Protokół Nr 4/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 marca 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Gackowska Małgorzata – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
 2. Gapska–Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 3. Kasica Karolina – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
 4. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu
 5. Topór Natalia – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu
 6. Wolska Katarzyna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu
 7. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Manys, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, m.in. obowiązkowe szczepienia.
 2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Sprawozdanie z działalności PCPR oraz informacje na temat bieżącej działalności oraz pieczy zastępczej.
 4. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Małgorzata Gackowska przedstawiła Informację o sytuacji sanitarno–epidemiologicznej w powiecie świeckim (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pani Natalia Topór odnośnie obowiązkowych szczepień dzieci poinformowała, że liczba dzieci niezaszczepionych w ramach obowiązkowych szczepień w roku 2019 spadła i wynosi 55 osób. Natomiast liczba osób uchylających się w 2019 roku wynosi 54 z czego liczba osób zgłaszanych do Wojewody wynosi 23, a upomnienia dotyczą 25 osób. Poinformowała o coraz bardziej rozpowszechnionym Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, które działa intensywnie, co można zauważyć u osób negatywnie nastawionych do szczepień. Niemniej działania Sanepidu względem tych osób powodują zmniejszenie liczby osób niezaszczepionych, co uznać należy za sukces Inspekcji. Następnie przedstawiła procedurę postępowania wobec osób uchylających się od szczepień. Kończąc wskazała na wysokość grzywien, które mogą wynosić do 10 000 zł. (łączna liczba nie może przekroczyć 50 000 zł.) a Pani Małgorzata Gackowska uzupełniła, że zwyczajowo nakłada się 500 zł. kary.

Pani Iwona Manys zapytała czy w sytuacji, gdy rodzice notorycznie uchylają się od zaszczepienia dziecka, Sanepid zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej o wgląd w sytuacje rodzinną.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że Sanepid nie ma takich uprawnień. Jedyne, co może zrobić to prowadzić rozmowy z rodzicami. Jeśli mają oni jakiekolwiek wątpliwości to mogą się do nas zwrócić, niemniej pierwszym krokiem winien być kontakt z lekarzem, który ma fachową wiedzę na ten temat, bądź konsultant do spraw szczepień działający na naszym terenie. Jest także możliwość przygotowania dla dziecka indywidualnego toku szczepień przez lekarza (z tego rodzice korzystają bardzo często), co często przekonuje rodziców do szczepień.

Pani Iwona Manys zapytała czy regulaminy naborów do przedszkoli działających w Powiecie Świeckim zawierają konieczny warunek zaszczepienia dziecka.

Pani Małgorzata Gackowska zaprzeczyła.

Pan Dariusz Woźniak powiedział o próbie wprowadzenia tego w Gminie Świecie, która się nie powiodła ze względu na wątpliwości prawne.

Pani Stanisława Kuffel zapytała o wyszczepialność w procentach.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że ponad 90% dzieci jest zaszczepionych.

Pan Dariusz Woźniak powiedział o obawach rodziców, że szczepionka zostanie źle podana (np. podczas choroby). Uspokaja ich fakt nałożenia indywidualnego kalendarza szczepień na dziecko.

Pani Małgorzata Gackowska potwierdziła i dodała, że rodzice korzystają z tego bardzo często.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że to raczej chodzi o szczepionki skojarzone, o których mówi się, że powodują autyzm.

Pani Małgorzata Gackowska zapewniła, że szczepionki nie powodują autyzmu. Tu jest kwestia tego, że rodzicie się boją błędu lekarskiego. Uważa, że należy wybrać mniejsze zło.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przyznała, że czasem lekarze lekceważą stan zdrowia dziecka podając szczepionkę.

Pani Małgorzata Gackowska powiedziała, że tu decyduje ludzki czynnik.

Pani Natalia Topór powiedziała, że jeśli lekarz widzi przeciwwskazania to odracza szczepienie, a Pani Małgorzata Gackowska uzupełniła, że takowych jest bardzo dużo.

Pani Iwona Manys zapytała czy w roku 2018 było jakieś zamknięcie wodociągu.

Pani Małgorzata Gackowska zaprzeczyła.

Pani Iwona Manys powiedziała, że z tego co wie w zeszłym roku w Pruszczu wykryto bakterię e. Coli.

Pani Małgorzata Gackowska wyjaśniła, że zmieniło się rozporządzenie dotyczące badania wody. Kiedyś przy pojedynczych bakteriach (tak jak w przypadku Pruszcza) istniał obowiązek zamknięcia rurociągu, obecnie przepisy są bardziej liberalne, ponieważ wcześniej było to kompletnie pozbawione racjonalności, bo pojedyncze bakterie nie powodują one żadnych dolegliwości. Obecnie zwiększono normę do 10 bakterii grupy e. Coli pod warunkiem, że nie występują bakterie kałowe.

Pani Iwona Manys zapytała, jaka jest procedura informowania mieszkańców o zamknięciu wodociągu z powodu przekroczenia tej normy.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że Sanepid wydaje komunikat, a do wójta/burmistrza należy obowiązek informowania mieszkańców.

Pani Stanisława Kuffel powiedziała, że w ubiegłym roku szkolnym był komunikat, że woda z kranu jest czystsza odwody mineralnej. Następnie poprosiła o ustosunkowanie się do tej informacji.

Pani Małgorzata Gackowska przyznała, że generalnie woda z kranu jest w Świeciu bardzo wysokiej jakości. Na przestrzeni kilkunastu lat występowały pojedyncze epizody związane z pogorszeniem jej stanu. Niemniej woda jest badana zgodnie z harmonogramem co 2-3 miesiące w różnych parametrach (podstawowe, rozszerzone przeglądowe), więc jedynie w dniu pobrania próbek może zagwarantować jej wysoką jakość.

Pan Marek Mazurek zapytał o stan środowisk pracy.

Pani Małgorzata Gackowska powiedziała, że dużym sukcesem w powiecie jest to, że w zeszłym roku została zgłoszona tylko jedna choroba zawodowa niezależną od czynników warunków pracy (borelioza). Rzadko kiedy zdarza się, że obiekt po kontroli nie ma nałożonych nakazów, ale są to głównie nakazy dotyczące profilaktyki. Nie ma sytuacji zagrażających pracownikom, ani nie było w zeszłym roku nałożonych mandatów karnych za stan sanitarny.

Pani Iwona Manys zapytała czy w sytuacji nałożenia np. na przedszkole obowiązku wymiany posadzki, Sanepid wyznacza termin na jego realizację.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że jest to analizowane w zależności od tego, jakiej powierzchni dotyczy wymiana posadzki. Czy jest to jedynie kwestia wymiany podartego linoleum (np. tydzień) czy istotne prace budowlane wymagające przetargów, projektów itd. Staramy się by to podmiot zaproponował termin, a wówczas dokonujemy analizy pod kątem czy nałożony termin dany podmiot jest w stanie spełnić.

Pani Iwona Manys zapytała czy Sanepid nakłada grzywny na instytucje publiczne.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że grzywny są nakładane różne. W zależności, co jest kontrolowane procedura jest zawsze taka sama, a mianowicie, kto nie wykona zaleceń w wyznaczonym terminie ma nakładaną grzywnę (w zależności od rangi nałożonego zalecenia).

Pani Iwona Manys zapytała czy są sytuacje płacenia kar przez jednostki budżetowe.

Pani Małgorzata Gackowska potwierdziła.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała czy obecne w Gminie Nowe doszczepienia dzieci przeciwko różyczce to akcja ogólnopolska.

Pani Natalia Topór odpowiedziała, że ma to związek z tym, że w tym roku zmienił się wiek, jeśli chodzi o to szczepienie z 10 lat na 6.

Pani Iwona Manys zapytała czy Sanepid ma rozeznanie zainteresowania szczepieniem przed wirusem HPV, powodującym raka szyjki macicy.

Pani Małgorzata Gackowska wyjaśniła, że Sanepid nie przeprowadzał takiego rozeznania, ponieważ są to szczepienia zalecane, niewchodzące w kalendarz szczepień.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że niektóre samorządy finansują to ze środków publicznych.

Pani Iwona Manys zapytała czy jakaś gmina z Powiatu Świeckiego podejmowała rozmowy w tym względzie z Sanepidem.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała przecząco.

Pan Grzegorz Goral zapytał o jakość wody w zakładach pracy, głównie w Mondi w Świeciu.

Pani Małgorzata Gackowska odpowiedziała, że firma Mondi ma swoją biologiczną oczyszczalnię ścieków. Był pojedynczy incydent kilka lat temu, ale obecnie woda jest na odpowiednim poziomie i nie było żadnych przekroczeń. Generalnie nie ma żadnych problemów z wodą na terenie tej firmy.

Do pkt.2

Pani Katarzyna Wolska przedstawiła Informację Powiatowego Inspektora Weterynarii (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pani Iwona Manys odnośnie informacji, że posiadamy na terenie powiatu największą liczbę w Polsce podmiotów rolniczego handlu detalicznego zapytała czy chodzi o produkty regionalne.

Pani Katarzyna Wolska wyjaśniła, że chodzi o 60 podmiotów, które zajmują się sprzedażą jaj, miodu, produkcją serów, kiełbas czy wyrobów cukierniczych, więc jak widać zakres jest szeroki.

Do pkt.3

Pani Karolina Gapska–Kostrzewa przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pani Iwona Manys zapytała gdzie znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Pani Karolina Gapska–Kostrzewa przedstawiła Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pani Iwona Manys zrozumiała, że po pierwszej negatywnej ocenie nie rozwiązuje się rodziny zastępczej.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa potwierdziła. Dodała przy tym, że rodzina otrzymuje zalecenia i półroczny okres na naprawę. Poza tym na bieżąco informujemy sąd o wszystkich nieprawidłowościach w rodzinie i prosimy o wgląd w sytuację dziecka bądź rozmowę dyscyplinującą rodzinę.

Pani Iwona Manys zapytała o przekształcenie placówki w Topolnie.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że placówka w Topolnie działa obecnie jako normalna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Pani Iwona Manys stwierdziła, że są tam dwie placówki, jedna to placówka opiekuńczo – wychowawcza, a drugą prowadzą siostry zakonne.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa wyjaśniła, że ta druga placówka to dom Zgromadzenia Zakonnego, gdzie przebywają siostry zakonne na emeryturze.

Pani Iwona Manys zapytała czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej gdzie jest 20 miejsc przebywają małe dzieci.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że zajętych jest 17 i są tam też między innymi małe dzieci.

Pani Iwona Manys zapytała o obowiązek szkolny, bo z tego, co wie wychowankowie uczęszczają do szkoły podstawowej w Grucznie i do Szkoły Specjalnej w Świeciu.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa powiedziała, że w dotychczasowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dorastających dziewcząt, funkcjonowała filia gimnazjum katolickiego. Obecnie uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej.

Pani Iwona Manys zapytała o terminy przyjmowania wniosków na sprzęt i turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych itd.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że na podstawowe rzeczy wnioski przyjmowane są przez cały rok do wyczerpania środków. Jeśli chodzi o program aktywny samorząd, to PFRON narzuca termin.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała o stosunek pracy zawierany z rodziną zastępczą.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że jest to stosunek pracy zawierany ze Starosta.

Pan Marek Mazurek zauważył, że bardzo mało rodziców biologicznych płaci za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa potwierdziła.

Pani Urszula Kempińska – Czerwińska zapytała czy takie opłaty wyliczane są procentowo czy od dochodu rodziny.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że tę kwestię reguluje uchwała Rady Powiatu Świeckiego. Jest to wyliczane procentowo.

Pan Grzegorz Goral zapytał czy PCPR boryka się z jakimiś problemami szczególnej wagi.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że problemy są i dlatego bardzo duże wsparcie jest kierowane do rodzin, czy to ze strony koordynatora czy pracownika wykonującego zadania koordynatora. Są to osoby posiadające wykształcenie pracownika socjalnego czy wykształcenie pedagogiczne. Mamy ponadto zatrudnionych 2 psychologów, jeden na pełnym etacie drugi na umowę zlecenie. Dzieci trafiają w różnym wieku do pieczy zastępczej i ten okres adaptacyjny wygląda bardzo różnie. To nie jest ich naturalne środowisko. Poza tym postanowienia realizujemy natychmiast. Nie ma sytuacji na terenie powiatu, aby dzieci, które sąd skierował do pieczy zastępczej pozostawały w środowisku, które im zagraża.  Niemniej jest to często dla nich szokiem.

Do pkt. 4

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z inwestycjami drogowymi.

Pani Iwona Manys odnośnie wypowiedzi Skarbnika, że Gmina Jeżewo zadeklarowała przekazanie powiatowi 100 000 zł na remont jednej drogi powiatowej, zapytała czy jest ona ujęta w planie drogowym.

Pan Dariusz Woźniak zaprzeczył.

Pani Iwona Manys zapytała o koszt ze strony budżetu Powiatu i o jaką drogę chodzi.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że 120 000 zł. i wyjaśnił, że chodzi o drogę powiatową 1239C Czersk Świecki – Laskowice. Całkowity koszt zadania to 220 000 zł. z czego 100 000 zł. dotuje Gmina. Przyznał, że Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby realizować takie drobniejsze przedsięwzięcia, na które otrzymuje istotne dofinansowanie.

Pani Iwona Manys zastanawia się czy Komisja Infrastruktury i Gospodarki powinna to zweryfikować i zbadać czy w związku z tą sytuacją jakaś inna droga nie wypadła z planu drogowego.

Pan Dariusz Woźniak odrzekł, że żadna droga nie wypadła z planu. Niemniej w jego ocenie program drogowy tak czy inaczej będzie miał roczne opóźnienie. To się wszystko jeszcze okaże, bo to zależy na ile jeszcze pozyskamy dofinansowań zewnętrznych. Przy założeniu, że skuteczność będzie stuprocentowa, to według jego oceny 4 drogi przejdą na rok 2021. Środki skierowane na drogę w Gminie Jeżewo w żaden sposób nie wpłynęłyby by na tę sytuację, ponieważ inwestycje w planie są bardzo kosztowne. Niemniej radni mogą się nad tym zastanawiać i ewentualnie korygować. Skarbnik broni jednak stanowiska Zarządu Powiatu w kwestii realizacji mniejszych zadań spoza planu, co stosowane jest od lat, bo dzięki temu jest efekt. To może z poziomu powiatu nie są jakieś najważniejsze drogi, ale mają znaczenie dla wójtów, którzy przekonują radę gminy o przeznaczeniu na ten cel dość znaczących środków. Poza tym są to drogi powiatowe, więc tak czy inaczej byłby remontowane, ale w późniejszym terminie.

Pan Roman Witt odnośnie wzrostu wydatków na inwestycję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu w wysokości 20 000 zł. zapytał jak to wygląda procentowo.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że około 10%.

Pani Iwona Manys poinformowała, że Komisja Infrastruktury i Gospodarki, której jest członkiem do tej pory nie otrzymała planu drogowego do 2020 roku.

Pan Dariusz Woźniak zadeklarował przesłanie uchwały w tej sprawie z 2013r.

Pan Grzegorz Goral odnośnie kamienicy będącej w zarządzie Powiatu w imieniu Skarbu Państwa zapytał czy jest możliwość zorganizowania tam pomieszczeń, które będzie można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć dla ZSP w Świeciu zamiast wynajęcia pomieszczeń za kwotę 30 000 zł.

Pan Dariusz Woźniak przyznał, że dostosowanie pomieszczeń wiązałoby się to z wysokimi kosztami a ten który chcemy wynająć spełnia wszystkie wymogi.

Pani Iwona Manys dodała, że pomieszczenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt.5

Dyskutowano nad zorganizowaniem posiedzenia Komisji w miesiącu kwietniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

(Iwona Manys)

 

Informacje

Rejestr zmian