Protokół Nr 19/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecny na posiedzeniu gość:

  1. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad:

  1. Przyjęcie opinii do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
  2. Sprawy bieżące.

 Do pkt. 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 rok przy 3 głosach za, 1 głos wstrzymujący, braku głosów przeciw (Uchwała Nr 17/19 – w załączeniu do protokołu).

Do pkt. 2

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

 Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:

……………………………..…….

(Szczepan Nowakowski)

……………………………..…….

(Marcin Podgórski)

……………………………………

(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian