Protokół Nr 20/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecny na posiedzeniu gość Pan Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty w brzmieniu:

  1. Zapoznanie z petycją złożoną przez Renatę Sutor.
  2. Przyjęcie planu rozpatrywania ww. petycji.
  3. Sprawy bieżące – przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uznania skargi na Starostę Świeckiego za bezzasadną.

Do pkt. 1

Pani Angelika Macura poinformowała, że 2 grudnia 2019r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Świeciu drogą elektroniczną petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (w załączeniu do protokołu). Oceniła, że jest ona obszerna, ponieważ zawiera 17 podpunktów i z uwagi na fakt, że radni zapoznali się z nią, uznała, iż nie ma konieczności jej przedstawiania.   

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że sprawy z petycji odnośnie pkt. 1 należy skonsultować z Zarządem Szpitala i proboszczami.

Pan Piotr Walczak powiedział, że radny Szczepan Nowakowski słusznie zauważył, iż pkt. 1 petycji pozostaje w zakresie działania Rady Powiatu. Natomiast, co do pkt. od 2 do 17 dotyczących zmiany przepisów prawa podatkowego, kodeksu cywilnego czy innych ustaw, w jego ocenie są to wszystko zagadnienia leżące w zakresie działania ustawodawcy. Składająca petycję w wystosowanym mailu wskazuje od razu, że jeśli określony organ nie jest właściwy to prosi o przekazanie petycji do Sejmu, Senatu czy Prezydenta Polski.  Poinformował, że niewątpliwie inicjatywę ustawodawczą ma zarówno Sejm jak i Senat czy Rada Ministrów. Uważa, że spośród tych organów najbardziej właściwym będzie Rada Ministrów z tego względu, że do jej kompetencji należy kształtowanie polityki w określonych dziedzinach, konstruowanie projektów ustaw, tworzenie rozwiązań prawnych w określonych dziedzinach i trudno, aby Sejm bezpośrednio wchodził w rolę twórców rozwiązań prawnych. Niemniej zdarzają się ustawy wnoszone samodzielnie przez posłów, ale jest to raczej margines działalności ustawodawczej. 99% ustaw, na których pracuje Sejm są to inicjatywy rządowe. Uważa, że to Rząd powinien się wypowiedzieć, co do celowości i skuteczności rozwiązań prawnych czy własnej polityki w określonych dziedzinach poruszanych w petycji.

Pani Angelika Macura przyznała, że uważa podobnie jak przedmówca.

Pan Piotr Walczak poinformował, że przekazanie według właściwości musi nastąpić w ciągu 30 dni od wpłynięcia petycji, a więc uchwała Rady Powiatu w tym względzie musi zostać podjęta na zaplanowanej na 30 grudnia br. sesji. Natomiast rozpatrzenie petycji przez organ musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy.

Następnie Komisja jednogłośnie opowiedziała się za tym, że petycję w pkt. od 2 do 17 należy przekazać wg właściwości odpowiedniemu organowi (Uchwała Nr 18/19).

Do pkt. 2

Pani Angelika Macura przedstawiła plan rozpatrywania petycji:

  1. Przekazanie petycji odnośnie pkt. 2-17 wg właściwości oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.
  2. Zwołanie posiedzenia Komisji, na którym petycja będzie rozpatrywana odnośnie pkt. 1 na 30 grudnia 2019r. o godz. 12:00 oraz poinformowanie wnoszącego petycję o tym posiedzeniu.

Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za powyższym planem rozpatrywania petycji.

Następnie Pani Angelika Macura odczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości.

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 19/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości w wersji stanowiącej załącznik do protokołu i skierowanie go do Przewodniczącego Rady celem wniesienia pod obrady Rady Powiatu Świeckiego w grudniu.

Do pkt. 3

Pani Angelika Macura odnośnie skargi Pani ……………………… z dnia 8.11.2019r. odczytała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego.

Pan Piotr Walczak zwrócił uwagę na błąd w zdaniu: „Następnie skarżąca na wpis w księdze wieczystej Kw ………………… z 14 kwietnia 1968 r. Na stronie drugiej skargi skarżąca powołuje się na sprostowanie obszaru i zmiany numeracji działek z 1966 r. i 1993 r.” gdzie brakuje słowa „powołuje się”.

Pani Angelika Macura zgodziła się. Następnie wskazała na niezrozumiałe określenie działki w zdaniu: „ponieważ w 1995 r. została wykreślona na działkę ……………. (dz………………).”.

Pan Piotr Walczak poinformował, że jest to dokładny cytat ze skargi, bo trudno było stwierdzić, jaki powinien być numer działki.

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 20/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego w wersji stanowiącej załącznik do protokołu i skierowanie go do Przewodniczącego Rady celem wniesienia pod obrady Rady Powiatu Świeckiego w grudniu.

Pan Piotr Walczak zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu poruszyć sprawę kolejnej petycji Pani Renaty Sutor z 06.12.2019r. – którą Komisja już otrzymała od Przewodniczącego Rady Powiatu – w celu zastanowienia się nad nią do posiedzenia Komisji. Powiedział, że jest to dość delikatna sprawa. W punkcie 1 chodzi o stworzenie ogólnodostępnego parkingu dla obywateli i turystów odwiedzających daną miejscowość i tu należy się zastanowić czy jest taka potrzeba w Powiecie Świeckim i poznać stanowisko Dyrektora PZD w tym względzie oraz udzielić merytorycznej odpowiedzi.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że nikt nie będzie miał możliwości sprawdzenia czy z parkingu korzystają turyści. Punkt pierwszy jest nierealny do zrealizowania i uważa, że tak należy odpowiedzieć składającej petycję.

Pan Roman Witt wskazał na różnorodność dróg – publiczna, strefy ruchu, strefy zamieszkania i na każde z tych kategorii działają różne przepisy.

Pan Piotr Walczak dodał, że radny bardzo słusznie zwrócił uwagę, że mamy generalnie miejsca do parkowania również na drogach publicznych i są one za wyjątkiem stref płatnego parkowania nieodpłatne.  Natomiast wszelkie działania najczęściej miast (większych aglomeracji) zmierzają do tego, aby upłynnić rotację pojazdów w strefach o deficytowej ilości miejsc parkingowych (centra miast). Oprócz tego są jeszcze parkingi prywatne mogące należeć do jednostek publicznych, czyli do samorządu gminnego czy powiatowego, bo może być parking położony poza strefą drogi publicznej np. parking przed Starostwem, który z tego względu można by uznać za prywatny.

Pan Roman Witt powiedział, że w petycji z 02.12.2019r. też jest mowa o parkingach, ale przed Kościołami i przyznał, że nie znalazł na terenie powiatu świeckiego płatnego parkingu przy Kościele. Wskazał na to, że przy Urzędzie Skarbowym w Świeciu, Urzędzie Stanu Cywilnego i budynku Poczty jest strefa płatnego parkowania. Jest ona niewielka, więc można postawić samochód dalej i za parkowanie nie płacić.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że należałoby poświęcić dużo czasu na sprawdzenie pod tym względem całego Powiatu Świeckiego, co uważa za niemożliwe do zrealizowania przez Komisję.

Pan Roman Witt powiedział, że jeśli chodzi o urzędy użyteczności publicznej oraz miejsca kultu religijnego to nie kojarzy miejsca (poza Świeciem), aby parkingi były płatne.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że należy zlikwidować płatne parkingi wspomniane przez radnego Roman Witt.

Pan Roman Witt zapytał, jaki wpływ mamy na uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że należałoby wystąpić do Rady Miejskiej w Świeciu w tej sprawie. Uważa także, że strefy płatnego parkowania powstają po to by opłaty zasiliły budżety miast.

Pan Roman Witt wyjaśnił, że to nie jest kwestia finansów, ponieważ np. Gmina Świecie, jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny nigdy na tym nie zarabiała a wręcz dokładała środki, aby mieć na wynagrodzenia pracowników. Takie strefy są po to, by zachować możliwość parkowania dla większej liczby osób, bo jeśli takie strefy zostaną zlikwidowane to tym bardziej nie będzie miejsc parkingowych z uwagi na brak rotacji.

Pan Piotr Walczak odnośnie petycji z 02.12.2019r. i parkingów przed szpitalami powiedział, że Spółka Nowy Szpital w Świeciu dzierżawi obiekty od Powiatu, więc potencjalne wprowadzenie opłat parkingowych prawdopodobnie musiałoby być z nim skonsultowane, jako właścicielem terenu. Rada Powiatu mogłaby odpowiedzieć wnoszącej petycję, że na tę chwilę nie ma takich opłat czy po rozmowie ze Starostą, że na razie się tego nie planuje. Parking przy szpitalu należałoby zakwalifikować do terenu prywatnego, więc wprowadzenie tam opłaty za parkowanie należy do kompetencji właściciela. Radca Prawny uważa, że dużo trudniejszym punktem do rozpatrzenia będzie pkt. 2 petycji z 06.12.2019r. o poparcie petycji złożonej do Konferencji Episkopatu Polski w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej. Okazuje się, że była ona pielęgniarką, która żyła na przełomie XVIII/XIX wieku, mająca objawienia, w których Jezus Chrystus domagał się uznania na Króla Polski, co miałoby prawdopodobnie pomóc w odrodzeniu Polski i odzyskaniu niepodległości. Składająca petycję domaga się od Powiatu uchwały popierającej jej petycję w tej sprawie. To jest delikatna i indywidualna sprawa, bo dotyka wiary.

Pan Szczepan Nowakowski wracając do petycji z 02.12.2019r. i poruszonego w niej tematu cen w sklepikach szpitalnych powiedział, że w szpitalu w Świeciu są dużo wyższe niż detaliczne.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że przy wolnym rynku nie można nikomu nakazać zmieniać ceny.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że nie może być tak, że ktoś za zgodą szpitala otwiera sklepik i narzuca ceny, jakie chce.

Pan Roman Witt uważa, że pomocny w tym względzie byłby ktoś, kto zajmuje się prawem rynku na ile można ingerować w wolność rynku przez narzucanie tego w umowach dzierżawy czy użyczenia.

Pani Angelika Macura zawnioskowała do Radcy Prawnego, aby przygotował taką informację na kolejne posiedzenie Komisji, czyli 30.12.2019r.

Pan Piotr Walczak zadeklarował rozważenie tej kwestii, ale zastanawia się czy nawet gdybyśmy takie obwarowanie umowne zawarli to do jakich cen detalicznych te ceny dostosować. Chodzi o to, że ceny detaliczne w Świeciu mogą się różnić od tych w Nowem. Idea wyrażona przez radnego jest słuszna, ale żeby wprowadzić takie rozwiązanie w życie, to powiat musiałby sam otworzyć taki sklepik, prowadzić go i opłacać zatrudnioną osobę. Druga sprawa to kontrolowanie cen. Zastanawia się, w jaki sposób można by kontrolować prowadzącego sklepik, aby wywiązywał się z postanowień umowy o nie podwyższaniu cen.

Następnie obecni dywagowali o kontroli cen w sklepiku.

Pani Angelika Macura podsumowała, że tematem posiedzenia Komisji w dniu 30 grudnia 2019r. będą obie petycje Pani Renaty Sutor.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:

……………………………..…….

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………..…….

(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….

(Marcin Podgórski)

……………………………………

(Roman Witt)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko skarżącej, numer księgi wieczystej i działek. 

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonał:  Agnieszka Wnęk

 

Informacje

Rejestr zmian