Protokół Nr 5/19 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

Dot. I części posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki bez udziału Komisji Polityki Finansowej

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  2. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu „Stan dróg powiatowych”.

Członkowie Komisji udali się na drogi Powiatowe na trasie – Świecie – (1242C) – Biechówko – (1244C i 1245C drogi w planie na 2021 r.) – Dąbrówka – (1236C) – Jastrzębie – (1046C odcinek do realizacji na 2020) – Lniano – (1211C w trakcie przebudowy ) – Tleń – (1203C) – Osie – (1202C) – Łuby – (1048C  w trakcie odcinkowej realizacji) – Rybno – Płochocin – (1224C) – Bąkowo – (1217C) – Bzowo – (1221C) – Krusze   – (1219C) – Wlk. Lubień – Michale – (1257C w przebudowie) Sartowice – DK91 – Świecie. Na wszelkie pytania odpowiadał obecny Dyrektorem PZD w Świeciu oraz Skarbnik Powiatu.

Dot. II części posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście – według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Gawrych Józef – Etatowy członek Zarządu Powiatu
  2. Studzińska Barbara – Starosta Świecki.

Otwarcia II części posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie „Informacja o działalności spółek wodnych”. Dodał, że przedstawiciele spółek wodnych z terenu powiatu zostali zaproszeni po to by podzielić się z radnymi ich problemami i ewentualnymi uwagami nt. współpracy z powiatem.

Pan Józef Gawrych przedstawił Informację o działalności spółek wodnych (w załączeniu do protokołu).

Pan Krzysztof Pieniążek powiedział, że głównym problemem spółki wodnej w Dragaczu są środki finansowe. Aby go rozwiązać, należy współdziałać z rolnikami ale i darczyńcami, takimi jak Starostwo Powiatowe czy gminy. Jest zadowolony z faktu, że w roku obecnym spółka otrzymała dużo większe środki niż w roku 2018. Bolączką jest zapotrzebowanie na bardzo duże środki z przeznaczeniem na kanał Sobka. Pozostałe rowy są w dobrej kondycji, ale można by na nich zrobić dużo więcej. Następnie wskazał na susze i konieczność zagospodarowania i wstrzymywanie wody. Chodzi o to, aby zastanowić się nad spiętrzeniami na przepustach. To nie jest duża inwestycja, bo można by porobić śluzy, by wody bezpośrednio nie oddawać. Następnie wskazał na problemy związane z bobrami.

Pan Józef Gawrych powiedział, że jeśli chodzi o środki na dotacje dla spółek wodnych one są różnicowane w zależności od naszego roku gospodarczego. W 2014 roku – 65 000 zł., 2015r. – 100 000 zł., 2016r. – 150 000 zł., 2017r. – 55 000 zł., 2018r. – 50 000 zł., 2019r. – 80 000 zł. a 2015r. – 11 000 zł. Staramy się również dofinansowywać spółki w miarę możliwości w ciągu roku. Wskazał na zadania własne powiatu, które trzeba realizować, szczególnie remonty dróg gdzie pozyskiwane są środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o retencje powiedział, że środki którymi dysponujemy wystarczyłyby jedynie na 3 sztuki jazów, a do tego musi być pozwolenie wodno-prawne, budowla i ktoś musi tym sterować i pilnować. Jeśli chodzi o bobry powiedział, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyraża zgodę na ich odstrzał, ale mało jest specjalistów w tej dziedzinie i chętnych z uwagi na nie opłacalność odstrzału. Spółki wodne mają natomiast możliwość rozbierania tam, ale to z kolei jest krótkotrwałe, bo zwierzęta te w szybkim czasie potrafią je odbudować.

Pan Wiesław Rakowski przyznał, że w Gminie Pruszcz problem z bobrami jest bardzo duży. W pięciu miejscowościach z uwagi na niebezpieczeństwo zalania gospodarstw, co dwa tygodnie zachodzi konieczność rozbierania tam.

Pan Józef Gawrych odnośnie wypowiedzi Pani Zofii Krupa dotyczącej środków z przeznaczeniem na kanał Sobka, które zostały przekazane kilka lat temu przez Powiat Gminie Nowe i Gminie Dragacz doprecyzował, że chodzi o rok 2016 i kwotę 45 000 zł. i 35 000 zł. zaznaczył przy tym, że były to środki dodatkowe. Aby zobrazować skalę pomocy ze strony Powiatu poinformował, że roczny budżet gminnej spółki w Nowem wynosi 450 000 zł., a w Pruszczu 260 000 zł. Przekazane dotacje natomiast wynoszą łącznie do wszystkich spółek wodnych 80.000 zł.

Pani Zofia Krupa uważa, że Powiatowy Zarząd Dróg powinien płacić za korzystanie z rowów melioracyjnych. Następnie wskazała na drogę od Nowego do Komórska biegnącą wzdłuż wyżyny, co powoduje, że po ulewnych deszczach do rowów spływają duże ilości piachu. Chciałaby, aby PZD wspomógł ich czyszczenie, które z tego powodu trzeba wykonywać dwa razy do roku.

Pan Krzysztof Pieniążek wskazał na problem w gminie Dragacz na odcinku starej drogi nr 1. Chodzi o to, że w betonowe niecki wrzucane są śmieci (plastikowe butelki), które wypływają ujściami w Górnej Grupie i trafiają z wodą do gospodarstw. Jest to co prawda sprzątane, ale rowy nie są odmulane. Ubolewa, że za utrzymanie rowów nikt nie chce płacić, a młodzi ludzie nie są zainteresowani działalnością w spółkach wodnych. Kończąc jeszcze raz zaapelował o rozważenie zbudowania zastawek na rowach wodnych.

Pan Wiesław Rakowski wskazał na problem w Gminie Pruszcz dotyczący powstawania i likwidowania kołysek pod drogą powiatową.

Pani Zofia Krupa wracając do tematu bobrów powiedziała, że w Gminie Nowe jest pozwolenie na odstrzał 50 bobrów. Jak dotąd nie odstrzelono ani jednego zwierzęcia, choć myśliwy to deklarowali. Następnie powiedziała, że gminna spółka wodna w Nowem informuje Wody Polskie o konieczności zamknięcia zapór na rzece Mątawa w sytuacji gdy trzeba napełnić rowy. Poza tym spółka zajmuje się systematycznie rowami komunalnymi za środki gminne. Oprócz tego otrzymuje co roku dotację.

Pan Józef Gawrych odnośnie opłat za korzystanie przez PZD z rowów melioracyjnych wyjaśnił, że ten wychodzi z założenia, że woda z korony drogi utwardzonej teoretycznie nie powinna nigdzie daleko odpłynąć bo to nie są autostrady gdzie powierzchnia jest duża. Jeśli chodzi o środki, które teoretycznie spółki wodne mogłyby otrzymać za zrzut wód z dróg powiatowych, są te same które otrzymują poprzez dotację od Powiatu. Poinformował także, że można wystąpić do Starosty Świeckiego o wydanie decyzji na partycypowanie utrzymania urządzenia relacji wodnej, przy jednoczesnym wykazaniu zwiększenia kosztów utrzymania w związku z przyjęciem wody. Jeśli chodzi o naprawy przepustów poinformował, że jeśli wystąpi awaria na przepuście drogowym w ciągu drogi powiatowej to powiat ma obowiązek to naprawić. Poprosił, aby zgłaszać takie sytuacje.

Pan Zbigniew Kapusta odnośnie zatrzymywania wody w sytuacji suszy przypuszcza, że Powiat ma możliwość, aby co roku zainwestować środki w budowę jednej zastawki na takich rowach czy spustach jak na przykład do rzeki Mątawy.

Pan Józef Gawrych powiedział, że jeśli spółka wodna wystąpi o budowę zastawki to na pewno Powiat to dofinansuje.

Pan Zbigniew Kapusta odnośnie bobrów poinformował, że na posiedzeniu Spółki Wodnej w Nowem sygnalizował przedstawicielowi Wód Polskich sprawę zniszczenia wału wiślanego. Faktycznie wykopy kontrolne pokazały, że niektóre żeremia są do połowy wału. Ubolewa, że Polska to jedyny kraj w Europie gdzie bobry są chronione. Uważa, że na terenach rolniczych ta ochrona powinna być zdjęta.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska uważa, że to nic nie zmieni.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że bardzo dużo środków trzeba przeznaczyć na likwidację tam, poza tym zwierzęta te wyrządzają ogromne szkody.

Pan Andrzej Kowalski ubolewa, że jak dotąd nie została rozwiązania sprawa na szczeblu państwowym dotycząca podatku od spuszczania wody. To rozwiązałoby problem ze środkami dla spółek wodnych. Uważa, że w tej kwestii należy apelować do tych, którzy mogą te zmiany wprowadzić.

Pan Józef Gawrych powiedział, że śledzi zmiany w ustawie prawo wodne i w pierwotnych zapisach była mowa o gospodarowaniu wodami w rowach. W 2 czy 3 projektach był zapis aby zajęły się tym gminy, a także zapis o podatku od deszczu.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska powiedziała, że w Warszawie taki podatek jest pobierany.

Pan Józef Gawrych kontynuował, że miał być podatek od deszczu, który miał być powszechnie płacony przez każdego właściciela nieruchomości. Ten z kolei miał stanowić dochód gminy, a ta miała albo sama albo zlecać wykonanie robót w rowach podstawowych, szczegółowych. Ten zapis w pewnym momencie zniknął.

Dot. III części posiedzenia wspólnie z Komisją Polityki Finansowej

Otwarcia wspólnego posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Koszty inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych w roku 2018, których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił kompleksową informacje z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Świeckiego. (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019r.).

 Do informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej. (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2019r.).

Pan Brunon Han zapytał o zapis na pierwszej stronie sprawozdania, gdzie mowa jest o liczbie ludności powiatu świeckiego. Mowa jest o tym, że stanowi ona 4,7% ludności województwa i 6,6% ludności kraju.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że akurat te dane są z Ministerstwa. Następnie wytłumaczyła dlaczego radni otrzymali Ocenę zasobów pomocy społecznej tak późno. Chodzi o to, że cały czas trwają prace nad narzędziem, które jest wprowadzane w innowacyjnej formie i cały czas zmieniają się dane np. w mapie naszego województwa nie ma na razie powiatu świeckiego. Firma, która obsługuje Ministerstwo zadeklarowała ukończenie prac nad formularzem do 15.04.2019r. jak widać to nie zostało zrobione, a my widzimy, że nadal są błędy. Jeśli coś się zmieni to poinformujemy radnych.

Pan Andrzej Kowalski odnośnie jednego z wniosków jakim jest zabezpieczenie środków na funkcjonowanie opieki zapytał czy to sugeruje, że środków jest za mało.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa zaprzeczyła i dodała, że obecnie środki są wystarczające, a jak pojawiają się braki to są one od razu zgłaszane.

Pan Roman Witt zapytał czy problem z kandydatami na rodziny zastępcze jest postępujący.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że jest to stały problem od kilku lat. Nie wydarzyło się nic, co by zahamowało ten proces.

Pani Angelika Macura zapytała o liczbę zawodowych rodzin zastępczych.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że 8.

Pan Szczepan Nowakowski wskazał na sytuację, że kiedyś informowano o nie utworzeniu rodzin zastępczych z powodu orzeczeń sądu, a tymczasem mówi się, że jest ich za mało.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa przedstawiła proces kwalifikacyjny na rodzinę zastępczą. Przeprowadza się badania psychologiczne, pedagogiczne, wizytę w miejscu zamieszkania, zasięga się opinii gminy itd. Jeśli ten proces jest negatywny, to PCPR wydaje opinię negatywną. Bywa też tak, mimo tego sąd ustanawia rodzinę.

Do pkt. 2

Pan Andrzej Kowalski przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za rok poprzedni.

Do pkt. 3

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła koszty inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki w roku 2018 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019r.).

Pan Szczepan Nowakowski z uwagi na prawdopodobnie poszerzony nabór i problem z pomieszczeniami zapytał o zabezpieczenie środków na rozbudowę Zespołu Szkół ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.

Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że nie są one zabezpieczone w tegorocznym budżecie.

Pani Barbara Studzińska dodała, że z rozmów z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat świecki wynika, iż zasoby jakie posiadają wystarczą oprócz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, gdzie wystąpiła potrzeba zabezpieczenia środków w wysokości 30 000 zł. na wynajęcie dodatkowych pomieszczeń. Jeśli chodzi o ZSOiP w Świeciu powiedziała, że inwestycja jest przewidziana na lata 2020-2021.

Pan Szczepan Nowakowski zapytał jak wygląda zatem sprawa finansowania zadania przez Urząd Marszałkowski.

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że realizacja zadania jest przełożona w czasie i to zostało uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim. Wykonanie umowy jest przesunięte na lata 2020/2021. W tym roku być może zostanie ogłoszony przetarg, a w kolejnym przystąpimy do realizacji zadania.

Na tym posiedzenie zakończono.

 Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Przewodniczący
Komisji Polityki Finansowej

(Szczepan Nowakowski)

 

Informacje

Rejestr zmian