tym szkoła średnia i szkoła podstawowa powinna mieć takie obiekty ze względu na duże nastawienie na rozwój kultury fizycznej.

Pan Sebastian Glaziński zgodził się z przedmówczynią. Kolejno zadeklarował, że na posiedzeniu swojej Komisji w poniedziałek zaproponuje wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości 20 000 zł. z przeznaczeniem na koncepcję budowy boisk.

Pani Bożena Szydłowska uważa, że należy sprawdzić, jakie rodzaje boisk dofinansowuje Ministerstwo Sportu.

Pani Urszula Kempińska–Czerwińska poinformowała, że na 2019 rok jak najbardziej wpisujemy się w program Sportowa Polska z tym, że kryteria Ministerstwa Sportu są, co roku inne.

Następnie przedstawiła wniosek Komisji, który został przyjęty jednogłośnie (Uchwała Nr 5/19): „Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na przygotowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świeciu we współpracy z Gminą Świecie.”

Pani Grażyna Styczeń powiedziała, że poprzednia strategia rozwoju sportu Gminy Świecie zakładała budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu, przy Szkole Podstawowej w Grucznie i SP 5 w Przechowie, które albo są wybudowane albo w trakcie wykonywania, więc strategia jest realizowana. Dobrze, że ten pomysł wypłynął w przeddzień uchwalania nowej strategii. Jeśli faktycznie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest do 2023 roku to my, jako radni będziemy zabiegać, aby ta inwestycja pojawiła się odpowiednio szybko w planach budżetowych.

Pani Stanisława Kuffel zwróciła uwagę na nieporządek, który panuje na obecnym boisku. Uważa, że odpowiedzialność za czystość miejsca powinna być po obu stronach, zarówno I LO jak i SP 3.

Do pkt.2

Pani Iwona Karolewska poinformowała, że Powiat Świecki jest członkiem Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej od 2011. To pozwala na rozwój i promocję atrakcji turystycznych naszego regionu. W 2015 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym braliśmy udział w pierwszej dużej inauguracji sezonu turystycznego w Toruniu. Wówczas razem z Kołem Gospodyń Wiejskich z Jeżewa prezentowaliśmy swoje stoisko, które bardzo się spodobało i uzyskało nagrodę za najbardziej atrakcyjne stoisko promocyjne regionu. Od 2016 roku koncepcja nieco się zmieniła, każdy uczestniczył w takich wydarzeniach w innym miejscu, czego skutkiem są konstelacje dobrych miejsc. Następnie przedstawiła prezentację multimedialną (w zał. do protokołu).

Pani Agnieszka Kowalkowska odnośnie „Sprawozdania merytorycznego za rok 2018 z udziału Powiatu w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej” wskazała na głównie na:
– paszport turystyczny
– kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc, w tym miejsc w Powiecie Świeckim
– bardzo dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym
– paszport turystyczny, jako etnopaszport, powiat, jako Kociewie
– paszport, jako narzędzie współpracy z branżą
– pokazywanie turystyki, jako gałęzi gospodarki a tym samym narzędzia do rozwoju danego terytorium
– współpracę z mediami
– wyższą wartość turysty indywidualnego nad grupowym.

Pani Iwona Karolewska poprosiła o przedstawienie „Planu na rok 2019”.

Pani Agnieszka Kowalkowska wskazała na:
– wizyta przedstawicieli branży turystycznej z Ukrainy w czerwcu
– forum rosyjskich touroperatorów jesienią w Toruniu
– wizyta blogerów z Czech
– targi turystyczne w Nadarzynie
– udział w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku (korowód kociewiaków)
– szkolenia dla punktów informacji turystycznej.

Pani Iwona Karolewska przypomniała pytanie z sesji jak wygląda badanie ruchu turystycznego. Chodziło o to, żeby pod tym względem zweryfikować wydatki na promocję.

Pani Agnieszka Kowalkowska powiedziała, że w ramach jednego z projektów już parę lat temu wypracowano platformę do badań ruchu turystycznego. Niestety nie ma środków, aby przy jej pomocy przeprowadzić badania. Natomiast namawialiśmy do tego żeby poszczególne powiaty czy miasta zechciały stworzyć montaż finansowy i prowadzić te badania u siebie. Z racji braku pieniędzy podjęto współpracę w tym zakresie z GUS. Ten zgodził się na przygotowanie nam danych z podziałem na gminy.

Pan Piotr Kończewski przedstawił prezentację multimedialną do pkt. 2 (w zał. do protokołu).

Pan Sebastian Glaziński przyznał, że pomysł z audio przewodnikami jest bardzo ciekawy. Następnie zapytał czy są w kilku językach czy na razie tylko w języku polskim.

Pan Piotr Kończewski odpowiedział, że są w języku polskim i angielskim. Nie przewiduje się rozszerzenia na inne języki, bo raczej nie ma takiej potrzeby. Poza tym, jeśli ktoś porusza się po świecie to raczej zna język angielski, a po drugie rozszerzenie na inne języki obce wiąże się to z wysokimi kosztami.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy badano wśród mieszkańców świadomość kociewskości. Jej zdaniem jest ona różna w rożnych powiatach a u nas najsłabsza.

Pan Piotr Kończewski odpowiedział, że organizacja turystyczna nie badała tego, bo od krzewienia kultury i kociewskości są inne organizacje. Z punktu widzenia badań, które prowadzimy świadomość Kociewia wśród turystów jest większa niż się spodziewaliśmy. Jeśli zaś chodzi o mieszkańców to w północnej części Powiatu, w Gminach Nowe, Warlubie, Dragacz i południowej w Gminach Pruszcz i Bukowiec jest większa niż w Gminach Osie, Lniano, Drzycim czy część Gminy Świecie gdzie bliżej jest do borowiaków.

Pani Stanisława Kuffel uważa, że nie można mówić o tym, aby badaniami zajęły się inne organizacje. Uważa, że należy współpracować z organizacjami kulturalnymi i szkołami i się wzajemnie wspierać. Następnie przedstawiła działania podejmowane w szkole w Przysiersku, która jest szkoła regionalną. Następnie zaprosiła LOT Kociewie do współpracy.        

Pan Piotr Kończewski powiedział, że Gmina Bukowiec jest na mapie Kociewia a Przysiersk jest bardzo znaczącym punktem w jej południowej części. Zrozumiał wypowiedź radnej, jako wniosek do samorządu powiatu o jeszcze ściślejszą współpracę.

Pani Stanisława Kuffel uważa, że przy Kociewiu Wda jest mało eksponowana, a to przecież duża atrakcja turystyczna, która może być marką.

Pan Piotr Kończewski powiedział, że jest jedną z większych atrakcji turystycznych, szczególnie w części borowiackiej Wda i Wdecki Park Krajobrazowy powoduje ściągnięcie turystów do Tlenia.

Do pkt. 3

Pani Marta Suchomska przedstawiła Informację do pkt. 3 „Omówienie działań promocyjnych Powiatu na 2019 rok” skupiając się na wcześniej przedstawianej przez Sekretarz Powiatu prezentacji multimedialnej oraz kalendarzu imprez w Powiecie Świeckim 2019 (w załączeniu do protokołu).

Do informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 4

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
– dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu,
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu
(Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.).

 Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Adam Meller przedstawił Informację o stanie dróg w Powiecie Świeckim, w tym o przebiegu realizacji inwestycji i remontów 2018/2019 (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.).

Do informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Violetta Antkowska przedstawiła analizę funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2019r.).

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała czy placówki dostosowane są dla dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że w tej chwili jest tylko jedno dziecko niesprawne ruchowo, które było umieszczone na parterze. Następnie przedstawiła jego historię.

Pani Stanisława Kuffel zapytała o sprawy kadrowe, jak długo pracownicy są zatrudnieni i jakie są ich kwalifikacje.

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że z przepisów wynika, jakie kwalifikacje muszą posiadać pracownicy tego typu placówek. Pod tym względem kontroluje placówki wojewoda. Kadra, która jest w tych 3 placówkach jest wymieszana i nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi na pół roku czy 3 miesiące. Pracownicy są z długoletnim stażem. Poza tym, kiedy utworzone zostały trzy placówki przyjęła 5 nowych, młodych osób, które pracują do dnia dzisiejszego. Od pięciu lat natomiast jest problem z pozyskaniem do pracy psychologa, który byłby zatrudniony na podstawie umowy o pracę a nie wg karty nauczyciela z początkowym wynagrodzeniem na poziomie najniższej krajowej.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy są potrzeby skorzystania z działalności wolontariatu.

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że od 22 lat współpracuje w tym zakresie z Caritasem. Poza tym harcerze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu włączyli się w organizację wolnego czasu dla wychowanków podczas wakacji.

Do pkt. 5.

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska – Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian