Protokół Nr 10/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 8 października 2019r.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.

Obecni na posiedzeniu goście – według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Gawrych Józef – Etatowy Członek Zarządu Powiatu
  2. Karolewska Iwona – Sekretarz Powiatu
  3. Koszowski Franciszek – Wicestarosta Świecki
  4. Studzińska Barbara – Starosta Świecki
  5. Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kempińska-Czerwińska, która powitała obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdziła quorum pozwalające podejmować uchwały Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

  1. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek w związku z wnioskami do budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020.
  2. Sprawy bieżące.

Do pkt. 1

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poprosiła dyrektorów szkól o przedstawienie inwestycyjno-remontowych potrzeb placówek w związku z budżetem na 2020 rok.

Pani Ewa Szczepanowska wprowadzając do tematu wspomniała o wymianie międzynarodowej uczniów w ramach, której współpracuje z 9 krajami. To zadanie dofinansuje Powiat od 11 lat, więc liczy, że i tym razem nie będzie z tym problemów. Następnie zaznaczając, że koszt wybudowania nowej sali gimnastycznej wynosi 16 000 000 zł. a nie ma odpowiedniej przestrzeni na to przedsięwzięcie powiedziała, że kolejnym zadaniem jest dobudowa do niej siłowni, której planowany koszt z wyposażeniem wynosi 276 000 zł brutto. To rozwiąże częściowo problem szkoły z wymaganą powierzchnią sali, która ma 200 m2, a powinna 288 m2. Siłownia będzie miała za zadanie zachęcać uczniów do większej aktywności.

Pan Waldemar Fura zapytał gdzie ma znajdować się siłownia.

Pani Ewa Szczepanowska odpowiedziała, że za salą, w miejscu garaży, które wówczas uległyby likwidacji. Następnie powiedziała o pomieszczeniu na szatnię. Chciałaby wnioskować o zmianę nawierzchni i wyposażenia nowego pomieszczenia na ten cel. Koszt to 16 500 zł. Chodzi o to, że liczba uczniów przewyższa metraż obecnej szatni. Kolejnym zadaniem jest wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych, następnie konserwacja wykładziny w sali gimnastycznej, która powinna być co jakiś czas wykonywania a jest dość droga oraz badanie na obecność bakterii legionella oraz przegrzewy wody (zalecenie Sanepidu). Następnie powiedziała o pracowni doradztwa zawodowego. Planuje zamienić pomieszczenia z gabinetem lekarskim gdyż pedagog szkolny wraz z doradcą zasiadają w bardzo małym pomieszczeniu (10m2). Planuje również, ale nie jest to priorytetem, remont i wyposażenie sekretariatu. Kwota na to przedsięwzięcie wynosi 15 000 zł. Szkoła wymaga poprawy wewnętrznej komunikacji, gdyż nie mamy telefonów wewnętrznych a centralka jest bardzo stara. W budynku internatu po remoncie Dyrektor planuje zamontowanie monitoringu ze względu na odległość portierni znajdującej się w głównym budynku. Tak naprawdę nie wie, co się tam dzieje, kiedy nie ma nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy. Wymiany wymagają drzwi wejściowe, ale na 2020 rok nie są one aż tak dużym priorytetem.  Według przepisów BHP należałoby również zamontować poręcz wewnętrzną na bardzo szerokich głównych schodach.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała o zalecenia Sanepidu odnośnie szatni.

Pani Ewa Szczepanowska odpowiedziała, że takowych nie ma, pomieszczenie, co prawda znajduje się w piwnicy, ale ma pełną wysokość, okna i odpowiednią wentylację, więc spełnia wymogi.

Pani Eleonora Lewandowska powiedziała, że priorytetem w 2020 roku jest jedna duża inwestycja – prace remontowe związane z malowaniem po wymianie instalacji elektrycznej w byłym budynku internatu. Z tym, że wiedząc jak wyglądają środki, całość jest wyliczona na 472 500 zł. zostanie podzielona na 4 etapy. Oprócz malowania konieczna jest wymiana 2 ścian z luxferami i starych drzwi z klatki schodowej na korytarz.

Pan Józef Brózdowski poinformował, że na 2020 rok nie mamy przewidzianych żadnych bardzo dużych inwestycji, ale jest konieczność remontu klatki schodowej, bo w ramach przeglądu budowlanego inspektor zwracał nam uwagę na będące w złym stanie stopnie schodów, którymi należy się zająć. Tu kwota oscyluje w granicach 20 000 zł. Przeglądu wymaga również dach, co kosztuje 5000 zł. Według inspektora budowlanego należy przejrzeć stan umocowania niektórych dachówek.  Natomiast priorytetem w 2020 roku (ujętym również w długofalowej polityce do 2023 roku) jest rozpoczęcie inwestycji pt. budowa internatu. Koszt na 2020 rok to 1 000 000 zł. Obecny budynek jest dość mocno wyeksploatowany, a poza tym jest to jedyna placówka w powiecie gdzie pracuje się w klasach przechodnich. Rozporządzenie, które mówi o szczegółowych warunkach pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych nakazuje nam od 1 września 2020 roku poprawić standard w pokojach internatu. Musza być one maksymalnie 4 osobowe, a obecnie mamy 6 osobowe.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy ewentualny remont dachu dotyczy budynku głównego.

Pan Józef Brózdowski potwierdził.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przyznała, że warunki w szkole nie są za dobre, a uczniów wciąż przybywa.

Pan Piotr Kamiński wnioskuje o wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik automatyk z tego względu, że w sesji czerwiec/lipiec nastąpi pierwszy egzamin w tym zawodzie a pracownia nie jest w ogóle do tego przygotowana. W kolejny, roku takowy egzamin będzie już w klasie trzeciej i czwartej. Aby przygotować 3 stanowiska egzaminacyjne potrzeba 80 000 zł. Poza tym powiedział, że dwukrotnie był planowany a niesfinalizowany remont drogi wjazdowej do warsztatów szkoleniowych, która jest w tragicznym stanie. Dyrektor wnioskuje również o środki na remont szatni, by zamiast metalowych boksów zamontować wieszaki, co spowoduje zwiększenie przestrzeni.

Pan Waldemar Fura zapytał o koszt remontu szatni.

Pan Piotr Kamiński odpowiedział, że łączny koszt wraz z wymianą posadzki i zabezpieczeniem ciągu wodno-kanalizacyjnego pod podłogą to 80 000 zł. Wspomniał również o rewitalizacji boiska za salą gimnastyczną z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, która ujęta jest w dalszej perspektywie.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała o skorzystanie ze środków Ministerstwa Edukacji na wyposażenie pracowni.

Pan Piotr Kamiński odpowiedział, że obecnie Zespół Szkół jest po negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie. Jeśli chodzi o pracownię w zawodzie automatyk i mechatronik powiedział, że prawdopodobnie dojdzie do finalizacji zakupu komputerów. Natomiast środki na wyposażenie modułowych stanowisk egzaminacyjnych być może zostaną pozyskane z rezerwy.

Pani Helena Włochowicz powiedziała, że Dyrektor Poradni na 2020 rok zaplanowała sporządzenie inwentaryzacji budynku i ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego oraz projektu budowlanego na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Poradni na drugim piętrze. Chodzi o to, że istnieje możliwość zaadoptowania strychu na salę konferencyjną czy terapeutyczną dla dzieci i przeniesienia trzech gabinetów, by na parterze mogło powstać archiwum, które w obecnym miejscu stwarza zagrożenie ze względu na ciężar. Poza tym potrzebna jest termomodernizacja strychu, gdyż podczas deszczu okazało się pięć kominów przecieka oraz musi zostać zabezpieczony właz. W pomieszczeniach na dole Poradni po ociepleniu i osuszeniu fundamentów nadal ulatnia się zapach stęchlizny, więc konieczna będzie wymiana podłóg i przygotowanie betonowych posadzek.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała o koszty ww. inwestycji.

Pani Helena Włochowicz odpowiedziała, iż na obecną chwilę są przygotowane koszty dotyczące inwentaryzacji, które mogą wynieść około 22 000 tys. zł.  Natomiast wymiana podłóg sprowadziłaby się do kosztów materiałów.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, iż wilgoć idzie z gruntu, zatem remont nie ma sensu.

Pani Halina Włochowicz odpowiedziała, że budynek był z zewnątrz osuszany wraz z fundamentami. Ponadto zamontowano w piwnicy okna.

Pani Małgorzata Błaszkiewicz wnioskuje o wybicie drzwi ratunkowych od strony parkingu, by służby ratownicze mogły łatwiej się dostać do placówki. Teraz przy okazji remontu konsultowała to z inspektorem nadzoru, przy obecności Komendanta Straży Pożarnej i jest możliwość od strony parkingu wybicia drzwi w miejscu istniejącego okna. Koszt to około 20 000 zł. wraz z wyłożeniem kostki brukowej. Łączy się to z zaadoptowaniem niedokończonej części na parking.  Poza tym przed szkołą potrzebna jest nowa kostka brukowa. Teren wymaga pogłębionej ekspertyzy geologiczno-budowlanej, gdyż na budynku szkoły pojawiły się niepokojące pęknięcia.  Koszt tego zadania wraz z przełożeniem kostki to 50 000 tys. zł. Dyrektor wnioskuje również o doposażenie stołówki w ramach programu „Posiłek w Szkole” w kwocie 20 000 tys. zł. (wkład własny), całkowita kwota dofinansowania rządowego 80 000 zł. W kolejnych latach natomiast planuje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 75 000 tys. zł. jak również remont łazienek.

Pani Alina Kot-Czerwińska wnioskuje o stopniową wymianę sprzętu komputerowego na 2-3 stanowiskach.  Konieczny jest zakup dla osób słabo widzących klawiatury z kontrastem i większą czcionką. Poza tym zabiegać będzie o zmianę warunków lokalowych, gdyż obecnie powierzchnie są za małe na organizacje wszelakich uroczystości. Sala nie pomieści nawet 40 osób. Budynek nie jest w dobrym stanie, elewacja, instalacja elektryczna oraz podłogi są słabej jakości. Drobne usterki są usuwane na bieżąco.

Pan Adam Kufel wnioskuje o przyłącze elektryczne do jednej z sal potrzebne podczas egzaminu w zawodzie technik elektryk w roku 2020. Koszt wynosi 20 000 tys. zł.  Ze względu na przybywającą liczbę uczniów dyrektor w dalszym ciągu wnioskuje o rozbudowę szkoły i powstanie sali gimnastycznej, gdyż obecnie jej brak jest bardzo uciążliwy.

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że zgodnie z procedurą budżetową wnioski na kolejny rok muszą wpłynąć do Zarządu Powiatu do 15.10.2019 roku, zatem dziś żadne deklaracje nie mogą paść. Starosta zna doskonale wszystkie potrzeby szkół jak i jednostek organizacyjnych, ponieważ na początku kadencji poprosiła dyrektorów o przedstawienie planów inwestycyjno-remontowych na okres całej kadencji. Przypuszcza, że rozbieżność z tym, co dziś usłyszała wynika ze spraw pojawiających się niespodziewanie. Poinformowała, że po otrzymaniu planów każdej jednostki rozmawia z dyrektorami indywidualnie. Podkreśliła, że absolutnym priorytetem w 2020 roku, jeśli chodzi o oświatę jest rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Jest to projekt unijny, przesunięty za zgodą Marszałka Województwa na lata 2020-2021. Wynika to z braku wyłonienia wykonawców inwestycji.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska zapytała czy przetargi, które się odbyły, a nie wyłoniono wykonawcy wynikały z zaplanowanych środków finansowych.

Pani Barbara Studzińska wyjaśniła, że w pierwszym ogłoszonym przetargu nie została złożona żadna oferta, natomiast w drugim i trzecim znacząco przewyższały możliwości finansowe Powiatu. Wracając do budowy nowego internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu powiedziała, że należy rozważyć wykorzystanie do tego celu byłego internatu w Nowem. Sprawa ta jest kwestią otwartą. Obecnie obiekt jest wykorzystywany na mieszkania socjalne, WTZ oraz pogotowie ratunkowe a w przyszłości mieszkania chronione.

Pan Józef Brózdowski powiedział, że w miejscowości Buśnia jest do sprzedania budynek starej szkoły, w którym znajdują się pokoje spełniające wymagania.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska uważa, że trzeba się poważnie zastanowić nad nowym budynkiem w Warlubiu, ponieważ z roku na rok jest, co raz więcej uczniów. Nowe wymogi szkolne bardzo się zmieniły i wymagają od szkoły lepszej organizacji zajęć, na co nie pozwala obecny budynek.

Pani Barbara Studzińska wskazując na nową perspektywę unijną powiedziała, że jeśli pojawią się w tej kwestii możliwości to Powiat na pewno z nich skorzysta.

Pan Waldemar Fura stwierdził, że najważniejszą inwestycją jest rozbudowa ZSOiP a na drugim miejscu inwestycja SOSW w Warlubiu.

Pani Barbara Studzińska odnośnie siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej powiedziała, że pomieszczenia należą do ZGM w Świeciu. Poinformowała przy tym, że wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie obiektu po Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej m.in. z przeznaczeniem ten cel.

Pan Franciszek Koszowski dodał, że w tej sytuacji planuje się połączyć były budynek Starostwa z nowym, czego zaletą byłby duży parking oraz ogromna powierzchnia do zagospodarowania (np. umiejscowienie tam zakładu aktywizacji zawodowej). Ważnym aspektem jest przekazanie tych obiektów przez Wojewodę, gdyż nie ma sensu inwestować w coś, co nie należy do Powiatu. Kończąc podkreślił, że w tym roku dochody były wyższe, zatem planuje się dokończyć wszystkie rozpoczęte inwestycje a dopiero później rozpocząć kolejne. Jeśli są możliwości to wszystko jest przyspieszane. Wnioski są słuszne, ale potrzeba pieniędzy.

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska podziękowała dyrektorom za dbałość i czystość w szkołach. Kończąc podkreśliła, że dzisiejsze posiedzenie jest spotkaniem organizacyjnym by zapoznać się z potrzebami szkół.

Pani Iwona Karolewska poinformowała o organizowanym przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej bezpłatnym projekcie wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej polegającym na wsparciu rozwoju psychicznego młodzieży poprzez specjalne szkolenia. Termin rekrutacji jest około 20 października. Zachęciła obecnych Dyrektorów do zgłaszania swoich placówek.

Do pkt. 2

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

(Urszula Kempińska-Czerwińska)

Informacje

Rejestr zmian