Protokół Nr 4/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 marca 2019 r.

 

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Cardona-Kocikowska Małgorzata – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu
  2. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu.

Otwarcia posiedzenia (I część posiedzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu) dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłego gościa. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie: Spotkanie w I LO dotyczące boiska. Opinia dyrektora szkoły w sprawie udziału Gminy Świecie w ewentualnej modernizacji.

Następnie w dyskusji głos zabrali:

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska zaproponowała obejrzenie terenu, gdzie obecnie funkcjonują boiska szkolne.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła Wicedyrektor o przedstawienie obecnego stanu boisk.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska wskazała na stary zabytkowy budynek, gdzie obecnie mieści się mała sala gimnastyczna, co powoduje, że odnowienie boisk jest bardzo potrzebne. Chodzi o to, że szkoła będzie mieć większe możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Poza tym trzeba w tym miejscu zadbać o bezpieczeństwo uczniów uprawiających sport. Codziennie zachodzi, bowiem konieczność sprzątania terenu ze szkła, butelek itd. Myślimy o tym, by boiska objąć monitoringiem, który mógłby być podłączony do monitoringu miejskiego. Jeśli chodzi o nawierzchnię powiedziała, że młodzież biega po trawie, nie ma w tym miejscu żadnego toru. Istniejąca niegdyś bieżnia do skoku w dal czy do pchnięcia kulą zarosła i prawie jej nie widać. Nie wie jak to wygląda od strony budowlanej, ale jest problem z odprowadzeniem wody.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy z tego terenu korzysta również Szkoła Podstawowa Nr 3.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska i Pan Waldemar Fura potwierdzili to.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przypuszcza, że gdyby był kompleks boisk, to nie byłoby problemów ze współpracą z tą placówką.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Pan Waldemar Fura dodał, że teren od lat wykorzystywany jest przez uczniów szkoły podstawowej i dotychczas nie było żadnego kłopotu z współpracą w tym względzie. Ustalany jest grafik zajęć z wychowania fizycznego. Jeśli chodzi zaś o samą inwestycję, radny uważa, że powinna być kompleksowa i w wysokim standardzie. Można na ten cel pozyskać środki prawdopodobnie w 30% z Ministerstwa Sportu.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska poparła radnego w kwestii wysokiego standardu inwestycji.

Pan Waldemar Fura uważa, że teren powinien być dodatkowo objęty monitoringiem i ogrodzony. To jest teren z boku i przebywają tam różni ludzie poza godzinami pracy szkół.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska powiedziała, że tam było kiedyś ogrodzenie, ale zostało zdewastowane.

Pan Ryszard Pacek powiedział, że w momencie, gdy boiska były tworzone, ogrodzenie było. Wskazał na ważną kwestię, jaką jest dbanie o teren przez gospodarza. Rady uważa także, że do wymiany konieczne jest także ogrodzenie szkoły, które ze względu na brak środków nie było długo wymieniane. Ono się niszczy, gdyby było naprawiane to by było inaczej.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska przyznała, że bardzo jej zależy na wymianie tego ogrodzenia, bo jest ono wizytówką placówki będącej w centrum miasta, jak również stwarza zagrożenie, bo może się przewrócić.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odnośnie wypowiedzi radnego dotyczącej jednego zarządzającego boiskami zapytała, kto jest właścicielem tego terenu.

Pan Waldemar Fura odpowiedział, że powiat świecki. Były kiedyś, co prawda, co to tego wątpliwości, ale zostały wyjaśnione. Według niego rozmowy w kwestii partycypacji w kosztach i użytkowania powinny być poczynione przez tożsamą komisję przy Radzie Miejskiej. Uważa, że co do tego należałoby dysponować umową miedzy dyrektorami szkół. Poza tym przygotowania w obu samorządach należy rozpocząć odpowiednio wcześnie w celu zabezpieczenia środków w budżetach jednostek.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska uważa, że na inwestycji zyskają obie strony, więc nie będzie żadnych problemów w tym względzie.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła radnego Waldemara Furę o rozeznanie, jakie jest nastawienie do tego tematu w Gminie Świecie. Poza tym ważnym, aby był wstępny kosztorys inwestycji w uzgodnieniu z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy wiedzą, jakie są potrzeby.

Pani Małgorzata Cardona-Kocikowska zapytała czy inwestycja uwzględniałaby ogrodzenie.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska potwierdziła.

Pan Waldemar Fura uważa, że należy na posiedzenie Komisji zaprosić Komisję przy Radzie Miejskiej.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że jest to do ustalenia. Dodała, że na pewno będzie na to posiedzenie zaproszona Dyrektor szkoły.

Następnie wszyscy obecni udali się na teren za szkołą w celu obejrzenia boisk.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska otworzyła II część posiedzenia (w Starostwie Powiatowym w Świeciu)  i przedstawiła porządek, który po zmianie został przyjęty jednogłośnie:

  1. Sprawy bieżące.
  2. Podsumowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki za 2018 rok.
  3. Przyjęcie kalendarza imprez kulturalno-sportowych wspieranych bądź organizowanych przez Powiat.
  4. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.

 Do pkt. 1

Pani Barbara Studzińska zapytała o ustalenia z tej części posiedzenia, która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.

Pan Waldemar Fura odpowiedział, że Dyrektor I LO jest bardzo chętna, aby tą inwestycję zrobić, nie ma żadnego przeciwwskazania, aby było to działanie z Gminą Świecie. Uważa także, że nie będzie problemu w kwestii ustalenia warunków późniejszego użytkowania.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że to powiat, jako właściciel terenu musi się ubiegać o środki zewnętrzne, a Gmina ze względu na użytkowanie boisk przez uczniów szkoły podstawowej ewentualnie partycypować w kosztach.

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że dyrektorzy szkół mają czas do końca marca na przedstawienie swoich potrzeb i sądzi, że tę inwestycję zaproponuje Dyrektor I LO w Świeciu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa inwestycję za potrzebną i zasadną, bo z uwagi na brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego boiska są użytkowane od wiosny do później jesieni. Poza tym powinna być ona w wysokim standardzie by służyła przez lata. Jeśli udałoby się pozyskać 30% dofinansowania z Ministerstwa Sportu, to nawet przy kilkumilionowych wydatkach podział na dwie jednostki samorządu terytorialnego spowoduje, że nie obciążą one znacząco ich budżetów. Kończąc podkreśliła znaczenie jednego zarządzającego obiektem jak również partycypowanie w kosztach utrzymania.

Pan Waldemar Fura dodał, że należy również wymienić ogrodzenie zewnętrzne od ul. Gimnazjalnej (od sali gimnastycznej i wzdłuż ul. Gimnazjalnej)

Pani Barbara Studzińska wskazała na problem z rozbudową Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że jest bardzo sceptyczna, co do rozbudowy istniejących budynków szkół ze względu np. na dużą liczbę uczniów w danym roczniku.

Pani Barbara Studzińska wyjaśniła, że nie chodzi o zwiększoną liczbę uczniów, a dobudowę sal na potrzeby szkolnictwa zawodowego (pracownie tematyczne).

Do pkt. 2

Pani Marta Suchomska w formie multimedialnej przedstawiła Podsumowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki za 2018 rok (materiały w załączeniu do protokołu).

Następnie radni obejrzeli film z obchodów 20lecia Powiatu Świeckiego, które odbyły się 17 czerwca 2018r. na zamku w Świeciu.

Dyskutowano także o zawartym partnerstwie z Rejonem Użhorodzkim na Ukrainie.

Do pkt. 3

Pani Marta Suchomska powiedziała, że jest odpowiedzialna za cztery kalendarze powiatowe, które przygotowuje i aktualizuje na bieżąco. Pierwszym z nich i najważniejszym jest papierowa ulotka wydawana od dwóch lat pt. „Kalendarz imprez w Powiecie Świeckim 2018”. Zawarte są w niej najważniejsze wydarzenia mogące przyciągnąć turystów w nasze rejony. Następna wydawana od roku to „Gospodarstwa agroturystyczne w Powiecie Świeckim”. Wszystko zostało sprawdzone i baza jest aktualna. Kolejny kalendarz imprez (edytowalny) można znaleźć na stronie internetowej powiatu www.csw.pl. Widać tam mniejsze wydarzenia, które umieszczamy na prośbę różnych instytucji takich jak na przykład przedszkola czy szkoły.  Odwołanie do stron organizatorów pozwala na znalezienie wszystkich szczegółów imprezy. Kolejno poinformowała, że w tym roku powiat świecki jest też koordynatorem działań tzw. Roku rzeki Wdy 2019. Na stronie internetowej w podstronie „dla turysty” stworzyliśmy specjalną zakładkę „Rok rzeki Wdy”. Można tam znaleźć wszystkie dodawane po kolei wydarzenia z tym związane. Ostatnim największy kalendarzem jest kalendarz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej dostępny na ich tronie internetowej. W zakładce wydarzenia, za pomocą formularza internetowego dodaje wydarzenia razem z zdjęciami organizatorów. Następnie przedstawiła, co zawiera kalendarz odnosząc się do powiatu świeckiego.

Pan Waldemar Fura pozytywnie ocenił pomysł z mapą pasji.

Pani Marta Suchomska powiedziała, że jest wydawnictwo, z którego jesteśmy bardzo dumni, bo poświęciliśmy na to bardzo dużo czasu i pracy. Mapa zawiera największe atrakcje powiatu świeckiego, na odwrocie są opisy i dane teleadresowe. Budzi ogromne zainteresowanie na każdych targach turystycznych. Początkowo miała być to podkładka w restauracjach, ale okazało się, że cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że stała się materiałem promocyjnym. Spotkać ją można m.in. w Tleniu, w restauracji Stylowa w Świeciu czy zajeździe Traper w Nowych Marzach.

Pani Barbara Studzińska proponuje, aby materiałem promocyjnym zrobić widokówki z ciekawymi miejscami w Powiecie Świeckim.

Pani Marta Suchomska nie widzi ku temu przeszkód, tym bardziej, że w tym roku dysponujemy zdjęciami, z czym był problem w zeszłym roku, jeśli chodzi o prawa autorskie.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że w Nowem widokówki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a można je było nabyć u fotografa.

Pani Marta Suchomska powiedziała, że nie ma możliwości sprzedaży widokówek, bo wiązałoby się to z posiadaniem kasy fiskalnej. Można by np. przekazać je do Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. To kwestia wypracowania pewnego modelu.

Pani Stanisława Kuffel powiedziała, że w szkołach można by ogłaszać konkursy na najciekawsze miejsca w danych miejscowościach.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że jest otwarta na wszelkie pomysły.

Następnie obecni dyskutowali o gospodarstwie agroturystycznym „Toskania Kociewska” w miejscowości Bochlin.

Pani Barbara Studzińska zaproponowała wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu poznania najciekawszych miejsc w Powiecie Świeckim.

 Członkowie Komisji poparli pomysł Starosty.

 Do pkt. 4

Odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.) Pan Waldemar Fura powiedział, że w uzasadnieniu zarówno w przypadku dochodów jak i wydatków pokazane są kwoty zwiększeń i zmniejszeń na poszczególne cele budżetowe. W przypadku dochodów się wszystko zgadza, jest widoczna kwota zmniejszenia 450 346 zł. ale w przypadku wydatków nie bilansuje się, bo różnica wynosi 105 967 zł. Następnie zapytał, z czego to wynika.

Pani Barbara Studzińska zadeklarowała wyjaśnienie tej sytuacji ze Skarbnikiem, który dziś jest nieobecny.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian