Protokół Nr 11/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Jurek Hanna – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  2. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki
  3. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  4. Wieczorek Jolanta – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  5. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Manys, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Informacja nt. działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, m.in. tryb wydawania orzeczeń np. o indywidualnym nauczaniu oraz opinii, współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami.
  2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Hanna Jurek przedstawiła Informację o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pan Franciszek Koszowski odnośnie bezwypadkowych złamań kości udowych u dzieci objętych nauczaniem indywidualnym zapytał czy jest to spowodowane złym żywieniem np. dietą wegetariańską.

Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że jest to kwestia lekarzy i głębszej diagnozy przyczyn złamań. Dla przykładu podała sytuację złamań kości udowej w tym samym czasie u dwójki rodzeństwa. W normalnych sytuacjach gdzie dzieci się przewracają czy to na WF, czy na podwórku tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Wszyscy obecni dywagowali, że być może wynika to ze złego odżywiania.

Do pkt. 2

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Jolanta Wieczorek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

 Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pan Marek Mazurek zawnioskował o zmianę Programu współpracy w rozdziale II Zasady współpracy w pkt. 8 dotyczącą równości szans. W obecnym zapisie: „8) równości szans – obie strony dbają o włączanie na równych prawach grup mniejszościowych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych.” Proponuje wykreślić „grup mniejszościowych i dyskryminowanych” i zastąpić „wszystkich grup społecznych”.

Pani Iwona Manys zapytała czy zmiana Programu współpracy wymaga konsultacji przed jego uchwaleniem.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że nie ma takiej konieczności a Pan Zbigniew Semrau uzupełnił, że z tego względu, iż definicja tego zwrotu nie jest wyjaśniona w ustawie.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pan Roman Witt zapytał czy rozbieżność miedzy kwotami subwencji oświatowej wynika z niedoszacowania po stronie przekazującego, jeśli tak to czy od samorządów płyną sygnały, że coś złego się dzieje.

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jeśli chodzi o same podwyżki to kwota zwiększonej subwencji oświatowej wygląda nieźle, ponieważ szacowaliśmy około 800 000 zł. a otrzymaliśmy ponad 600 000 zł. Uważa, że w całym Kraju ta zwiększona nie zrekompensowała podwyżek w całości. Natomiast większym problemem przechodzącym na kolejny rok jest podwójny rocznik. Subwencje oświatową na przyszły rok mamy o 4 000 000 zł wyższą, ale same wydatki osobowe rożną o około 7 000 000 zł. Następnie powiedział o trzech przyczynach zwiększonych wydatków w oświacie, a mianowicie tegorocznych podwyżkach, podwójnym roczniku oraz dużej podwyżce płacy minimalnej na poziomie wynagrodzenia zasadniczego. Pan Marek Mazurek wtrącił natomiast, że do płacy minimalnej nie wlicza się dodatku za godziny nocne i wysługi lat. Skarbnik Powiatu kontynuował, że z punktu widzenia ekonomicznego dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, którzy mają wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat ma to o tyle znaczenie, że wśród nich jest dużo osób o niskich kwalifikacjach z 20-letnim stażem pracy, więc ich wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 3120 zł. brutto. Natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontraktowego na ten moment wynosi nieco ponad 2800 zł. z tym, że pracuje krótko, więc dodatek stażowy go nie dotyczy. Z tego wynika, że jeżeli nie będzie istotnych podwyżek dla nauczycieli w przyszłym roku to nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy będzie zarabiał mniej niż najniżej wykwalifikowane osoby. To jest bardzo szeroki problem, bo wynagrodzenia „spłaszczyły się” w całej administracji oświatowej. Na 90 osób 73 będą miały wynagrodzenie najniższe, a za rok prawie wszyscy niezależnie od tego czy to jest sprzątaczka, woźny, portier, księgowa czy pracownik sekretariatu. Na pytania Starosty Świeckiego oraz radnej Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej dotyczące prawdopodobieństwa zwiększenia pieniędzy na oświatę odpowiedział, że pierwsza subwencja przyznana w październiku zwykle była mniejsza niż ostateczna. Liczymy na to i tym razem. Obecnie, bowiem po pierwszym zbilansowaniu na 2020 przyznane środki nie wystarczyły nawet na płace.

Następnie dyskutowano o dofinansowywaniu zadań rządowych ze środków Powiatu.

Pan Roman Witt pozytywnie ocenił fakt, że Powiat wspomaga bezpieczeństwo dofinansując zakupy dla Komendy Powiatowej Policji, ale poprosił, aby zwracać uwagę, na co są te środki przeznaczane. Dla przykładu podał zakup pojazdów Mokka dla Policji, które okazały się mało przydatne.

Pani Iwona Manys zapytała czy wiadomo coś na temat zamknięcia drogi powiatowej w Pruszczu i remontu przejazdu kolejowego, bo z tego, co wie trwają w tej kwestii negocjacje z PZD w Świeciu. Ta sprawa jest bardzo ważna dla mieszkańców Gminy Pruszcz.

Pan Franciszek Koszowski zadeklarował zapoznanie się ze sprawą i przekazanie informacji radnej do czasu najbliższej sesji Rady Powiatu.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projektu uchwał rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem.
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem.
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.)

 Do projektu uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 3

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

                                                                                            Przewodnicząca Komisji

(Iwona Manys)

Informacje

Rejestr zmian