Protokół Nr 3/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 maja 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście: – Barbara Studzińska – Starosta Świecki.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Marek Mazurek, który powitał obecnych radnych i przybyłego gościa. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany program posiedzenia, który po zmianie przyjęto jednogłośnie w brzmieniu jak niżej:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opracowanie opinii Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wykonania budżetu za 2018 r.
  3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Świeckiego za 2018r.
  4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu kontroli ZSP w Nowem.
  5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu kontroli realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za 2018r.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Do pkt 2.

Pan Marek Mazurek przedstawił projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła opinię dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 4/19).

Do pkt. 3

Pan Marek Mazurek przedstawił projekt wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 5/19).

Do pkt. 4

Pan Marek Mazurek przedstawił protokół kontroli kompleksowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

 Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła protokół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 6/19).

Do pkt. 5

Pan Marek Mazurek przedstawił protokół kontroli realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok.

Następnie, po dyskusji, Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła protokół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu (Uchwała Nr 7/19).

Pani Barbara Studzińska podziękowała Komisji za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w kontrolę i zapewniła, że wszelkie uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę.

Do pkt. 6

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.

 Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
…………………………………
(Marek Mazurek)

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

………………………………
(Bagniewski Wiesław)

……………………………..
(Fura Waldemar)

…………………………….
(Goral Grzegorz)

……………………………
(Han Brunon)

………………………………
(Tomaszewski Grzegorz)

 

Informacje

Rejestr zmian