Protokół Nr 12/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 4 września 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecny na posiedzeniu gość – Walczak Piotr – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję i przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego skargi ………………………… na Starostę Świeckiego.
  2. Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego.
  3. Sprawy różne.

Do pkt. 1 i 2

Pani Angelika Macura odczytała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego skargi ……………………….. na Starostę Świeckiego.  Następnie poinformowała o rozmowie z Radcą Prawnym, gdyż wątpliwość wzbudził § 2. „Powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu powiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sposobie załatwienia skargi” z uwagi na to, że Wojewoda nie wyraził takiej woli. Uważa jednak, że taki zapis powinien pozostać. Twierdzi również, że skarżący również powinni otrzymać informację na ten temat.

Następnie Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 10/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego skargi ……………………………………… na Starostę Świeckiego w wersji stanowiącej załącznik do protokołu.

Do pkt.3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura )

 

Członkowie Komisji:

……………………………..…….

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

……………………………..…….

(Marcin Podgórski)

……………………………………

(Roman Witt)

Informacje

Rejestr zmian