Protokół Nr 17/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. ………………………….. – były pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  2. Kiełpiński Zbigniew – Zastępca Geodety Powiatowego
  3. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki
  4. ……………………………………… – wymieniona w skardze oskarżona
  5. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu
  6. Studzińska Barbara – Starosta Świecki

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad po zmianie:

  1. Wprowadzenie, czego dotyczy skarga złożona przez Panią ……………………..
  2. Dyskusja w sprawie w/wym. skargi
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1 i 2

Pani Angelika Macura powiedziała, że sprawa jest bardzo zawiła i dotyczy działki o powierzchni 770 m2, która według skarżącej nie jest w jej posiadaniu.

Pani ………………. powiedziała, że skarżąca rości sobie prawa nie do tego 770 m2, bo to jest temat poboczny, a do działki o powierzchni 6,36 ha. Według dokumentów takich jak wyroku sądu od 1860 roku nigdy nie było poprzedników ani skarżącej.

Pani Angelika Macura zrozumiała, że skarżąca nie ma żadnego aktu własności.

Pani ………………. potwierdziła. Dodała, że sprawę śledzi od lat, zna dokumenty skarżącej, opinie uprawnionych geodetów, które są dla niej niekorzystne stąd decyzja, aby ich do skargi nie dołączać. Następnie poinformowała, że sąsiedzi, co, do których skarżąca rości sobie działkę udostępnili do wglądu wyrok sądu w tej sprawie.

Pan Zbigniew Kiełpiński poinformował, że wystąpił do sądu o odpis wyroku, ale z tego względu, że skarżąca wniosła apelację dokumenty są obecnie w sądzie w Bydgoszczy. Sąd nie ma żadnej wątpliwości, iż roszczenia skarżącej są bezpodstawne i wobec tego sprawę oddalił.

Pani ………………. dodała, że wyrok sądu potwierdza stanowisko urzędników dodając, że sprawa była wyjaśniana skarżącej wielokrotnie. Często z jej pism nic nie wynikało.

Pani Angelika Macura zapytała, na jakiej podstawie skarżąca twierdzi, że p. …………………….. pominęła działkę w karcie ………………………. ……………. parcela ………………..

Pani ………………. powiedziała, że w karcie ……….. występuje parcela …………. która jest na dzień dzisiejszy działką Nr …………….. W karcie była powierzchnia 6,4180 ha. Kiedy w 2014r. sporządzała dokumenty dla skarżącej ta sama działka w tej samej karcie miała 6,2941 ha. A to, co żąda skarżąca wynika z tego, że ta karta musiała być podwójna. I tę podwójną powierzchnię ma u siebie w dokumentach, a chce jeszcze od sąsiada.

Pani Angelika Macura wywnioskowała, że skarżąca pisząc skargę nie dołączyła do niej wszystkich dokumentów.

Pan Roman Witt uważa, że należy poczekać na rozstrzygnięcie sądu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska oceniła, że skarga jest bezzasadna, bo takie sprawy rozstrzyga sąd.

Pan Zbigniew Kiełpiński dodał, że urzędnicy tłumaczą to skarżącej od samego początku.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że skarżąca nie rozumie tego, że Starostwo Powiatowe jedynie prowadzi ewidencję, czyli typowe czynności administracyjne i nie ma możliwości, aby zabrało jej działkę. Kiedy nastąpiła zamiana parceli na działki zmianie uległy ich numery a nie powierzchnie. Jeśli biegli sądowi nie widzą problemu, to nie nam to oceniać.

Pani Angelika Macura zapytała p. …………………… o to czy roszczenia skarżącej są zasadne.

Pani ………………. odpowiedziała, że bezzasadne. Następnie poinformowała, że wszystko sprawdziła, zsumowała, wyszła na to, co skarżąca miała w kartach. A wszystko, co było odejmowane podczas badania ewidencji wszystko jest w zestawieniu, które posiada zarówno ona jak i skarżąca.

Pani ………………. twierdzi, że skarżąca tego nie przedstawi, bo jest to dla niej niekorzystne.

Pani ………………. powiedziała, że geodeta z Chełmna też nie zrozumiał skarżącej i się wycofał z prowadzenia jej sprawy.

Pani ………………. dodała, że do Starostwa przychodzili różni geodeci w tej sprawie.

Pani Barbara Studzińska uważa, że w związku z tym wyrok sądu I instancji jest dla skarżącej niekorzystny prawdopodobnie liczy na nasze wsparcie przy apelacji.

Pan Franciszek Koszowski zaznaczył, że Rada Powiatu czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie może podważać wyroku sądu a członkowie Komisji się z Wicestarostą zgodzili.

Pani Angelika Macura zapytała obecnego Radcę Prawnego czy w związku z tym, że jest w tej sprawie wyrok sądu, o którym skarżąca nie wspomniała, można w tej sytuacji skargę odrzucić.

Pan Piotr Walczak wyjaśnił, że nie ma takiej instytucji jak odrzucenie skargi, musi być ona uznana za zasadną lub nie. Powiedział, że skoro było już powództwo i zapadł wyrok sądu, choć w I instancji, co do zasadności żądania wydania tej nieruchomości to wydaje się, że dla nas jest to bardzo istotna okoliczność przy rozpatrywaniu tej skargi. Gdyby Komisja doszła do przekonania, że jest to spór ściśle cywilny niepodlegający w ogóle rozpatrzeniu w postępowaniu administracyjnym czy skargowym, to byśmy albo przekazali skargę wg właściwości albo poinformowali o tej właściwości skarżąca, że właściwym do rozpatrzenia tej sprawy jest sąd cywilny. Wydaje mu się, że w tej sprawie działania idą dwutorowo. Zarzut jest taki, że Starostwo administracyjnie pozbawiło skarżącą jej własności. Następnie zacytował skargę: „Doszło do przesunięcia granic działki Nr ……. na rzecz działek sąsiednich nr ………. i nr ……….”. Rozumie z tego, że poszerzono nieruchomości sąsiednie kosztem jej działki Nr ………….

Pani ………………. zaznaczyła, że Starostwo powiatowe nie ma możliwości przesunięcia granic działki. Jeśli skarżącej nie zgadza obszar to nie do administracji powinna się zwrócić tylko uprawnionego geodety, który dokona wskazania na gruncie. Już nie pierwsze działki miała skarżąca wskazane, bo z tego, co wie była przez geodetę robiona działka o numerze ………..

Pan Piotr Walczak dodał, że czym innym jest rysowanie granic działki na mapach a czym innym utrwalenie w terenie.

Pani ………………. powiedziała, że geodeci pobierają dokumenty od początku istnienia archiwum do chwili obecnej. Na nich muszą się oprzeć. Jeśli stwierdzą, że nastąpiło przesunięcie działki to inaczej ich pomiar nie wygląda.

Pan Roman Witt zrozumiał, że w Starostwie pracuje się już na gotowych dokumentach. Przenosi się do ewidencji to, co otrzymuje się od geodety i już niczego się nie nanosi.

Pani ………………. potwierdziła.

Pan Zbigniew Kiełpiński poinformował, że każda działka ma określoną swoją geolokalizację i jej nie da się przesunąć czy przestawić. A jeśli są ku temu podstawy prawne to zmiany są w ewidencji gruntów.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wywnioskowała, że skarżąca nie przyjmuje wyjaśnień w sprawie, która była sprawdzana w zasobach i analizowana ileś lat. Uważa za nieprawdziwe stwierdzenie w skardze, że dokonano czynności w urzędzie. Pani ………………. potwierdziła tę nieprawdę. Wywnioskowała również, że firmy geodezyjne, z którymi skarżąca współpracowała również nie spełniły jej oczekiwań. Gdyby to była nowa sprawa to według niej należałoby to sprawdzić, ale jeśli było tyle razy badane to jest to bezcelowe. Kończąc powiedziała, że należy skarżącej odpowiedzieć, że nie jesteśmy władni by to rozstrzygać.

Pan Piotr Walczak zapytał czy w analizach geodezyjnych odkąd sięga zasób geodezyjny stwierdzono przesuwanie jakichś granic.

Pani ………………. i Pani ………………. stwierdziły, że na przedmiotowej działce nie miało to miejsca.

Pan Piotr Walczak zapytał czy obecnie jest tak jak to było wytyczone w terenie.

Pani ………………. i Pani ………………. potwierdziły.

Pan Piotr Walczak uważa, że Komisja powinna uzyskać informacje, jacy geodeci i kiedy badali sprawę skarżącej, bo jak na razie opieramy się na bardzo ogólnych stwierdzeniach.

Pani Barbara Studzińska uważa, że należy skupić się jedynie na geodecie wymienionym w skardze.

Pan Zbigniew Kiełpiński powiedział, że wyrok sądu stanowi, że dokumenty dotyczące działki są kompletne. Poza tym na bazie opinii biegłego orzekł, że wszystko było przedstawione i przeanalizowane i na bazie tego była przedstawiona opinia.

Pan Roman Witt zaproponował, aby to skarżąca przedstawiła Komisji osoby, które zajmowały się jej sprawą i jakie były wyniki tej pracy.

Członkowie Komisji zastanawiali się czy jest sens szukać takie osoby, co może być czasochłonne.

Pan Piotr Walczak przypomniał, że w skardze skarżąca wymieniła Starostę, ………………. i Panią …………………………………….

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że Rada Powiatu nie może rozpatrywać skargi na p. ……………………………

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że należy się tym zająć, ponieważ jej pracę Starostwo przyjmuje do zasobu geodezyjnego. Niemniej, jeśli ktoś nie zgadza się z pracą …………………. powinien się zwrócić do Geodety Wojewódzkiego.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że skarżąca miała już czas, aby to zrobić.

Pani ………………. poinformowała, że w czasie, kiedy rozpatrywała sprawę skarżącej nie było obowiązku zgłaszania takich drobnych prac.

Pani Barbara Studzińska zapytała p. ………………………… czy skarżąca odwołała się do jej pracy.

Pani ………………. zaprzeczyła.

Pan Piotr Walczak powiedział, że jeśli Komisja uzna, iż nie będzie się odnosić do zarzutów do p. …………………………… to według niego powinna się zastanowić nad wskazaniem czy jest to spor cywilny za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania (sąd) czy zarzut nieprawidłowego wykonania pracy geodezyjnej (Geodeta Wojewódzki). Jeśli chodzi o Starostę to w zasadzie żaden konkretny zarzut nie został skonstruowany, więc w tej kwestii należy odpowiedzieć skarżącej ogólnie. Odnośnie ………………………….. zarzuty dotyczą zbywania, odmowy odpowiadania czy niestarannego zachowania się, jako urzędnika.

Pani ………………. zaprzeczyła jakoby p. ………………. zachował się niestarannie, jako urzędnik gdyż poza pismami wskazanymi w skardze było jeszcze wiele innych.

Pani Barbara Studzińska powiedziała o spotkaniu ze skarżącą w zeszłej kadencji Rady Powiatu. Podczas rozmowy obecny był również ……………………… i wydawało się, że załatwiono sprawę jak najlepiej. Dopiero po wielokrotnym odpisywaniu na pisma skarżącej otrzymała odpowiedź, że więcej się do sprawy nie odniesiemy.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że skoro skarżąca upiera się, co do zniknięcia powierzchni i przesunięcia granicy na poczet sąsiada to ten powinien to mieć dopisane, a tak nie jest. Powierzchnia ciągle jest ta sama. Poza tym nie możemy podważać wyroku sądu, który orzekł, że wszystko jest prawidłowo.

Pan Zbigniew Kiełpiński dodał, że sąd potwierdził słuszność i prawidłowość pracy geodetów i biegłych.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że jej zdaniem odpowiedź powinna być ogólna, zwięzła, że skarga jest niezasadna.

Pan Piotr Walczak zapytał czy Wydział przygotował dokumenty, o które prosiła Komisja.

Pan Zbigniew Kiełpiński zastanawia się nad sensem kopiowania dokumentów w świetle tego, o czym dziś członkowie Komisji się dowiedzieli.

Członkowie Komisji opowiedzieli się za nie przekazywaniem im dokumentów.

Pan Roman Witt zastanawia się czy w świetle tego, o czym dziś dowiedziała się Komisja jest sens przekazywania skargi w części dot. p……………….. do rozpatrzenia Staroście.

Pan Piotr Walczak odpowiadając przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za tym w drodze uchwały Komisji.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:

……………………………..…….

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………..…….

(Marcin Podgórski)

……….…………………………

(Roman Witt)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko byłego pracownika Starostwa Powiatowego w Świeciu, imię i nazwisko oskarżonej i oskarżonego, imię i nazwisko skarżącej, numer karty, parceli i działki, wymienionej w skardze.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonał:  Agnieszka Wnęk

 

Informacje

Rejestr zmian