Protokół Nr 5/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Gapska – Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
  2. Rezmer Tadeusz – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu,
  3. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu,
  4. Studzińska Barbara – Starosta Świecki,
  5. Ziółek Emilia – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Pani Iwona Manys, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające obradować i przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Analiza działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu i w Nowem.
  2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Emilia Ziółek przedstawiła sprawozdanie w sprawie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Pan Grzegorz Goral zapytał czy ktokolwiek z uczestników Warsztatu otrzymał pracę.

Pani Emilia Ziółek odpowiedziała, że jedna osoba.

Pan Grzegorz Goral zrozumiał, że jest 5 osób chętnych na podjęcie pracy.

Pani Emilia Ziółek powiedziała, że te osoby są gotowe i mogą podjąć pracę.

Pan Grzegorz Goral wywnioskował, że nie ma dla nich propozycji pracy.

Pan Marek Mazurek pozytywnie ocenił pracę osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej w przeszłości, które niestety zostały zlikwidowane, a osoby te wypuszczone na otwarty rynek pracy. Mogły one bowiem rehabilitować się tam zawodowo i czuć przydatne społecznie. Ubolewa, że obecnie nie ma programów dla tych osób. Kończąc podkreślił bardzo dobrą pracę WTZ w Nowem dla osób niepełnosprawnych.

Pani Urszula Kempińska Czerwińska powiedziała, że brakuje długoterminowej polityki państwa dla osób z dysfunkcjami. Kończy się ona w zasadzie na możliwości uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej jak i innych formach. Nie ma dalszego włączania osób niepełnosprawnych do życia zawodowego. To co proponuje państwo nie spotyka się z akceptacją pracodawców. Jeśli nie stworzy ono narzędzi i przepisów prawnych pozwalających zatrudniać te osoby, to pracy po prostu nie dostaną. Radna uważa, że WTZ-y są dobrym rozwiązaniem, ale w jej ocenie najlepszym jest praca.

Pan Roman Witt poparł radną, że potrzebne są rozwiązania systemowe.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała o rotację uczestników w WTZ w Nowem.

Pani Emilia Ziółek wyjaśniła, że kompleksowa ocena uczestnika jest dokonywana co 3 lata. Po tym czasie powinniśmy wiedzieć czy jest on zdolny do podjęcia pracy. Do tej pory osoby, które nie rokowały i nie miały możliwości skorzystania z innej formy wsparcia pozostawały w warsztatach, więc rotacja była znikoma a wynikała np. z pogorszenia stanu zdrowia czy śmierci uczestnika. Obecnie na terenie Nowego funkcjonuje środowiskowy dom pomocy społecznej gdzie mogą przechodzić takie osoby, wiec ma nadzieję, że to trochę rozładuje kolejkę oczekujących na przyjęcie do WTZ w Nowem (obecnie są dwie osoby oczekujące).

Pan Tadeusz Rezmer przedstawił sprawozdanie w sprawie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała o kwestię wynagrodzeń pracowników WTZ w Świeciu.

Pan Tadeusz Rezmer odpowiedział, że problem z wynagrodzeniami dla pracowników był i nadal jest. Środki jakimi dysponuje, w 90% pochodzą z PFRON, a 10% od powiatu. Przeznaczane są one na całą działalność warsztatów, nie tylko na wynagrodzenia. Te oscylują na poziomie najniższego wynagrodzenia wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Jest to o tyle przykre, że otrzymywały je osoby z 25 letnim stażem pracy i wykształceniem wyższym magisterskim. W zeszłym roku Kierownik miał możliwość podwyższyć nieco wynagrodzenia ze względu na wyższy algorytm, w tym roku też ma się on zwiększyć. Poza tym za każdym razem kiedy wzrasta minimalne wynagrodzenie też ma taki obowiązek.

Pani Stanisława Kuffel zapytała o potrzeby WTZ w Świeciu i w Nowem.

Pani Emilia Ziółek odpowiedziała, że w WTZ w Nowem po 15 latach działalności zaczynają się problemy ze sprzętem, meblami które wymagają już wymiany. Niestety środków na ten cel brakuje.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy Kierownik wnioskowała do budżetu Powiatu o środki na ten cel.

Pani Emilia Ziółek odpowiedziała przecząco.

Pani Iwona Manys i Pani Stanisława Kuffel zachęciły do złożenia takiego wniosku.

Pan Tadeusz Rezmer powiedział, że chce się zwrócić do Powiatu o finansowe wsparcie zorganizowania obchodów jubileuszu 25 lecia istnienia Warsztatów. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu udostępni nieodpłatnie salę widowiskową na ten cel. Niemniej wskazał, że środki na wyposażenie pracowni potrzebne są zawsze.

Pan Roman Witt zapytał czy Kierownik WTZ w Świeciu zwracał się również do Burmistrza Świecia.

Pan Tadeusz Rezmer zaprzeczył.

Pan Roman Witt zachęcił do złożenia takiego wniosku.

Pan Zbigniew Semrau uważa, że warsztaty mogą zwrócić się o pomoc finansową do gmin skąd pochodzą uczestnicy WTZ.

Pani Stanisława Kuffel poparła wypowiedź Pana Zbigniewa Semrau.

Pan Grzegorz Goral wskazał na bardzo dużą liczbę osób chcących brać udział w Warsztatach, tymczasem rotacja jest bardzo mała. Jest wobec tego problem co w tym kierunku zrobić.

Pan Roman Witt powiedział, że można także korzystać z domów dziennego pobytu.

Pan Tadeusz Rezmer powiedział, że w tej chwili aż tak dużej kolejki oczekujących do WTZ w Świeciu nie ma. Obecnie doszły dwie osoby, wiec razem jest ich 5.

Do Pkt. 2

Pan Zbigniew Semrau przedstawił kompleksową informację z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Świeckiego (Materiał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019 roku).

 Do Informacji żadnych zapytań i merytorycznych uwag nie zgłoszono.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

 Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Iwona Manys)

Informacje

Rejestr zmian