Protokół Nr 13/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności. 

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu
  2. Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła porządek obrad po zmianie:

  1. Przyjęcie planu rozpatrywania ww. petycji.
  2. Zapoznanie z petycją złożoną przez CASUS NOSTER Kancelarię radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z Lublina w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  3. Sprawy bieżące.

 Do pkt. 1

Następnie zaproponowała następujący plan rozpatrywania skargi:
– Zapoznanie się z petycją, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Świeciu z dnia 31.07.2019r. złożoną przez CASUS NOSTER Kancelarię radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z Lublina w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów przekazaną do Rady powiatu Świeckiego dnia 23.08.2019r., a w dniu 20.08.2019r. uzupełniona poprzez sprecyzowanie, że ma odnosić się do radnych powiatowych a nie do pracowników Starostwa Powiatowego.
– Dyskusja w sprawie ww. petycji.
– Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji, na którym petycja będzie rozpatrywana oraz poinformowanie o niej wnoszącego petycję oraz pouczenie go, iż ma możliwość wzięcia w nim udziału.

Do pkt. 2

Pani Angelika Macura przedstawiając petycję złożoną przez CASUS NOSTER Kancelarię radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z Lublina w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (w załączeniu. do protokołu) powiedziała, że Komisja musi rozstrzygnąć czy należy ją uwzględnić w całości lub części, a jeśli tak to przygotować wskazaną Politykę bądź odrzucić petycję z wyjaśnieniem przyczyny takiej decyzji. Jeśli chodzi o zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. Korupcja Polityczna powiedziała, że w toku dyskusji z radcą prawnym Starostwa Panią Edytą Ksobiak zauważono, iż pojęcie korupcji politycznej jest pojęciem szerszym niż pojęcie konflikt interesów.  Źródłem korupcji politycznej, bowiem może być konflikt interesów publicznego i prywatnego radnego jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie CBA wymienia przykładowe działania przywódców politycznych polegające na unikaniu konfliktów interesów. Dokument ten jest ogólny i zaleca wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów polityki zarządzania konfliktem interesów, wprowadzenie mechanizmów kontroli oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie tych zapisów. Następnie zapytała czy są jakiekolwiek umocowania prawne pozwalające egzekwować zapisy Polityki. W jej ocenie te kwestie są bardzo ważne, ale należy przedyskutować czy jest sens tworzenia czegoś, czego nie będziemy mogli egzekwować.

Pan Roman Witt powiedział, że w aktach prawnych opisane są sytuacje, kto może być radnym a kto nie, w jakim momencie nie może pełnić tej funkcji i musi się zrzec mandatu np. z powodu tego, że prowadzi działalność na mieniu danej jednostki samorządu terytorialnego. To, co jest w aktach normatywnych w jego ocenie nie musi być powielane w innych dokumentach.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że nie ma prawnych możliwości, aby egzekwować przepisy wynikające z dokumentu będącego przedmiotem petycji. Co więcej nie można obecnie nawet zmusić radnego, aby uczestniczył w sesjach Rady Powiatu. Wobec powyższego uważa za bezzasadne tworzenie Polityki zarządzania konfliktem interesów i przypisanie konkretnej osobie obowiązków wynikających z tego dokumentu nawet wówczas, kiedy w pewnych obszarach moglibyśmy powiedzieć, że pewna zasadność jest. Kończąc stwierdziła, że petycja powinna być odrzucona.

Pani Angelika Macura zgodziła się z przedmówcą i powiedziała, że tak naprawdę radni odpowiadają przed sobą i wyborcami.

Pan Roman Witt dodał, że jeśli coś jest łamaniem prawa to jest to w przepisach i są do tego powołane organy ścigania, a nie radni.

Pan Szczepan Nowakowski uważa, że należy się jednak tematem zająć i to w sposób bardzo poważny.  To nie jest tak, że CBA coś pisze i zostaje to przyjęte w sposób, że nam coś nakazuje. W jego ocenie w pięcioletniej kadencji sytuacje, kiedy trzeba będzie rozpatrzyć temat korupcji politycznej mogą się zdarzyć nawet w naszym powiecie. Radny zastanawia się jak wówczas się zachowamy, jako radni, którzy podeszli do tematu w „nijaki” sposób.

Pan Roman Witt zapytał radnego, w czym ma pomóc stworzenie takiego dokumentu.

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że należałoby się wgłębić w ten temat i nie chce, aby na pierwszym posiedzeniu petycja została odrzucona.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska podkreślając, że zapoznała się dogłębnie z petycją, o której była już mowa wcześniej na spotkaniu Przewodniczącego z przedstawicielami Klubów radnych i Przewodniczącymi Komisji powiedziała, że dziś wyraziła swoje zdanie na jej temat. Następnie zaznaczyła, że wystosowała ją kancelaria prawna a nie tak jak stwierdził radny CBA, która skorzystała z poinformowania o możliwości a nie obowiązku stworzenia Polityki. To radni maja zdecydować czy taki dokument stworzyć (nie ma przeszkód, aby radny Nowakowski zasiadł w powołanej do tego celu Komisji), czy może kupić. Radna domniema, że kancelaria takowy posiada na sprzedaż zaznaczając, że podobne nie należą do tanich.  Należy sobie zadać pytanie czy jest sens by tworzyć przepisy niemające skutków prawnych w postaci sankcji. Jeśli chodzi o mogące się zdarzyć sytuacje, o których wspomniał radny Nowakowski powiedziała, że radni mają obowiązek zgłaszać je odpowiednim służbom. Podkreśliła, że w swojej wypowiedzi nie wskazywała, aby je ignorować, a wykorzystać w tym celu odpowiednie środki prawne.

Pan Roman Witt poruszył kwestię metodologii tworzenia aktów prawnych i powiedział, że jeśli coś jest dookreślone w akcie wyższego rzędu nie powinno być powielane w akcie niższego rzędu, co potwierdził obecny na posiedzeniu radca prawny. Radny chciałby wiedzieć, jaką rangę będzie miał ten akt prawny skoro sankcje dotyczące popełnienia przestępstw określone zostały w aktach wyższego rzędu.

Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że czy innym jest podjęcie decyzji odnośnie radnego, który pełni taką funkcję i sam powinien złożyć rezygnację, kiedy zajdzie taka potrzeba wynikająca z przepisów. Może się zdarzyć, że któryś z radnych popełni jakieś przestępstwo gospodarcze, powiązane politycznie, wiec dobrze by było zasygnalizować radnym przedmiot petycji, by ustrzegli się od popełniania błędów. Pan Nowakowski nie upiera się, aby stworzyć Politykę, ale sądzi, że wystosowanie akurat tego pisma do radnych powiatowych jest w pewnym zakresie trafione. Kończąc stwierdził, że akta prawne w Kraju obowiązują, ale nie są przestrzegane.

Pan Roman Witt zastanawia jak to miałoby wyglądać w praktyce, czy należałoby powołać komisję oceniającą – według uchwalonej procedury – działania radnego. Zapytał radnego jak to miałoby wyglądać.

Następnie członkowie Komisji przy 3 głosach za i 1 przeciw opowiedzieli się za odrzuceniem petycji.

Pan Piotr Walczak powiedział, że samo zjawisko korupcji politycznej ma dwie części. Pierwsza to część zachowań radnych, które pokrywałyby się z sytuacjami opisanymi w przepisach dotyczących radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego stanowiące o zakazach i nakazach czy obowiązkach określonego zachowania. Uchwalając Politykę należałoby powołać osobę lub komisję, która zajmowałaby się tak naprawdę rozpatrywaniem donosów czy to od radnych czy medialnych. A załatwienie takiej sprawy sprowadzałoby się jedynie do powiadomienia odpowiedniego organu. Druga grupa zachowań, to taka, która jest określana, jako konflikt interesów, jako sprzeczność miedzy interesem prywatnym a publicznym, ale nie jest opisana w przepisach. Należy zadać sobie pytanie czy można stworzyć określone nakazy, zakazy czy sankcje. Okazuje się, że stanowisko w orzecznictwie jest takie, że nie można na radnego nakładać dodatkowych obowiązków czy sankcji niewynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Z tego wynika, że Polityka miałaby rangę norm etycznych i społecznego napiętnowania. Radca prawny zaznaczył, że opracowanie stworzone przez CBA jest cenne ze względu na wskazówki, które daje radnym i zasługiwałoby na rozpowszechnienie. To pozwoli uświadomić radnych i zwrócić im uwagę na to jak należy postępować.

Pani Angelika Macura uważa, że w uzasadnieniu należy podkreślić, iż temat jest bardzo ważny, a zalecenia CBA powinny być przekazane obligatoryjnie każdemu radnemu.
Następnie wskazała na kolejne posiedzenie Komisji na dzień 30 października 2019r., na godz. 12:00.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura )

Członkowie Komisji:
……………………………..…….
(Urszula Kempińska-Czerwińska)
……………………………..…….
(Szczepan Nowakowski)
……………………………………
(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian