Protokół Nr 4/19 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Borowiak Sebastian – Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 2. Gapska – Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 3. Kasica Karolina – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
 4. Knapik Adam – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
 5. Małkowski Sebastian – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
 6. Meller Adam– Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
 7. Paszotta Michał – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu
 8. Studzińska Barbara – Starosta Powiatu Świeckiego
 9. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Informacja o inwestycjach i planach na drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Świeckiego.
 2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
 3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pan Sebastian Borowiak odnosząc się do dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Świeckiego poinformował o obecnym remoncie drogi wojewódzkiej nr 240 Świecie-Chojnice. Jest ona modernizowana przez firmę SKANSKA ze środków europejskich, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30.04.2019r. Na razie nie wpłynął żaden wniosek o zmianę terminu, ale taka sytuacja może zaistnieć. Długość remontowanego odcinka to 16 km, z czego niespełna 3 km są w Powiecie Świeckim. Przebudowa jest dość kompleksowa (obejmuje obwodnicę Płazowa w Powiecie Tucholskim) i polega na zmianie konstrukcji nośności i doprowadzenia do parametrów 10 niutonów na oś, budowie zatok autobusowych i ścieżki rowerowej. W tej chwili kończymy odcinek w Powiecie Świeckim. Nie udało się przebudować odcinka obejmującego obiekt kolejowy w Terespolu Pomorskim. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji konkursowej. To wynika z faktu, że pierwotnie projekt zakładał rozbudowę tego obiektu i budowę po nowym śladzie z zupełnie nowym zakresem ciągu pieszo-rowerowego. W związku z powyższym aktualizację dokumentacji trzeba uzgodnić z PKP. Postawiono przed nami w ramach projektu wymagania, których nie mogliśmy spełnić, a mianowicie chodzi o usunięcie podpór. W związku z tym, aby doprowadzić do ujednolicenia standardów zdecydowaliśmy, że będziemy rozbudowywać drogę na nowo w nowych parametrach. Zrezygnowaliśmy z kładki dla ścieżki rowerowej, która będzie przesunięta, a wszystko będzie znajdować się na obiekcie. Dokumentacja ma być złożona do końca lipca a planowana realizacja to rok 2020. Ma nadzieję, że uda się sięgnąć po środki na ten cel z rezerwy ministerialnej dla obiektów mostowych. Następnie poinformował, że w 2019 roku planuje się przebudowę przepustu na drodze Nr 272 Laskowice-Dolna Grupa w miejscowości Lipienki. Kolejno poinformował, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano przebudowę 44 km dróg. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu ma podpisać umowę do końca kwietnia. Zadania chcemy realizować w formule zaprojektuj i wybuduj. Warunkiem przystąpienia do tego postępowania jest ogłoszenie postępowania przetargowego do końca kwietnia. Na 50 wytypowanych w Polsce zadań, 11 jest w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Następnie wymienił drogi w Powiecie Świeckim zaplanowane do realizacji w ramach tych środków – droga Nr 272 Laskowice – Piła-Młyn – Dolna Grupa, Nr 402 Fletnowo – Wielki Lubień z przebudową 4 obiektów mostowych, Nr 245 Gruczno, Nr 391, Nr 377 i Nr 248. Muszą mieć one zapewnione parametry w klasie G, nośność 100 kiloniutonów na oś.,  pas ruchu na 3,5 m, nawierzchnia minimum 7 m oraz w związku z tym, że te obiekty muszą być dostosowane do przepraw wojskowych w klasie MLC zachowanie promieni skrętnych.

Pani Barbara Studzińska zapytała o środki dla dróg wojewódzkich w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego co wie Fundusz ten jest skierowany jedynie na drogi gminne i powiatowe.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że z Funduszu jest wydzielona pula środków dla dróg wojewódzkich.

Pani Barbara Studzińska zapytała w jakiej wysokości.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że szacowana wartość jest na poziomie 360 000 000 zł.

Pani Barbara Studzińska zapytała, czy o środki będzie można aplikować na szczeblu wojewody czy ministerstwa.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że z ministerstwa.

Pani Barbara Studzińska zapytała ile środków jest planowanych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pan Sebastian Borowisk odpowiedział, że 360 000 000 zł. na 11 zadań drogowych.

Pan Dariusz Woźniak zrozumiał, że te 11 zdań obejmuje 44 km w Powiecie Świeckim.

Pan Sebastian Borowiak potwierdził. Następnie poinformował, że w ramach bieżącego utrzymania prowadzone są remonty cząstkowe.

Pan Andrzej Kowalski zapytał czy przy wyborze dróg do remontu kierowano się natężeniem ruchu, bo jeśli tak, to dlaczego droga Nr 240 mająca w tej kwestii standard drogi krajowej nie jest zaplanowana w całości.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że nie może udzielać pewnych informacji jeśli chodzi o kryteria. Następnie wyjaśnił dlaczego droga ta jest realizowana obecnie w taki sposób. Chodzi o to, że Województwa nie stać na kompleksowy remont. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma bowiem w zarządzaniu 1768 km dróg. Zapewnił jednak, że droga o której mowa będzie modernizowana na bieżąco i sukcesywnie. Powiedział, że na wiele odcinków na terenie całego województwa jest przygotowana dokumentacja techniczna, ale to wiąże się z finansowaniem.

Pan Dariusz Woźniak wskazał na mapę priorytetów województwa, na której na pierwszym miejscu widniała droga Nr 240. W związku z tym zapytał kiedy ta najważniejsza droga w województwie będzie zmodernizowana. Następnie zapytał o drogę wojewódzką Świecie-Laskowice, a Pan Andrzej Kowalski zapytał o wiadukt kolejowy na tej drodze.

Pan Sebastian Borowiak przyznał, że mapa, o której wspomniał Skarbnik Powiatu jest cały czas aktualna. Chodzi o to, że wytyczony był na niej jedynie odcinek drogi a nie całość, a ten jest obecnie realizowany. W 2012 roku wymagała ona niezbędnej naprawy, a że wszystko przedłużyło się do roku 2017 spowodowało, że odcinki w dobrym stanie już dziś wymagają naprawy.

Pan Dariusz Woźniak zapytał kiedy ta droga będzie naprawiana.

Pan Andrzej Kowalski negatywnie ocenił wypowiedź Dyrektora ZDW, że będzie remontowana sukcesywnie.

Pan Sebastian Borowiak  potwierdził, że droga będzie remontowana sukcesywnie. Jeśli chodzi o drogę Świecie-Laskowice powiedział o przygotowanej dokumentacja i kosztorysie opiewającym na kwotę 6 000 000 zł. Zadanie to jest rezerwowe i czeka na sfinansowanie.

Pan Dariusz Woźniak uważa te drogi jak i Nr 214 za ważniejsze w stosunku do pozostałych.

Pan Andrzej Kowalski zapytał czy Dyrektor ZDW wie coś na temat podejścia PKP do sprawy wiaduktu w Laskowicach.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że Urząd Marszałkowski uważa wiadukt za potrzebny z uwagi na zachowanie płynności ruchu. PKP natomiast stoi na stanowisku, aby przykazywać w całości przebudowane wiadukty. Temu sprzeciwiają się samorządy lokalne nie tylko w naszym wojewódzkie, ale i w całej Polsce. Urząd Marszałkowski nie wyraził póki co pozytywnej opinii w tej sprawie. Jeśli chodzi o inwestycję na tej drodze powiedział, że dokumentacja na remont jest przygotowana i jak tylko będą środki ogłosi postępowanie przetargowe. Kończąc poinformował o utworzonej w Urzędzie Marszałkowskim spółce specjalnego przeznaczenia – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje. Ma się ona zajmować budową, rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich w ramach III grupy.

Pan Zbigniew Kapusta uważa, że wszystkie drogi wojewódzkie w Powiecie Świeckim są ważne. Następnie wskazał na drogę w gminie Dragacz Fletnowo – Wielki Lubień łączącą drogę powiatową z drogą krajową. Kończąc podkreślił wagę tego, że drogi wojewódzkie na naszym terenie w ogóle będą remontowane.

Pan Andrzej Kowalski uważa, że należy ustalić hierarchię przebudowy dróg z uwagi na natężenie ruchu.

Pan Andrzej Kowalski zapytał o drogę Nr 214 Warlubie w kierunku wybrzeża, która jest bardzo uczęszczana od wiosny do późnej jesieni.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że na tę drogę jest przygotowana dokumentacja a remont zależny jest od środków finansowych. Następnie wyjaśnił, że droga ta znajduje się w dużej grupie dróg (300 km) do pilnej naprawy. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zapewnia nam podejście do 9 zadań za blisko 570 000 000 złotych. Obecnie realizowanych jest 5 zadań, ale ze względu na rosnące ceny, nie wiadomo czy wystarczy na nie pieniędzy. Uważa, że dyskusja o ważności dróg jest zbędna. Bo zarówno droga nr 240 jest kluczowa, bo jest tam największe natężenie ruchu, jak i droga nr 402 która co prawda, nie ma takiego natężenia ruchu, ale znacząca staje się w momencie gdy coś wydarzy się na drodze krajowej Nr 91. Takich dróg w województwie jest bardzo dużo.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała na jakim odcinku będzie przebudowa drogi Nr 245 w Grucznie, Nr 239 w Rulewie i w Twardej Górze.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że wszystkie będą remontowane w całości.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska powiedziała, że z tego co wie po rozmowie z Burmistrzem Nowego, składał on wniosek o wykonanie oznaczenia przy chodniku w ciągu drogi w Twardej Górze, w ten sposób, aby mógł być wykorzystywany zarówno przez pieszych jak i rowerzystów. Zapytała co jest przeszkodą i dlaczego tego nie można zrobić skoro na innej drodze krajowej takie oznaczenie funkcjonuje.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że parametry tego chodnika nie mają możliwości zapewnienia poruszania się rowerów. Następnie powiedział, że w przypadku drogi 377 dokumentacja również jest gotowa. Niestety nie możemy jej wykorzystać z racji tego, że ministerstwo narzuciło na nas zupełnie inne parametry. Chodzi głównie o wąski odcinek drogi krajowej do cmentarza. W związku z tym Urząd Miasta zaproponował nam wykorzystanie odcinka drogi gminnej. Przy budowie tego typu odcinków dróg nie ma możliwości budowy ścieżek rowerowych, ale jest możliwość sfinansowania i budowy chodników więc chcielibyśmy go wyremontować.

Pan Adam Knapik zapytał czy minimum 7 metrów nawierzchni dotyczy wszystkich dróg wojewódzkich.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że od ubiegłego roku te parametry muszą spełniać wszystkie drogi wojewódzkie, a od dwóch lat funkcjonuje to, że są to drogi wojewódzkie klasy G.

Pani Barbara Studzińska zapytała czy na szczeblu województwa kujawsko – pomorskiego istnieje strategiczny dokument stanowiący o polityce inwestowania w drogi wojewódzkie w poszczególnych powiatach (oprócz tego co jest zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym).

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że 4 lata temu Zarząd Województwa przyjął plan inwestycji drogowych. Poza tym był jeszcze jeden dokument mówiący o hierarchii dróg pod względem kategorii i natężenia ruchu.

Pani Angelika Macura zapytała jakich kryteriów nie spełnia droga Laskowice – Świecie, że jest pomijana w planach inwestycyjnych i kiedy można się spodziewać jej remontu.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że jest obecnie przewidziana do realizacji, ale wszystko zależy od środków finansowych.

Pani Barbara Studzińska zapytała o wskaźniki realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych zawarte w strategicznych dokumentach. Poinformowała, że Powiat Świecki w tej kwestii osiągnął wskaźnik ok. 75%.

Pan Sebastian Borowiak przyznał, że Powiat Świecki jest liderem i pionierem w osiąganiu wskaźników w tym zakresie. Natomiast na szczeblu województwa harmonogram zadań realizowany jest sukcesywnie w zależności od środków finansowych, a jest ich mniej niż w powiecie.

Pani Barbara Studzińska przypomniała spotkanie dotyczące strategii inwestycji drogowych w województwie, gdzie mowa była o finansowaniu inwestycji na drodze Nr 240 Świecie-Tuchola w znacznej mierze ze środków krajowych, wojewódzkich i RPO. Następnie zapytała co się stało, że do tego nie doszło.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że powodem były mniejsze środki w ramach RPO na przebudowę dróg. Miało być zdecydowanie więcej zadań, a nie było skąd uzupełnić. Planowano 9 zadań pod 350 kilometrów dróg. W tej chwili mamy w realizacji około 110 km. Koszty przewidziane do realizacji były na poziomie 2 000 000 za kilometr, a faktyczne 3 500 000 zł. za kilometr. Przetargi były rozstrzygane w grudniu 2016 i na początku 2017 roku, więc ceny były stosunkowo niskie. Teraz niestety przetargi pokazują trzykrotnie wyższe wartości niż na początku.

Pani Angelika Macura zapytała czy droga Laskowice – Świecie będzie poszerzona.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że przy przebudowie droga będzie poszerzona do 6 m.

Pan Adam Knapik dopytał czy przy tej drodze będą usunięte drzewa

Pan Sebastian Borowiak potwierdził.

Pan Andrzej Kowalski powiedział, że Powiat Świecki realizuje program drogowy już trzecią kadencję. Zaczynaliśmy od dróg  będące „kręgosłupem” i muszą być zrobione w pierwszej kolejności, a następnie były remontowane wszystkie łączniki. Jego zdaniem było to zadanie zasadnicze i bardzo dobre. Poza tym uchwalony plan niweluje problemy związane z kolejnością realizacji zadań. Następnie wskazał, że Powiat Świecki ma około 600 km dróg, a województwo 1200 km. Poza tym jako jedyny powiat przejął drogi wojewódzkie o długości 20 km. Do tej pory na naszym terenie wyremontowana została jedynie 5 km droga wojewódzka. Biorąc to wszystko pod uwagę radny prosi Dyrektora WZD, aby podejść do Powiatu Świeckiego inaczej niż do tej pory i o nim pamiętać.

Pan Sebastian Borowiak powiedział, że nie trzeba go przekonywać, że drogi nie tylko w powiecie świeckim, ale w każdym jednym tak naprawdę należy przebudować. Gdyby środki finansowe były zapewnione, to jest on w stanie w ciągu tygodnia ogłaszać przetargi.

Pan Adam Knapik zapytał o skanowanie dróg wojewódzkich, które miało miejsce w zeszłej kadencji. Chodzi o to, że wyniki tego przedsięwzięcia mogą pokazać, że droga choć bardzo źle wygląda ma dobrą nośność.

Pan Sebastian Borowiak wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski zlecił opracowanie stanu technicznego nawierzchni na sieć 220 km w byłym powiecie Włocławskim pod kierunkiem partnerstwa publiczno-prywatnego. Chodziło o to, aby wynik badań pochodził z autoryzowanego laboratorium. Jest to przez ZDW wykorzystywane.

Pan Brunon Han zapytał o plany ZDW względem gruntowego odcinka drogi Nr 272.

Pan Sebastian Borowiak odpowiedział, że jest już przygotowana dokumentacja. Droga ma być poszerzona do 6 m.

Pan Brunon Han zapytał czy będzie użyta technologia betonów.

Pan Sebastian Borowiak zaprzeczył.

Pan Brunon Han zapytał kiedy można się spodziewać realizacji zadania.

Pan Sebastian Borowiak przypuszcza, że za 2 lata.

Pan Adam Knapik zapytał czy utrzymanie infrastruktury pasów lotniczych na drodze wojewódzkiej podlega Ministerstwu Obrony Narodowej.

Pan Sebastian Borowiak zaprzeczył.

Pan Zbigniew Kapusta odnośnie inwestycji na drodze Lubień – Fletnowo zapytał czy będą także robione przeprawy mostowe.

Pan Sebastian Borowiak potwierdził. Dodał, że nie będą likwidowane tylko remontowane by zapewnić nośność masy na sprzęt wojskowy.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że na pewno ruch się zwiększy jeśli zostaną zrobione przeprawy.

Do pkt.2

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z inwestycjami drogowymi.

Wiesław Bagniewski zapytał o drogę Błądzim – Ostrowite, która była przewidziana w planie drogowym na 2019 rok. Z tego co wie w budżecie Gminy Lniano na rok 2019 zaplanowano na ten cel środki.

Pan Dariusz Woźniak potwierdził, że droga ta była zaplanowana na rok 2019, ale będzie zrealizowana prawdopodobnie w 2021 roku.

Pan Wiesław Bagniewski zapytał dlaczego, tym bardziej, że drogi z 2020r. są przesunięte na 2019.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że w roku 2020 zaplanowano drogę Topolno – Trzeciewiec, Dąbrowa-Biechówko i Wierzchy-Brzemiona i ocenił, że będą one realizowane w roku 2021. Natomiast droga Wałkowiska-Jeżewo będzie realizowana tak jak zaplanowano, czyli w roku 2020. Wynika więc z tego, że żadna z dróg zaplanowanych w 2020 roku nie będzie remontowana w 2019 r. Jeśli chodzi o drogę Błądzim-Ostrowite powiedział, że nie zmieściła się z budżecie Powiatu z uwagi na problemy finansowe.

Pan Wiesław Bagniewski wskazał na przebudowę drogi powiatowej numer 1254C Dolna Grupa – Michale czyli zadnie z planu do realizacji w roku 2020.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że Dolna Grupa – Michale to jest zadanie do realizacji z roku 2019 i będzie zrealizowane w 2020.

Pani Barbara Studzińska przypomniała, że możliwość dyskusji była podczas projektowania budżetu Powiatu na rok 2019. Obecnie realizujemy to, co zostało w nim przyjęte przez Radę Powiatu. Przyznała przy tym, że modyfikacje planu drogowego się zdarzają, ale tylko ze względu na pojawiające się szanse pozyskania środków zewnętrznych.

Pan Dariusz Woźniak poinformował, że Wójt Lniana wie o sprawie drogi Błądzim-Ostrowite, ponieważ otrzymała pismo i rozmawiał z nią osobiście. Poprawił, że droga Dolna Grupa-Michale była planowana w roku 2018, więc będzie dwuletnie opóźnienie w jej realizacji.

Pan Andrzej Kowalski zapytał co z drogą Serock-Świekatowo w sytuacji nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Nowe-Komórsk-Wielki Lubień.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że będzie realizowana w 2020 i w tym samym roku będziemy przystępować do konkursu.

Pan Wiesław Bagniewski zapytał czy planowane jest malowanie pasów na drodze Drzycim-Brzemiona.

Pan Adam Meller odpowiedział, że właśnie jest na etapie ogłoszenia przetargu na odnowienie oznakowania poziomego i jeśli tegoroczne środki pozwolą to pomalowana zostanie linia segregacyjna.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała na jakie drogi jest przygotowana dokumentacja, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne.

Pan Adam Meller odpowiedział, że dokumentacja jest gotowa na zadania drogowe – Wudzyn-Pruszcz, Nowe-Komórsk, Polskie Łąki i Lipinki-Zdrojewo i Lniano Tleń.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała czy dokumentacja dotyczy całych odcinków dróg.

Pan Adam Meller odpowiedział, że w przypadku drogi Lipinki – Zdrojewo na 12 km odcinek dokumentacja jest gotowa na 3 km. Jeśli chodzi o drogę Wudzyn-Pruszcz to dokumentacja obejmuje cała drogę, a Nowe-Komórsk tylko do Komórska, czyli do Gminy Warlubie.

Pani Iwona Manys zapytała czy droga Wudzyn-Pruszcz będzie realizowana w roku 2020.

Pan Adam Meller odpowiedział, że może być tak, że rozpoczniemy modernizację jeszcze w tym roku do Pruszcza, a będziemy kończyć np. w czerwcu, żeby nie wymuszać pracy w słabych warunkach atmosferycznych.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska odnośnie informacji dotyczących przebudowy przejazdów kolejowych zapytała jak będą się one kształtowały (czy będą przejścia dla pieszych, rowerów, kilometrowe objazdy).

Pan Adam Meller odpowiedział, że na 8 przejazdów kolejowych na drogach powiatowych tylko jeden będzie zamknięty. Chodzi o przejazd na drodze Bąkowo-Bąkowski Młyn. Wyraził zgodę na dwukilometrowy objazd innym wiaduktem. Większym problemem są drogi gminne, gdzie dużo jest przejść niechronionych i dzikich. Tak jak w naszym przypadku w 90 % powstanie wielopoziomowe skrzyżowanie, to w przypadku gmin w 90% te przejazdy będą zamknięte.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała czy przejazd w Twardej Górze ma być zamknięty i przeniesiony 4 km dalej do Milewka.

Pan Adam Meller powiedział, że radna mówi o dwóch przejazdach gminnych. Będący w złym stanie wiadukt w Mielewie jest na drodze gminnej.  Jeśli chodzi o rejony Twardej Góry, to na drodze powiatowej będzie przejazd bezkolizyjny i tak naprawdę to jest jedyny w tej okolicy.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała czy pierwszy przejazd będzie przez Twardą Górę.

Pan Adam Meller odpowiedział, że takie ma zapewnienie i podpisane porozumienie wstępne. Miał okazję uczestniczyć w spotkaniach w poszczególnych gminach. Więc były omawiane zarówno przejazdy na drogach gminnych jak i powiatowych w danej gminie.

Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska zapytała czy są protokoły z tych spotkań.

Pan Adam Meller zaprzeczył i dodał, że wiążące są wstępne porozumienia odzwierciedlające to, co zostało podczas nich ustalone. Chodzi o uzależnioną od wielu czynników realizację inwestycji na przejazdach w latach 2023-2027.

Pan Michał Paszotta przedstawił Informację Powiatowego Inspektora Weterynarii (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pani Angelika Macura powiedziała, że dochodzą ją słuchy skupowania padliny przez biogazownię w Buczku. Z tego co wie poferment powinien być bezwonny, a w najgorszym wypadku być odorem, a jest inaczej. Sprawa była zgłaszana do Gminy Jeżewo, ale ta nie ma narzędzi by coś z tym zrobić.

Pan Michał Paszotta powiedział, że biogazownia w Buczku ma wszelkie pozwolenia i działa zgodnie z prawem. Posiada instalację umożliwiającą przetwarzanie nie tylko resztek poubojowych, co ma obecnie miejsce, ale również padliny. Idea budowy tej bioelektrowni była zupełnie inna, miała bowiem przetwarzać gnojowicę z pól, ale w planie umieszczono również i szerszy zakres. W tej chwili bardzo poważnym zagrożeniem jest mająca postać ogromna ferma w samym Buczku. Z tego co wie Rada Gminy Jeżewo zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwalający na jej budowę. Następnie wskazał na problem nie tylko w skali gminy ale i powiatu jakim jest wytwarzany w Krąplewicach i Buczku w dużej ilości azot. Jego ilość zwiększy się kiedy dojdzie kolejna ferma. Jest zdziwiony biernością Powiatu w tej sprawie z uwagi na fakt, że dopuszczenie do powstania tej fermy będzie bardzo poważnym zagrożeniem dla ekologii naszego powiatu. Weterynaria niestety nie ma na to żadnego wpływu, gdyby było inaczej (jak w latach 80tych), to nie pozwoliłaby, aby obok tak dużej fermy zawodowej w Pólkach (12 000 macior) postawić kolejną. Po to ona powstała w lesie, żeby obok nie było żadnej innej zagrażającej jej hodowli. Negatywnie ocenił powstawanie ferm obok siebie, które są zagrożeniem ze względów epizodycznych i zakaźnych.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że nie tylko Powiat Świecki zachowuje się biernie w stosunku do budowy chlewni w Buczku , ale przede wszystkim Gmina Jeżewo, która poszła nie w tym kierunku co obiecywała. Teraz jest za późno, aby cokolwiek z tym zrobić.

Pani Barbara Studzińska zaznaczyła, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej kompetencji rady gmin. Przyznała, że decyzja Rady Gminy Jeżewo jest dość odważna. Tym bardziej, że zanim plan został uchwalony to trwał długi spór w tej kwestii. Kończąc podkreśliła, że budowa chlewni wymaga również pozwolenia na budowę.

Pan Adam Knapik powiedział, że nie do końca jest tak, że biogazownia w Buczku od samego początku mogła działać jak obecnie. Wiadomo bowiem, że istotą produkcji metanu jest fermentacja. Dostarcza się określone szczepy, a pożywkę trzeba odnawiać. Tego nie zrobią tu na miejscu, więc dostarcza im to tutaj pewna biotechnologiczna firma ze Skierniewic. Od samego początku była to biogazownia rolnicza, zbudowana na wzór tej w Przechlewie, jako pierwszej w Polsce. Głównym substratem w 90% miała być gnojowica. Teraz nadmiar wynika z tego, że producenci żywności chcąc uniknąć wysokich opłat za utylizację w firmie Struga S.A. wolą utylizować tu po niższej cenie. Jest to w biogazowni rozdrabniane i później to trafia na nasze pola.

Pan Michał Paszotta powiedział, że Inspekcja Weterynaryjna raz na kwartał albo częściej pobiera próbki pofermentu i wysyła do laboratorium. Wyniki są prawidłowe. Następnie wskazał na problem, na który nie mamy żadnego wpływu jakim jest przede wszystkim to, że biogazownia rozpoczynała swoją działalność w zupełnie innych warunkach ekonomicznych. Wówczas za prąd produkowany metodą odnawialną miała otrzymywać bardzo wysokie dotacje. Tymczasem to się skończyło, więc jak twierdzi Kierownik biogazwoni, w żaden sposób nie są w stanie spiąć się finansowo bez tego dodatku środków z utylizacji. Przypomniał, że na naszym terenie istnieje już jedna biogazownia przetwarzająca odpady zwierzęce, o której w ogóle nie słyszymy, bo nie ma z nią problemów. Chodzi o całkiem sporą biogazownię w Jastrzębiu, która nie jest uciążliwa dla środowiska. Więc z całą pewnością to jest kwestia technologii. Tamta powstała na potrzeby rzeźni, a ta powstała na potrzeby fermy i to jest pewnie zasadnicza różnica.

Pani Angelika Macura potwierdziła i odczytała: „jeśli biogazownia jest właściwie zaprojektowana i eksploatowana to surowiec zostaje do końca przefermentowany, a wówczas poferment ma mało wyczuwalny, słaby, neutralny zapach, może to być zapach ziemi.” Radna ma wątpliwości, że wszystko w biogazowni w Buczku działa prawidłowo i czy fermentacja przeprowadzana jest odpowiednio długo. Następnie zacytowała rozmawiającego dziś z nią mieszkańca: „słuchaj ja jechałem rowerem tam na kościerzyńskiej rejestracji rozładowywał tam jakieś swoje przeterminowane surowce spożywcze.” Następnie zapytała czy biogazownia ma określone normy przerobu na dobę.

Pan Michał Paszotta odpowiedział, że wszystko jest ściśle określone i biogazownia nie  wykorzystuje swoich mocy przerobowych. Jest to zakład rzeczywiście o dużych mocach przerobowych i gdy powstał były inne założenia – miała tam być tylko utylizowana gnojowica, a substratem podstawowym miała być kiszonka z kukurydzy mająca być energodajnym źródłem.

Pan Angelika Macura zapytała dlaczego wcześniej nie było odoru skoro biogazownia istnieje już parę lat.

Pan Michał Paszotta odpowiedział, że to kwestia finansów. W sytuacji gdy obowiązywała państwowa dotacja do każdego wyprodukowanego kilowata to przetwarzano tak kiszonkę i gnojowicę, a w momencie, kiedy przestała obowiązywać stało się to nieopłacalne. Więc jedynym wyjściem była utylizacja resztek poubojowych.

Pan Adam Knapik odnosząc się do zakażenia wyrobów salmonellą w jednej z firm na terenie Powiatu Świeckiego zapytał czy wiadomo, że źródłem było importowane mięso.

Pan Michał Paszotta odpowiedział, że źródłem zakażenia nie było importowane mięso, a prawdopodobnie drób, bo mięso wołowe czy wieprzowe nie ma jakichkolwiek zagrożeń mikrobiologicznych.

 Pani Barbara Studzińska zapytała czy zagrożenie jest już wyeliminowane.

Pan Michał Paszotta odpowiedział, że zostało to wyeliminowane od razu. Takie sytuacje czasem zdarzają się tam, gdzie mięso nie jest poddawane obróbce termicznej i produkowane są surowe wędliny.

Pani Karolina Gapska–Kostrzewa przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Pan Adam Knapik odnośnie zaginięcia wychowanki z Domu Dziecka w Bąkowie zapytał czy Dyrektor PCPR zweryfikowała informację, jakoby o tym zdarzeniu zawiadomił chłopak dziewczyny.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że zaginięcie zgłosiła na policję placówka opiekuńczo wychowawcza.

Pan Adam Knapik zapytał jaki czas od zniknięcia było to zgłoszenie.

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa odpowiedziała, że w tym samym dniu gdy wychowanka nie wróciła ze szkoły.

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Karolina Gapska–Kostrzewa przedstawiła Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2019r.).

Do Sprawozdania żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 3

Pan Adam Knapik poinformował o złożonym wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym rozszerzenia porządku obrad o punkt dot. kontroli.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Informacje

Rejestr zmian