Protokół Nr 5/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Gapska-Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  2. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  3. Studzińska Barbara – Starosta Świecki
  4. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Organizacja pracy szkół na rok szkolny 2019/2020. Sytuacja i przyjęte rozwiązania w szkołach ponadpodstawowych w związku z reformą edukacji.
  2. Przygotowania szkół do egzaminu maturalnego i zawodowego.
  3. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1 i 2

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła Informację do pkt. 1 i 2 (w załączeniu do protokołu).

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy podjęto decyzję w sprawie liczebności oddziałów.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że ustalono optymalny  przedział od 24 do 27 osób w klasie. Poinformowała, że w Liceum Ogólnokształcącym w Nowem się to nie zapowiada, ponieważ prawdopodobnie klasy będą 18 osobowe.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że bywały sytuacje kiedy uczniów w klasach w LO w Nowem  było jeszcze mniej i zapytała czy takie ewentualności brane są pod uwagę.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że pod uwagę brana jest sytuacja, gdy uczniów będzie od 17-18. W związku z czym, albo klasa będzie mała albo naboru nie będzie w ogóle.

Pan Waldemar Fura zapytał co z tymi dziećmi, w sytuacji gdy naboru nie będzie w ogóle.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że pójdą do szkół w Grudziądzu, a Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uzupełniła, że także do Tczewa, Gniewu czy nawet Gdańska z uwagi na dobre połączenia kolejowe. Zauważyła, że w mieście Nowe tendencja jest taka, że młodzież wybiera szkoły poza nim. Radna uważa, że główną przyczyną jest brak specjalistycznej kadry nauczycielskiej (fizycy, chemicy).

Pan Waldemar Fura zapytał o wydłużone zajęcia w roku szkolnym 2019/2020, które dotyczyć będą głównie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że zajęcia będą się odbywać najdłużej do godziny 16:20 wskazując, że w poprzednich latach odbywały się do 17:20.

 Pan Waldemar Fura przyznał, że bywały lata kiedy lekcje trwały dłużej. Jeśli chodzi o podwójny rocznik uważa, że większych problemów w szkołach być nie powinno.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że bywały lata kiedy wychodziły pierwsze roczniki z gimnazjum, wówczas było więcej dzieci niż obecnie. Wobec powyższego uważa, że nie będzie problemów z podwójnym rocznikiem.

Pani Bożena Szydłowska wskazała na problem z maturami ze względu na trwający obecnie ogólnopolski strajk nauczycieli. Pani Starosta spotkała się wczoraj z dyrektorami szkół, którzy poinformowali o wystawionych przez nauczycieli ocenach, ale na 16 i 17 kwietnia br. wyznaczony był termin posiedzeń rad pedagogicznych i żadna się nie odbyła. Obecnie są one przesunięte na 23-24 kwietnia br. i mamy co do tego poważne obawy. Rano kiedy było spotkanie z dyrektorami mieli jeszcze nadzieję, że przekonają nauczycieli aby dla dobra uczniów odbyć te posiedzenia. Natomiast pod koniec dnia nastroje w szkołach bardzo się zradykalizowały i trudno przewidzieć co będzie dalej.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała o potrącenia pensji dla osób uczestniczących w strajku.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że dyrektorzy otrzymali od Starosty stanowisko w tej sprawie jeszcze przed rozpoczęciem strajku. Aby sprawa była oczywista oparto się na art.23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który mówi, że wszystkie świadczenia   pracownicze się pracownikom należą oprócz wynagrodzenia za pracę.

Następnie dyskutowano o problemie z interpretacją przepisów w sprawie potrąceń wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w strajku.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne strajkują.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że nie strajkuje jedynie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła o przygotowanie dla radnych ogólnej informacji nt. procentowego udziału w strajku pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że pracownicy administracyjni szkół strajkowali  bardzo krótko, ponieważ zorientowali się, że poniosą za to wysokie koszty.

Pan Waldemar Fura uważa, że żądania podwyżki 1000 zł. pracowników administracyjnych w szkołach spowodowałyby, że zarabialiby więcej niż pracownicy urzędów gminy czy starostw.

Do pkt. 3

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiając Ocenę zasobów pomocy społecznej (Ocena stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2019r.) wyjaśniła poprawkę na str. 3 dotyczącą procentu ludności kraju, winno być 0,3% a nie 6,6%.

Pan Waldemar Fura zapytał o obłożenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świeciu w ciągu roku.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa odpowiedziała, że w poprzednich latach wyniosło około 30%, a miejsca są 4.

Pani Barbara Studzińska poinformowała o trwającej obecnie kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej posiadania przez powiat domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wykazaliśmy, że funkcjonuje u nas Ośrodek Interwencji Kryzysowej z maksymalnym obłożeniem w ciągu roku w wysokości 30%. To jednak nie ma znaczenia, ponieważ naszym obowiązkiem jest posiadać dom dla matek niezależnie czy jest zapotrzebowanie czy nie.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa dodała, że domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży muszą być co najmniej 30 osobowe,  a na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego takowy nie funkcjonuje, najbliższy jest w Łodzi.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa za zbędne, aby każdy powiat posiadał taki dom, ponieważ lepiej aby było ich mniej ale o wysokim standardzie.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że w zeszłej kadencji rozmowy w tej sprawie trwały podczas Konwentu Powiatów. Zaproponowano wówczas, aby powiat posiadający warunki lokalowe stworzył dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a pozostałe partycypowałyby w kosztach przedsięwzięcia. Niestety żaden z powiatów takiej inicjatywy nie wykazał.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa wskazała na problem jakim jest fakt, że takie matki nie chcą opuszczać miasta gdzie mieszkają, ponieważ musiałyby opuścić rodzinę a dzieci szkołę. Poza tym Dyrektor uważa, że lepiej dla nich gdy zostają w tym środowisku.

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że z racji tego, że  kontrola wskazuje na brak posiadania domu czy porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą taki dom, wystąpiła z zapytaniem i propozycją porozumienia do powiatów leżących najbliżej czyli w województwie zachodniopomorskim i łódzkim. Według rozeznania Dyrektor PCPR powiaty prowadzące tam domy nie są zainteresowane współpracą. Niemniej podziela zdanie Dyrektor PCPR, aby osoba dotknięta przemocą pozostawała w placówce w miejscowości gdzie mieszka.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że ten temat należy ponownie poruszyć na Konwencie Powiatów, bo powinno im zależeć na wspólnym znalezieniu rozwiązania tego problemu.

Pani Barbara Studzińska zgodziła się z przedmówczynią. Zadeklarowała podjęcie tematu na najbliższym Konwencie, który ma się odbyć w maju.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa zauważyła, że zapotrzebowanie jest małe bo obłożenie w OIK wynosi 30% a miejsc 4. Poinformowała także, że na terenie województwa funkcjonują dwa specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy – w Tucholi i w powiecie inowrocławskim obsługujący cała Polskę, bo otrzymują środki z Ministerstwa. Jest to trzecia obok OIK i domu samotnej matki forma pomocy tym osobom.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił Kompleksową informację z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Świeckiego (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019r.).

Pan Waldemar Fura zapytał o termin oddania nowej siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Pan Zbigniew Semrau odpowiedział, że termin zakończenia budowy jest trudny do przewidzenia, ponieważ wszystko zależy od budżetu Państwa.

Odnośnie przyczyny wzrostu  liczby osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że sporo ojców z Gminy Nowe pracuje legalnie za granicą i osiągają z tego tytułu bardzo duże dochody. Problem jednak wynika z tego, że nie ma możliwości skutecznego wezwania ich na posiedzenia sądu. Poza tym ściągalność alimentów poprzez pracodawcę głównie w Skandynawii jest trudna i długotrwała. W Polsce jest to łatwiejsze i ściągalność alimentacyjna się poprawiła.

Pan Ryszard Pacek odnośnie zagrożenia przeciwpowodziowego i wyremontowane wały wskazał na szkody wyrządzone przez bobry, które trzeba naprawić w wale na odcinku Nowe-Sartowice.

Do pkt. 4

Pan Ryszard Pacek poinformował o rozmowie z Przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Gminy Świecie w sprawie boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, który poparł inicjatywę spotkania w tej sprawie i omówienia projektu i finansowania zadania.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła Pana Waldemara Furę o ustalenie z nim dogodnego terminu w maju.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

 

Informacje

Rejestr zmian