Protokół Nr 11/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście:

 1. Jurek Hanna – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
 2. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu
 3. Kot-Czerwińska Alina – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
 4. Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
 5. Semrau Zbigniew – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
 6. Studzińska Barbara – Starosta Świecki
 7. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu
 8. Woźniak Dariusz – Skarbnik Powiatu.

  Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

 1. Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
 3. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Hanna Jurek przedstawiła Informację o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.)

Pani Barbara Studzińska odnośnie nauczań indywidualnych z powodu złamań u dzieci zapytała czy dużo jest takich przypadków.

Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że idzie to seriami. Najczęściej łamane są kości udowe i to w przebiegu zwykłego przewrócenia, a nie wypadku komunikacyjnego. To jest bardzo niepokojące, jaki stan zdrowia mają współczesne dzieci.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała Dyrektor Poradni czy zauważa wzrost wydanych orzeczeń o nauczaniu indywidualnym w związku z Autyzmem czy Zespołem Aspergera. Niepokoi ją fakt, że w małych środowiskach widać dużo przypadków tych chorób.

Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że jest to tendencja w całym Kraju, także w Powiecie Świeckim.  Z tym, że należy zauważyć większą świadomość na temat tych chorób, co powoduje szybsze wychwycenie problemu i natychmiastową pomoc. Są przypadki uczniów szkół ponadpodstawowych, u których dotąd ich nie zdiagnozowano.

Pani Stanisława Kuffel zapytała czy aktualne jest zapraszanie do szkół pracowników Poradni, ponieważ szkoła, w której pracuje czeka na obserwację ucznia, a jak dotąd wizyta jest ciągle przekładana. Zostało to zgłoszone. Obawia się niebezpiecznej sytuacji, ponieważ dziecko jest trudne w zachowaniu.

Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że takie wizyty zgłaszane przez szkoły są realizowane cały czas. Zadeklarowała, że sprawdzi podaną przez radną sytuację.

Pani Stanisława Kuffel stwierdziła, że przydatne byłyby również takie spotkania z rodzicami.

Pani Hanna Jurek powiedziała, że to także jest realizowane. Dla przykładu podała planowaną na przyszły tydzień wizytę w przedszkolu w Nowem.

Pani Stanisława Kuffel negatywnie oceniła obecny system nauczania dzieci z Zespołem Aspergera przy pomocy nauczyciela wspomagającego.

Pani Hanna Jurek wyjaśniła, że każdy uczeń z jakąkolwiek niepełnosprawnością, który ma orzeczenie dokształcania specjalnego ma prawo do zajęć indywidualnych w grupie od 1 do 5 i takie zajęcia się odbywają w każdej szkole. Jej zdaniem jest to bardzo dobre i skuteczne.

Pan Waldemar Fura stwierdził, że różne są sytuacje z nauczycielami wspomagającymi, ponieważ każde dziecko jest inne. Są, bowiem sytuacje, gdzie nie są oni potrzebni.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że nauczanie indywidualne przydzielane jest jedynie na wniosek rodziców, a dyrektor szkoły ma obowiązek je zorganizować. Radna oceniła, że nauczyciele wspomagający bardzo dużo robią w kwestii odpowiedniej organizacji pracy na lekcji.

Do pkt. 2 i 3

Pan Adam Meller przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Adam Meller przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Alina Kot-Czerwińska przedstawiła Informację o funkcjonowaniu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu (Informacja stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.)

Do Informacji żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pani Jolanta Wieczorek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Semrau przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.).

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy zaproszenia do konsultacji wysłane zostały do wszystkich działających na terenie Powiatu Świeckiego stowarzyszeń.

Pan Zbigniew Semrau odpowiedział, że do tych, co, do których posiada kontakt mailowy, a Pani Iwona Karolewska uzupełniła, że zaproszenie do konsultacji zostało ogłoszone na stronie internetowej i fanpage Powiatu. Poza tym do organizacji pozarządowych współpracujących z nami w zakresie promocji, turystyki czy rekreacji zostały wysłane imienne listy.

Pani Urszula Kempińska– Czerwińska oceniła, że program współpracy tworzony jest pod potrzeby Powiatu Świeckiego, a nie organizacji.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.). Następnie powiedział, że bardzo źle wygląda sytuacja oświatowa w przyszłym roku. Pierwsza subwencja oświatowa jest wyższa o 4 mln, ale wydatki osobowe rosną o 7 mln.  Liczymy, że ostateczna może być wyższa, ale na etapie zbilansowania jest problem.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy niezadowalająca jest subwencja prognozowana i czy nie pokrywa poniesionych kosztów.

Pan Waldemar Fura odpowiedział, że do tej pory pokrywała 90 % kosztów oświaty, a ta nie pokrywa nawet kosztów płac.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że problem polega na tym, że w przyszłym roku skutki podwójnego rocznika będą odczuwalne przez cały rok. To samo tyczy się podwyżki dla nauczycieli i podwyżki płacy minimalnej. Aby podnieść pensje pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych do najniższego wynagrodzenia musimy każdemu dać 25% podwyżki.

Pan Waldemar Fura odnośnie proponowanego zwiększenia środków w wysokości 20 000 zł. na założenie klimatyzacji na jednym piętrze budynku Starostwa Powiatowego zapytał o całkowity koszt tego przedsięwzięcia.

Pani Iwona Karolewska odpowiedziała, że około 120 000 tys. Zł.

Pan Dariusz Woźniak dodał, że koszt dwóch pięter to 290 000 zł.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odnośnie proponowanego zabezpieczenia środków w wysokości 6 000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu powiedziała czy taki proceder, że jednostki samorządu dokładają do zadań rządowych trwa od lat. Nie do końca się z tym zgadza, bo w drugą stronę to nie działa.

Pan Dariusz Woźniak zgodził się z przedmówczynią, ale dodał, że Policja działa dla dobra mieszkańców całego Powiatu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wracając do tematu szkół oceniła, że trudno stwierdzić, co składa się na wzrost kosztów w oświacie, ponieważ jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają, nie tylko podwójny nabór.

Pani Barbara Studzińska podkreślając znaczenie oświaty w budżecie Powiatu oraz to, że naszym priorytetem było przyjąć każdego, kto chce uczyć się w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki poprosiła o merytoryczne wsparcie Komisji Oświaty w dyskusjach nad budżetem Powiatu na 2020 rok jak i nad zmianami do budżetu z przeznaczeniem na oświatę w ciągu kolejnego roku.

Następnie dyskutowano o systemie oświaty, w tym o sytuacji pracowników oświaty, sposobach naliczania i wysokości subwencji w kontekście kształtowania się liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki na przestrzeni lat.

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie:
a) uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem.
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem.
(projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019r.)

Do projektów uchwał żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 4

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca Komisji

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian