Protokół Nr 12/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonych list obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Kuźma Michał – Kierownik Sekcji Dróg i Mostów Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
  2. Studzińska Barbara – Starosta Świecki,
  3. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Przyjęcie opinii do projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029.
  2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pan Grzegorz Tomaszewski powiedział, że bardzo obszerna prezentacja budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok była na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 20 listopada 2019r. Z tego, co wie poszczególne Komisje przyjęły już opinie do tego dokumentu. Następnie zapytał członków Komisji czy maja jakieś uwagi w tej sprawie. Wobec braku zastrzeżeń wskazał na niedofinansowanie gminnych spółek wodnych, ale z tego, co wie sprawa jest otwarta w tym sensie, że mogą one liczyć na dotacje, jeśli w ciągu roku pojawią się jakieś dodatkowe środki. Spółki bardzo boleśnie odczują skutki tej decyzji, ale wie, że to nie jest zadanie własne Powiatu.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że podobne pytania padały podczas wcześniejszych posiedzeń Komisji, ale dotyczyły ochotniczych straży pożarnych. Potwierdził założenie, że jeśli pojawią się dodatkowe środki w ciągu roku to będą one przekazane do spółek wodnych. Tymczasem musimy zadbać o zadania własne Powiatu. Kończąc przypomniał, że w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dofinansowanie dwóch gminnych spółek wodnych na budowę zastawek wodnych, bo zatrzymywanie wody jest obecnie priorytetem.

Pan Dariusz Woźniak poinformował, że przedstawiany 20 listopada 2019r. projekt budżetu Powiatu na 2020 rok nie ma póki co żadnych zmian w postaci autopoprawki.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że należy również wrócić do tematu dofinansowania tych spółek, które w ciągu roku będą chciały przeprowadzić inwestycje polegające na zatrzymaniu wody.

Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 rok przy 4 głosach za, braku głosów wstrzymujących i braku głosów przeciw (Uchwała Nr 5/19 – w załączeniu do protokołu).

Do pkt. 2

Pan Michał Kuźma przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo-Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350,
b) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019r.).

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Franciszek Koszowski poinformował, że do Rady Powiatu została złożona skarga przez Panią ………………………………… w której wnosząca twierdzi, że ktoś zabrał jej 6,41 ha ziemi będącej jej własnością. Tymczasem okazuje się, że sąsiad, który jej zdaniem jest w jej posiadaniu ma powierzchnię taką jak dotychczas. Skarga jest na Pana ……………………….. i Panią ……………………………………., która nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego. Chodzi o to, że kiedyś były parcele, potem zostały zmienione numery działek, ale niezmienne zostały powierzchnie. Okazało się, że sprawa trafiła do sądu, który nie potwierdził przywłaszczenia tych hektarów, więc w zasobie geodezyjnym wszystko jest prawidłowo. Co prawda skarżąca odwołała się do sądu wyższej instancji, ale uważa, że temat zamyka wyrok sądu, którego nie możemy podważać.

Pan Zbigniew Kapusta powiedział, że po zmianach był w podobnej sytuacji, bo brakowało pół hektara ziemi, ale złożył wniosek do Starostwa o odnowienie granic i ziemia się znalazła.

Do pkt. 3

Pan Zbigniew Kapusta zwróci uwagę na krytykę dotyczącą Biogazowni w Buczku i zaapelował, aby razem z samorządami gminnymi podjąć jakiekolwiek działania, aby temu zapobiegać. Firma, bowiem działa zgodnie z przepisami i pozwolenia zintegrowanego, płaci podatki oraz wykorzystuje najnowsze technologie. Poza tym uważa, że należy wystąpić do Wód Polskich, ponieważ na odcinku Wisły od Torunia do granicy z Województwem Pomorskim od paru lat nie wydzierżawiają rzeki dla rybaków.  Obecnie Wisła stała się w pewnym sensie martwa, bo nawet wędkarze twierdzą, że w momencie, gdy płynęły statki czy rybak łódką spławiający sieć przeganiając ryby, łowienie było bardziej owocne. Radny uważa, że należy zapytać, czym się Wody Polskie kierują, że tego nie robią, bo na pewno nie chodzi o ochronę jakichś gatunków ryb.

Pan Grzegorz Tomaszewski zaproponował, aby temat rzeki Wisły wpisać do planu pracy Komisji na 2020 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji

(Grzegorz Tomaszewski)

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko skarżącej i oskarżonych.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenia dokonała:  Agnieszka Wnęk

Informacje

Rejestr zmian