Protokół nr 3/19  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Małgorzata Błaszkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu,
 2. Ewa Joachimiak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,
 3. Hanna Jurek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
 4. Adam Kufel – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
 5. Eleonora Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
 6. Tomasz Michalak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu,
 7. Ewa Szczepanowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,
 8. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu.

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych, stwierdziła quorum pozwalające obradować i przedstawiła członków Komisji zaznaczając, iż wszyscy są praktykami, fachowcami w dziedzinie oświaty. Następnie zasygnalizowała zagadnienia, jakimi Komisja będzie się zajmować i przedstawiła proponowany porządek obrad:

 1. Oferta oświatowa szkół prowadzonych przez Powiat Świecki w związku z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020
 2. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2018,
 3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2019 r.,
 4. Sprawy bieżące.

 

 

Do pkt. 1

Pan Tomasz Michalak scharakteryzował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy imienia Polskich Olimpijczyków w Warlubiu oraz przedstawił ofertę edukacyjną placówki na przyszły rok szkolny. W trakcie wystąpienia stwierdził m.in., że Ośrodek służy obecnie 146 wychowankom (począwszy od przedszkola), z których 35 korzysta z funkcjonującego przy SOSW internatu. Podkreślił, że wychowankowie placówki pochodzą z terenu całego powiatu. Poruszył problem trudności komunikacyjnych, jakie uczniowie muszą pokonać, aby dostać się do placówki dodając, iż część gmin prowadzi dowóz dzieci. Stwierdził, że Ośrodek posiada pojazd zakupiony ze środków PFRON oraz Powiatu Świeckiego i poinformował o sposobie jego wykorzystania. Scharakteryzował zamierzenia na przyszłość co do poszerzenia oferty i wymienił wyposażenie, jakie dotychczas udało się pozyskać sygnalizując, jakie projekty czekają na rozpatrzenie. Odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych wspomniał również o planach zorganizowania imprezy charytatywnej. Pozytywnie ocenił zastosowane rozwiązanie w zakresie ogrzewania stwierdzając, że dzięki pompom ciepła placówka oszczędza 30-40% kosztów. Zaznaczył, że w razie wystąpienia niekorzystnych zmian co do kosztów energii Ośrodek posiada również ogrzewanie olejem opałowym; alternatywą jest również sieć gazowa, jaka funkcjonuje w Warlubiu. Omówił również poczynione inwestycje, dzięki którym wszelkie instalacje są sprawne i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Jako problem wskazał brak odpowiedniej ilości pomieszczeń do prowadzenia terapii i edukacji dodając, że placówka posiłkuje się wynajmem. Na zakończenie poinformował, że zatrudnienie w SOSW wynosi 40 etatów pedagogicznych i 11 etatów niepedagogicznych.

 

Do powyższego wystąpienia żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

 

Pan Adam Kufel scharakteryzował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz przedstawił ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W trakcie wystąpienia wymienił jakie szkoły wchodzą w skład Zespołu, w jakich kierunkach odbywa się kształcenie i ile oddziałów jest w tym roku w poszczególnych typach szkół. Zaznaczył, że placówka ma uprawnienia do kształcenia w dużo większej ilości zawodów, ale na taką ofertę byli chętni. Wg stanu na 30 września Placówka ma ponad 300 uczniów i słuchaczy, natomiast odnośnie rekrutacji na przyszły rok szkolny, w 2 szkołach dla dzieci i młodzieży planuje utworzenie 6 oddziałów (3 dla absolwentów gimnazjów i 3 dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych). Odnosząc się do kwestii lokalowych stwierdził, że problemu nie stanowi ilość oddziałów, tylko ilość grup do języków obcych i zasygnalizował planowane rozwiązanie. Co do szkół policealnych stwierdził, że to kandydaci zdecydują, w których kierunkach będzie odbywać się kształcenie. Podkreślił, że baza lokalowa szkoły jest w bardzo dobrym stanie, natomiast na przyszły rok przygotowuje się do rozbudowy, na którą Powiat podpisał umowę i pozyskał środki w ramach programu dodając, że zastanawia się, z jakiego źródła można by pozyskać dodatkowe fundusze na budowę sali gimnastycznej, którą można by przy tej okazji wykonać. W kontekście wdrożonej reformy systemu edukacji (przywrócenie 4-letnich liceów i 5-letnich techników) ocenił, iż takie rozwiązanie jest zasadne. Pytany o kadrę placówki poinformował, że ma ponad 30 etatów nauczycielskich, a zatrudnia ponad 50 osób dodając, że był okres, kiedy było przeszło 60 zatrudnionych.

 

Pan Ryszard Pacek doprecyzował, że chodzi o przyszły rok.

 

Pan Adam Kufel odpowiedział, że zrobił już plan nauczania i będzie więcej godzin. Odnośnie techników opierał się na projekcie ramówki i przewiduje, że nastąpią tam jedynie drobne korekty, a konieczne było poczynienie pewnych planów, bo szkoła będzie maksymalnie wypełniona. Dodał, że celowo przyjął takie założenia, aby nie było problemu z naborem. Podkreślił, że zaletą jest stabilizacja – co roku będą 2 klasy liceum i 1 technikum.

 

Pani Stanisława Kuffel zapytała jak będzie wyglądać rekrutacja.

 

Pan Adam Kufel odpowiedział, że organizuje ją wspólnie z Mondi i będą dowozić absolwentów ósmych klas i gimnazjów na drzwi otwarte. Pytany o termin stwierdził, że będzie to ustalane indywidualnie. Na pewno odbędzie się to w marcu/kwietniu, a można też ustalić, że odbędzie się to po egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty.

 

Pani Eleonora Lewandowska scharakteryzowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz przedstawiła ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Podkreśliła, że szkoła funkcjonuje od 1946 roku. W trakcie wystąpienia poinformowała o bazie lokalowej, jaką dysponuje, wymieniła, jakie szkoły wchodzą w skład Zespołu, ile liczą oddziałów i w jakich kierunkach odbywa się kształcenie. Zwróciła uwagę na problem, jaki pojawi się w związku z zaprzestaniem dowozu uczniów do gimnazjów, gdyż z tego transportu korzystali również uczniowie ZSP i zasygnalizowała, że podjęto rozmowy z Burmistrzem Nowego, aby ten problem rozwiązać. Jednocześnie dodała, iż uczniowie klas trzecich dysponują często własnymi środkami transportu. Poinformowała, że w szkole realizowane są 3 duże projekty, ze środków unijnych: „Wykształcony profesjonalista” i „Kompetentny absolwent” oraz „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, w ramach którego grupa uczniów wyjechała już do Hiszpanii, niebawem wyjadą kolejne 2 grupy i we wrześniu 2019 ostatnie grupy. Podkreśliła, że szkoła jest mała, ale prężnie działająca i w rankingu technikum wchodzące w skład ZSP zajęło pierwsze miejsce w Powiecie Świeckim, natomiast w województwie 17. Jednocześnie pogratulowała Pani Dyrektor I LO, które zajęło pierwsze miejsce. Zewnętrzny stan wszystkich budynków oceniła jako bardzo dobry, natomiast co do wnętrza sytuacja gorzej wygląda jedynie w budynku byłego internatu, aczkolwiek proces remontowy został już rozpoczęty (w tym roku w planach jest pierwszy z czterech etapów wymiany instalacji elektrycznej). Zaznaczyła, że z inwestycji wyłączony jest parter budynku, który Powiat zamierza przeznaczyć na 6 mieszkań chronionych. Dodała, że pomieszczenia znajdujące się w ww. budynku są również dzierżawione – mieszczą się tam Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz zespół wyjazdowy „Nowego Szpitala”. Mówiąc o stanie kadry poinformowała, że obecnie jest to ok. 30 osób. Podkreślając wymagania, jakie muszą spełniać nauczyciele w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe poinformowała, że na 30 zatrudnionych jest aż 14 dojeżdżających; nauczyciele przedmiotów zawodowych dojeżdżają m.in. z Kwidzyna, Grudziądza oraz Dolnej Grupy, a 3 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących dojeżdża ze Świecia. Wskazując, na bazie jakich szkół odbywać się będzie potencjalna rekrutacja stwierdziła, że zakłada, iż utworzone zostaną 2 klasy technikalne (zawody w zależności od preferencji uczniów), 1 klasa licealna i 2 branżowe, natomiast placówkę opuści 1 klasa branżowa i 1 klasa technikalna. Zapewniła, że nie będzie problemu z przyjęciem zwiększonego naboru przypominając, iż w przeszłości szkoła liczyła kilkanaście oddziałów.

 

Do powyższego wystąpienia żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

 

Pani Ewa Joachimiak scharakteryzowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz przedstawiła ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W trakcie wystąpienia poinformowała, jakie typy szkół wchodzą w skład Zespołu, w jakich kierunkach odbywa się kształcenie i jakimi budynkami dysponuje placówka. Dodała, że zatrudnia 75 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz ponad 20 osób niepełnozatrudnionych, a także 26 etatów pracowników administracji i obsługi. Zaznaczyła, że z internatu placówki korzystają również uczniowie innych szkół prowadzonych przez Powiat, a także uczniowie przyjeżdżający tu na 4-tygodniowe kursy w ramach współpracy nawiązanej z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Jako największy problem oceniła kwestię kadry do nauczania przedmiotów zawodowych, szczególnie w branży mechanicznej i informatycznej. Jednocześnie zaznaczyła, że kadra jest bardzo dobrze przygotowana, natomiast z uwagi na długotrwałą nieobecność 2 informatyków 3 osoby, które zostały mają znacznie zwiększoną ilość pracy.

 

Pan Adam Kufel skomentował, że jest to trudny kierunek kształcenia i młodzieży często trudno spełnić te wymagania.

 

Pani Ewa Joachimiak odpowiedziała, że akurat ten aspekt nie stanowi problemu i w tych klasach jest sporo uczniów. W trakcie wystąpienia przekazała zebranym ulotki, opracowane w 2 wersjach: dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów szkół podstawowych. Podkreśliła, że oferta kierowana do uczniów wynika ze spotkań z uczniami i ich rodzicami, które dotychczas przeprowadzono. Zasygnalizowała, że zamierza zwrócić się do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na kształcenie w dwóch nowych zawodach: technik rachunkowości i technik programista. Poinformowała, że obecnie przeprowadzany jest remont byłego mieszkania, które zostanie przeznaczone na powiększenie bazy dydaktycznej placówki, natomiast z pracowni, która mieści się w drugim mieszkaniu planuje zrobić 2 pracownie informatyczne. Ponadto, jeśli warunki finansowe na to pozwolą, ZSP będzie również wynajmować salę w znajdującym się w pobliżu szkoły budynku, aby zbytnio nie wydłużać kształcenia. Dodała, że obecnie ostatnie zajęcia kończą się o 15:45, natomiast zakłada, iż ten czas nieco się wydłuży i lekcje będą kończyć się 16:35.

 

Pani Małgorzata Błaszkiewicz scharakteryzowała Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu, informując, jakie typy placówek wchodzą w skład Zespołu (w sumie 23 oddziały) i jaką bazą dydaktyczną dysponuje oraz przedstawiła ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W trakcie wystąpienia poinformowała m.in., że w placówce zatrudnionych jest 90 osób, w tym 60 nauczycieli. Podkreśliła, że istnieje ogromna potrzeba uruchamiania kolejnych oddziałów przedszkola. Przypomniała, że zaczynano od jednego oddziału, obecnie jest ich 5, a na przyszły rok są już zapisy na listę rezerwową i dodała, że liczba dzieci w każdej z grup jest przekroczona. Od kilku lat obserwowana jest tendencja, że dzieci i młodzież z upośledzeniem lekkim zostają w szkołach masowych i takich uczniów jest w placówce mniej (klasy są łączone), natomiast przybywa młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębszym. Poinformowała, że w tegorocznym budżecie ma zaplanowane środki na zabudowanie części korytarza, co pozwoli na utworzenie sali lekcyjnej dla 6 osób oraz sali indywidualnych terapii, których z racji charakteru placówki jest bardzo dużo. Podkreśliła, że stara się maksymalnie wykorzystać powierzchnię, jaką dysponuje. Mówiąc o kształceniu realizowanym w Szpitalu Psychiatrycznym stwierdziła, że od stycznia br. został zlikwidowany oddział szpitalny dla młodzieży, więc szkoła zmniejszyła się o 4 oddziały, ale i tak zajęcia odbywają się tam również w 2 budynkach. Poinformowała także o funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, którego założeniem jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili urodzenia i wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia nauki w szkole. Ośrodek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, natomiast ograniczenie stanowią możliwości lokalowe, jak również kadrowe. Mówiąc o planach przeniesienia i łączenia poszczególnych pracowni zapowiedziała, że będzie też występować do organu prowadzącego o rozszerzenie zakresu zawodów, ze względu na sygnalizowaną zmianę rozporządzenia, ponieważ ukazały się nowe zawody dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, żeby dać młodzieży większe możliwości kształcenia.

 

Do powyższego wystąpienia żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

 

Pani Ewa Szczepanowska scharakteryzowała I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, informując o posiadanej bazie lokalowej, liczbie oddziałów i uczniów, realizowanych działaniach oraz przedstawiła ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W trakcie wystąpienia stwierdziła, że placówka powstała 1 września 1945 roku i funkcjonuje w dwóch budynkach. Podkreśliła, że dzięki wsparciu Powiatu obiekt byłego internatu został w ubiegłym roku całkowicie wyremontowany dodając, iż co roku w szkole są realizowane remonty, przez co znacznie poprawił się jej wizerunek. Podkreśliła, że w szkole realizuje się 8 programów z programów własnych, przygotowanych przez nauczycieli, co jest próbą odpowiedzi na wszelkie potrzeby uczniów. Zwróciła uwagę, że trzyletnie liceum nie przewiduje w programie nauczania zajęć muzyki, plastyki itp., co stanowi problem dla młodzieży chcącej np. studiować architekturę lub na ASP i dlatego starano się, aby z programów własnych zrobić coś dla tych uczniów. Jest np. przedmiot warsztat i techniki rysunku, w szkole działa zespół wokalno-muzyczny, odbywają się zajęcia teatralne, dziennikarstwa, biologia eksperymentalna, uczniowie jeżdżą na uczelnie wyższe, biorą udział w warsztatach, wykładach. W szkole realizowany jest program „Kompetentny absolwent”, a także wymiana międzynarodowa z 9 krajami, w ramach której uczniowie wyjeżdżają za granicę, a w 2021 roku młodzież w ramach wymiany będzie gościć u nas. Nawiązując do faktu, że przyjedzie do nas ponad 160 uczniów wraz z opiekunami zasygnalizowała, że potrzebne będzie wsparcie finansowe, jednocześnie podkreślając korzyści, jakie przynosi taka aktywność. Poinformowała również, że ramach programu Erasmus+ planowane jest zdobycie przez pracowników umiejętności językowych (j. angielski), co będzie przydatne m.in. w kontekście ww. wymiany – oczywiście jeśli projekt uzyska akceptację. Oznajmiła również, że w tym roku szkole po raz pierwszy raz udało się zdobyć „Srebrną tarczę” w rankingu szkół ogólnokształcących i techników przygotowanym przez wydawnictwo Perspektywy.

Odnośnie przyszłorocznego naboru stwierdziła, że nie chciałaby wydłużać godzin, w jakich odbywają się zajęcia (obecnie są realizowane 7:10-15:50); poinformowała, że planuje utworzyć 3 klasy po gimnazjum i 3 klasy po podstawowej szkole ośmioletniej.

Jeśli chodzi o problemy, z jakimi boryka się placówka wskazała konieczność uzgadniania wszelkich remontów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, małą salę gimnastyczną, która nie spełnia norm wielkościowych i dobrze, gdyby była możliwość dobudowania do niej siłowni, w której mogłyby odbywać się zajęcia. Jednocześnie zaznaczyła, że dzięki wsparciu powiatu młodzież korzysta z siłowni zewnętrznych, jak również z wyjazdów na basen, ale stosunkowo rzadko. Kolejna kwestia to mały parking, występują również problemy z dachem, który co jakiś czas przecieka, konieczna bywa też wymiana rur; prace te są po okresie gwarancji i w razie awarii naprawy – o ile jest to możliwe – są wykonywane we własnym zakresie. Zwróciła też uwagę na zły stan boisk sportowych dodając, iż korzysta z nich również Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 3. Zasugerowała, że w tej sprawie można by porozumieć się z Burmistrzem co do partycypacji w kosztach remontu jednocześnie przyznając, że liceum korzysta z gminnej sali. Kończąc dodała że w szkole gości orkiestra dęta i mimo pewnych problemów współpraca układa się dobrze.

 

Pani Stanisława Kuffel zapytała, czy szkoła pozyskuje informacje o dalszych losach swoich absolwentów. Wyraziła opinię, że osiągane sukcesy mogłyby stanowić element promocji placówki.

 

Pani Ewa Szczepanowska odpowiedziała, że w miarę możliwości jest to robione, ale nie wszyscy absolwenci odpowiadają.

 

Pani Stanisława Kuffel stwierdziła, że zajmowała się takimi działaniami i wie, jakie są problemy. Zasugerowała, że do zbierania informacji można wykorzystać odbywające się zjazdy absolwentów, a także nowoczesne technologie (Internet, media społecznościowe).

 

Pani Eleonora Lewandowska podkreśliła, że jest to realizowane na tyle, na ile można. Dodała, że na skutek mnogości form edukacji uczniowie często zmieniają kierunki kształcenia i szkoły. Dodała, że nie mają oni obowiązku udostępniać informacji, kto co robi, gdzie jest zatrudniony i po jakim jest kierunku kształcenia. Następnie poinformowała, że jej szkoła również uczestniczy w wymianie międzynarodowej; uczniowie wyjeżdżają, a potem odbywają się rewizyty. Zwróciła uwagę na związane z tym koszty, dot. m.in. zorganizowania czasu pobytu młodzieży, które w małych miejscowościach są większe, niż w dużych ośrodkach miejskich.

 

Pani Hanna Jurek scharakteryzowała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu, podając dane na temat poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników i omówiła realizowane przez placówkę działania. Stwierdziła, że oprócz diagnozowania i wydawania na wniosek rodziców odpowiednich dokumentów, tj. opinii i orzeczeń PPP prowadzi szereg różnych terapii. Zaznaczając, że pracowników jest mało, a potrzeby ogromne poinformowała, iż od 4 lat realizowanych jest dużo terapii grupowych. Dzięki temu terapią można objąć więcej dzieci, a dodatkową korzyścią jest, że dzieci, które trafiają do Poradni z różnymi problemami i deficytami integrują się w grupie i dobrze się tu czują. Każdego roku zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem i rożnego rodzaju terapią w tygodniu jest objętych ponad 200 dzieci.

Mówiąc o potrzebach finansowych zwróciła uwagę na wysokie koszty szkoleń adresowanych do pracowników poradni oraz fakt, że każdy kupiony nowy test wymaga certyfikatu, co pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Jednocześnie poinformowała o prowadzonych szkoleniach i organizowanych konferencjach, w których udział biorą nie tylko nauczyciele, ale też lekarze, policjanci i pracownicy socjalni. Psycholodzy i pedagodzy z powiatu są cyklicznie zapraszani na prowadzone przez specjalistów szkolenia, które Poradnia realizuje nieodpłatnie. Bardzo dobrze oceniła kontakt z przedstawicielami szkół. Poinformowała też o współpracy z uczelniami wyższymi w tworzeniu szkoleń i konferencji.

Odnośnie bazy lokalowej oceniła, iż gabinety są dobrze wyposażone, sukcesywnie wymieniane są meble, kupowane nowe pomoce dydaktyczne, ale budynek jest zabytkowy i w związku z tym podatny na występowanie różnego rodzaju awarii. Zaznaczyła, że władze Powiatu odpowiadają na potrzeby placówki i sądzi, że z czasem wszystko zostanie wyremontowane. Nawiązała do trwających obecnie prac związanych z budową nowej klatki schodowej oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymieniła, co zostało już wykonane. Poinformowała także o wymianie serwerów i sprzętu komputerowego w związku z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia informatycznego (wynikało to z zaleceń kontroli bezpieczeństwa informacji). Mówiąc o potrzebach wskazała na remont drugiej klatki schodowej, która jest w bardzo złym stanie oraz zorganizowanie archiwum (obowiązek ten wynika z nowych przepisów). Zasygnalizowała również, że w budynku Poradni mieszka 2 lokatorów i wskazała związane z tym problemy.

 

Pani Ewa Szczepanowska podkreśliła, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna bardzo szybko odpowiada na zgłaszane potrzeby i bardzo dobrze się z nią współpracuje.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że Poradnia ma na pewno dużo pracy, bo potrzeby całego powiatu są ogromne.

 

Pan Ryszard Pacek zapytał, czy winda już działa.

 

Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że za miesiąc prace remontowe zakończą się i wyraziła nadzieję, że członkowie Komisji będą mieli okazję zobaczyć ich efekt.

 

Pani Ewa Szczepanowska zasugerowała, że przy okazji wizyty w Poradni radni mogą zwrócić uwagę na ogrodzenie I LO, które jest w opłakanym stanie.

 

Pani Hanna Jurek dodała, że za zgodą pani Eleonory Lewandowskiej w ZSP w Nowem został utworzony punkt konsultacyjno – diagnostyczny, w którym raz w tygodniu przyjmują psycholog i pedagog. Z uwagi na problem z dojazdem do Świecia takie rozwiązanie stanowi ułatwienie dla mieszkańców tamtego terenu i cieszy się dużym zainteresowaniem. Wyraziła przypuszczenie, że od maja liczba osób korzystających z diagnozowania i terapii w Nowem wzrośnie i biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zasadne byłoby uruchomienie tam filii Poradni.

 

 

Do pkt. 2

Pani Bożena Szydłowska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2018 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki, wraz z informacją uzupełniającą do tego sprawozdania. Opracowanie to stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że analizując materiały zauważyła, iż jest duża „nadwyżka”, z wystąpień dyrektorów wynikało, że nauczyciele nadal będą wypracowywać nadgodziny, a więc nie ma obaw, by Powiat jako organ prowadzący musiał wypłacać wyrównania. Dodała, że są samorządy, które płacą wyrównania, ale wynika to z prowadzonej przez nie polityki. Aby zatrudniać wszystkich nauczycieli, którzy są na rynku pracy niektóre samorządy podjęły decyzję, że nie przydziela się nadgodzin, w związku z czym nie osiągają one wskazanego poziomu średniego wynagrodzenia. Przykładem może być Częstochowa, która ponosi największe koszty wypłaty dodatków uzupełniających.

 

Do powyższego zagadnienia żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

 

 

Do pkt. 3

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przedstawiła proponowany plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaznaczając, iż uwzględnia on sugestie zgłoszone przez członków Komisji. Dyskutując o terminach posiedzeń podkreśliła, że plan pracy nie jest dokumentem sztywnym i w każdej chwili, jeśli będzie taka potrzeba, możliwe są zmiany oraz przesunięcia co do daty realizacji poszczególnych zagadnień. Ponadto jeśli dyrektorzy chcieliby dodatkowo przedstawić członkom Komisji jakieś sprawy, które nie zostały ujęte w planie pracy, wówczas powinni zgłosić taką potrzebę do Przewodniczącej Komisji, lub za pośrednictwem Biura Rady i zostanie to uwzględnione.

Jednocześnie potwierdziła, że co do zasady posiedzenia będą odbywać się w poniedziałki, gdyż dla dyrektorów szkół jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Po dyskusji plan pracy Komisji na 2019 rok został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu (Uchwała Nr 3/19).

 

 

Do pkt. 4

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Protokolant:
Halina Matwiej
Biuro Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian