Protokół Nr 11/19  posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Świeckiego  z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Adam Knapik – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego,
  2. Barbara Studzińska – Starosta,
  3. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu,
  4. Piotr Walczak – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji, Pani Angelika Macura, która powitała obecnych radnych oraz przybyłych gości i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji, a więc jest quorum pozwalające podejmować uchwały. Następnie przedstawiła, jakie zagadnienia będą omawiane w ramach proponowanego porządku obrad:

  1. Zapoznanie ze skargą złożoną przez […] na Starostę Świeckiego.
  2. Przyjęcie planu rozpatrywania ww. skargi.
  3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca powiedziała, że dzisiejsze posiedzenie wstępne Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczy skargi Państwa […] z dnia 6 lutego 2019 r., którą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skierowała do Rady Powiatu Świeckiego, a ta przekazała sprawę do załatwienia Staroście Świeckiemu. Chodziło o zarzuty wysunięte wobec Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu i w tej części Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenił, że jest to załatwione prawidłowo, jednak w piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. wskazuje on, że „…Rada Powiatu Świeckiego powinna jako podmiot właściwy – zgodnie z postanowieniem art.229 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego – rozpatrzeć ww. skargę w części zarzutów wysuniętych wobec Starosty Świeckiego.” Zwracając się do obecnych wyraziła opinię, że należy teraz przedyskutować, jakie Komisja widzi ślady zarzutów pod adresem Starosty w skardze z dnia 6 lutego. Powołując się na kilkukrotną analizę treści skargi stwierdziła, że na pierwszej stronie dwukrotnie jest wzmianka o Staroście i zacytowała te fragmenty (akapit 1 i 2 skargi), prosząc Starostę o odniesienie się do tego.

 

Pani Barbara Studzińska potwierdziła, że zacytowane sformułowania to prawda: podpisała ww. decyzję w 2008 roku, bo miała upoważnienie Starosty do podpisywania takich decyzji i prawdą jest również, że w 2016 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność tej decyzji. Potwierdziła, że przez cały czas, o którym piszą skarżący miała wiedzę o toczącym się postępowaniu, jednocześnie zaznaczając, że od 2016 roku, czyli od czasu, kiedy była stwierdzona nieważność decyzji, to postepowanie jest już prowadzone przez PINB, a nie przez Powiat (przez Powiat sprawa była prowadzona do 2016 roku).

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że chodzi o zarzuty w stosunku do Starosty i zwracając się do radcy prawnego zapytała, czy można domniemać, że zarzutem jest podpisanie tej decyzji.

 

Pan Piotr Walczak zgodził się, że zarzuty nie są wprost wyartykułowane; dodał, że Pani […] często formułuje skargi w formie opisowej i trzeba domyślać się, co zarzuca danej osobie, interpretować, a nie wynika to wprost z samej skargi. Kontynuując stwierdził, że Starosty dotyczy praktycznie pierwsza strona skargi i fragment na drugiej stronie, a począwszy od drugiego akapitu na drugiej stronie, jest to już skarga na Panią Kierownik Schmidt. Pierwsza część zawiera bardzo ogólne przypomnienie wszystkich zarzutów, które Pani […] podnosiła we wcześniej składanych do Rady Powiatu Świeckiego skargach, a Rada Powiatu Świeckiego już 5 razy zajmowała się tymi skargami i 5 razy udzielała na te skargi odpowiedzi. W związku z tym proponuje zastanowić się, czy radni kolejny raz chcą się tym zajmować dodając, iż mają instrumenty, żeby tego nie robić.

 

Pan Adam Knapik wobec sugestii pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia poinformował, że po otrzymaniu pisma Wojewody zamierzał spotkać się z Panią Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz pracownikiem pełniącym nadzór nad Powiatem Świeckim, bo skoro Wojewoda stoi na stanowisku, że Rada Powiatu nie zajęła się zarzutami, to chciał, aby mu te zarzuty pokazano. Ponieważ ww. spotkanie zostało odwołane (Wojewoda nie wyraził na nie zgody) podjął decyzję, aby nic w tej sprawie nie robić i zobaczyć, czy Wojewoda zdecyduje się na wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie uchwały w związku z wniesioną skargą. Po dyskusji z Wiceprzewodniczącym Rady zgodził się z argumentacją, iż nie jest nam potrzebna sprawa w sądzie z Wojewodą i skoro mamy właściwą Komisję, to niech wypracuje ona stanowisko, które następnie Rada przyjmie. Kontynuując stwierdził, że również uważa, że nie ma tu nowych wątków, jednocześnie stawiając pytanie o konieczność rozpatrywania przytoczonych zarzutów, skoro dotyczą one działania Starosty (ówczesnego Wicestarosty) związanego z wydaniem decyzji, której obecnie nie ma, bo Wojewoda wycofał ją z obrotu prawnego.

 

Pan Piotr Walczak odpowiedział, że aż tak daleko nie można iść, bo decyzja, w stosunku do której stwierdzono nieważność mimo, że jest ona wycofana z obrotu, nie jest decyzją nieistniejącą. Trzeba odróżnić pojęcie nieważności decyzji od nieistnienia decyzji. Decyzję wydaną np. przez organ, który nie ma do tego kompetencji można uznać za nieistniejąca i wówczas nie ma czym się zajmować, ale decyzja, w odniesieniu do której stwierdzono nieważność, na pewnym etapie funkcjonowała (m.in. dlatego skarżącym nie można zarzucić samowoli budowlanej). Zaproponował, aby dać wyraz woli Rady w odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego, który podpowiada, co można zrobić, jeżeli strona po raz kolejny składa skargę dotyczącą tych samych treści. Zacytował art.239 § 1, który mówi, że „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Pan Adam Knapik podsumowując wskazał na przygotowanie przez Komisję stanowiska, że jeszcze raz wnikliwie zbadała całość sprawy, podniesione zarzuty przeciwko Staroście zostały wcześniej rozpatrzone i skarżący dostali na nie odpowiedź (z przywołaniem odpowiednich uchwał); w związku z brakiem nowych okoliczności skarga jest pozostawiona bez odpowiedzi. Z kolei do skarżących będzie przygotowana odpowiedź, że w związku z tym, że w piśmie z lutego nie wskazali nowych okoliczności, po wnikliwym rozpatrzeniu podjęto takie rozstrzygnięcie.

 

Następnie dyskutowano o regulacjach statutowych dot. odbywania posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz konieczności zawiadamiania o nich skarżących. Pani Angelika Macura zacytowała § 92g, który brzmi: „Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek albo petycję o terminie posiedzenia komisji, na którym sprawa będzie rozpatrywana oraz poucza o możliwości wzięcia w nim udziału i składania wyjaśnień”.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zwróciła uwagę, że to Wojewoda wniósł teraz zastrzeżenia, a nie Państwo […], więc ich obecność w tym wypadku nie jest potrzebna.

 

Pan Piotr Walczak zgodził się z opinią, że obecność skarżących nie jest konieczna tym bardziej, jeżeli Komisja chciałaby wnioskować o pozostawienie skargi bez rozpatrzenia. Dodał, że pozostawienie bez rozpatrzenia jest przerwaniem dalszego biegu analizowania skargi.

 

Pan Adam Knapik zastanawiał się, czy Rada ma obowiązek zawiadomić Wojewodę o sposobie załatwienia sprawy.

 

Pan Roman Witt stwierdził, że prośba o powiadomienie może też być zawarta w piśmie przekazującym daną sprawę do rozpatrzenia.

 

Pani Angelika Macura powiedziała, że w piśmie otrzymanym od Wojewody nie ma takiego stwierdzenia.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że jeśli Komisja uchwali stanowisko, żeby pozostawić sprawę bez rozpatrzenia, to po jego otrzymaniu jako Przewodniczący Rady po prostu nie będzie wprowadzać sprawy pod obrady. Jednocześnie zasugerował, że wolałby, żeby Komisja przygotowała stanowisko, iż nie znalazła nowych aspektów i wraz z krótką odpowiedzią dla skarżących przedłożyła je Radzie, celem podjęcia uchwały o sposobie rozpatrzenia skargi.

 

Pan Piotr Walczak zwrócił uwagę, że władną do rozpatrzenia sprawy jest Rada Powiatu, a Komisja ma ją tylko przeanalizować, więc ostatecznie to Rada musiałaby podjąć uchwałę o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że skoro i tak Rada w drodze uchwały musi podjąć rozstrzygnięcie, to wolałby, żeby zawierało ono, że sprawa była zbadana, stwierdzono brak nowych argumentów i po ponownym wnikliwym rozpatrzeniu podjęto uchwałę, która następnie zostanie wysłana zarówno do Wojewody, jak i do skarżących.

 

Pan Piotr Walczak wskazał, że sformułowanie „po wnikliwym rozpatrzeniu” to jest analiza skargi, a wówczas należy procedować zgodnie z przywołanymi przepisami, zawiadamiając skarżących o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Pani Angelika Macura poinformowała, że na wtorek, 27 sierpnia o godz. 10:00 zaplanowała kolejne posiedzenie Komisji i biorąc pod uwagę obowiązujący 7-dniowy termin zawiadomiła już o tym skarżących.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że z uwagi na inne obowiązki nie będzie mogła w tym terminie wziąć udziału w posiedzeniu.

 

Pan Szczepan Nowakowski ocenił, że uwaga Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej jest słuszna. Zgodził się, że to Wojewoda kieruje do nas sprawę i jemu powinniśmy udzielić odpowiedzi, więc zapraszanie skarżących jest w tej chwili bezcelowe.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że Wojewoda wnioskuje o to, żeby Rada rozpatrzyła skargę.

 

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że wszystkie uchwały Rady Powiatu są wysyłane do Wojewody, a więc w ten sposób zostanie on powiadomiony o podjętym w tej sprawie rozstrzygnięciu.

 

Pan Adam Knapik dodał, że w uzasadnieniu uchwały będzie zapisane, że Komisja nie znalazła nowych aspektów, z zacytowaniem wcześniej podjętych w tej sprawie uchwał.

 

Pani Angelika Macura zacytowała, że w piśmie Wojewody użyto następującego sformułowania: „W uzasadnieniu zajętego stanowiska należy podkreślić, że analiza treści skargi Państwa […] na Starostwo Powiatowe wskazuje, że oprócz zarzutów sformułowanych wobec Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa znalazły się w niej również zarzuty skierowane pod adresem Starosty jako organu wykonawczego Powiatu Świeckiego.”

 

Pani Barbara Studzińska odnosząc się do przytoczonego przez Przewodniczącą Komisji fragmentu skomentowała, iż nie można oczekiwać, że badając tę sprawę Wojewoda będzie pamiętać wcześniejsze uchwały Rady Powiatu. Skoro w piśmie skarżących znalazły się sformułowania dotyczące Starosty, Wojewoda stwierdził, że powinny one zostać rozpatrzone przez Radę nie wiedząc, iż było to już wcześniej przedmiotem analizy.

 

Pan Szczepan Nowakowski zgodził się, że w tej uchwale trzeba przywołać wszystkie rozstrzygnięcia, jakie były podejmowane.

 

Pan Piotr Walczak przypomniał różnice pomiędzy merytorycznym rozpatrzeniem skargi i uznaniem jej za niezasadną, a pozostawieniem jej bez rozpatrzenia. Następnie stwierdził, że kiedy rozpatrywano tę sprawę w marcu otrzymał z Biura Rady treść wszystkich wcześniejszych odpowiedzi i zapytał, czy radni też je mają.

 

Pan Adam Knapik odpowiedział, że wydał polecenie, żeby każdy Członek Komisji te materiały dostał. Jednocześnie zasugerował, że aby nie było żadnych wątpliwości, mogą one ponownie zostać przesłane. Dodał, że w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu musi być wyartykułowane, ile razy ta sprawa była już badana.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska potwierdziła, że otrzymała komplet dokumentów. Biorąc pod uwagę, że zarzuty wobec Starosty były już rozpatrywane opowiedziała się za pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia i zasugerowała, że w uzasadnieniu uchwały należy przywołać podjęte w tej sprawie uchwały.

 

Pan Piotr Walczak na pytanie o dalszy tok postępowania odpowiedział, że Komisja musi podjąć uchwałę.

 

Pan Adam Knapik dodał, że szczególnej uwagi wymaga opracowanie uzasadnienia, aby nie było powodów do zakwestionowania podjętej uchwały. Stwierdził, że potrzeba na to czasu i poprosił, żeby do 15 września Komisja zamknęła sprawę, aby móc to zagadnienie wprowadzić do porządku obrad wrześniowej sesji.

 

Pytani o opinie w tej sprawie Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

Na sugestię Pana Szczepana Nowakowskiego, żeby zrobić krótką przerwę w obradach, przygotować stosowny projekt, a następnie przystąpić do drugiego posiedzenia Komisji i podjąć uchwałę zwrócono uwagę, że jej sporządzenie wymaga czasu, szczególnie jeśli chodzi o uzasadnienie, wrócenia do wcześniej analizowanych dokumentów etc.

 

Pan Adam Knapik mówiąc o granicach czasowych wskazał, że radni muszą otrzymać projekt uchwały, który będzie procedowany na 6 dni przed sesją.

 

Wobec głosów Członków Komisji odnośnie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu zaplanowanym na 27 sierpnia br. Przewodnicząca Komisji zdecydowała o odwołaniu tego posiedzenia dodając, iż poinformuje o tym fakcie skarżących.

Odnośnie planu rozpatrywania skargi rozważano możliwość odbycia posiedzenia na początku września, wstępnie ustalając jego termin na środę, tj. 04.09.2019 r.

 

Następnie, wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu Pani Angelika Macura podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady.

 

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

(Angelika Macura)

Członkowie Komisji

………………………………
(Urszula Kempińska-Czerwińska)

………………………………
(Szczepan Nowakowski)

…………………………….
(Marcin Podgórski)

……………………………
(Roman Witt)

Protokolant:
Halina Matwiej
Biuro Rady

Informacje

Rejestr zmian