Protokół Nr 10/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu goście:

  1. Gawrych Józef – etatowy Członek Zarządu Powiatu,
  2. Gapska-Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
  3. Kasica Karolina – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
  4. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki,
  5. Leśniewski Przemysław – Wiceprezes Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu,
  6. Woźniak Dariusz– Skarbnik Powiatu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Manys, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały przez Komisję oraz przedstawiła proponowany porządek obrad, który po zmianie został przyjęty jednogłośnie:

  1. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
  2. Sytuacja finansowa spółki Nowy Szpital – sprawozdanie finansowe. Informacja dotycząca bieżącej działalności spółki m.in. ośrodki zdrowia na terenie powiatu świeckiego.
  3. Informacja nt. stanu zanieczyszczenia powietrza i wód na terenie powiatu świeckiego. Informacja o podejmowanych działaniach kontrolnych i uświadamiających w tym zakresie przez odpowiedzialne służby.
  4. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizację zadania związanego z transportem (projekty uchwał Rady Powiatu Świeckiego stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Pan Marek Mazurek odnośnie pomocy finansowej dla Gminy Nowe w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem zapytał czy jest to w ramach rządowego Programu przywracania połączeń autobusowych.

Pan Dariusz Woźniak zaprzeczył.

Pan Marek Mazurek zapytał, dlaczego Gmina Nowe nie skorzystała z tego Programu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odpowiedziała, że Gmina Nowe spóźniła się ze złożeniem wniosku, ponieważ dopiero we wrześniu okazało się, że została zlikwidowania linia autobusowa. Taki wniosek zostanie złożony w przyszłym roku.

Pan Franciszek Koszowski poinformował o piśmie od Wojewody zapewniającym o niewykorzystanych w pełni środkach z programu, więc w listopadzie będzie kolejny konkurs.

Pan Marek Mazurek zapytał, co w sytuacji, kiedy środki pojawią się jeszcze w tym roku.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odpowiedziała, że w tej sytuacji Gmina Nowe złoży wniosek.

Pan Marek Mazurek zaapelował, aby obok dofinansowania ze strony Powiatu, Gmina Nowe złożyła wniosek do wspomnianego Programu.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że w utrzymaniu dyskutowanej linii autobusowej partycypuje Gmina Nowe, jako organizator, Powiat Świecki i Gmina Smętowo Graniczne. Chodzi o dojazd 38 uczniów do szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Świecki. Będzie też możliwość dotarcia autobusem do zakładu realizującego przygotowanie zawodowe.

Pan Franciszek Koszowski powiedział, że im więcej osób będzie jeździło tym koszt będzie mniejszy, ponieważ będzie wówczas dopłata do różnicy.

Pan Marek Mazurek odnośnie wypłaty odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej w wysokości 100 000 zł. powiedział, że oczywiście poszkodowanej osobie się to należy, ale zastanawia się czy mamy jakąś możliwość regresu wobec winnego tego błędu.

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że wina była lekarzom udowodniona, ale po 3 latach się przedawniła, a minęło 15.

Pan Dariusz Woźniak stwierdził, że ewentualnie trzeba by się zastanowić nad faktem, że informację o powziętej szkodzie przez Powiat otrzymaliśmy w momencie wyroku sądu okręgowego i to jest świeża sprawa, jeszcze nieprzedawniona.

Pan Marek Mazurek powiedział, że interesuje go odpowiedź na pytanie czy mamy możliwość regresu i jeśli tak to kiedy, a jeśli nie to dlaczego.

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że to zostanie sprawdzone.

Pani Iwona Karolewska przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) powiedziała, że Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego i zajmuje się głównie przygotowaniem i realizacją programów stażowych w Brukseli, współpracą z członkami Parlamentu Europejskiego, reprezentowaniem interesów samorządów w Kraju i za granicą, promowaniem kulturalnych, społecznych, środowiskowych i gospodarczych walorów regionu, wsparciem budowania potencjału administracyjnego jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwijaniem kontaktów i współpracy międzynarodowej. Z Województwa Kujawsko-Pomorskiego członkami jest 41 gmin w tym 4 gminy z Powiatu Świeckiego – Nowe, Świecie, Warlubie i Osie, 5 powiatów – Bydgoski, Golubsko-Dobrzyński, Mogileński, Toruński i Żniński oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Radni jak i pracownicy Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu będą mogli korzystać ze staży w Brukseli w Biurze Stowarzyszenia lub w biurach Europarlamentarzystów, ze szkoleń i wizyt studyjnych oraz spotkań informacyjnych. Od początku istnienia Stowarzyszenia 500 osób brało udział w szkoleniach i wizytach studyjnych za granicą, głównie w Belgii, 1700 osób wzięło udział w wizytach studyjnych krajowych i szkoleniach, 40 odbyło staże w Parlamencie Europejskim.  W tym roku organizowane są wizyty na biofarmach w Kornwalii i Belgii, odbędą się krajowe wizyty studyjne i szkolenia m.in. seminarium informacyjne nt. źródeł finansowania projektów międzynarodowych, forum miast i regionów, rozwój usług z zakresu e-administracji oraz spotkania związane z ogłaszaniem konkursów w ramach RPO. Korzyścią dla nas będzie to, że mamy możliwość kształtowania tematyki wizyt studyjnych, spotkań i konferencji, a poza tym jesteśmy bardzo blisko źródeł finansowania, jako pierwsi będziemy pozyskiwali informację na temat tego z jakiś źródeł możemy korzystać. Koszt uczestnictwa to 9 985 zł. (0,10 gr na mieszkańca Powiatu wg stanu na koniec 2014 roku). Ekwiwalent, który otrzymujemy w zamian jest niewspółmierny do składki, bo uczestnictwo jednej osoby w wizycie studyjnej wynosi 2 500 zł. i opłacane jest przez Stowarzyszenie. Jeśli chodzi o przedstawiciela Powiatu w Stowarzyszeniu powiedziała, że Pani Starosta poleciła ją ze względu na zbieżne z jej zakresem czynności zadania, czyli podnoszenie kwalifikacji kadr, organizowanie spotkań i konferencji czy współpraca.

Pan Marek Mazurek zapytał czy Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

Pani Iwona Karolewska zaprzeczyła i wyjaśniła, że Stowarzyszenie na swoją działalność pozyskuje środki zewnętrzne.

Pan Marek Mazurek uważa, że to jest już kolejne stowarzyszenie, do którego mamy należeć i z którego rzekomo jest tyle korzyści. Tymczasem okazuje się, że chodzi jedynie o przekazywanie składek i korzystanie z wycieczek krajoznawczo-turystycznych. W jego ocenie zadania oferowane przez Stowarzyszenie mają w swoich kompetencjach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (np. pozyskiwanie środków zewnętrznych). Według niego tworzone kolejne organizacje tak naprawdę są mało skuteczne albo powielają to, co robią już inni.

Pani Iwona Karolewska odpowiedziała, że składka członkowska jest przeznaczana na funkcjonowanie dwóch biur – w Toruniu i Brukseli. Na konferencje, spotkania, wizyty studyjne czy staże pozyskiwane są środki w ramach Parlamentu Europejskiego  oraz pisanych projektów przez Stowarzyszenie. Udział w tych formach jest dla nas bezpłatny.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dodała, że Wiceburmistrz Nowego jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Osobiście uczestniczyła w wyjeździe do Brukseli i uważa, że jest to dobre Stowarzyszenie, w którym warto uczestniczyć choćby z tego względu, że dziś największą cenę ma informacja. Stowarzyszenie ma bezpośredni kontakt z Brukselą, więc o możliwości skorzystania ze środków w ramach nowej akcesji będziemy wiedzieć, jako pierwsi. Powiedziała również, że wizyty studyjne nie są typowymi wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi, te stanowią jedynie element spotkań, które realizowane są według przewidzianej tematyki. Radna uważa udział radnych i pracowników w takich wyjazdach za bardzo korzystny ze względu przede wszystkim na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz pouczający. Potwierdziła to, co powiedziała przedmówczyni, że udział jest darmowy z tego względu, że Stowarzyszenie pisze projekty i większość środków pozyskuje z UE (włączają się w to również europarlamentarzyści). Kończąc podkreśliła, że Stowarzyszenie jest specyficzne oraz inne niż wszystkie, więc uważa, że Powiat Świecki powinien do niego przystąpić.

Pani Iwona Karolewska przypomniała, że Powiat Świecki jest członkiem Związku Powiatów Polskich zrzeszającym większość powiatów z Kraju (składka członkowska 16 800 zł.), Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego czy branżowego stowarzyszenia geodezyjnego.

Pan Dariusz Woźniak wtrącił, że stowarzyszenie geodezyjne zostało zawiązane w celu pozyskiwania środków unijnych na zadania geodezyjne. Marszałek Województwa systemowo udziela tym wszystkim zrzeszonym powiatom dotacji z UE. Obecnie dzięki temu, że istnieje stowarzyszenie pozyskaliśmy ponad 2 000 000 zł. na mapę cyfrową w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Pani Iwona Karolewska kontynuowała, że Powiat Świecki jest także członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. Jeśli chodzi o KPOT powiedziała, że z ich strony Powiat zyskuje dość dużą ogólnopolską promocję. Jeśli chodzi o LOT Kociewie powiedziała, że w naszym imieniu pozyskuje środki np. z LGD na różnego rodzaju działania.

Pani Iwona Manys dodała, że są również korzyści dla mieszkańców jak i dobre praktyki, które można przełożyć na pieniądze.

Pani Karolina Kasica oraz Pani Karolina Gapska-Kostrzewa przedstawiły projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku (projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.).

Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Do pkt. 2

Odnośnie Sytuacji finansowej spółki Nowy Szpital – sprawozdanie finansowe oraz Informacji dotyczącej bieżącej działalności spółki m.in. ośrodki zdrowia na terenie powiatu świeckiego (Materiał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2019r.) Pan Przemysław Leśniewski powiedział, że zakres działalności Szpitala w 2018 roku nie uległ zmianie, a wszystkie jednostki organizacyjne, oddziały, poradnie czy jednostki ratownicze działają bez zmian i w pełnym zakresie.  Żadne zdarzenia nadzwyczajne nie miały miejsca. To ewidentnie widać, jeśli chodzi o wykonanie kontraktu z NFZ. Chodzi o to, że został on wykonany więcej niż przewidywany pierwotny limit o 1 300 000 zł. natomiast wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 2 225 000 zł. W samej sieci szpitalnej, jeśli chodzi o ryczałt wszystkie odziały poza rehabilitacją i paliatywnym miały ponad 1 000 000 zł. nadwykonań. Natomiast pozostałe nadwykonania na środkach kosztochłonnych, czyli badania TK, badania RM, endoskopia, hospicjum domowe, rehabilitacja, stacja dializ, zostały zapłacone od 80% do 100%. Jeśli chodzi o I półrocze 2019 roku zaznaczył, że do tej pory nie było przedstawianych radzie Powiatu wyników cząstkowych, a roczne. Teraz udzieliliśmy takiej informacji na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu. Zapewnił, że strata za ten okres nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ tym się charakteryzują finanse szpitala, że NFZ późno płaci za nadwykonania, nawet w kolejnym roku. Z tego wiadomo, że faktury za nadwykonania zostaną wystawione w ciągu tego roku. Chcąc uspokoić powiedział, że w lipcu udało się „wyfakturować” ponad 500 000 zł. za nadwykonania na stacji dializ oraz pierwszy etap wzrostu wyceny świadczeń. Kolejno wskazał na informację prasową dotyczącą środków w wysokości ok 1 200 000 zł. dla Szpitala. Jeszcze aneksów zwiększających od NFZ nie dostaliśmy, ale podejrzewa, że środki przyjdą. Natomiast z informacji z NFZ wiemy, że to będzie możliwe do „wyfakturowania” na koniec września, czyli tak naprawdę będzie widoczne w wynikach za wrzesień.

Pan Franciszek Koszowski zapytał o wspomniane środki w wysokości ok. 1 200 000 zł. oraz ich przeznaczenie. Czy chodzi o podwyżki płac czy funkcjonowanie Szpitala (pytanie padło na posiedzeniu Komisji Polityki Finansowej).

Pan Przemysław Leśniewski odrzekł, że środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Szpitala czy realizację świadczeń z tego względu, że w roku 2017 jak wchodziła sieć szpitali, świecki szpital otrzymał środki na poziomie roku 2015. Co prawda były pewne zwiększenia i korekty w 2018 roku, ale tak naprawdę zwrot wyceny świadczeń nastąpił dopiero teraz (4%). Poza tym wzrosły ceny mediów, sprzątania, leków, a tak naprawdę koszt funkcjonowania Szpitala wzrasta cały czas. Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Powiatowych razem ze Związkiem Powiatów Polskich i Konwentem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego mówią jednym głosem w kierunku NFZ i Ministerstwa Zdrowia, że Szpitale powiatowe powinny mieć zwiększenie finansowanie co najmniej o 15%. Wracając do przedstawiania Informacji powiedział, że liczba zespołów ratownictwa medycznego się nie zmieniła, jest to 5 zespołów w tych samych miejscach stacjonowania a mianowicie w Świeciu, Osiu, Lnianie i w Nowem. Zwrócił uwagę, że najwięcej wyjeżdża karetka ze Świecia, w zeszłym roku prawie 2000 wyjazdów, w tej chwili ponad 1000, na drugim karetka typu S ze Świecia, najmniej Osie, potem Lniano i Nowe.  Powiedział, że tematem Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej jak i zainteresowanie mediów i radnych wzbudza zatrudnienie w obszarze ratownictwa medycznego (SOR i zespoły) oraz poinformował, że liczba ratowników się trochę zwiększyła, natomiast cały czas zatrudniamy nowych pracowników. Przyznał, że był problem, bo paru pracowników odeszło około maja, ale przyjmujemy w ich miejsce kolejnych ratowników, więc praca przebiega bez zakłóceń.

Pan Marek Mazurek zaznaczając, że istotnym elementem funkcjonowania Szpitala są płace, zapytał czy Prezes może przybliżyć średnie płace w Szpitalu w poszczególnych grupach zawodowych.

Pan Przemysław Leśniewski powiedział, że z uwagi na to, iż w Szpitalu część pracowników zatrudnionych jest w ramach umów o pracę a część na kontrakcie oraz to, że należałoby wziąć pod uwagę ilość dyżurów lekarzy i w ilu miejscach pracują trudno w tej chwili przytoczyć takie dane.  Jeśli chodzi o pielęgniarki i położne poinformował o ustawie o wynagradzaniu w podmiotach leczniczych, która zawiera tabelkę, gdzie zawarte jest ile osoba z danym wykształceniem powinna zarabiać. Przelicznik to 0,53 jeśli chodzi o osoby ze średnim wykształceniem, a magister pielęgniarstwa ze specjalizacją to 1,05 kwoty bazowej, która w tej chwili wynosi 4200 zł. Od przyszłego roku będzie to kwota wolna – średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli już wiemy, że wynosi ono trochę powyżej 4200 zł.

Pan Marek Mazurek zaznaczając, że wie, co reguluje pensje powiedział, że chodzi mu o informację nt. średniego wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników z rozbiciem na kontraktowych i innych.

Pani Iwona Manys zapytała czy Prezes Szpitala zdąży te informacje przekazać przed sesją Rady Powiatu.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że prawdopodobnie nie, więc przekaże je do Biura Rady Starostwa.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała o kwestię 51 odmów przyjęcia do Szpitala w 2018 roku, a w I półroczu 2019r. – 17. Czy chodzi o to, że karetka przywiozła pacjenta, a on nie został przyjęty do szpitala.

Pan Przemysław Leśniewski wyjaśnił, że każdy pacjent przywieziony karetką jest przyjęty. To, o czym mówi radna prawdopodobnie wynika z tego, że zmienił się sposób funkcjonowania świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej, w ten sposób, że pacjent, który zgłasza się na SOR w dzień wolny od pracy i nie znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jest automatycznie przekierowywany do nocnej i świątecznej pomocy. Stanowczo podkreślił, że żaden pacjent przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego nie jest odsyłany. Nawet, gdy Szpital w Świeciu nie jest w stanie takiego pacjenta leczyć, musi go zabezpieczyć i przewieźć własnym transportem do właściwej jednostki.

Pan Roman Witt zapytał czy władze Szpitala w jakiś sposób analizują i reagują na sytuację na rynku odnośnie uposażenia lekarzy, po to by nasi pracownicy nie szukali pracy w innych, podobnych placówkach.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że jest to robione pod względem wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek szczególnie niekontraktowych. Patrzymy zawsze na szpital w Tucholi, Grudziądzu i Chełmnie. Na szpitale w Bydgoszczy mniej, bo tam szczególnie w klinicznych wynagrodzenia poszybowały bardzo wysoko.

Pan Roman Witt poruszył kwestię doniesień o przejściu chirurgów do Szpitala w Chełmnie. Następnie zapytał czy było to spowodowane tym, że tam dostali lepsze warunki płacowe czy były to inne przyczyny.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że nie wie do końca, jakie warunki otrzymali chirurdzy, natomiast długo rozmawialiśmy z tymi lekarzami i później już nawet nie zgłaszali nam żadnych oczekiwań finansowych. Po prostu chcieli odejść ze sobie tylko znanych powodów, natomiast lekarz z Chełmna przyszedł do nas, bo tam został zwolniony.

Pan Roman Witt zapytał o kwestię parkingu za szpitalem z przeznaczeniem dla pracowników placówki.

Pan Przemysław Leśniewski powiedział, że Zarząd został zobowiązany przez Radę Nadzorczą do tego, aby pilnie przedstawić cała sytuację od strony prawnej (kwestia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę, grysu). Zarząd natomiast zlecił wykonanie kwestii formalnych. Kończąc poinformował o przejściu do Szpitala w Świeciu anestezjologa ze szpitala w Grudziądzu.

Pan Roman Witt zapytał czy Zarząd zwraca uwagę na liczbę godzin pracy lekarzy na kontraktach, chodzi o kwestie przepracowania.

Pan Przemysław Leśniewski powiedział, że w Szpitalu nie ma w tej chwili sytuacji, aby ktoś swoim dyżurowaniem narażał zdrowie pacjentów. Wracając do sprawy chirurgów poinformował, że po ich odejściu Szpital miał dwumiesięczną kontrolę NFZ na oddziale chirurgii, SOR i w poradni chirurgicznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym potwierdzając ciągłość udzielanych świadczeń na właściwym poziomie.

Pani Iwona Manys zapytała o ubezpieczenia lekarzy i ponoszenia w przyszłości przez Powiat odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że osoby zatrudnione na umowę o pracę są chronione przez ubezpieczenie od błędów lekarskich, które ma wykupione Szpital. Jest to polisa obowiązkowa i przedłużana, co rok. Taką informację przedstawiamy corocznie Powiatowi. Natomiast w sytuacji kontraktów, każdy pracownik jest zobowiązany przedstawić nam własną polisę.

Pan Dariusz Woźniak zaznaczył, że odkąd istnieje Spółka, Powiat nie ponosi odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Natomiast Spółka była pozywana wielokrotnie i kończyło się to z różnym skutkiem.

Pani Stanisława Kuffel powiedziała o przypadku starszej osoby, która przebywała na SOR 6 godzin (od 1000 do 1600)  na twardej kozetce, było jej zimno a głodna była do następnego dnia. Pacjentka była podłączona pod kroplówkę i monitor.

Pan Przemysław Leśniewski powiedział, że nie będzie się wypowiadał co do głodu, ponieważ być możne wynikał on z pewnych badań. Co do odczucia zimna czy chęci napicia się wody powiedział, że takie sytuacje są niedopuszczalne i na pewno ta sytuację będę starał się wyjaśnić. Następnie powiedział, że przyjmując pacjenta na SOR należy najpierw przeprowadzić wszelkie niezbędne badania i ustalić stan zdrowia a następnie przekazać go na dany oddział szpitalny. Niemniej każdy przypadek należy sprawdzić indywidualnie. Prezes na pewno zajmie się kwestią odczucia komfortu, bo na to pracownicy muszą od ręki zwrócić uwagę, ale rzeczywiście cały SOR jest klimatyzowany i mogło dojść do sytuacji, że tam po prostu było chłodno.

Pan Roman Witt zapytał czy w Szpitalu zostanie zachowana przychodnia sportowa. Z  tego, co wie przepisy w tym względzie się zmieniły.

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że poradni sportowej już nie ma ze względu na możliwość wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia sportowca przez lekarza rodzinnego.

Pan Roman Witt wskazał na głosy w środowisku sportowym, że są problemy z wystawianiem zaświadczeń przez lekarzy rodzinnych.

Do pkt. 3

Pan Józef Gawrych w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Informację nt. stanu zanieczyszczenia powietrza i wód na terenie powiatu świeckiego. Informacja o podejmowanych działaniach kontrolnych i uświadamiających w tym zakresie przez odpowiedzialne służby (Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pani Iwona Manys zapytała czy są przeprowadzane bieżące badania zanieczyszczenia Wisły w związku z awarią w Warszawie.

Pan Józef Gawrych odpowiedział, że w tej sprawie kontaktował się z zarządcą rzeki, jakim jest przedsiębiorstwo Wody Polskie Zarząd Wodny w Grudziądzu i według nich w naszym powiecie podczas przepływania fali nie było żadnego przekroczenia substancji mających wpływ na zdrowie mieszkańców.

Do pkt. 4

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
/-/
(Iwona Manys)

Informacje

Rejestr zmian