Protokół Nr 14/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.
Obecny na posiedzeniu gość Pan Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad po zmianie:
1. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia petycji (wniesionej dnia 31.07.2019r. przez CASUS NOSTER Kancelarię radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z siedzibą w Lublinie) oraz z załącznikiem w postaci zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji.
2. Głosowanie w sprawie w/wym. projektu uchwały wraz z załącznikiem.
3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1 i 2

Pani Angelika Macura przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia petycji.

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 11/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie rozpatrzenia petycji w wersji stanowiącej załącznik do protokołu i  skierowanie go do Przewodniczącego Rady celem wniesienia pod obrady Rady Powiatu Świeckiego w listopadzie.

Do pkt. 3

Pani Angelika Macura zapytała czy jako Komisja chcemy przedstawić wnioski dotyczące kształtu raportu o stanie powiatu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że Komisja nie musi się ustosunkowywać co do tego, co chce w raporcie, ponieważ dane o które może wnioskować stanowiłyby jedynie o liczbie rozpatrzonych skarg, wniosków czy petycji.

Pan Piotr Walczak poinformował o udziale radcy prawnego Pani Edyty Ksobiak w szkoleniu nt. ochrony danych osobowych, podczas którego mowa była również o przekazywaniu radnym skarg. Są w tej kwestii dwa stanowiska. Pierwsze mówiące o całkowitym zanonimizowaniu skarg i wówczas radni nie mieliby możliwości dowiedzieć się, kogo skarga dotyczy. Szczegółowe dane byłyby jedynie do wiadomości Komisji i w aktach sprawy. Drugie stanowisko mówi o tym, że każdy, kto kieruje daną skargę do organu publicznego, jakim jest Rada Powiatu, musi się liczyć z tym, że jego skarga będzie rozpatrywana publicznie, więc z góry udziela na to zgody. Według niego z ostrożności można zanonimizować dane w dokumentach publikowanych w BIP, ale nie wyobraża sobie sytuacji, aby Komisja rzetelnie rozpatrzyła skargę nie wiedząc, kogo dotyczy.  Radca Prawny przychyla się do drugiego prezentowanego stanowiska, że rada powiatu obraduje na sesjach i radni mogą o skardze dyskutować, bo nie mają prawa robić posiedzeń tajnych bez udziału publiczności, prasy czy transmisji w Internecie. Skarżący powinien się z tym liczyć.

Pan Roman Witt zapytał czy osoba skarżąca sama może wystąpić o taką anonimizację.

Pan Piotr Walczak potwierdził. Rozporządzenie UE stanowi, że osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Jeśli jest postepowanie, którego nie da się przeprowadzić bez użycia danych osobowych to taki organ musi o tym zawiadomić.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji:
……………………………..…….
(Urszula Kempińska-Czerwińska)
……………………………………
(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian