Protokół Nr 5/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2019r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:
1. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki,
2. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Marek Mazurek, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany program posiedzenia, który po zmianie przyjęto jednogłośnie w brzmieniu jak niżej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok.
 4. Przyjęcie protokołu kontroli realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019r.
 5. Przyjęcie protokołu kontroli realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym wydatków na działalność statutową.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego na 2020 rok.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Do pkt 3.

Pan Marek Mazurek zapytał czy były składane wnioski dotyczące budżetu na 2020 rok od uprawnionych do tego podmiotów i jakie wnioski odrzucono.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że wnioski składały ochotnicze straże pożarne z terenu Powiatu Świeckiego i wszystkie zostały odrzucone; o środki wnioskowały również spółki wodne, ale zaakceptowane zostały jedynie dwa za 25 000 zł. Spora grupa wniosków z zakresu sportu, kultury, promocji i turystyki zostanie rozpatrzonych przez powołaną Komisję, która będzie swoje decyzje reglamentować Zarządowi Powiatu. Poinformował jednak, że budżet w tym zakresie został dość mocno okrojony, więc można się spodziewać, że wiele wniosków nie zostanie zaakceptowanych. Kolejną grupą są sprawy dotyczące dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Większość wykracza poza powiatowy plan drogowy i nie została zaakceptowana. Następnie przedstawił te wnioski, i tak:

 1. Sołtys Głogówka Królewskiego – modernizacja drogi powiatowej nr 1290C Głogówko – Rzeka Wisła, postawienie znaku ograniczenia prędkości oraz wycinka krzaków na zakręcie drogi – 400 000 zł.
 2. Sołtys Głogówka Królewskiego – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Świecie – Głogówko Królewskie wzdłuż drogi powiatowej nr 1289C.
 3. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarne w Świeciu – zakup samochodu osobowo-towarowego 30 000 zł. – zaopiniowany negatywnie.
 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – zakup wyposażenia dla inwestycji budowalnej pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym – 500 000 zł. – częściowo zaakceptowany, bo w budżecie jest zabezpieczone 100 000 zł. na ten cel. Wolą Zarządu Powiatu jest, aby pozostałe 400 000 zł. przekazać w roku 2021.
 5. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” – wsparcie realizacji programu: „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” – 100 000 zł. Na wspieranie przedsiębiorczości generalnie zabezpieczono 80 000 zł. w budżecie Powiatu i nie jest powiedziane, że akurat to Stowarzyszenie wygra konkurs, niemniej, co rok tak się dzieje.
 6. Komenda Powiatowa Policji – zakup furgonu patrolowego – 95 000 zł. Będzie zrealizowane w obecnym roku.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu – nawierzchnia asfaltowa przy parkingu równoległym do ul. WP na wysokości budynków 67a, 67b, 67c – zaopiniowany negatywnie.
 8. Gmina Pruszcz – panele fotowoltaiczne na budynku hali sportowej, Wymiana kotła c.o w budynku w Pruszczu – 400 000 zł. – zaopiniowany negatywnie.
 9. Gmina Dragacz – remont mogiły pomordowanych w Mniszku – 27 400 zł. – zaopiniowany negatywnie.
 10. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” – malowanie pomieszczeń inkubatora przedsiębiorczości – 15 000 zł. – zaopiniowany negatywnie.
 11. Gmina Warlubie – remont drogi powiatowej nr 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo – zaopiniowany negatywnie.
 12. Sołtys Topolinka – budowa ścieżki rowerowej Topolinek – Gruczno – zaopiniowany negatywnie.
 13. Angelika Macura Radna Powiatowa – próg zwalniający przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach – 12 000 zł. – zaopiniowany pozytywnie, ponieważ 50% sfinansuje Gmina Jeżewo (6 000 zł.).
 14. Sołtys Wielkiego Zajączkowa, Sołtys Tryla, Sołtys Mątaw – ścieżka łącząca wioski – zaopiniowany negatywnie.
 15. ………………………. – chodnik, progi zwalniające, przejścia dla pieszych – zaopiniowany negatywnie.
 16. Adam Gatner – chodnik przy ulicy Mickiewicza w Serocku – zaopiniowany negatywnie.
 17. Burmistrz Nowego – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – wniosek jest realizowany na bieżąco.

Pan Franciszek Koszowski dodał, że nie spowalniamy powiatowego planu drogowego, mimo wzrostu kosztów remontów dróg.

Pan Marek Mazurek zastanawia się czy nie powinno się pomóc Gminie Dragacz poszukać środków na renowację pomnika w Mniszku. Jest to miejsce pamięci pomordowanych ok. 10 000 Polaków, mieszkańców z całego Powiatu. Ten pomnik nie jest tylko problemem Wójt i Gminy Dragacz, ale nas wszystkich. Nie ma tam nawet odpowiedniej tablicy.

Pan Brunon Han zapytał o argumentację Zarządu Powiatu w kwestii odrzucenia tego wniosku.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że powodem jest brak środków. Przypomniał, że poprawie wizerunku tego miejsca sprzyja wyremontowana w tym roku prowadząca tam droga powiatowa.

Pan Brunon Han powiedział, że temat ten można poruszyć na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że jeśli inicjatywa zostanie w Gminie Dragacz podjęta być może będą jej przekazane jakieś środki w ciągu roku.

Pan Grzegorz Goral zapytał czy wnioski zostały odrzucone definitywnie, czy podmioty mogą liczyć na przekazanie środków w ciągu roku o ile pojawią się w budżecie jakieś dodatkowe.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jeśli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne nie ma takiej szansy do roku 2022.

Pan Marek Mazurek wywnioskował, że zadania „inwestycyjne” nie przepadają, a znajdą swoje miejsce w nowej perspektywie drogowej.

Pan Dariusz Woźniak potwierdził.

Pan Marek Mazurek zapytał czy Powiat jest przygotowany na środki np. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Dariusz Woźniak potwierdził. Dodał, że obecnie wykonywana jest dokumentacja na drogę Dolna Grupa-Michale oraz Wałkowiska-Jeżewo. Więc w drugim półroczu będziemy mogli składać wniosek o dotację. Zawsze pilnujemy, aby z rocznym wyprzedzeniem pod względem dokumentacyjnym być gotowym na pozyskanie środków, większym problemem jest udział własny.

Pan Marek Mazurek zapytał czy są zagrożenia wydatkowania środków na sprawy odszkodowawcze z różnych tytułów, np. za błędy w sztuce lekarskiej.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jedna sprawa jest w apelacji i na to nie mamy zabezpieczonych środków. Uważa, że ta kwestia nie rozstrzygnie się w 2020 roku, a poza tym nie wiadomo, jaki będzie skutek apelacji. Nie ma innych spraw w tym względzie.

Pan Marek Mazurek zapytał została rozpoznana sprawa windykacji winnego tego zaniedbania lekarskiego.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że na tym etapie, w którym uczestniczył nie było możliwości windykacji, bo minęło 15 lat i sprawa jest przedawniona.

Pan Marek Mazurek przedstawiając opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020r. powiedział, że zabezpieczanie środków powinno być na istniejące programy, a nie, że zabezpieczamy środki, a program tworzymy później.

Następnie Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 rok przy 6 głosach za, braku głosów wstrzymujących i braku głosów przeciw (Uchwała Nr 8/19 – w załączeniu do protokołu).

Do pkt. 4

Pan Marek Mazurek przedstawił protokół kontroli realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019r.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła protokół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 9/19).

Do pkt. 5

Pan Marek Mazurek przedstawił protokół kontroli realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019r.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła protokół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 10/19).

Pan Marek Mazurek powiedział, że Statut PCPR jest z października 2012 roku, a Regulamin z listopada 2012 roku, znowelizowany w 2018 i 2019 roku, zmiany nie mają natomiast odzwierciedlenia w Statucie.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że kontrola NIK tego nie potwierdziła, ale zostanie to sprawdzone.

Do pkt. 6

Pan Marek Mazurek przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2020 rok.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła protokół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 11/19).

Do pkt. 7

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(Marek Mazurek)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

………………………………
(Bagniewski Wiesław)

……………………………..
(Fura Waldemar)

…………………………….
(Goral Grzegorz)

……………………………
(Han Brunon)

………………………………
(Tomaszewski Grzegorz)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko składajacej wniosek do budżetu.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonał:  Agnieszka Wnęk

Informacje

Rejestr zmian