Protokół Nr 21/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecny na posiedzeniu goście:

  1. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu,
  2. Kiełpiński Zbigniew – Z-ca Geodety Powiatowego,
  3. Knapik Adam – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego,
  4. Słowińska Barbara – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu,
  5. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty w brzmieniu:

  1. Zapoznanie z petycją złożoną przez Renatę Sutor z 06.12.2019r.
  2. Przyjęcie planu rozpatrywania ww. petycji.
  3. Sprawy bieżące – rozpatrzenie petycji Pani Renaty Sutor z 28.11.2019r.

Do pkt. 1

Pani Angelika Macura przedstawiła petycję Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (w załączeniu do protokołu).

Pan Roman Witt odnośnie punktu 1 petycji powiedział, że w gminach na terenie Powiatu Świeckiego nie ma problemu z bezpłatnymi parkingami. W kwestii parkingów przed instytucjami użyteczności publicznej powiedział, że pobieranie opłat jest korzystne, bo zapewnia rotację, a co za tym idzie możliwość wolnych miejsc. Dla przykładu podał bezpłatny parking Starostwa, który wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców czy młodzież szkolną nie spełnia swojej roli dla petentów i pracowników urzędu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że nie ma potrzeby tworzenia na terenie Powiatu nowych bezpłatnych parkingów, bo takowe są i według niej taką zwięzłą odpowiedź należy przygotować.

Pani Angelika Macura przyznała, że w pełni popiera przedmówcę. Jeśli zaś chodzi o 2 punkt uważa, że jest to bardzo indywidualna i delikatna sprawa i nie wie czy w ogóle można coś z tym zrobić.

Pan Roman Witt powiedział, że Pani Renata Sutor zwróciła się już do władz kościelnych w tej sprawie, więc to one są władne, aby inicjować to, co jest podniesione w petycji. Radny zastanawia się, dlaczego administracja świecka ma je nakłaniać do tego, czego nie robią. Rozwiązaniem jest inicjatywa obywatelska wniesienia tego pod obrady Sejmu, co poparte musi być 100 000 podpisami, a nie składanie petycji do Rady Powiatu.

Pan Adam Knapik poinformował, że po zapoznaniu się z petycją w pierwszej chwili postanowił nie kierować jej do Rady Powiatu, ale po rozmowie z radcą prawnym Starostwa okazało się, że samodzielnie nie może takiej decyzji podjąć, a wpływające petycje Rada Powiatu musi rozpatrzyć.  Kończąc zaznaczył, że jeśli od Pani Renaty Sutor wpłynie kolejna petycja w podobnym tonie to wystąpi do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, aby zajęli się sprawą tej pani, ponieważ jest ona wpisana na listę adwokatów i wykonuje zawód zaufania publicznego.

Pan Roman Witt nawiązując do wykonywanego przez Panią Renatę Sutor zawodu powiedział, że pozwolił sobie sprawdzić na jej temat informacje w Internecie i okazało się, że są znikome. Oprócz tego, że kieruje różnego rodzaju pisma do organów administracji, nie ma w zasadzie żadnych opinii od klientów korzystających z jej usług, jako adwokata.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że jest przeciwna poparciu petycji.

Do pkt. 2

Pani Angelika Macura przedstawiła plan rozpatrywania petycji:

  1. Ustalenie czy petycja zasługuje na uwzględnienie czy nie.
  2. Ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji, na którym petycja będzie rozpatrywana.

Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za powyższym planem rozpatrywania petycji.

Następnie członkowie Komisji przy 4 głosach za i 1 przeciw opowiedzieli się za nieuwzględnieniem petycji w pkt. 2 (Uchwala Nr 21/19).

Następnie Pani Angelika Macura powiedziała, że odnośnie punktu 1 petycji należy zwołać posiedzenie, na którym petycja będzie rozpatrywana. Zaproponowała dzień 29.01.2020r., o czym autorka petycji zostanie poinformowana.

Do pkt. 3

Pani Angelika Macura odnośnie petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28.11.2019r. powiedziała, że została ona poinformowana o posiedzeniu i stwierdziła, że jest nieobecna. Następnie zapytała obecną Panią Barbarę Słowińską o parking przy Szpitalu w Świeciu.

Pani Barbara Słowińska poinformowała, że trzy parkingi na terenie Szpitala (w tym jeden to teren utwardzony w miejscu po rozebranej wiacie) są bezpłatne oraz o tym, że nie ma i nigdy nie było planów, aby pobierać za nie opłaty.

Pani Angelika Macura zapytała o sklep w Szpitalu.

Pani Barbara Słowińska odpowiedziała, że jest takowy jeden i funkcjonuje na podstawie umowy dzierżawy, na którą Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  Każda, bowiem poddzierżawa pomieszczeń na terenie Szpitala musi być poprzedzona zgodą Zarządu Powiatu (sklep spożywczy, medyczny, ustawienie urządzeń czy wynajęcie sali). Wspomniany sklep działa w Szpitalu od zawsze, a stosunkowo niedawno został przeniesiony bliżej wejścia do głównego budynku.

Pani Angelika Macura przypomniała, że Pani Renata Sutor wnosi, aby ceny w sklepie na terenie szpitali nie przekraczały cen detalicznych i poprosiła radcę prawnego o głos w tej sprawie.

Pan Piotr Walczak powiedział, że petycja zmierza do ustanowienia przepisów prawa i Pani Sutor wnosi, aby to zadekretować w drodze przepisów prawa miejscowego. Poinformował, że Konstytucja RP mówi o tym, kiedy można ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w tym ustalania cen przez przedsiębiorców. Chodzi o art. 22, który stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Z racji tego, że Rada Powiatu nie jest władna do stanowienia ustaw nie może uwzględnić petycji w tym zakresie. Radca Prawny szukając przepisów ograniczających swobodę działalności gospodarczej, zwłaszcza swobodę kształtowania cen znalazł te dotyczące cen urzędowych leków oraz trzy dotyczące produktów żywnościowych czy przemysłowych. Są to ustawy o stanach szczególnych, a mianowicie ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o stanie wyjątkowym i ustawa o stanie wojennym. Przewidują one możliwość wprowadzenia ograniczeń w kształtowaniu cen (w tym urzędowych) oraz ustalenia granic podnoszenia cen przez Radę Ministrów, natomiast w innych przypadkach będzie to niezgodne z Konstytucją RP. Rada Powiatu w jego ocenie nie jest władna, aby zdecydować o takim ograniczeniu kształtowania cen w sklepie mieszczącym się na terenie Szpitala w Świeciu, a więc Komisja powinna zaproponować Radzie nie uwzględnienie petycji w pkt. 1.  Kończąc zapytał Z-cę Geodety Powiatowego czy Powiat Świecki posiada w granicach administracyjnych jakieś parkingi nieleżące w pasie drogowym znajdujące się przed Kościołami czy cmentarzami, które potencjalnie mogłyby być odpłatne lub nieodpłatne.

Pan Zbigniew Kiełpiński zaprzeczył.

Pan Piotr Walczak powiedział, że w przypadku cmentarzy komunalnych należących do gmin Rada Powiatu nie jest władna, aby decydować o odpłatności leżących przy nich parkingów. Uważa, że jest to problem dużych miast a nie powiatów i gmin.

Następnie członkowie Komisji przy 4 głosach za i 1 przeciw opowiedzieli się za nieuwzględnieniem petycji w pkt. 1 (Uchwala Nr 22/19).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:
……………………………..…….
(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………..…….
(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….
(Marcin Podgórski)

……………………………………
(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian