Protokół Nr 13/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu gość Pan Jarosław  Jasnoch– Z-ca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pan Grzegorz Tomaszewski powiedział, że wszyscy członkowie Komisji mieli okazję zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Rady Powiatu i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania i uwagi. Wobec braku merytorycznych uwag i zapytań uznał, że referowanie nie jest konieczne.

Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za nie referowaniem materiałów będących przedmiotem obrad rady Powiatu Świeckiego.

Do pkt. 2

Pan Grzegorz Tomaszewski powiedział, że w 2019 roku była zaplanowana Ocena Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2020-2024 ale z tego względu, że nowy Program nie został opracowany, proponuje, aby wpisać go do planu pracy Komisji na 2020 rok. Zapytał, zatem kiedy Komisja mogłaby się nim zająć.

Pan Jarosław Jasnoch poinformował, że obecnie obowiązuje jeszcze stary Program, więc nowy będzie zlecany dopiero wiosną. Zaproponował, aby Komisja oceniła Program w październiku 2020.

Pan Grzegorz Tomaszewski zaproponował na kwiecień stałe punkty – Informacja ARMiR dot. realizacji pomocy dla rolników za szkody wyrządzone w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz Informacja o działalności ODR w powiecie

Pan Zbigniew Kapusta zapytał o tematy w miesiącu styczniu i lutym.

Pan Grzegorz Tomaszewski zaproponował w tym czasie ewentualną analizę materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.

Pan Zbigniew Kapusta zaproponował, aby w 2020 roku zająć się tematem dzierżawy rzeki Wisły, jaki sygnalizował na poprzednim posiedzeniu Komisji, aby wyjaśnić sprawę.

Pan Grzegorz Tomaszewski uznał, że taki temat należy podjąć i zdecydować, kogo zaprosić na posiedzenie Komisji. Zaproponował miesiąc maj 2020r. Poza tym uważa, że Komisja powinna się zająć również tematyką składowania azbestu w Małociechowie.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowane zostały środki dla dwóch gminnych spółek wodnych na zastawki, więc zaproponował, aby Komisja zobaczyła w terenie jak przebiegają te inwestycje, a przy okazji młyn gospodarczy w Twardej Górze.

Pan Grzegorz Tomaszewski zgodził się z przedmówcą i zaproponował temat małej retencji na miesiąc wrzesień 2020r.

Pan Zbigniew Kapusta zaproponował temat dotyczący wykorzystywania odpadów z biomasy do wytworzenia energii na przykładzie biogazowni w miejscowości Buczek.

Pan Grzegorz Tomaszewski zaproponował ten temat na miesiąc marzec 2020r.

Po dyskusji Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 6/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2020r. w wersji stanowiącej załącznik do protokołu.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji

(Grzegorz Tomaszewski)

Informacje

Rejestr zmian